Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o načinu i postupku obiteljske procjene za obavljanje udomiteljstva

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

906

Na temelju članka 14., stavka 10. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 115/2018), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU OBITELJSKE PROCJENE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak procjene podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje udomiteljstva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Procjena se provodi na način da se procjenjuje:

– obitelj ili samac

– motivi osobe i članova njezine obitelji za obavljanje udomiteljstva

– odnosi u obitelji i njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika u obitelj

– kapaciteti i rizici udomiteljske obitelji te sve druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika.

(2) Prilikom procjene iz stavka 1. ovoga članka u obzir se uzimaju i preporuke pružatelja socijalnih usluga i drugih tijela u lokalnoj zajednici.

(3) Procjenom su obuhvaćeni podnositelj zahtjeva i drugi članovi njegove obitelji, a prema procjeni stručnjaka.

(4) Procjenu provodi tim za udomiteljstvo ili stručni radnik centra za socijalnu skrb na čijem području udomitelj ima prebivalište (u daljnjem tekstu: centar udomitelja).

Članak 4.

(1) Pri procjeni socijalni radnik provodi sljedeće radnje i postupke:

1. intervju

2. primjenjuje Skalu obiteljskih resursa, Skalu uključenosti obitelji u zajednicu i Upitnik stresnih događaja te druge instrumente socijalnog rada prema izboru stručnjaka

3. obilazak osoba iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika na adresi stanovanja podnositelja zahtjeva.

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka socijalni radnik izrađuje socijalnu anamnezu sa stručnim mišljenjem o sposobnosti osoba iz članka 3. stavka 3. za obavljanje udomiteljstva.

Članak 5.

(1) Pri procjeni psiholog provodi sljedeće radnje i postupke:

1. intervju

2. testiranje uz obveznu primjenu najmanje jednog instrumenta namijenjenog otkrivanju poremećaja u psihičkom funkcioniranju, te drugih instrumenata za procjenu ličnosti, emocija, stavova i kognitivnih sposobnosti prema procjeni stručnjaka

3. obilazak osoba iz članka 3. stavka 3. ovoga pravilnika na adresi stanovanja podnositelja zahtjeva.

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ovog članka psiholog izrađuje stručno mišljenje psihologa o sposobnosti osoba iz članka 3. stavka 3. za obavljanje udomiteljstva.

Članak 6.

Za intervju iz članka 4. stavka 1. točke 1. i za intervju iz članka 5. stavka 1. točke 1. s osobama iz članka 3. stavka 3. primjenjuju se Smjernice za vođenje inicijalnog razgovora s potencijalnim udomiteljima i drugi instrumenti prema izboru stručnjaka.

Članak 7.

U postupku donošenja rješenja o dozvoli za obavljanje udomiteljstva u skladu s promijenjenim okolnostima ili po ponovno podnesenom zahtjevu za donošenje rješenja za obavljanje udomiteljstva procjena se provodi na način iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika i uz primjenu instrumenata za praćenje, prema procjeni stručnjaka.

Članak 8.

Na temelju socijalne anamneze sa stručnim mišljenjem iz članka 4. ovoga Pravilnika i stručnog mišljenja iz članka 5. ovoga Pravilnika izrađuje se zaključak tima za udomiteljstvo ili stručnih radnika centra udomitelja u kojem su sadržani:

– bitni elementi važni za obiteljsku procjenu za obavljanje udomiteljstva

– procjena mogućnosti izdavanja dozvole za obavljanje udomiteljstva

– vrsta udomiteljstva za koje podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete te

– vrsta i broj korisnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/5

Urbroj: 519-04-3-2/1-19-52

Zagreb, 6. svibnja 2019.

Ministrica
Nada Murganić, v. r.