Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o dodjeli nagrade udomiteljima

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

905

Na temelju članka 56., stavka 6. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/2018), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O DODJELI NAGRADE UDOMITELJIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način raspisivanja javnog poziva, postupak predlaganja kandidata, kriteriji za dodjelu nagrada, izgled povelje i iznos sredstava za dodjelu nagrada u novcu te sastav Povjerenstva za dodjelu nagrade (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Nagrada udomiteljima za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se svake godine u svibnju povodom Međunarodnog dana obitelji.

(2) Nagradu dodjeljuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog Povjerenstva.

(3) Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i nagrada za životno djelo.

(4) Svake se godine može dodijeliti do četiri godišnje nagrade i jedna nagrada za životno djelo ili do pet godišnjih nagrada.

NAČIN RASPISIVANJA JAVNOG POZIVA

Članak 4.

(1) Postupak za dodjelu Nagrade pokreće ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisivanjem javnog Poziva za prikupljanje inicijativa o kandidatima za dodjelu Nagrade (u daljnjem tekstu: Poziv).

(2) Poziv iz stavka 1. ovoga članka raspisuje se svake godine najkasnije u travnju i objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Poziv iz stavka 1. ovoga članka upućuje se centrima za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: centar), udrugama koje se bave udomiteljstvom, vijećima udomljene djece i mladeži, korisnicima udomiteljstva i drugim zainteresiranim osobama.

(4) U Pozivu iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se predmet Poziva, kriteriji za dodjelu Nagrade, rok i način dostave inicijative o kandidatima za dodjelu Nagrade.

(5) Poziv iz stavka 1. ovoga članka mora biti otvoren najmanje 15 dana od dana objave.

(6) Zaprimljena dokumentacija dostavlja se Povjerenstvu u roku od sedam dana od zatvaranja Poziva.

POSTUPAK PREDLAGANJA KANDIDATA

Članak 5.

Inicijativu o kandidatima za dodjelu Nagrade mogu podnijeti:

– centar

– udruga koja se bavi udomiteljstvom

– vijeće udomljene djece i mladeži

– korisnik udomiteljstva

– druge zainteresirane osobe.

Članak 6.

Inicijativa za dodjelu Nagrade se podnosi na obrascima, koji zajedno s dokumentacijom navedenom u Pozivu iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, čine cjelovitu prijavnu dokumentaciju.

Članak 7.

(1) Inicijativa o kandidatima za dodjelu Nagrade mora sadržavati:

1. osobno ime i adresu kandidata

2. podatke o predlagatelju (osobno ime/naziv, adresa/sjedište)

3. pisanu izjavu kandidata za sudjelovanje u postupku izbora, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

4. životopis kandidata

5. obrazloženje prijedloga uz opis iznimnih uspjeha ostvarenih u promicanju i obavljanju udomiteljstva

6. mišljenje centra za socijalnu skrb na čijem području udomitelj ima prebivalište

7. najmanje jednu preporuku za predložene iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva.

(2) Inicijativa iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i druge priloge.

Članak 8.

(1) Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Povjerenstvo može od predlagatelja zatražiti dopunu prijedloga u određenom roku.

(2) Ako predlagatelj u roku utvrđenom u stavku 1. ovoga članka ne dopuni prijedlog, Povjerenstvo smatra da prijedlog nije ni podnesen.

KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE

Članak 9.

(1) Godišnja nagrada dodjeljuje se udomiteljima koji obavljaju nesrodničko udomiteljstvo za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva koji:

– nisu dobitnici Nagrade u prethodnom razdoblju

– pokazuju izvanredne napore u osiguravanju stabilnog i poticajnog okruženja koje omogućuje rast i razvoj korisnika

– uloženim trudom znatno utječu na poboljšanje stanja korisnika

– se ističu u intenzitetu, predanosti i načinu pružanja posebnih obveza udomitelja propisanih Zakonom o udomiteljstvu

– svojim primjerom i ugledom u zajednici promiču udomiteljstvo.

(2) Pri dodjeli Godišnje nagrade iz stavka 1. ovoga članka uzima se u obzir zastupljenost udomitelja iz jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u godini za koju se Nagrada dodjeljuje u odnosu na udio u ukupnom broju udomitelja.

Članak 10.

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje udomiteljima za izniman doprinos i najmanje 20 godina obavljanja udomiteljstva sukladno kriterijima iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Pozivom iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika Povjerenstvo može odrediti i posebne kriterije za svaku godinu u kojoj se Nagrada dodjeljuje.

IZGLED POVELJE I IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU NAGRADE U NOVCU

Članak 12.

Povelja je obrubljena zlatnim pleterom i obavezno sadrži:

– Grb Republike Hrvatske i riječi: »Republika Hrvatska«

– riječi: »Godišnja nagrada udomiteljima za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva« ili »Nagrada za životno djelo udomitelju za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva«

– osobno ime dobitnika nagrade ispisano žutim (zlatnim) tiskanim slovima

– datum dodjele Nagrade

– osobno ime i potpis ministra

– pečat Ministarstva.

Članak 13.

(1) Visina Godišnje nagrade je 5.000,00 kn (pet tisuća kuna).

(2) Visina Nagrade za životno djelo je 10.000,00 kn (deset tisuća kuna).

SASTAV I NAČIN RADA POVJERENSTVA

Članak 14.

(1) Povjerenstvo iz članka 3., stavka 2. ovoga Pravilnika sastoji se od sedam članova:

tri predstavnika Ministarstva, dva predstavnika stručnih osoba koje su prepoznate u javnosti na području udomiteljstva i dva predstavnika udomitelja.

(2) Povjerenstvo osniva ministar na vrijeme od dvije godine.

(3) Članove Povjerenstva iz redova predstavnika stručnih osoba i udomitelja predlažu udruge, centar za socijalnu skrb, centar za pružanje usluga u zajednici ili dom socijalne skrbi na zahtjev Ministarstva.

(4) Povjerenstvo na prvoj sjednici izabire predsjednika iz redova predstavnika Ministarstva i zamjenika predsjednika.

(5) Povjerenstvo je u svom radu samostalno.

(6) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama.

(7) Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(8) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice, vodi ih i potpisuje prijedloge Povjerenstva, te određuje zapisničara za svaku pojedinu sjednicu.

(9) U slučaju spriječenosti predsjednika Povjerenstva, poslove iz stavka 8. ovog članka obavlja zamjenik predsjednika.

(10) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(11) Stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstva obavlja Ministarstvo.

Članak 15.

(1) Član Povjerenstva dužan je izuzeti se od odlučivanja o njegovu izboru, izboru udomitelja koji je njegov bračni/izvanbračni drug, srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva.

(2) Član Povjerenstva iz redova centra za socijalnu skrb dužan je izuzeti se od odlučivanju o izboru udomitelja na čijem području mjesne nadležnosti udomitelj ima prebivalište.

(3) Član Povjerenstva koji je predstavnik podnositelja Inicijative iz članka 6. ovoga Pravilnika dužan je izuzeti se od odlučivanja o izboru udomitelja kojeg je predložio.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/5

Urbroj: 519-04-3-2/1-19-51

Zagreb, 6. svibnja 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.