Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

903

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj: 115/18), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku donijela je

PRAVILNIK

O SASTAVU I NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA IZBOR UDOMITELJA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA KAO ZANIMANJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sastav Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kriteriji za imenovanje članova i način rada Povjerenstva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Povjerenstvo se osniva radi izbora udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje u skladu s mrežom socijalnih usluga.

Članak 4.

Povjerenstvo osniva ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar) za svaku jedinicu područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb.

SASTAV I IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA

Članak 5.

(1) U Povjerenstvo iz članka 4. ovoga Pravilnika imenuju se:

– jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

– po jedan predstavnik svakog centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: centar) u jedinici područne (regionalne) samouprave za koju se osniva Povjerenstvo, odnosno do šest predstavnika centra u Gradu Zagrebu

– jedan predstavnik udomitelja za djecu

– jedan predstavnik udomitelja za odrasle osobe

– jedan predstavnik doma socijalne skrbi ili centra za pružanje usluga u zajednici za djecu koji ima sjedište ili pruža socijalne usluge u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu za koju se osniva Povjerenstvo

– jedan predstavnik doma socijalne skrbi ili centra za pružanje usluga u zajednici za odrasle osobe koji ima sjedište ili pruža usluge u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu za koju se osniva Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo na prvoj sjednici izabire predsjednika i zamjenika predsjednika iz redova predstavnika centra za socijalnu skrb.

Članak 6.

(1) Predstavnika Ministarstva imenuje ministar.

(2) Predstavnika centra, doma socijalne skrbi i/ili centra za pružanje usluga u zajednici imenuje ministar na prijedlog ravnatelja ustanove, a na prijedlog stručnog vijeća ustanove.

(3) Predstavnika udomitelja imenuje ministar na prijedlog centra u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, osim predstavnika udomitelja Zagrebačke županije koji se imenuje na prijedlog Centra za socijalnu skrb Velika Gorica.

(4) Centar iz stavka 3. ovoga članka predlaže udomitelja iz područja svoje nadležnosti ili područja nadležnosti drugih centara u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

(1) Kao predstavnik udomitelja imenuje se udomitelj koji:

– pruža socijalnu uslugu smještaja na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba za koju se imenuje

– najmanje 6 godina pruža socijalnu uslugu smještaja.

(2) Prilikom imenovanja predstavnika doma socijalne skrbi i/ili centra za pružanje usluga u zajednici prednost se ostvaruje na temelju:

– iskustva u radu na području udomiteljstva

– iskustva u provođenju edukacija za udomitelje

– iskustva u provođenju grupa podrške udomiteljima

– iskustva u pružanju socijalne usluge savjetovanja i pomaganja udomiteljima.

Članak 8.

(1) Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti imenovana najviše dva puta uzastopno.

(2) Član Povjerenstva može biti razriješen i prije isteka mandata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluku o razrješenju člana Povjerenstva predstavnika Ministarstva donosi ministar.

(4) Odluku o razrješenju predstavnika centra, doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici i udomitelja donosi ministar na prijedlog centra za socijalnu skrb, odnosno doma ili centra za pružanje usluga u zajednici.

(5) Odlukom iz stavka 3. i 4. ovoga članka imenuje se novi član Povjerenstva kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Povjerenstva.

NAČIN RADA POVJERENSTAVA

Članak 9.

(1) Povjerenstvo je u svom radu samostalno.

(2) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

(3) Povjerenstvo donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova ako je na sjednici Povjerenstva nazočna natpolovična većina članova.

(4) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, vodi ih i potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo, te određuje zapisničara za svaku pojedinu sjednicu.

(5) Povjerenstvo se sastaje po potrebi, a najkasnije 30 dana od dana kada zaprimi zahtjev za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja uz koji je priložen zaključak tima za udomiteljstvo ili stručnih radnika centra o ispunjavanju uvjeta za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

(6) U slučaju spriječenosti predsjednika Povjerenstva poslove iz stavka 4. ovoga članka obavlja zamjenik predsjednika.

(7) Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu.

(8) Rad Povjerenstva je javan.

(9) U rad Povjerenstva, bez prava glasa mogu se uključiti i druge osobe radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja, a na prijedlog članova Povjerenstva.

Članak 10.

(1) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad.

(2) Naknadu za rad članovima Povjerenstva predstavnicima udomitelja odlukom utvrđuje Ministarstvo, a isplaćuje centar iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Administrativne poslove vezane uz rad Povjerenstva vodi centar u sjedištu jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, osim za Zagrebačku županiju u kojoj navedene poslove obavlja Centar za socijalnu skrb Velika Gorica.

Članak 12.

Član Povjerenstva izuzet će se od odlučivanja o njegovu izboru, izboru udomitelja koji je njegov bračni/izvanbračni drug, srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/5

Urbroj: 519-04-3-2/1-19-48

Zagreb, 18. travnja 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.