Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu

NN 46/2019 (8.5.2019.), Pravilnik o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

913

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o žičarama (»Narodne novine«, broj 96/18), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA STRUČNOG TEHNIČKOG PREGLEDA ŽIČARE TE IZGLEDU I SADRŽAJU ZAPISNIKA O IZVRŠENOM STRUČNOM TEHNIČKOM PREGLEDU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obavljanja stručno-tehničkog pregleda (u daljnjem tekstu: STP) žičare, izgled i sadržaj zapisnika STP-a koji se primjenjuje na postupak prije početka rada i izdavanja odobrenja za rad nove žičare te nakon toga jednom godišnje i nakon većih preinaka ili izvanrednih situacija na žičari te popis dokumenata o sukladnosti pri STP-u, kojima se dokazuje da žičara ispunjava sigurnosne i opće zahtjeve.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) Sastavni dio ovoga Pravilnika je Prilog 1.: obrazac Zapisnika o stručno-tehničkom pregledu žičare.

Članak 2.

STP obavlja akreditirana pravna ili fizička osoba na temelju potvrde o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 koju je izdalo akreditacijsko tijelo koje je potpisnik EA MLA (Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije potpisan s Europskom organizacijom za akreditaciju) u skladu s Uredbom (EZ) broj 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) broj 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.), na temelju ovlaštenja ministra (u daljnjem tekstu: Ovlaštena osoba).

Članak 3.

(1) STP obuhvaća vizualni pregled građevinskih objekata i njihovih dijelova, vizualni pregled i funkcionalno ispitivanje sve strojarske opreme, svih nosača s ovjesom i priborom, svih sigurnosnih funkcija i signalno-sigurnosnih uređaja, mobilne opreme za evakuaciju i dodatne vizualne provjere zaštitnih konstrukcija, mreža i prepreka i prohodnosti trase.

(2) STP može biti potpuni ili djelomičan.

(3) Na žičari se prije početka rada i izdavanja odobrenja za rad nove žičare i najmanje jednom godišnje provodi potpuni STP.

(4) Djelomični STP se provodi nakon većih preinaka (ugradnje podsustava i sigurnosnih komponenata) ili izvanrednih situacija na žičari u dijelu koji se odnosi na navedene preinake ili dijelove žičare obuhvaćene izvanrednom situacijom sukladno zahtjevu upravitelja žičare, inspektora za žičare i ovisno o procjeni ovlaštene osobe koja obavlja STP.

(5) Pod preinakom iz stavka 4. ovoga članka se podrazumijeva ugradnja dodatnih podsustava i sigurnosnih komponenti i/ili ugradnja novih tipova podsustava i sigurnosnih komponenata koji su različiti od onih u tehničkoj dokumentaciji proizvođača na temelju koje je obavljen zadnji STP.

(6) Izvanredna situacija na žičari iz stavka 4. ovoga članka nakon koje je potrebno obaviti STP je ona koja je za posljedicu imala smrt i/ili tešku tjelesnu ozljedu najmanje jedne osobe, i/ili veću materijalnu štetu na postrojenju žičare ili okolišu.

Članak 4.

(1) Svi građevinski objekti i njihovi dijelovi moraju biti vizualno pregledani radi eventualnih vidljivih oštećenja koja mogu utjecati na njihovu nosivost i uporabljivost.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka minimalno obuhvaća pregled stanja:

a) armiranobetonskih konstrukcija radi otkrivanja pukotina, lomljenja i ljuštenja, vlažnih mjesta, pojava naslaga kamenca, armature izložene koroziji

b) čeličnih konstrukcija radi otkrivanja pukotina – posebice kod zavara, korozije, vlažnih mjesta, nedostajućih ili labavih – nezategnutih vijčanih spojeva i neispravne drenaže

c) drvenih konstrukcija radi otkrivanja znakova truleži, drvnih štetočina, praznina u lijepljenim zglobovima i labavih spojnica

d) temelja radi otkrivanja slijeganja tla, pomicanja i nagibanja te neispravne odvodnje i za navedene štete iz točke a) ovoga stavka u slučaju betonskih temelja

e) sidrenih vijaka radi otkrivanja oštećenja njihove zaštite od korozije, otpuštenih matica i deformacija

f) sidrišta na tlu radi otkrivanja oštećenja njihove zaštite od korozije i ako je potrebno, promjene na naznačenim silama predzatezanja

g) podkonstrukcija radi otkrivanja kvarova koji bi mogli utjecati na sigurnost rada kao što su slijeganja tla, klizišta i izbijanje vode.

(3) Teren u blizini žičare mora biti podvrgnut vizualnoj provjeri radi otkrivanja očitih nedostataka koji bi mogli utjecati na nosivost ili upotrebljivost građevinskih radova, kao što je slijeganje tla, klizište, vododerina i erozija vode.

Članak 5.

(1) Sva strojarska oprema mora biti vizualno pregledana radi eventualnih vidljivih oštećenja koja mogu utjecati na njenu nosivost i uporabljivost i funkcionalno ispitana.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka minimalno obuhvaća:

a) vizualni pregled i funkcionalno ispitivanje svih pogonskih sustava – glavnog pogona, kao i svih pomoćnih sustava pogona, pogona za hitne slučajeve ili pogona za evakuaciju, uključujući pogon pod najnepovoljnijim operativnim uvjetima opterećenja

b) vizualni pregled i funkcionalno ispitivanje kočnica za pogonske sustave za vrijeme vožnje pri čemu treba uzeti u obzir sve komande za zaustavljanje i tipove pogonskog sustava mjerenjem zaustavnog puta i/ili vremena, uključujući ispitivanje tijekom rada pod najnepovoljnijim operativnim opterećenjem. U slučaju skijaških vučnica, ova se kontrola mora obaviti na neopterećenom postrojenju

c) vizualni pregled i funkcionalno ispitivanje uređaja za zatezanje užadi

d) vizualni pregled i ispitivanje funkcionalnosti nosača i vodilica za uže, kao što su valjci, skupine valjaka, snopovi, uvodnice s konopcima, koloturni lanci, bubnjevi za pogone vitla, uređaji za ponovno aktiviranje užeta i nadgradnju sustava, kao i kretanje skupina valjaka kada se podiže uže

e) vizualni pregled i funkcionalno ispitivanje opreme postaja, kao što su nosiva užad i tračnice, područja spajanja, ubrzanje/usporavanje, opreme za pomicanje nosača u postajama, opreme za održavanje visine nosača, utovarne trake, opreme za zatvaranje i otvaranje nosača, nosača vodiča, opreme za parkiranje nosača

f) vizualni pregled i funkcionalnu provjeru opreme koja se koristi za zaštitu radnika.

Članak 6.

(1) Svi nosači s ovjesom i priborom moraju biti vizualno pregledani radi eventualnih vidljivih oštećenja koja mogu utjecati na njihovu nosivost i uporabljivost i funkcionalno ispitani.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka minimalno obuhvaća:

a) vizualni pregled hvataljki žičara i vučnica s ugrađenim rukohvatima u rastavljenom stanju i funkcionalni pregled rukohvata nakon ponovnog sastavljanja. Ove kontrole će se provoditi na najmanje 5% hvataljki

b) provjeru da najmanje 10% hvataljki žičara i vučnica ima minimalnu potrebnu otpornost – silu proklizavanja pomoću testova otpora pri klizanju

c) mjerenje sile zahvaćanja svih gravitacijskih rukohvata

d) funkcionalno ispitivanje nosivih vrata, pokretnih pokrova i sigurnosnih šipki, zatvaranje i zaključavanje uređaja za sjedala odnosno kabine

e) pregled sustava za kontrolu preopterećenja odnosno mjerenja nosivosti i uređaja za brojanje putnika

f) ispitivanje automatskog aktiviranja ugrađenih kočnica zbog opuštenog stanja užeta s nepokretne instalacije, uključujući mjerenje preostale napetosti užeta u vrijeme aktiviranja ugrađene kočnice, kao i otpor kočenja ugrađene kočnice.

Članak 7.

(1) Sve sigurnosne funkcije i signalno-sigurnosni uređaji moraju biti vizualno pregledani radi eventualnih oštećenja koja mogu utjecati na njihovu uporabljivost i funkcionalno ispitani.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka minimalno obuhvaća:

a) ispitivanje funkcionalnosti sigurnosnih funkcija i uređaja kao i signalizacije i telekomunikacijskih uređaja

b) ispitivanje postavljanja geometrijski podesivih sigurnosnih uređaja

c) funkcionalno ispitivanje uređaja za indikaciju kvara na postajama, nosačima i na liniji – trasi

d) ispitivanje izolacijskih otpora električki izoliranih užadi

e) ispitivanje zaštite od izravnog i neizravnog dodira te kratkospojne zaštite postrojenja žičare

f) funkcionalno ispitivanje mjernih instrumenata vjetra.

Članak 8.

(1) Mobilna oprema za evakuaciju podliježe vizualnom pregledu i funkcionalnom ispitivanju.

(2) Funkcionalno ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se provesti kao dio vježbe evakuacije.

Članak 9.

Potrebno je izvršiti dodatnu provjeru:

a) postojanja i ispravnosti konstrukcije za zaštitu od lavina i odrona

b) prohodnosti trase u cilju osiguranja dovoljnog bočnog i okomitog razmaka između tla i raslinja

c) postojanja i ispravnosti zaštitnih mreža i prepreka na infrastrukturi žičare.

Članak 10.

Posebne kontrole provodi ovlaštena stručna osoba angažirana od strane Ovlaštene osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika, a iste uključuju sljedeće aktivnosti:

a) nasumična provjera čvrstog nalijeganja vijaka u svim nosivim konstrukcijama najmanje jednom svakih pet godina

b) kontrola armiranobetonskih konstrukcija, najprije u roku od jedne godine od puštanja u rad, a zatim svakih deset godina nakon toga, iako inspektor može revidirati ovo razdoblje, ovisno o strukturnom stanju građevinskih radova u cjelini ili pojedinih komponenti

c) pregled konstrukcija raspona iznad 10 m i mostova, najprije u roku od jedne godine od puštanja u rad, a zatim svakih pet godina, iako inspektor može revidirati ovo razdoblje, ovisno o strukturnom stanju građevinskih radova u cjelini ili pojedinih komponenti

d) pregled sidrišta najmanje svakih pet godina, iako to razdoblje inspektor može revidirati ovisno o rezultatima početnog pregleda i drugih odgovarajućih pregleda.

Članak 11.

(1) Komponente nosivih konstrukcija koje podliježu visokim naprezanjima zbog zamora i sigurnosne komponente koje su podložne opterećenju koje može prouzročiti zamor materijala moraju biti podvrgnute ispitivanju bez razaranja u sklopu posebne kontrole ili prema preporuci dobavljača.

(2) Posebne kontrole provode se na:

a) komponentama nosivih konstrukcija koje podliježu naprezanjima od zamora, svakih 15 godina ili poslije 30 000 sati rada

b) mehaničkim kočnicama za pogonske sustave zračnih žičara i uspinjače, u početku unutar 15 godina, a zatim svakih deset godina s demontiranim komponentama

c) 20% ili najmanje dvije odvojive hvataljke u razmaku od pet godina u oba slučaja. Svaka odvojiva hvataljka mora se provjeriti najmanje jednom svakih 25 godina ili nakon 50 000 sati rada

d) najmanje 10% i najmanje dvije nepokretne hvataljke, s izuzetkom skijaških vučnica, koje moraju biti pregledane u roku od deset godina ili 20 000 sati rada, nakon toga najmanje 10% ili najmanje dva fiksna držača pregledati svakih pet godina ili svakih 10 000 sati rada

e) najmanje 10% hvataljki skijaških vučnica koje će se pregledati svakih deset godina ili svakih 20 000 sati rada

f) demontiranim komponentama kabina za prijevoz na jednosmjernim zračnim žičarama najmanje svakih pet godina (obuhvaćeno najmanje 5% od ukupnog broja kabina odnosno najmanje dvije). Svaka kabina za prijevoz osoba mora se provjeriti svakih deset godina ili nakon 30 000 sati rada

g) kabinama na reverzibilnim – mimosmjernim žičarama i podvozjima uspinjača, uključujući i kočnice na vozilu, najmanje svakih pet godina, a u rastavljenom stanju najmanje svakih deset godina ili nakon svakih 20 000 sati rada

h) najmanje 5% od ukupnog broja ili najmanje dva ovjesna pribora kabelske žičare (isključujući žičare s nosačem kabela) prvi put u roku od pet godina, zatim najmanje 5% od ukupnog broja ili najmanje dva ovjesna pribora svake dvije godine

i) najmanje 10% od ukupnog broja ili najmanje dva ovjesna pribora kod žičara s dvostrukom petljom i kablovskih žičara moraju se pregledati prvi put u roku od deset godina ili nakon svakih 20 000 sati rada. Najmanje 10% od ukupnog broja ili najmanje dva ovjesna pribora moraju biti ispitana svakih pet godina

j) najmanje 10% od ukupnog ovjesnog pribora za skijaške vučnice moraju se provjeravati svakih deset godina ili nakon svakih 20 000 sati rada

k) ovjesnom priboru zračnih žičara koje treba pregledati svakih deset godina ili nakon svakih 20 000 sati rada

l) svim ostalim sigurnosnim komponentama koje podliježu zamornom opterećenju moraju se u početku pregledati 15 godina ili nakon svakih 30 000 sati rada te nakon toga svakih deset godina ili nakon 20 000 sati rada.

(3) Sati rada podrazumijevaju sve vrijeme u kojem žičara radi pod opterećenjem.

(4) Od navedenih intervala ispitivanja u kalendarskim godinama ili satima rada primjenjivat će se interval koji je najbrže postignut. Kada se otkriju odstupanja od navedenih uvjeta u propisanom broju ispitivanih komponenti, opseg ispitivanja treba proširiti na sve komponente.

Članak 12.

Prilikom obavljanja STP-a upravitelj žičare dužan je dati na uvid sljedeću dokumentaciju:

a) opće podatke s tehničkim opisom žičare (tehničke podatke žičare s generalnim planom postavljanja, isporučiteljem opreme, godinom proizvodnje, vlasnikom i korisnikom žičare)

b) opis s popisom građevinskih objekata, lokacijska i građevinska dozvola, izvadak iz katastra nekretnina

c) popis projekata s projektantima i popisom ovlaštenih projektanata

d) geodetski snimak nultog stanja, nakon svakih pet godina odnosno nakon potresa

e) EU izjave o sukladnosti i pripadajuću tehničku dokumentaciju za sastavne dijelove koji su provjereni kao sukladni CE u skladu s propisom koji uređuje žičare

f) tehničku dokumentaciju za ostale dijelove postrojenja

g) sigurnosno izvješće

h) upute za održavanje, rad i operativne preglede i provjere žičare

i) dnevnik posebnih kontrola.

Članak 13.

(1) Ovlaštena osoba vodi zapisnik o STP-u žičare u propisanom obliku.

(2) Obrazac Zapisnika o stručno-tehničkom pregledu žičare iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika ispunjava se u četiri istovjetna primjerka od kojih se dva izdaju Upravitelju žičare, a dva primjerka zadržava Ovlaštena osoba.

(3) Zapisnik o STP-u žičare sadrži:

a) opće podatke

b) podatke o Upravitelju žičare

c) podatke o osobama koje su obavile stručni pregled

d) podatke o žičari

e) podatke o dokumentaciji žičare

f) podatke o tehničko-tehnološkoj dokumentaciji žičare

g) podatke o izvršenim ispitivanjima

h) zaključak o izvršenom pregledu, pregledanoj dokumentaciji, izvršenim ispitivanjima i izvedenim zahvatima na žičari koji zadovoljavaju propisane uvjete ili opis razloga zbog kojih žičara nije zadovoljila uvjetima stručnog pregleda

i) ocjenu je li žičara zadovoljila uvjete

j) ovjeru zapisnika s imenima, prezimenima i vlastoručnim potpisima osoba koje su prisustvovale pregledu ovlaštene od strane Upravitelja s imenima, prezimenima osoba i vlastoručnim potpisima osoba koje su izvršile pregled, te s imenom, prezimenom i potpisom odgovorne osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika

k) popis priloženih dokumenata o izvršenim mjerenjima i ispitivanjima te priloženi preslici dokumenata

l) popis priloženih ocjena i EU izjava o sukladnosti komponenata i podsustava žičare i priloženi preslici ocjena i izjava.

Članak 14.

Sastavni dijelovi zapisnika o STP-u su sljedeći dokumenti:

a) plan održavanja žičare za naredno razdoblje

b) pisana i ovjerena izjava Upravitelja da je žičara održavana sukladno Planu održavanja

c) popis svih obavljenih radova i zamijenjenih komponenti žičare

d) ocjena i EU izjava o sukladnosti zamijenjenih komponenti žičare

e) zapisnik o ispitivanju električnih instalacija – indirektni i direktni dodir, otpor izolacije i zapisnik o ispitivanju sustava zaštite od djelovanja munje

f) izvješća o izvanrednim situacijama

g) dnevnik posebnih kontrola.

Članak 15.

(1) Na osnovi prikupljenih podataka Ovlaštena osoba koja obavlja STP donosi zaključak i ocjenu koji su sastavni dio zapisnika.

(2) O zaključku i ocjeni Ovlaštena osoba koja je obavila stručni pregled obavještava Upravitelja žičare i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

(3) Zapisniku se prilaže preslika dokumentacije iz članka 14. ovoga Pravilnika kao i preslike drugih dokumenata bitnih za rad žičare na siguran način, a prema naputku Ovlaštene osobe.

(4) Ovlaštena osoba prije upisa dokumentacije i prilaganja preslika provjerava istovjetnost preslika i originala danih na uvid.

Članak 16.

Žičare u radu koje u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne posjeduju dokumentaciju iz članka 12. točke b) ovoga Pravilnika dužni su je ishoditi najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare (»Narodne novine« broj 124/09, 92/12, 128/13, 144/14, 115/15, 125/17 i 116/18).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/88

Urbroj: 530-08-2-2-1

Zagreb, 10. travnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.