Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

904

Na temelju članka 14. stavka 8. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj: 115/18), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O STAMBENIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se stambeni uvjeti za obavljanje udomiteljstva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

OPĆI UVJETI

Članak 3.

(1) Stambene uvjete za obavljanje udomiteljstva čine uvjeti prostora i opreme prostora.

(2) Stambeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka određuju se prema korisničkim skupinama kao:

– zajednički uvjeti

– posebni uvjeti za djecu, odrasle osobe, djecu i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja.

ZAJEDNIČKI UVJETI

Članak 4.

(1) Usluga smještaja u udomiteljskoj obitelji pruža se u stambenoj jedinici: obiteljskoj kući ili stanu u obiteljskoj kući ili zgradi.

(2) Stambena jedinica iz stavka 1. ovoga članka mora biti jedna stambena cjelina sa zajedničkim ulazom.

Članak 5.

(1) Stambena jedinica mora biti u vlasništvu, suvlasništvu ili najmu udomitelja ili člana udomiteljske obitelji.

(2) Ugovor o najmu stambene jedinice mora biti sklopljen u trajanju od najmanje jedne godine od dana podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva.

Članak 6.

(1) Stambena jedinica iz članka 4. ovoga Pravilnika mora:

– biti smještena u naselju u kojem se nalaze ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, ovisno o potrebama korisnika

– imati osiguran nesmetani pristup i korištenje električne i telekomunikacijske mreže te tekuću pitku vodu, odvodnju i grijanje

– imati osigurane građevinske i sigurnosne uvjete balkonske, stubišne i dvorišne ograde u skladu sa specifičnim potrebama korisnika

– imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija ovisno o broju članova obitelji i vrsti i broju korisnika: kuhinju s prostorom za blagovanje, pripremu i skladištenje hrane, prostorom za dnevni boravak, te spavaonice i prostorije za održavanje osobne higijene.

(2) Ako stambena jedinica nije smještena u naselju u kojem se nalaze ustanove iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ili se nalazi izvan naselja, mora biti prometno povezana s naseljem u kojem su ustanove smještene.

(3) U stambenoj jedinici u kojoj se pružaju usluge korisnicima smanjene pokretljivosti i korisnicima koji koriste pomagala za pokretljivost mora biti osiguran nesmetani pristup, kretanje, boravak na otvorenom i rad, u skladu s posebnim propisima i specifičnim potrebama korisnika.

Članak 7.

(1) Stambena jedinica iz članka 4. ovoga Pravilnika mora imati dovoljan broj spavaonica za sve korisnike i članove udomiteljske obitelji, a koje su dovoljno velike da osiguravaju adekvatan prostor korisnicima u svrhu njihove sigurnosti, privatnosti i udobnosti.

(2) Prostorije iz članka 6. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika moraju biti dovoljno velike da osiguravaju adekvatan prostor za život, pripremu hrane i skladištenje, hranjenje, održavanje osobne higijene, učenje, igru i provođenje slobodnog vremena svih članova udomiteljske obitelji i korisnika.

(3) Prostorije u kojima borave korisnici moraju imati dnevno svjetlo, mogućnost prirodnog provjetravanja i adekvatno grijanje u skladu s namjenom prostorije.

(4) Podovi u svim prostorijama moraju biti izvedeni od materijala koji odgovaraju namjeni pojedine prostorije i omogućavanju kretanje korisnika u skladu sa specifičnim potrebama korisnika.

(5) Prostorije iz stavka 2. ovoga članka moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

– spavaonice ne smiju biti prolazne

– kupaonica mora imati pristup tekućoj toploj i hladnoj vodi

– prostor za blagovanje mora biti dovoljno velik za istovremeno konzumiranje obroka svih korisnika i članova udomiteljske obitelji

– dnevni boravak mora biti dovoljno velik za boravak i grupne aktivnosti svih korisnika i članova udomiteljske obitelji

– ne smiju biti na nezavršenom tavanu, podrumu, prolazu stubišta ili pomoćnom objektu odvojenom od stambene jedinice.

(6) Stubište unutar stambenog prostora mora imati ogradu s rukohvatom cijelom dužinom.

(7) Prostorije koje koriste korisnici moraju omogućiti privatnost korisnika i ne smiju se opremiti uređajima za neovlašteno snimanje.

Članak 8.

(1) Stambena jedinica mora biti uredna i održavana.

(2) Djeci i odraslim korisnicima ne smiju biti pristupačne opasne tvari uključujući lijekove, sredstva za održavanje čistoće kao ni alat i druge opasne stvari kojima nisu sposobni odgovorno rukovati.

Članak 9.

(1) Udomitelj mora korisniku osigurati uvjete prostora i opreme koji omogućuju uvjete nesmetanog psihofizičkog razvoja i odgoja uz njegovo poštivanje etničkog, vjerskog, kulturnog i jezičnog podrijetla.

(2) Oprema stambenog prostora treba odgovarati namjeni pojedine prostorije te tehničkim, higijenskim, funkcionalnim i sigurnosnim zahtjevima u skladu s potrebama i interesima korisnika.

(3) Za teže pokretne i nepokretne korisnike udomitelj je obvezan osigurati odgovarajuća pomagala i minimum opreme za njegu korisnika, ovisno o zdravstvenom stanju korisnika i u skladu s pravima iz zdravstvenog osiguranja.

POSEBNI UVJETI ZA DJECU

Članak 10.

(1) Jednu spavaonicu može koristiti najviše troje djece.

(2) Djeca školskog uzrasta različitog spola moraju biti u odvojenim sobama, iznimno braća i sestre školske dobi mogu biti smješteni zajedno u skladu s njihovim individualnim planom.

(3) Spavaonica mora biti odgovarajuće namještena i uređena, na način da:

– svako dijete ima osiguran dječji krevetić ili krevet prilagođen uzrastu koji zadovoljava sigurnosne zahtjeve u skladu s dobi djeteta

– ormar za odlaganje osobnih stvari

– stolice, stolove, police i ormariće prilagođene dobi i specifičnim potrebama svakog djeteta

– drugu opremu koja omogućuje sigurnost, funkcionalnost i odgovara razvojnim ili drugim potrebama smještene djece.

(4) U slučaju kreveta na kat moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– gornji krevet može koristiti dijete starije od 6 godina

– madrac gornjeg kreveta ne može biti više od 2,5 cm odmaknut od okvira kreveta

– gornji krevet mora imati zaštitnu ogradu na otvorenoj strani kreveta

– vertikalna udaljenost između gornjeg madraca i stropa mora biti dovoljna za udobno sjedenje na krevetu

– zaštitna ograda, ljestve i druge komponente kreveta moraju biti u odgovarajućoj poziciji, neoštećene i sva mjesta povezivanja moraju biti sigurna.

(5) Djetetu treba omogućiti izražavanje mišljenja o uređenju spavaonice na način primjeren njegovoj dobi i specifičnim potrebama.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, djetetu starijem od tri godine mogu se osigurati drukčiji uvjeti u slučaju bolesti djeteta ili druge potrebe u kojima je potreban nadzor djeteta, ako je isto planirano individualnim planom ili u slučaju smještaja u kriznim situacijama roditelja s djetetom.

(7) Spavaonica udomitelja djeteta predškolske dobi mora biti udaljena od dječje sobe toliko da omogućuje čujnost djeteta ili mora biti osiguran alarm za bebe.

POSEBNI UVJETI ZA ODRASLE OSOBE

Članak 11.

(1) Jednu spavaonicu mogu koristiti najviše dvije osobe.

(2) Iznimno, kod privremenog smještaja jednu spavaonicu mogu koristiti tri osobe.

(3) Spavaonice moraju biti opremljene krevetima i noćnim ormarićima uz svaki krevet, zasebnim ormarom za svakog korisnika, manjim stolom i potrebnim brojem stolica, a raspored opreme mora omogućiti nesmetano kretanje korisnika.

(4) Spavaonice u kojima su smješteni nepokretni korisnici moraju biti opremljene krevetima prilagođenim potrebama korisnika i stolićima za serviranje obroka u krevetu.

(5) Veličina ležaja mora biti prilagođena potrebama smještenih korisnika i najmanje visine 50 cm.

POSEBNI UVJETI ZA DJECU I ODRASLE OSOBE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Članak 12.

(1) Stambena jedinica i prostor za smještaj djece i odraslih osoba – žrtava obiteljskog nasilja u pravilu, treba imati dva izlaza/ulaza.

(2) Na ulazu u objekt, u pravilu, sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom. Ako se sigurnost korisnika ne može osigurati videonadzorom, udomitelj je obvezan osigurati čuvanje objekta putem pravne ili fizičke osobe koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti.

(3) Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana.

(4) Objekt mora imati osiguran cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (»Narodne novine«, broj 48/08).

Članak 14.

Postupci utvrđivanja stambenih uvjeta započeti po odredbama Pravilnika o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (»Narodne novine«, broj 48/08) koji nisu dovršeni prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/5

Urbroj: 519-04-3-2/1-19-49

Zagreb, 18. travnja 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.