Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o službenoj iskaznici ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba, znački i odori ribarskog inspektora, voditelja brodice i mornara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

908

Na temelju članka 74. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019) i članka 75. stavak 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005, 49/2005 – pročišćeni tekst, 14/2014 i 130/2017), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI RIBARSKOG INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA, ZNAČKI I ODORI RIBARSKOG INSPEKTORA, VODITELJA BRODICE I MORNARA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje obrazac i sadržaj službene iskaznice ribarskog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica ribarskog inspektora), obrazac i sadržaj službene iskaznice ovlaštene osobe (u daljnjem tekstu: iskaznica ovlaštene osobe), izgled značke ribarskog inspektora (u daljnjem tekstu: značka), izgled službene odore (u daljnjem tekstu: odora) koju nose ribarski inspektori, voditelji brodice i mornari te način i postupak izdavanja i vođenje upisnika o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora i iskaznicama ovlaštenih osoba te evidencije o izdanim odorama.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORA

Članak 2.

(1) Iskaznica ribarskog inspektora pravokutnog je oblika, u standardnom ISO ID-1 formatu, veličine 85,6 × 53,98 mm te sadrži elektronički kontaktni čip za pohranu elektroničkih podataka. Izrađena je od polikarbonatnog materijala, u nijansama bijele, zelene, plave i žute boje, s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju mikrotekst, pozitiv/negativ, guilloche pozadinu i zaštitnu linijaturu.

(2) Obrazac iskaznice ribarskog inspektora (obrazac »A«), tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Iskaznica ribarskog inspektora sadrži:

1. na prednjoj strani:

a) grb Republike Hrvatske u boji,

b) natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

c) natpis: »MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE«,

d) elektronički kontaktni čip,

e) naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORA«,

f) mjesto za fotografiju veličine 20×25 mm,

g) ime i prezime ribarskog inspektora,

h) položaj i zvanje nositelja iskaznice i

i) serijski broj iskaznice.

2. na poleđini:

a) opis ovlasti nositelja iskaznice,

b) evidencijski broj,

c) mjesto i datum izdavanja iskaznice i

d) mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra.

ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE

Članak 4.

(1) Iskaznica ovlaštene osobe pravokutnog je oblika, u standardnom ISO ID-1 formatu veličine 85,6 × 53,98 mm te sadrži elektronički kontaktni čip za pohranu elektroničkih podataka. Izrađena je od polikarbonatnog materijala, u nijansama crvene i bijele boje, s ugrađenim zaštitnim elementima protiv krivotvorenja koji uključuju mikrotekst, pozitiv/negativ, guilloche pozadinu i zaštitnu linijaturu.

(2) Obrazac iskaznice ovlaštene osobe (obrazac »B«), tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Iskaznica ovlaštene osobe sadrži:

1. na prednjoj strani:

a) grb Republike Hrvatske,

b) natpis: »REPUBLIKA HRVATSKA«,

c) natpis: »MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE«,

d) elektronički kontaktni čip,

e) naziv: »SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE«,

f) mjesto za fotografiju veličine 20×25 mm,

g) ime i prezime ovlaštene osobe,

h) naziv matičnog tijela državne uprave ili javne ustanove i

i) serijski broj iskaznice.

2. na poleđini:

a) opis ovlasti nositelja iskaznice,

b) evidencijski broj,

c) mjesto i datum izdavanja iskaznice i

d) mjesto za pečat Ministarstva i potpis ministra.

ELEKTRONIČKI KONTAKTNI ČIP

Članak 6.

(1) Elektronički kontaktni čip iz članka 3. i članka 5. ovoga Pravilnika sadrži:

a) identifikacijski certifikat koji pruža visoku razinu osiguranja identiteta osobe,

b) potpisni certifikat koji je kvalificirani certifikat za elektronički potpis i

c) pripadne privatne ključeve kao i ostale podatke potrebne za elektroničku upotrebu službene iskaznice.

(2) Kvalificirani pružatelj usluge povjerenja osigurava izdavanje certifikata sukladno pravilima i postupcima pružanja usluga certificiranja.

Članak 7.

Nositelji iskaznica iz članka 2. i 4. dužni su se predstaviti iskaznicom prije početka inspekcijskog ili neposrednog nadzora.

Članak 8.

(1) Ministarstvo izdaje iskaznice ribarskih inspektora i iskaznice ovlaštenih osoba te snosi troškove njihovog izdavanja.

(2) Na postupak dostave iskaznice ribarskih inspektora ili ovlaštenih osoba putem pošte, primjenjuju se odredbe propisa o osobnoj dostavi.

ZNAČKA RIBARSKOG INSPEKTORA

Članak 9.

(1) Značka ribarskog inspektora izrađuje se od metala, podloga je mesingana, a aplikacija je sjajno niklana.

(2) Veličina značke je 60×55 mm.

(3) Značka ima oblik stiliziranoga kruga. U središtu značke, na trakasto pozlaćenom prostoru, smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja izvedena u crvenom i bijelom emajlu, a kruna u vidu reljefa, boje podloge. Na dijelu podloge koji okružuje grb prikazan je zrakasti motiv. Središnji dio znaka okružuje sjajni niklani prsten na kojem je emajlom plave boje ispisan tekst: »RIBARSKA INSPEKCIJA«. Grb Republike Hrvatske i niklani prsten okruženi su hrvatskim pleterom, koji je izveden u mesinganom reljefu. Na vršnom dijelu znaka istaknuta su slova: »RH« (Republika Hrvatska), u boji podloge. Preko donjega dijela znaka proteže se sjajna niklana lenta, koja djelomično prekriva pleter. Na lenti je emajlom plave boje ispisan troznamenkasti broj značke.

(4) Za poleđinu značke pričvršćena je lisnata opruga od perne bronce.

(5) Izgled značke (obrazac »C«) tiskan je u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 10.

(1) Značka i iskaznica ribarskog inspektora nose se u pripadajućem kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje, trodijelni, s dvostrukim pregibom. Veličina svakog dijela je 8×12 cm.

(3) Na prednjoj strani kožnog poveza otisnut je grb Republike Hrvatske zlatnom bojom i ispod njega u dva retka natpis:

»REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE«

VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 11.

(1) Ministarstvo vodi upisnik o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora i upisnik o iskaznicama ovlaštenih osoba.

(2) Svi akti i drugi pisani dokazi koji sadrže podatke koji se upisuju u upisnik o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora i upisnik o iskaznicama ovlaštenih osoba čine sastavni dio upisnika i čuvaju se uz upisnike.

(3) Upisnik o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora sadrži:

1. evidencijski broj;

2. ime i prezime ribarskog inspektora;

3. OIB ribarskog inspektora;

4. broj značke;

5. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o rasporedu na radno mjesto ribarskog inspektora;

6. datum početka službe na radnom mjestu ribarskog inspektora;

7. datum izdavanja iskaznice i značke;

8. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o prestanku državne službe;

9. datum prestanka državne službe;

10. datum vraćanja iskaznice i značke;

11. rubriku za potpis ribarskog inspektora;

12. rubriku za napomene.

(4) Upisnik o iskaznicama ovlaštenih osoba sadrži:

1. evidencijski broj;

2. ime i prezime ovlaštene osobe;

3. OIB ovlaštene osobe;

4. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o ovlaštenju za obavljanje inspekcijskog ili neposrednog nadzora;

5. datum izdavanja iskaznice;

6. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o prestanku državne službe ili premještaju;

7. klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj rješenja o prestanku važenja ovlaštenja;

8. datum prestanka važenja ovlaštenja;

9. datum vraćanja iskaznice;

10. rubriku za potpis ovlaštene osobe;

11. rubriku za napomene.

Članak 12.

(1) Ribarski inspektor ili ovlaštena osoba smije koristiti iskaznicu samo u okviru svoje ovlasti za obavljanje poslova inspekcije te neposrednog nadzora.

(2) Ribarski inspektor ili ovlaštena osoba ne smije dati svoju iskaznicu na korištenje drugoj osobi i ne smije koristiti službenu iskaznicu koja nije njegova.

(3) Iskaznica ribarskog inspektora ili ovlaštene osobe upotrebljava se prilikom ostvarivanja prava i obveza u okviru ovlasti inspekcije te neposrednog nadzora kao sredstvo identifikacije, uz fizičku prisutnost osobe i kod korištenja elektroničkih usluga.

(4) Prije korištenja elektroničkih usluga iskaznicu ribarskog inspektora ili ovlaštene osobe potrebno je aktivirati korištenjem dobivenih aktivacijskih podataka i uputa.

(5) Rok važenja iskaznice ribarskog inspektora i ovlaštene osobe te certifikata koji se nalazi na iskaznici je 3 godine.

Članak 13.

(1) Ribarski inspektor ili ovlaštena osoba koja izgubi iskaznicu i/ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i/ili značke, obvezna je o tome odmah po saznanju pisanim putem izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Ako se izgubi iskaznica Ministarstvo će u najkraćem mogućem roku od spoznaje službeno pokrenuti trajan opoziv certifikata.

(3) Nova značka i/ili iskaznica izdat će se nakon što se u »Narodnim novinama« oglasi da su značka i/ili iskaznica izgubljeni ili na drugi način nestali te ih se proglasi nevažećima.

(4) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi ribarski inspektor ili ovlaštena osoba koja je izgubila značku i/ili iskaznicu ili je na drugi način ostala bez njih.

(5) U slučaju kad je gubitak ili nestanak značke i/ili iskaznice posljedica namjere ili krajnje nepažnje ribarskog inspektora ili ovlaštene osobe troškove izdavanja nove iskaznice i/ili značke snosi sam ribarski inspektor ili ovlaštena osoba.

(6) Do izdavanja nove iskaznice čelnik tijela izdat će ribarskom inspektoru ili ovlaštenoj osobi pisanu ovlast koja zamjenjuje iskaznicu ribarskog inspektora ili ovlaštene osobe.

(7) Pisana ovlast iz stavka 6. ovoga članka, sadrži sve bitne elemente sadržaja iskaznice ribarskog inspektora ili iskaznice ovlaštene osobe.

(8) Ribarskom inspektoru ili ovlaštenoj osobi izdat će se nova iskaznica:

a) kad nastupe razlozi iz stavka 1. ovoga članka,

b) u slučaju promjene podataka (npr. ime, prezime, status),

c) kad istekne rok važenja iskaznice i

d) kad je iskaznica oštećena, slomljena ili nije moguće koristiti elektronički dio iskaznice.

(9) U slučaju ostvarenja razloga navedenih u stavku 8. ovoga članka ribarski inspektor ili ovlaštena osoba dužni su dostaviti obavijest ili iskaznicu osobi koja vodi upisnik o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora ili upisnik o iskaznicama ovlaštenih osoba, radi evidentiranja statusa nevažeće iskaznice u upisniku i poduzimanja potrebnih radnji vezanih uz certifikate na iskaznici.

Članak 14.

(1) Ribarski inspektor ili ovlaštena osoba kojem prestane državna služba ili koji bude raspoređen na drugo radno mjesto, obvezan je prilikom primitka rješenja o prestanku državne službe ili rješenja o rasporedu na drugo radno mjesto Ministarstvu vratiti značku i/ili iskaznicu.

(2) Vraćena iskaznica se poništava bušenjem te se pisanim putem obavještava pružatelja usluga povjerenja kako bi se proveo trajan opoziv certifikata.

(3) Vraćena značka pohranjuje se i čuva u Ministarstvu.

(4) Ribarskom inspektoru ili ovlaštenoj osobi će se oduzeti značka i/ili iskaznica u slučaju privremenog premještaja ili do okončanja postupka, ako se protiv njega vodi istraga ili je protiv njega podignuta optužnica, ili zbog drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost od zlouporabe službene dužnosti.

(5) Oduzeta iskaznica se poništava bušenjem te se pisanim putem obavještava pružatelja usluga povjerenja kako bi se proveo trajan opoziv certifikata.

(6) Oduzeta značka se pohranjuje i čuva u Ministarstvu do okončanja postupka ili prestanka razloga iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ako ribarski inspektor ili ovlaštena osoba ne vrati značku i/ili iskaznicu ili ih odbije vratiti protivno odredbi iz stavka 1. i 4. ovoga članka, Ministarstvo će pokrenuti trajan opoziv certifikata te će u »Narodnim novinama« oglasiti da značka i/ili iskaznica ne vrijede, a troškove oglašavanja te troškove izrade značke snosi ribarski inspektor ili ovlaštena osoba.

(8) Podatak o oduzimanju značke i/ili iskaznice ribarskog inspektora ili ovlaštene osobe upisuje se u rubriku »napomena« upisnika o značkama i iskaznicama ribarskih inspektora ili upisnika o iskaznicama ovlaštenih osoba.

Članak 15.

(1) Ribarski inspektor ili ovlaštena osoba ispuniti će zahtjev za izdavanje ili poništavanje iskaznice te ga potpisati, skenirati i poslati na adresu: uprava.ribarstva@mps.hr.

(2) Pripadajući certifikati izdat će se u skladu s pravilima i postupcima pružanja usluga certificiranja pružatelja usluge povjerenja.

(3) Zahtjev za izdavanje ili poništavanje iskaznice, tiskan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

ODORA RIBARSKOG INSPEKTORA, VODITELJA BRODICE I MORNARA

Članak 16.

(1) Pod odorom u smislu članka 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se radna odora i zaštitna oprema.

(2) Ribarski inspektor, voditelj brodice i mornar obvezani su nositi odoru za vrijeme obavljanja nadzora na plovilima. Ribarski inspektor ne smije izvan službe nositi odoru ili dijelove odore.

Članak 17.

(1) Dijelovi radne odore jesu:

1. jakna zimska s kapuljačom (muška/ženska);

2. jakna ljetna (muška/ženska);

3. hlače zimske (muške/ženske);

4. hlače ljetne (muške/ženske);

5. kratke hlače (muške/ženske);

6. polo majica kratkih i dugih rukava;

7. pulover;

8. prsluk bez rukava;

9. niske cipele – ljetne brodarice (muške/ženske)

10. visoke cipele (muške/ženske).

(2) Dijelovi zaštitne opreme jesu:

1. kapa sa štitnikom;

2. šešir s obodom;

3. zimska kapa i zaštitni okovratnik;

4. termo zimske podgaće (muške/ženske);

5. rukavice s ojačanjima;

6. gumene čizme;

7. kombinezon;

8. zaštitno ribarsko odijelo;

9. fluorescentni prsluk;

10. sunčane naočale polarizirane;

11. remen za hlače;

12. pamučne čarape;

13. termo čarape;

14. sigurnosni prsluk za spašavanje samonapuhavajući.

(3) Odora mora odgovarati antropološkim mjerama službenika koji ju nosi.

SASTAVNI DIJELOVI ODORE RIBARSKOG INSPEKTORA, VODITELJA BRODICE I MORNARA

Članak 18.

(1) Jakna zimska je od vjetronepropusnog materijala sa podjaknom i kapuljačom, plave boje, kopča se zatvaračem i kopčama. Na prednjoj strani jakne, u visini prsiju ušivena su dva mala džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju čičkom. Iznad desnog džepa je za ribarskog inspektora čičkom pričvršćen izvezen amblem značke ribarskog inspektora, za voditelja brodice čičkom je pričvršćen izvezen tekst »VODITELJ BRODICE«, a za mornara čičkom je pričvršćen izvezen tekst »MORNAR«. Na desnom rukavu nalazi se izvezen amblem zastave Republike Hrvatske pričvršćen čičkom. Isto tako, na prednjoj strani jakne, u visini kukova ušivena su dva velika džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju čičkom. Na lijevom i desnom rukavu do visine lakta nalaze se po dva manja džepa koji se zatvaraju zatvaračem.

(2) Jakna ljetna je od vodonepropusnog materijala, plave boje, kopča se zatvaračem i kopčama. Na prednjoj strani jakne, u visini prsiju ušivena su dva mala džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju čičkom. Iznad desnog džepa je za ribarskog inspektora čičkom pričvršćen izvezen amblem značke ribarskog inspektora, za voditelja brodice čičkom je pričvršćen izvezen tekst »VODITELJ BRODICE«, a za mornara čičkom je pričvršćen izvezen tekst »MORNAR«. Na desnom rukavu nalazi se izvezen amblem zastave Republike Hrvatske pričvršćen čičkom. Isto tako, na prednjoj strani jakne, u visini kukova ušivena su dva velika džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju čičkom. Na lijevom i desnom rukavu do visine lakta nalaze se po dva manja džepa koji se zatvaraju zatvaračem.

(3) Hlače zimske su vodonepropusne, navlačne, plave boje. S lijeve i desne strane imaju jedan urezani džep. Otraga su dva džepa s preklopnikom koji se kopčaju čičkom. Na nogavicama s vanjske strane, u visini koljena, nalaze se dva džepa s preklopnikom koji se kopčaju čičkom.

(4) Hlače ljetne su pamučne, plave boje i imaju iste džepove kao i hlače iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Kratke hlače su plave boje klasičnog kroja, dužine do koljena i imaju iste džepove kao i hlače iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Za ribarske inspektore polo majice su pamučne, plave boje, s ovratnikom. Na desnoj strani u visini prsiju čičkom je pričvršćen izvezen amblem značke ribarskog inspektora, a na desnom rukavu nalazi se izvezen amblem zastave Republike Hrvatske pričvršćen čičkom.

(7) Za voditelja brodice i mornara polo majice su pamučne, bež boje, s ovratnikom. Na desnoj strani u visini prsiju čičkom je pričvršćen izvezen tekst za voditelja brodice »VODITELJ BRODICE«, a za mornara »MORNAR«, a na desnom rukavu nalazi se izvezen amblem zastave Republike Hrvatske pričvršćen čičkom.

(8) Za ribarskog inspektora pulover je pleteni, plave boje s visokim ovratnikom, koji s prednje strane ima zatvarač. Na ramenima i laktovima je pojačanje od tkanine iste boje. Rub veste i rukava završava renderom iste boje.

(9) Za voditelja brodice i mornara pulover je pleteni, bež boje, s visokim ovratnikom, koji s prednje strane ima zatvarač. Na ramenima i laktovima je pojačanje od tkanine iste boje. Rub veste i rukava završava renderom iste boje.

(10) Prsluk je bez rukava, pamučni, plave boje, kopča se zatvaračem. Na prednjoj strani prsluka, u visini prsiju ušivena su dva mala džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju čičkom. Isto tako, na prednjoj strani prsluka, u visini kukova ušivena su dva velika džepa s našivenim poklopcem koji se zatvaraju čičkom. Na desnoj strani u visini prsiju, iznad džepova, za ribarskog inspektora čičkom je pričvršćen izvezen amblem značke ribarskog inspektora, za voditelja brodice čičkom je pričvršćen izvezen tekst »VODITELJ BRODICE«, a za mornara čičkom je pričvršćen izvezen tekst »MORNAR«. Iznad navedenih oznaka nalazi se izvezen amblem zastave Republike Hrvatske pričvršćen čičkom.

(11) Cipele su izrađene od kože, crne boje, s gumenim đonom koji ima zaštitu od proklizavanja.

(12) Kapa sa štitnikom izrađena je od tkanine plave boje, uobičajenog kroja. Na prednjoj strani kape za ribarskog inspektora nalazi se izvezen amblem značke ribarskog inspektora, za voditelja brodice izvezen je natpis »VODITELJ BRODICE«, a za mornara izvezen je natpis »MORNAR«.

(13) Šešir s obodom je izrađen od tkanine sa UV zaštitom uobičajenog kroja. Na prednjoj strani šešira za ribarskog inspektora nalazi se izvezen amblem značke ribarskog inspektora, za voditelja brodice izvezen je natpis »VODITELJ BRODICE«, a za mornara izvezen je natpis »MORNAR«.

(14) Zimska kapa je klasičnog oblika s presavijenim donjim dijelom, izrađena od polartek ili sličnog materijala plave boje s minimalno četiri ušitka koji se spajaju na vrhu kape, na prednjoj strani za ribarskog inspektora nalazi se izvezen amblem značke ribarskog inspektora, za voditelja brodice izvezen je natpis »VODITELJ BRODICE«, a za mornara izvezen je natpis »MORNAR«. Zaštitni okovratnik je izrađen od polartek ili sličnog materijala, plave ili crne boje.

(15) Termo zimske podgaće su izrađene od elastičnog materijala plave ili crne boje, a omogućuju termoregulaciju.

(16) Rukavice su crne boje, izrađene su od vjetronepropusnog i vodootpornog materijala koji štiti od hladnoće, klasičnog oblika s prstima. Donji dio rukavice (dlan) i prsti izrađeni su od posebnog materijala koji štiti ruku od porezotine.

(17) Gumene čizme su visine do koljena s podstavom.

(18) Kombinezon je pamučni, plave boje uobičajene izvedbe s džepovima.

(19) Zaštitno ribarsko odijelo je dvodijelno, izrađeno od vodootpornog poliesterskog materijala, narančaste ili žute boje, na leđima je ispisano »RIBARSKA INSPEKCIJA«.

(20) Prsluk je narančaste boje s fluorescentnim trakama.

(21) Sunčane naočale polarizirane.

(22) Remen za hlače crne boje.

(23) Pamučne čarape crne boje.

(24) Termo čarape crne boje.

(25) Sigurnosni prsluk za spašavanje je sa hidrostatskim sistemom za napuhavanje i sigurnosnom trakom, crvene boje.

Članak 19.

Osoba koja se prima u službu za obavljanje poslova ribarskog inspektora, voditelja brodice ili mornara zadužuje odoru u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Ribarski inspektori moraju odoru redovito održavati i nositi u čistom i urednom stanju.

Članak 21.

Dijelovi odore, oštećeni ili uništeni u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamijenit će se bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva i odobrenja nadređenog službenika. Ukoliko oštećenje ili uništenje pojedinog dijela odore nije nastalo kao posljedica obavljanja službe novi dio odore izdat će se na temelju pisanog zahtjeva nadređenog službenika, a na trošak ribarskog inspektora.

EVIDENCIJA O IZDANIM ODORAMA

Članak 22.

(1) Evidencija o izdanim odorama vodi se u Ministarstvu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. ime i prezime službenika ili namještenika,

2. broj cipela,

3. antropološke mjere službenika,

4. radno mjesto,

5. pojedini dio odore koji je službenik zadužio,

6. količinu i

7. datum zaduženja.

(3) Popis dijelova odore propisan ovim Pravilnikom, zajedno s pripadajućom količinom po službeniku i periodom zamjene nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 23.

(1) Osoba koja prestane obavljati dužnost ribarskog inspektora dužna je vratiti sve dijelove odore.

(2) Kod prestanka radnog odnosa radi smrti službenika ili odlaska u mirovinu, odora se može zadržati.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ribarski inspektor koristiti će službenu iskaznicu izdanu na temelju prijašnjih propisa do izdavanja službene iskaznice na temelju ovoga Pravilnika, nakon čega će se prethodno izdana službena iskaznica poništiti.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/2012).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/136
Urbroj: 525-13/0823-19-2
Zagreb, 17. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

OBRAZAC »A« ISKAZNICE RIBARSKOG INSPEKTORA

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

OBRAZAC »B« ISKAZNICE OVLAŠTENE OSOBE

Prednja strana iskaznice

Poleđina iskaznice

OBRAZAC »C« ZNAČKA RIBARSKOG INSPEKTORA

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PONIŠTAVANJE SLUŽBENE ISKAZNICE

1. ZAHTJEV ZA:
☐ Izdavanje iskaznice
☐ Poništavanje iskaznice
2. OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
Ime i prezime:
OIB:
Mjesto i poštanski broj:
Ulica i broj:
Podnositelj zahtjeva je:☐ Ribarski inspektor☐ Ovlaštena osoba
Naziv tijela državne uprave/poslodavac:
3. PODACI O RJEŠENJU KOJE ČINI TEMELJ ZA IZDAVANJE ISKAZNICE:
Rješenje o rasporedu na radno mjesto ribarskog inspektora
Rješenje o ovlaštenju za obavljanje inspekcijskog ili neposrednog nadzora
KLASA:URBROJ:Datum Rješenja:

4. RAZLOZI PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

(kratki opis – npr. prvo izdavanje iskaznice, ponovno izdavanje iskaznice, gubitak iskaznice…)
 


U ________________, _________ godine

_________________________
Potpis podnositelja zahtjeva

PRILOG II.

POPIS DIJELOVA ODORE S PRIPADAJUĆOM KOLIČINOM PO SLUŽBENIKU

NazivKoličinaPeriod
RADNA ODORA
Jakna zimska s kapuljačom (muška/ženska)1 komad3 godine
Jakna ljetna (muška/ženska)1 komad3 godine
Hlače ljetne (muške/ženske)1 komad2 godine
Hlače zimske (muške/ženske)1 komad2 godine
Kratke hlače (muške/ženske)1 komad2 godine
Polo majica kratkih i dugih rukava4 komada2 godine
Pulover1 komad3 godine
Prsluk bez rukava1 komad3 godine
Niske cipele – ljetne brodarice (muške/ženske)1 komad3 godine
Visoke cipele (muške/ženske)1 komad3 godine
ZAŠTITNA ODORA
Kapa sa štitnikom1 komad3 godine
Šešir s obodom1 komad3 godine
Zimska kapa i zaštitni okovratnik1 komad3 godine
Termo zimske podgaće (muške/ženske)1 komad3 godine
Rukavice s ojačanjima1 komad3 godine
Gumene čizme1 komad5 godine
Kombinezon1 komad3 godine
Zaštitno ribarsko odijelo1 komad3 godine
Fluorescentni prsluk1 komad5 godina
Sunčane naočale polarizirane1 komad3 godine
Remen za hlače1 komad3 godina
Pamučne čarape2 para2 godine
Termo čarape2 para2 godine
Sigurnosni prsluk za spašavanje samonapuhavajući1 komad5 godina