Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »PLUS«

NN 45/2019 (3.5.2019.), Odluka o usvajanju Jamstvenog programa »PLUS«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

890

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU JAMSTVENOG PROGRAMA »PLUS«

I.

Usvaja se Jamstveni program »PLUS«.

Jamstveni program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/147
Urbroj: 50301-25/16-19-2
Zagreb, 2. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

JAMSTVENI PROGRAM »PLUS«

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa »PLUS« (u daljnjem tekstu: Program) izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju. Svi subjekti malog gospodarstva moraju udovoljiti uvjetima ovog Programa.

CILJ PROGRAMA

Cilj Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija, odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva koji ulažu u prihvatljive djelatnosti. U provedbi ovog Programa HAMAG-BICRO surađuje s poslovnim bankama te drugim financijskim institucijama.

UVJETI PROGRAMA

Ovaj Program obuhvaća tri mjere:

Značajka mjereMjera A –
Investicije
Mjera B –
Obrtna sredstva
Mjera C – Kupnja poslovnih udjela
Najviši iznos jamstva2.000.000,00 eura1.000.000,00 eura

50.000,00 eura (za mikro subjekte malog gospodarstva),

2.000.000,00 eura (za male i srednje subjekte malog gospodarstva)

Najviša stopa jamstva50 %50 %

80 % (za mikro subjekte malog gospodarstva),

60 % (za male i srednje subjekte malog gospodarstva)

Najkraće trajanje jamstva1 godina1 godina1 godina
Dopušteni udio obrtnih sredstavanajviše 30 % od iznosa kredita100 % od iznosa kredita0 % od iznosa kredita
Premija rizikaOd 0,25 % do 0,5 % iznosa odobrenog jamstvaOd 0,5 % do 1 % iznosa odobrenog jamstvaOd 0,25 % do 0,5 % iznosa odobrenog jamstva

Obuhvat

jamstva

Glavnica kredita/leasingaGlavnica kreditaGlavnica kredita
PotporaPotpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potporaPotpora male vrijednosti (de minimis)Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora


Mjera A – Investicije

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu (najviše 30 % od iznosa kredita). Ukoliko je riječ o izdavanju jamstva putem leasinga moguće je podržati isključivo financijski leasing. Učešće mora iznositi najmanje 20 %.

Mjera B – Obrtna sredstva

U okviru ove mjere izdaju se jamstva za kredite za obrtna sredstva za financiranje poslovnih aktivnosti i za refinanciranje. Jamstvo po kreditu za refinanciranje postojećih obveza moguće je odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih i kod drugog kreditora.

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski, i to:

• iznos namijenjen za refinanciranje postojećih kredita u cijelosti na partiju kredita koji se zatvara

• iznos namijenjen za financiranje ostalih poslovnih aktivnosti najmanje 50 % na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun subjekta malog gospodarstva.

Mjera C – Kupnja poslovnih udjela

Jamstvo se izdaje isključivo za kupnju 100 % vlasničkih udjela u drugom gospodarskom subjektu po modelu: najmanje 30 % ulaganja – equity, a 70 % kredit (od čega jamstvom može biti osigurano do 60 %, odnosno do 80 % glavnice kredita, ovisno o statusu subjekta malog gospodarstva).

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), a koji istovremeno:

• su registrirani u Republici Hrvatskoj

• su u privatnom vlasništvu više od 50 %

• nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci

• nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno Zakonu o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine«, br. 45/11, 25/12 i 78/12)

• imaju zatvorenu financijsku konstrukciju

• nisu u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama

• imaju ekonomski opravdano ulaganje.

Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

• poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora

• kockarnice, kladionice i slične djelatnosti

• ugostiteljski objekti koji pretežito pružaju usluge točenja pića

• djelatnost trgovine, osim ukoliko je proizvod izrađen temeljem vlastitog ili stečenog znanja i iskustva (know-how) subjekta malog gospodarstva

• kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta

• izgradnja/kupnja stambenih prostora

• izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje

• izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti

• kupnja pokretnina radi prodaje

• kupnja nekretnina, pokretnina te nabava obrtnih sredstava od povezanih osoba – povezane osobe i poduzeća definiraju se sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora te Međunarodnom računovodstvenom standardu 24

• mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima te okvire za garancije, kredite i slično

• refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora

• ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG – BICRO-a.

Krajnji primatelji

Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva, uključujući novoosnovane subjekte.

Subjektima malog gospodarstva u smislu ovoga Programa smatraju se:

• trgovačka društva

• obrti

• zadruge

• fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja

• ustanove koje obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, koji su istovremeno određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) mikro, mali ili srednji subjekt malog gospodarstva i to:

– mikro subjekt malog gospodarstva: fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura

– mali subjekt malog gospodarstva: fizičke i pravne osobe koje prosječno imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura

– srednji subjekt malog gospodarstva: fizičke i pravne osobe čiji prosječni broj zaposlenih, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance, odnosno dugotrajne imovine je veći od prethodno navedenih, a sukladan je Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).

Premija rizika

Subjekti malog gospodarstva plaćaju premiju rizika za izdavanje jamstva.

Premija rizika za Mjeru A iznosi 0,5 % iznosa odobrenog jamstva, odnosno 0,25 % za subjekte s godišnjim prometom većim od 1.000.000 kuna i udjelom domaćeg prometa najviše do 70 % (uključivo i 70 %) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Premija rizika za Mjeru B iznosi 1,0 % iznosa jamstva, odnosno 0,50 % za subjekte s godišnjim prometom većim od 1.000.000 kuna i udjelom domaćeg prometa najviše do 70 % (uključivo i 70 %) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Premija rizika za Mjeru C iznosi 0,5 % iznosa odobrenog jamstva, odnosno 0,25 % za subjekte s godišnjim prometom većim od 1.000.000 kuna i udjelom domaćeg prometa najviše do 70 % (uključivo i 70 %) u ukupnom prometu za proteklu godinu.

Potpora male vrijednosti (de minimis) i državna potpora

Ovim Programom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i važećem Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti HAMAG-BICRO-a ili državna potpora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora i važećem Programu dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Instrumente osiguranja HAMAG-BICRO određuje sporazumom sklopljenim s financijskom institucijom, a na temelju pari passu modela.

Subjekti malog gospodarstva čiji je zahtjev za jamstvo odobren posebnom odlukom, obvezni su prije izdavanja jamstva dostaviti tražene instrumente osiguranja HAMAG-BICRO-u.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Subjekt malog gospodarstva podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita (uz korištenje jamstva HAMAG-BICRO-a). Financijska institucija dostavlja HAMAG-BICRO-u odluku o odobrenju kredita uz dokumentaciju opisanu pod točkom »Potrebna dokumentacija«.

Financijska institucija zahtjev za jamstvo može dostaviti poštom, elektroničkom poštom ili neposredno na adrese objavljene na internetskoj stranici HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

Podnošenjem zahtjeva financijska institucija i subjekt malog gospodarstva potvrđuju da su u cijelosti razumjeli sve uvjete ovoga Programa te da na njih pristaju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

HAMAG-BICRO objavljuje popis dokumentacije potrebne za podnošenje zahtjeva za jamstvo na svojoj internetskoj stranici (www.hamagbicro.hr).

HAMAG-BICRO ima pravo bez posebne najave izmijeniti dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahtjeva za jamstvo.

Kada je to nužno, HAMAG-BICRO ima pravo zatražiti dostavu dodatne dokumentacije od financijske institucije i krajnjeg primatelja.

OSTALE ODREDBE

Za provedbu ovoga Programa, HAMAG-BICRO sklapa sporazume s financijskim institucijama na temelju pari passu modela.

Financijskim institucijama koje sudjeluju ili su sudjelovale u provedbi financijskog instrumenta »ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo«, omogućuje se sudjelovanje u ovom Programu kako slijedi:

– u mjeri B, isključivo za jamstva po kreditima za refinanciranje postojećih obveza

– u mjeri C, isključivo za jamstva za kupnju poslovnih udjela, čija vrijednost iznosi više od 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Financijskim institucijama koje sudjeluju ili su sudjelovale u provedbi financijskih instrumenata »ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope« i »ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope«, omogućuje se sudjelovanje u ovom Programu kako slijedi:

– u mjeri A, isključivo za jamstva čija vrijednost iznosi manje od 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti

– u mjeri B, isključivo za jamstva po kreditima za refinanciranje postojećih obveza

– u mjeri C, odnosno jamstvima za kupnju poslovnih udjela.

Ova ograničenja će se primjenjivati do iscrpljenja pojedinačne alokacije dodijeljene financijskim instrumentima »ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo«, »ESIF Pojedinačno jamstvo uz subvenciju kamatne stope« i »ESIF Pojedinačno jamstvo bez subvencije kamatne stope«.

Pravo na jamstvo ne postoji. HAMAG-BICRO o svakom zahtjevu za jamstvo donosi posebnu odluku sukladno svojim metodologijama i procedurama rada te drugim obvezujućim i primjenjivim aktima.

Iznimno, Uprava HAMAG-BICRO-a može odobriti odstupanja od uvjeta za izdavanje jamstava propisanih ovim Programom.

Subjekti malog gospodarstva čiji je zahtjev za jamstvo odobren posebnom odlukom, obvezni su prije izdavanja jamstva sklopiti ugovor s HAMAG-BICRO-om.

Za određene investicije HAMAG-BICRO može provoditi zajednički financijski nadzor s poslovnim bankama. U svakom slučaju HAMAG-BICRO zadržava pravo provedbe kontrole namjenskog korištenja sredstava.

ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a važi do 31. prosinca 2020. godine.