Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

NN 46/2019 (8.5.2019.), Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

910

Na temelju članka 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, broj 116/2018.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

NAPUTAK

O NAČINU UPORABE, VRAĆANJA I OBNAVLJANJA UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA FINANCIRANIH SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOGA PRORAČUNA

Obnavljanje udžbenika

Članak 1.

(1) Sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj dužne su prije početka svake školske godine napraviti analizu raspoloživosti udžbenika obveznih predmeta te o potrebama dokupa izvijestiti Ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Dokupljuju se udžbenici koji se ne mijenjaju u Katalogu odobrenih udžbenika te školske godine.

(2) Za udžbenike koji se tek uvrštavaju u Katalog odobrenih udžbenika te se odabiru u školi sukladno odredbama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu potrebno je nabaviti broj primjeraka koji odgovara broju učenika u toj generaciji. Isto vrijedi za udžbenike radnog karaktera koji su namijenjeni jednogodišnjem korištenju.

(3) Škola je dužna sredstva doznačena za nabavu udžbenika koristiti isključivo u svrhu obnavljanja zbirke udžbenika koja osigurava dostupnost udžbenika svim učenicima škole, prema postupku propisanim aktom škole o javnoj nabavi.

(4) Prilikom sklapanja ugovora o nabavi udžbenika treba voditi računa o roku isporuke (početak nastavne godine), uz preporuku ugovaranja adekvatnih mehanizama osiguranja i penalizacije u slučaju kašnjenja.

(5) Ako se naknadno pojavi potreba za dodatnim udžbenicima, primjerice zbog premještaja učenika u školu, škola će obavijestiti Ministarstvo o potrebi nabave dodatnih udžbenika.

(6) Udžbenici su vlasništvo škola i one ih daju na uporabu učenicima sve dok su u uporabnom, odnosno primjerenom stanju tako da se svake godine nabavljaju samo oni udžbenici koji za sljedeću školsku godinu nedostaju – ako su promijenjeni, oštećeni ili je povećan broj učenika.

(7) Vijek uporabe pojedinog udžbenik je četiri godine, a smatra se da je udžbenik u uporabnom, odnosno primjerenom stanju ako je cjelovit, konzistentan i čitljiv.

Uporaba udžbenika

Članak 2.

(1) Ravnatelji škola i osobe koje oni ovlaste u suradnji s razrednicima osiguravaju svakom učeniku udžbenike za sve obvezne predmete, na način da svi učenici dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika.

(2) Preuzimanje udžbenika obavlja se prvog dana nastave. Učenici svojim potpisom potvrđuju preuzimanje udžbenika i izjave koju nose roditeljima na potpis.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka udžbenike za učenike prvog razreda osnovne škole preuzimaju roditelji.

(4) Roditelj ili skrbnik učenika potpisuje izjavu da je preuzeo udžbenike te da će ih na kraju nastavne godine, odnosno i prije isteka nastavne godine u slučaju preseljenja učenika u drugu školu, vratiti u uporabnom stanju.

(5) Učenici i roditelji ili skrbnici imaju obvezu i moraju se brinuti o tome da, nakon završetka školske godine, udžbenike namijenjene višegodišnjem korištenju neoštećene vrate školi kako bi ih mogle koristiti i sljedeće generacije.

(6) Škola može učenicima darovati udžbenike radnog karaktera namijenjene jednogodišnjem korištenju.

(7) Učenici su obvezni omotati udžbenike i voditi računa o njihovu prijenosu i čuvanju u školi i kod kuće. Zabranjeno je pisati, crtati ili na bilo koji način označavati tekst u udžbenicima koji nisu radnog karaktera.

Vraćanje udžbenika

Članak 3.

(1) Ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika. Sredstva koja škola na ovaj način dobije predstavljaju namjenski prihod i mogu se iskoristiti za naknadni dokup udžbenika, ako za to postoji potreba, ili se krajem tekuće godine vraćaju u Državni proračun.

(2) Učenici udžbenike vraćaju na kraju nastavne godine, odnosno na kraju popravnog ispita. Iznimno, udžbenici koji sadržajno obuhvaćaju gradivo nekoliko razreda, vraćaju se nakon završetka zadnje nastavne godine korištenja.

(3) Učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka, neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.

Udžbenici za srednje škole

Članak 4.

(1) Sredstva za nabavu udžbenika dostavljena školskoj ustanovi koriste se isključivo za nabavu udžbenika za potrebe učenika koji ostvaruju pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

(2) Učenik koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, iste dobiva na uporabu sukladno članku 2. ovoga Naputka.

(3) Učenik je dobivene udžbenike dužan vratiti sukladno članku 3. ovoga Naputka te isti predstavljaju vlasništvo škole.

(4) Škola udžbenike predviđene za višegodišnje korištenje koristi sljedeće školske godine za istu svrhu. Ako sljedeće školske godine nema korisnika koji ostvaruje pravo na udžbenike financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, škola ih može posuditi na uporabu ostalim učenicima škole.

Drugi obrazovni materijali

Članak 5.

(1) Sredstva za nabavu drugih obrazovnih materijala dostavljena školskoj ustanovi koriste se isključivo za nabavu drugih obrazovnih materijala za potrebe učenika koji ostvaruju pravo na druge obrazovne materijale financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

(2) Učenik koji ostvaruje pravo na druge obrazovne materijale financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike, iste dobiva na uporabu sukladno članku 2. ovoga Naputka.

(3) Škola može učeniku pokloniti druge obrazovne materijale radnog karaktera koji nisu namijenjeni višegodišnjem korištenju.

(4) Druge obrazovne materijale koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju (primjerice atlasi, zbirke zadataka i sl.) učenik je dužan vratiti sukladno članku 3. ovoga Naputka te isti predstavljaju vlasništvo škole.

(5) Škola druge obrazovne materijale iz stavka 4. ovoga članka koristi sljedeće školske godine za istu svrhu. Ako sljedeće školske godine nema korisnika koji ostvaruje pravo na druge obrazovne materijale financirane sredstvima Državnoga proračuna sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, škola ih može posuditi na uporabu ostalim učenicima škole.

Članak 6.

Ovaj naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-09/19-01/00021

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 3. svibnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.