Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

909

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017 130/2017 i 14/2019) i članka 38. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/2017 i 111/2018) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE POSTUPANJA RIBARSKIH INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba.

Članak 2.

(1) Evidencija postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim i neposrednim nadzorima (u daljnjem tekstu: nadzor), poduzetim radnjama i izrečenim mjerama tijekom i nakon nadzora te pismenima, a vodi se u elektroničkom obliku (u daljnjem tekstu: e-inspekcija).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Podaci iz e-inspekcije vode se kao službene evidencije u aplikaciji Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na način utvrđen uputom za korištenje aplikacije.

(2) Ribarski inspektori i ovlaštene osobe pri odabiru ciljeva nadzora koriste sve dostupne službene evidencije, sustave izvješćivanja i analize podataka Ministarstva poljoprivrede.

(3) Pristup aplikaciji e-inspekcija ostvaruje se umetanjem iskaznice ribarskog inspektora i ovlaštenih osoba u aplikaciju e-inspekcije.

Članak 4.

E-inspekcija sadrži evidenciju provedenih nadzora putem evidencije zapisnika i minimalno sljedeće podatke o:

– nazivu, sjedištu i vrsti subjekta nadzora,

– oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju,

– vremenu početka i završetka nadzora,

– predmetu nadzora,

– izrečenim mjerama,

– postupanje po utvrđenom činjeničnom stanju (rješenja, optužni prijedlog, kaznena prijava i drugi akti),

– pravomoćno izrečenim prekršajnopravnim i kaznenopravnim sankcijama.

Članak 5.

(1) Zapisnik se ispunjava u elektronskom obliku.

(2) Sastavni dio zapisnika je kontrolna lista.

(3) Stranka u postupku zapisnik može potpisati elektronskim potpisom.

(4) Ako je stranka u postupku suglasna zapisnik se može dostaviti putem elektroničke pošte s potvrdom primitka poruke. U takvim slučajevima je obvezno unošenje adrese elektroničke pošte stranke u zapisnik.

(5) Iznimno od stavka (1) ovog članka, u slučaju tehničkih poteškoća, dozvoljeno je ispunjavati zapisnik u papirnatom obliku u kojem slučaju je potrebno u što kraćem roku, a najkasnije 24 sata nakon provedenog nadzora popuniti kontrolnu listu u elektronskom obliku, a papirnati oblik skenirati i pohraniti u sustav e-inspekcija.

Članak 6.

(1) Podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika upisuju ribarski inspektori i ovlaštene osobe za nadzore koje su obavili i odgovorni su za točnost unesenih podataka.

(2) Podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika ribarski inspektori i ovlaštene osobe obvezani su upisati odmah ili u najkraćem mogućem roku nakon obavljenog nadzora ili druge aktivnosti u provedbi nadzora.

(3) Pismena, koja sadržava aplikacija e-inspekcija iz članka 3. ovoga Pravilnika, ribarski inspektori i ovlaštene osobe obvezni su skenirati i pohraniti u aplikaciji.

(4) Odluke pravomoćno izrečenih prekršajnopravnih i kaznenopravnih sankcija, ribarski inspektori i ovlaštene osobe obavezani su skenirati i pohraniti u aplikaciji.

Članak 7.

(1) Državni službenici nadređeni ribarskim inspektorima i ovlaštenim osobama imaju pristup svim podacima iz e-inspekcije.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar može ovlastiti drugog državnog službenika za pristup podacima iz e-inspekcije.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/170
Urbroj: 525-13/0823-19-2
Zagreb, 17. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.