Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Ministarstvo poljoprivrede

907

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune ovim Pravilnikom propisuju se odredbe kojima se razrađuju odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i vijeća od 14. rujna 2016. godine o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.), a u odnosu na gospodarski ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom (u daljnjem tekstu: Uredba).

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se i:

– uvjeti za ribolov,

– uvjeti za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote,

– prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru,

– državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i uvjeti i kriteriji za dodjelu individualne plivaričarske kvote,

– naknada za dodijeljenu kvotu,

– način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom (u daljnjem tekstu: Odobrenje), rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja,

– dostava podataka,

– uzorkovanje,

– iskrcaj i prekrcaj,

– promet,

– zajedničke ribolovne radnje,

– registar plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju i iskrcaju tune,

– prebacivanje na moru,

– uzgoj tuna, uključujući stavljanje tuna u uzgojne kaveze i izlov,

– program promatrača na plovilima.

UVJETI ZA RIBOLOV

Članak 2.

Gospodarski ribolov okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom smije se obavljati isključivo plovilom za koje je izdano Odobrenje i kojem je dodijeljena individualna ulovna kvota za tekuću godinu te isključivo u FAO geografskim područjima GSA 17 i 18.

PRIJENOS PRAVA NA UPIS OKRUŽUJUĆE MREŽE PLIVARICE TUNOLOVKE IZ JEDNE U DRUGU POVLASTICU ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 3.

(1) Prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke s pripadajućim ribolovnim zonama iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru odobrit će se samo ukoliko se prijenos vrši na povlasticu u kojoj je upisano plovilo koje pripada istoj ili nižoj dužinskoj kategoriji od plovila upisanog u povlasticu s koje se vrši prijenos.

(2) Pod dužinskim kategorijama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sljedeće kategorije:

– plovila duljine preko svega preko 40 metara,

– plovila duljine preko svega od 24 metra do 40 metara,

– plovila duljine preko svega manje od 24 metra.

DRŽAVNA KVOTA

Članak 4.

Državna kvota za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom predstavlja dio ukupne ulovne kvote za ribolov plavoperajne tune koja je dodijeljena Republici Hrvatskoj te je raspoređena za gospodarski ribolov plivaricom tunolovkom sukladno odredbama pravilnika kojim se regulira raspodjela ribolovnih mogućnosti za ulov plavoperajne tune (dalje u tekstu: plivaričarska kvota).

UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 5.

(1) Pravo na dodjelu dijela kvote za ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom (dalje u tekstu: individualna plivaričarska kvota) može ostvariti plovilo koje udovoljava sljedećim uvjetima:

a. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

b. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za gospodarski ribolov na moru te da je u istoj povlastici upisana okružujuća mreža plivarica tunolovka,

c. da je plovilo aktivno sudjelovalo u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune u razdoblju od 2014. do 2018. godine okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i ima zabilježen ulov i/ili iskrcaj plavoperajne tune sukladno važećim propisima,

d. da ovlašteniku povlastice izdane na plovilo, odnosno zapovjedniku plovila, nisu dodijeljeni negativni prekršajni bodovi sukladno članku 79. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu: Zakon),

e. da je ovlaštenik povlastice uplatio naknadu za individualnu plivaričarsku kvotu dodijeljenu u prethodnoj godini sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, ukoliko mu je ista bila dodijeljena te ukoliko je obveza postojala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za ribolovnu sezonu od 2020. godine nadalje, Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) može putem Javnog natječaja dodijeliti pravo na dodjelu dijela ulovne kvote i dodatnim plovilima koja ne udovoljavaju uvjetu iz stavka 1. točke c. ovoga članka, vodeći pri tom računa o odredbama koje reguliraju maksimalni kapacitet ribolovne flote sukladno pravilniku kojim se reguliraju ribolovne mogućnosti za plavoperajnu tunu. U tom se slučaju primjenjuju uvjeti navedeni u stavku 1. točkama a), b) i d) ovoga članka, dok je kriterij za dodjelu veća ponuđena naknada u odnosu na naknadu definiranu u članku 7. ovoga Pravilnika, a kvota dodijeljena na ovaj način daje se plovilu na raspolaganje za jednu ribolovnu sezonu.

(3) U slučaju da je u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 25. travnja 2019. godine došlo do prijenosa povlastice s jednog plovila na drugo ili pak do trajnog ustupanja kvote, odnosno ribolovnih prava neovisno o navedenom razdoblju, sva prava koja proizlaze iz stavka 1. točke c. ovoga članka prenose se na novo plovilo.

(4) U slučaju da nakon 25. travnja 2019. godine dođe do prijenosa povlastice radi prodaje povlastice drugom vlasniku ili prijenosa mreže tunolovke na drugu povlasticu, plovilo gubi pravo na raspolaganje individualnom plivaričarskom kvotom te se ista pridodaje državnoj kvoti.

(5) U slučaju da nakon 25. travnja 2019. godine dođe do:

a. prijenosa povlastice radi zamjene plovila u istoj ili manjoj dužinskoj kategoriji u povlastici istog vlasnika, ili

b. prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima, ili

c. prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom,

prava temeljem kojih je dodijeljena individualna plivaričarska kvota zadržavaju se, odnosno prenose na novo plovilo.

(6) Plovila koja udovoljavaju uvjetima za dodjelu individualne plivaričarske kvote u skladu sa stavkom 1. ovoga članka kao i ključ raspodjele kvote po plovilima izražen u postotcima i masi u tonama za 2019. godinu u skladu s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika, nalaze se u prilogu 13. ovoga Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

KRITERIJI ZA RASPODJELU ULOVNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 6.

(1) Ulovna kvota dodijeljena gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/19) se raspoređuje na plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika na način da se svakom plovilu dodjeljuje postotak kvote koji odgovara njegovom pojedinačnom udjelu u ukupnom zbroju ulova tune plivaricom tunolovkom u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2018. godine.

(2) Postotak određen sukladno stavku 1. ovoga članka predstavlja ključ raspodjele sukladno kojemu se na godišnjoj razini plovilu dodjeljuje individualna plivaričarska kvota tijekom razdoblja od deset (10) godina, o čemu vlasnik plovila sklapa ugovor s Ministarstvom.

(3) Svako buduće smanjenje kvote raspoređene na gospodarski ribolov okružujućim mrežama plivaricama tunolovkama se odražava kroz proporcionalno smanjenje individualne plivaričarske kvote pri čemu se zadržava ključ raspodjele iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Svako buduće povećanje kvote raspoređene za plivaričarski ribolov tune u odnosu na iznos kvote dodijeljene gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom sukladno Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/19), predstavlja državnu kvotu koju Ministarstvo može dodijeliti na temelju Javnog natječaja, a prema uvjetima i kriterijima kako je određeno člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika, vodeći pri tom računa o odredbama kojima se regulira ribolovni kapacitet plivaričarske flote. U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj cjelokupna kvota namijenjena ribolovu plivaricom tunolovkom raspoređuje se prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz stavka 2. ovoga članka.

NAKNADA ZA DODIJELJENU KVOTU

Članak 7.

Naknada za individualnu plivaričarsku kvotu iznosi 1 euro po kilogramu kvote, a vlasnik plovila dužan je uplatiti istu u državni proračun u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, a najkasnije do 1. studenog tekuće godine. Iznos naknade obračunava se temeljem ostvarenog ulova u plivaričarskoj ribolovnoj sezoni tekuće godine i predstavlja umnožak iznosa naknade i ostvarenog ulova u kilogramima.

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RIBOLOV

Članak 8.

(1) U svrhu izdavanja Odobrenja za narednu godinu, vlasnici plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika dužni su u razdoblju od 1. do 31. prosinca podnijeti Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune sukladno članku 26. stavku 1. Zakona.

(2) Ministarstvo će izdati Odobrenje za kalendarsku godinu vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim u članku 5. ukoliko je isto opremljeno uređajem za satelitsko praćenje te e-očevidnikom. Odobrenje sadrži podatke o plovilu kojim se ribolov smije obavljati, ribolovnom alatu i ribolovnim zonama u kojima je dopušteno obavljanje ribolova, razdoblju važenja Odobrenja te individualnoj plivaričarskoj kvoti tijekom razdoblja važenja Odobrenja.

(3) Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, a izdaje se za kalendarsku godinu.

(4) Ako vlasnik plovila ne podnese zahtjev u propisanom roku ili ne uplati naknadu za ulovljenu kvotu u propisanom roku, smatrat će se da trajno odustaje od dodjele kvote te će se ista u kalendarskoj godini rasporediti jednoliko na preostala plovila, a za sljedeću godinu može biti dodijeljena novom plovilu putem Javnog natječaja Ministarstva sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika. U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj kvota se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za 2019. godinu Odobrenje će se izdati svim vlasnicima plovila za koja je utvrđeno da udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika uzimajući u obzir i odredbe stavka 6. ovoga članka, bez podnošenja zahtjeva.

(6) Ukoliko isti vlasnik dvaju ili više plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika odluči da će u ribolovnoj sezoni sudjelovati manji broj njegovih plovila od onog koji ostvaruje pravo na izdavanje Odobrenja u ribolovnoj sezoni pojedine kalendarske godine, može preraspodijeliti kvotu s jednog ili više svojih plovila na preostalo/a plovilo/a u svom vlasništvu koja udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika u roku od pet (5) dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za ribolovnu sezonu 2019., odnosno do 20. travnja od 2020. godine nadalje te će se sukladno tome izdati Odobrenje/a. Obrazac Izjave o preraspodjeli kvote za ulov tune (Thunnus thynnus) kojim se vrši preraspodjela kvote nalazi se u Prilogu 14. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(7) Plovila koja udovoljavaju uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika, a vodeći računa o stavku 6. ovoga članka, upisuju se u Registar ulovnih plovila kojeg vodi Ministarstvo. Nakon isteka roka za izdavanje Odobrenja iz stavka 2. ovoga članka ministar Odlukom donosi popis plovila za upis u ICCAT Registar ulovnih plovila s njihovim individualnim ulovnim kvotama za tekuću godinu te se isti dostavlja Europskoj komisiji najkasnije 30 dana prije početka perioda autorizacije.

(8) Ukoliko vlasnik plovila kojemu je izdano Odobrenje želi trajno odustati od ribolova plavoperajne tune mrežom plivaricom, podnosi Ministarstvu Izjavu kojom se svojevoljno odriče prava na raspolaganje kvotom te kvota prelazi na raspolaganje državi. Ministarstvo može navedenu kvotu dati na raspolaganje drugom plovilu temeljem Javnog natječaja sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika. Vlasnik plovila koji je svojevoljno odustao od ribolova tune plivaricom tunolovkom ostvaruje prednost kod raspodjele kvote dodijeljene rekreacijskom ribolovu za trofejne primjerke koja se dodjeljuje temeljem Javnog natječaja kojeg raspisuje Ministarstvo. U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj kvota se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(9) Sva plovila koja ostvaruju pravo na izdavanje Odobrenja ne smiju sudjelovati u ribolovu okružujućom mrežom plivaricom srdelarom tijekom razdoblja od 11. svibnja u 00:00 sati do 30. srpnja u 24:00 sata.

(10) Vlasnicima plovila kojima je izdano Odobrenje, a do početka ribolovne sezone ne ispune druge uvjete za obavljanje ribolova sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Uredbe, a nisu zatražili prijenos Odobrenja sukladno članku 9., stavku 1., trajno se oduzima individualna plivaričarska kvota dodijeljena plovilu. Tako oduzeta kvota se za tu ribolovnu sezonu jednoliko raspoređuje na preostala plovila koja sudjeluju u ribolovnoj sezoni za kalendarsku godinu, a za sljedeću godinu za istu Ministarstvo može raspisati Javni natječaj sukladno uvjetima i kriterijima kako je propisano člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika. U slučaju da Ministarstvo ne provede Javni natječaj kvota se raspoređuje prema utvrđenom ključu raspodjele individualne plivaričarske kvote iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

PRIJENOS ODOBRENJA

Članak 9.

(1) Vlasnici plovila kojima je izdano odobrenje iz članka 8. ovoga Pravilnika mogu tijekom kalendarske godine podnijeti zahtjev za prebacivanje Odobrenja na drugo plovilo koje ima upisanu okružujuću mrežu plivaricu tunolovku iznimno, u slučaju nemogućnosti obavljanja ribolova uzrokovanog potonućem, havarijom ili teškim kvarom plovila, odnosno uslijed druge teške okolnosti zbog koje nije moguće sudjelovati u ribolovnoj sezoni, a o čemu prilažu valjanu dokumentaciju. Odobrenje je moguće prebaciti od dana izdavanja do kraja ribolovne sezone odnosno do isteka važenja odobrenja.

(2) Odobrenje je moguće prenijeti samo jednom tijekom kalendarske godine i to isključivo na plovilo koje pripada istoj ili manjoj dužinskoj kategoriji.

(3) Prijenosom Odobrenja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka ne prenose se prava temeljem kojih se dodjeljuje individualna plivaričarska kvota sukladno člancima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(4) Prijenos Odobrenja sukladno stavcima 1. i 3. ovoga članka između dva plovila smije se obaviti isključivo bez financijske ili druge naknade.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 10.

(1) Očevidnik se vodi kao elektronski očevidnik (u daljnjem tekstu: očevidnik).

(2) Svaki očevidnik popunjava se na osnovi uputa za popunjavanje očevidnika koja su sastavni dio očevidnika i sukladno odredbama Uredbe.

Članak 11.

Ovlaštenik povlastice dužan je najkasnije do kraja svakog dana tijekom perioda autorizacije dostaviti Ministarstvu podatke iz očevidnika koji sadrže vrijeme i geografsku poziciju te broj i procijenjenu masu svake ulovljene tune za svaki ribolovni napor, uključujući i one u kojima nije bilo ulova.

Članak 12.

(1) Podatke u očevidnik mora unositi ovlaštenik povlastice osobno ako sam obavlja ribolov ili zapovjednik plovila koji za ovlaštenika povlastice obavlja ribolov.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u očevidnik ne unose cjelovite i točne podatke i ne dostavljaju u propisanom roku podatke o ribolovu tune sukladno odredbama ovoga Pravilnika, smatra se da očevidnik nije vođen.

UZORKOVANJE

Članak 13.

Za ispunjavanje nacionalnih obveza prema EU Data Collection Framework (EU-DCF) obvezno je osobama odabranim od strane Ministarstva omogućiti uzorkovanje ulovljenih tuna.

ISKRCAJ I PREKRCAJ

Članak 14.

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune, mogu prekrcavati i iskrcavati tune samo u lukama određenim od Ministarstva.

Članak 15.

(1) Iskrcaj i prekrcaj tuna iz plivaričarskog ribolova dozvoljen je u sljedećim lukama:

a. Rovinj – komunalni dio luke Valdibora

b. Pula – gat Rijeka

c. Rijeka – riječki lukobran – iskrcajno mjesto Rijeka

d. Biograd – glavni mul – Obala kralja Petra Krešimira IV.

e. Kali – Vela Lamjana

f. Tribunj – gat Sv. Nikole

g. Rogoznica – sjeverna strana otoka Kopara

h. Kaštel Sućurac – Brižine

i. Brač – Postira

j. Brač – Sumartin

k. Brač – Milna

l. Ploče – gat 10 A od graničnog prijelaza prema luci

m. Dubrovnik – gat Petka.

(2) Prekrcaj tune s plovila za preradu dozvoljen je u sljedećim lukama:

a. Zadar – Gaženica

b. Split – Sjeverna luka

c. Rijeka – Luka Rijeka.

Članak 16.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru prije iskrcaja obavezni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke:

a. očekivano vrijeme i mjesto iskrcaja,

b. očekivanu količinu tune za iskrcaj,

c. ispunjeni očevidnik s podacima sukladno članku 12. i najavom povratka u luku minimalno sat vremena prije povratka.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka dostavljaju se kroz sustav e-očevidnika ili, u slučaju nemogućnosti kroz sustav e-očevidnika, alternativnim elektroničkim putem najmanje sat vremena prije očekivanog vremena iskrcaja.

(3) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru iskrcaj tuna smiju obavljati na iskrcajnim mjestima iz članka 15. ovoga Pravilnika radnim danom te subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8:30 do 22:00 sata.

(4) Isključivo cijeli primjerci tuna, bez odstranjenih ikakvih vanjskih dijelova, ili primjerci bez škrga i utrobe smiju se zadržati na plovilu i iskrcati.

(5) Iskrcaj tune ne smije se izvršiti bez prethodnog odobrenja Ministarstva temeljem unaprijed dostavljenog zahtjeva za iskrcaj.

(6) Prilikom iskrcaja, obvezno je iskrcati cjelokupan ulov zadržan na plovilu.

Članak 17.

(1) Podaci za prekrcaj dostavljaju se elektronički putem web-aplikacije na obrascu Obavijest o prekrcaju tuna s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo (Prilog 2 ovoga Pravilnika), najmanje 72 sata prije očekivanog vremena dolaska u luku.

(2) U slučaju prekrcaja tuna, zapovjednik plovila s kojega se tuna prekrcava je dužan ispuniti ICCAT Deklaraciju o prekrcaju (Prilog 3. ovoga Pravilnika).

PROMET

Članak 18.

Na stavljanje na tržište i promet tuna na tržištu na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju registraciju prvih kupaca proizvoda ribarstva, postupak prve prodaje i vaganja te propisi koji uređuju sljedivost plavoperajne tune od ulova ili izlova, iskrcaja, prijevoza i skladištenja, prerade i distribucije do maloprodaje.

ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE RADNJE

Članak 19.

(1) Plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj radnji zajednički sudjeluju u ulovu ukupne kvote koja je jednaka zbroju njihovih individualnih kvota.

(2) Ministar će odobriti grupe za zajedničke ribolovne radnje isključivo ribarskih plovila pod hrvatskom zastavom na temelju zahtjeva vlasnika/ovlaštenika povlastice za ribolov. Zahtjev za zajedničku ribolovnu radnju Ministarstvu mora biti dostavljen do 5. svibnja temeljem Obrasca o zajedničkim ribolovnim radnjama (Prilog 4. ovoga Pravilnika).

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNE

Članak 20.

(1) Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna. Registar se sastoji od Registra BFT Ulovnih plovila (plovila za ulov tune) i Registra BFT Ostalih plovila.

(2) U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra BFT Ulovnih plovila i Registra BFT Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra. U Registar BFT Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu i pomoćno plovilo. Za plovila koja nisu upisana niti u jedan od ICCAT registara smatra se kako nemaju autorizaciju za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcaj, prijevoz, prebacivanje, preradu ili iskrcaj tune.

(3) Konačnu prijavu BFT Ostalih plovila po kategorijama nositelji dozvole za akvakulturu upisani u Registar Farmi za uzgoj tuna ICCAT-a (u daljnjem tekstu: nositelji dozvole) Ministarstvu dostavljaju najkasnije do 15. travnja tekuće godine na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 5. ovoga Pravilnika).

(4) Plovila u ICCAT Registru BFT Ulovnih plovila i ICCAT Registru BFT Ostalih plovila iznimno se mogu zamijeniti nakon službenog podnošenja podataka iz registara prema Europskoj komisiji i ICCAT-u ukoliko je ulovno plovilo spriječeno zbog operativnih razloga ili više sile. U tom slučaju ovlaštenik povlastice mora Ministarstvu dostaviti iscrpan izvještaj o razlozima zamjene i sve potkrjepljujuće dokaze i navode te sve detalje vezane uz zamjenu ulovnog plovila.

(5) Da bi plovilo dulje od 20 metara bilo autorizirano i upisano u odgovarajući ICCAT registar plovila mora imati IMO broj. Plovila dulja od 20 metara bez IMO broja neće biti prijavljena u ICCAT registar plovila.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, dozvoljen je upis drvenih plovila dužih od 20 metara bez IMO broja ukoliko navedena plovila nisu autorizirana za ribolov na otvorenom moru (vodama izvan teritorijalnih voda).

(7) Iznimno od stavka 3., prijavu novih BFT Ostalih plovila nositelji dozvole dostavljaju Ministarstvu najmanje 35 dana prije početka obavljanja aktivnosti za koju je namijenjeno plovilo na obrascu »Popis BFT plovila – Ostala plovila« (Prilog 5. ovoga Pravilnika).

PREBACIVANJE

Članak 21.

(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegov predstavnik ili predstavnik uzgajališta, ovisno o tome gdje se prebacivanje odvija, poslat će Ministarstvu obavijest o prebacivanju (Prilog 6. ovoga Pravilnika) sa svim traženim podacima.

(2) Svaki pojedinačni ulov ostvaren okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom namijenjen za uzgoj mora se u cijelosti prebaciti u kavez za tegalj. U istom kavezu za tegalj smije biti jedan ili više cjelovitih ulova.

(3) Svaki kavez za tegalj mora biti označen jedinstvenim brojem koji sadrži oznaku EUHRV nakon koje slijedi troznamenkasti broj.

(4) Ministarstvo će dodijeliti i proslijediti zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajalištu ili njihovom predstavniku broj autorizacije za svaku radnju prebacivanja. Nijedna radnja prebacivanja ne smije započeti bez prethodne autorizacije.

(5) Prethodna autorizacija sastoji se od oznake HRV koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 slova koja ukazuju na pozitivno ovlaštenje (AUT) ili negativno ovlaštenje (NEG) nakon čega slijede znamenke u nizu.

(6) Zapovjednici ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili predstavnik uzgajališta ispunit će i poslati Ministarstvu ICCAT Deklaraciju o prebacivanju (Prilog 7. ovoga Pravilnika) na kraju radnji prebacivanja. Deklaracija o prebacivanju vodi se kao knjiga formata A4. Na naslovnoj stranici svake knjige otisnut je naziv deklaracije.

(7) Deklaracije su numerirane na način da sustav numeracije uključuje oznaku HRV, koju slijede 4 znamenke koje označavaju godinu i 3 broja u nizu iza kojih slijede tri slova ITD (HRV-20**/xxx/ITD).

STAVLJANJE TUNE U UZGOJNE KAVEZE

Članak 22.

(1) Zabranjeno je stavljati u uzgojni kavez tunu bez prethodnog odobrenja Ministarstva. Zahtjev za odobrenje podnose fizičke i pravne osobe, nositelji dozvole, putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Zahtjeva za stavljanje tuna u uzgojne kaveze (Prilog 8. ovoga Pravilnika). Pri svakom stavljanju tune u kavez nositelj dozvole dužan je ispuniti ICCAT Deklaraciju o stavljanju tuna u uzgojni kavez (Prilog 9. ovoga Pravilnika).

(2) Zabranjeno je premještanje tuna iz jednog uzgojnog u drugi uzgojni kavez tijekom uzgojnog ciklusa bez odobrenja i bez prisutnosti ribarskog inspektora koji o tome sastavlja zapisnik. Nositelj dozvole dužan je podnijeti Zahtjev za odobrenje ribarskoj inspekciji najkasnije tri (3) dana prije planiranog premještanja putem web-
-aplikacije.

(3) Nositelji dozvole dužni su osigurati punu sljedivost tuna tijekom uzgojnog procesa.

Članak 23.

Samo nositelji dozvole upisani u Registar Farmi za uzgoj tuna ICCAT-a smiju obavljati djelatnost uzgoja tune i to unutar maksimalnih uzgojnih i ulaznih količina propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote za ribolov plavoperajne tune.

Članak 24.

Tijekom uzgojnog ciklusa, ribarska inspekcija može zatražiti od nositelja dozvole prebacivanje cjelokupne količine tuna u jednom ili više uzgojnih kaveza u prazni kavez radi snimanja video kamerom te kontrole broja i mase tune.

Članak 25.

U slučaju da se dio ribe koja pripada istoj ulovnoj godini izlovi u sklopu skupnog izlova za potrebe transporta brodovima za preradu, ribarska inspekcija može zatražiti da se preostali dio tune iz iste ulovne godine prebaci u prazne kaveze uz snimanje stereoskopskom kamerom radi utvrđivanja broja i/ili mase preostale tune.

Članak 26.

Nositelji dozvole dužni su najkasnije 15 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti Ministarstvu ispunjeni obrazac ICCAT Deklaracije o prijenosu tuna (Prilog 10. ovoga Pravilnika). Obrazac se dostavlja putem web-aplikacije i elektronički.

Članak 27.

Nositelji dozvole dužni su osigurati suradnju s odgovornim znanstvenicima u provođenju istraživačkih aktivnosti usmjerenih na praćenje uzgoja i prirasta tuna tijekom uzgojnog procesa te drugih dogovorenih istraživačkih aktivnosti.

IZLOV

Članak 28.

(1) Nositelji dozvole koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 24 sata prije očekivanog vremena izlova poslati obavijest o izlovu putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 11. ovoga Pravilnika).

(2) Ribarska inspekcija prilikom nadzora izlova tuna s uzgajališta i prekrcaja na plovilo za preradu i prijevoz kontrolira ispravnost i usklađenost svih radnji i dokumentacije s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Po završetku izlova tuna s uzgajališta, ribarska inspekcija evidentira ukupnu količinu tuna kao i količinu tuna ispod minimalne veličine od 30 kg, o čemu sastavlja zapisnik te nositelju dozvole usmenim rješenjem naređuje postupanje.

(4) Nositelji dozvole koji obavljaju izlov tune iz uzgojnih kaveza dužni su dostaviti konačne podatke o izlovu tuna za svaki BCD/eBCD posebno putem web-aplikacije Ministarstva najkasnije u roku od 48 sati od završenog izlova tuna na Obrascu prijave izlova tuna iz uzgajališta (Prilog 12. ovoga Pravilnika).

(5) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i masi tuna izlovljenih iz uzgojnih kaveza, mora se uzorkovati (dužina ili masa) 100 komada za svakih 100 tona žive tune, odnosno 10 % od ukupnog broja tuna u pojedinom uzgojnom kavezu. Uzorkovanje se mora provesti prilikom svakog izlova na svim uzgojnim kavezima od strane osoba ovlaštenih od Ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

(6) Nositelji dozvole moraju omogućiti nesmetani rad i pružiti tehničku, stručnu i drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog uzorkovanja.

(7) Na dan izlova posljednje tune iz pojedinog uzgojnog kaveza nositelj dozvole dužan je snimiti kavez iz kojeg je vršen izlov konvencionalnom podvodnom kamerom u prisutnosti ribarskog inspektora o čemu inspektor sastavlja zapisnik. Na snimci moraju biti vidljivi podaci: datum, vrijeme i broj kaveza. Ribarski inspektor može obaviti kontrolu kaveza korištenjem ronilice opremljene video kamerom.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u uvjetima smanjene vidljivosti, kad nije moguće obaviti snimanje kaveza neposredno nakon izlova posljednje tune iz kaveza, nositelj dozvole dužan je, u prethodnom dogovoru s ribarskim inspektorom, snimiti kavez prvog sljedećeg dana, ali ne kasnije od 24 sata od izlova posljednje tune iz pojedinog uzgojnog kaveza. Na snimci moraju biti vidljivi podaci: datum, vrijeme i broj kaveza.

PROGRAM PROMATRAČA NA PLOVILIMA

Članak 29.

Promatrači u obavljanju svojih zadaća prikupljaju i znanstvene podatke potrebne za procjenu stanja stokova tune, a sukladno odredbama međunarodnih tijela kojih je Republika Hrvatska članica. Odgovorna osoba na plovilu dužna je osigurati prihvat i brigu o promatraču tijekom njegova boravka na plovilu te mu omogućiti pristup potrebnoj dokumentaciji i komunikacijskim uređajima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članaka 4. i 5., članka 7. stavka 3., članaka 8., 9., 13. – 23., članka 24. stavaka 1. i 2. te članaka 25. – 29. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 4/17 i 15/17).

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/41

Urbroj: 525-13/1766-19-1

Zagreb, 26. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

PRILOG 6.

PRILOG 7.(nastavak tablice)

PRILOG 8.

(nastavak tablice)

PRILOG 9.

PRILOG 10.

(nastavak tablice)

PRILOG 11.

PRILOG 12.

PRILOG 13.

POPIS PLOVILA S OSTVARENIM PRAVOM NA DRŽAVNU KVOTU ZA RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2019. GODINI

Redni brojCFR brojNaziv plovilaKljuč raspodjele (%)Individualna plivaričarska kvota za 2019. (t)
1.HRV000000742HRVATSKI USPJEH4,864%36,476
2.HRV000001148PONOS5,581%41,856
3.HRV000001447KALI6,093%45,700
4.HRV000001454LAGUNA0,464%3,477
5.HRV000001485EVA1,239%9,292
6.HRV000001579SARDINA I9,992%74,942
7.HRV000002313NEPTUN I7,103%53,273
8.HRV000002589NEPTUN II10,066%75,497
9.HRV000002903TULJAN DVA10,265%76,990
10.HRV000002904MARLIN4,244%31,827
11.HRV000003074SARDINA II15,489%116,164
12.HRV000003287PELAGOS II7,671%57,533
13.HRV000003357KORNAT2,175%16,313
14.HRV000004774CARICA7,411%55,584
15.HRV000004817LUBIN DVA1,545%11,586
16.HRV000004925TACOMA5,799%43,490


PRILOG 14.