Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN 47/2019 (10.5.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

HRVATSKA NARODNA BANKA

927

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018.) u članku 4. stavku 3. iza točke 3. dodaje se nova točka 4., koja glasi:

»4) izvješće iz stavka 1. točke 14. ovog članka jest izvješće o prodaji plasmana, koje je potrebno dostaviti jedanput na mjesec, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6.

U stavku 4. i stavku 5. točki 2. riječi »prema revidiranim podacima« zamjenjuju se riječima »prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5., koja glasi:

»5) izvješće o prodaji plasmana u roku od dvanaest radnih dana nakon završetka izvještajnog mjeseca«.

Dosadašnje točke 5., 6., 7. i 8. postaju točke 6., 7., 8. i 9.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»3) Izvješće iz članka 4. stavka 1. točke 14. ove Odluke dostavlja se u sklopu izvješća o prodaji plasmana i mjesečnih izvješća dugog roka. U slučaju tih dvaju izvješća dostavom izvješća dugog roka smatraju se samo izmjene i/ili dopune podataka dostavljenih u sklopu izvješća o prodaji plasmana. Ako obveznik izvješćivanja nema izmjene i/ili dopune izvješća o prodaji plasmana, smatra se da je izvješće dugog roka jednako dostavljenom izvješću o prodaji plasmana.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 4., koji je postao stavak 5., iza riječ »dostavu« dodaju se riječi »iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5. i 7. ovog članka«.

U dosadašnjem stavku 6., koji je postao stavak 7., riječi »stavka 5.« zamjenjuju se riječima »stavka 6.«.

Članak 3.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, točke 24. i 25. mijenjaju se i glase:

»24. Pojam »revidirano« označava izvješće u kojem se dostavljaju podaci prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije.

25. Pojam »nerevidirano«, odnosno »privremeno«, obuhvaća sva izvješća koja nisu obuhvaćena pojmom »revidirana«.«

Članak 4.

U točki 66. Upute podtočke 19. i 20. postaju podtočke 9. i 10., a dosadašnje točke od 9. do 18. postaju točke od 11. do 20.

Članak 5.

U tablici iza točke 84. Upute u opisima instrumenata »A0902«, »A0903«, »A0904«, »A0905«, »A0906« i »A0907« riječi »materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma« zamjenjuju se riječima »materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi najma«, a riječi »odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma« brišu se.

Opis instrumenta »A1003« mijenja se i glasi:

»Ova stavka odnosi se na softver koji nije dio hardvera (točka 3. MRS-a 38 – Nematerijalna imovina). U ovu stavku razvrstava se i aplikativni softver kojim se kreditna institucija koristi na osnovi najma.«

Naziv instrumenta »A1005« mijenja se i glasi: »Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu«.

U opisu instrumenta »A1005« riječi »operativnog lizinga, najma ili zakupa« zamjenjuju se riječima »najma ili zakupa«.

Opis instrumenta »A1006« mijenja se i glasi:

»Ova stavka odnosi se na ostalu nematerijalnu imovinu koja se može identificirati kao nenovčana imovina bez fizičkih obilježja. U ovu stavku razvrstava se i ostala nematerijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi najma.«

U opisu instrumenta »A9999« riječi »Ova stavka odnosi se na ostalu nespomenutu aktivu.« zamjenjuju se riječima »Ova stavka odnosi se na ostalu nespomenutu aktivu. U ovu stavku uključuju se unaprijed plaćene najamnine za kratkoročne najmove i najmove odnosne imovine niske vrijednosti.«

U opisu instrumenta »R1026«, iza riječi »prethodnim godinama« dodaju se riječi »i u tekućoj godini«.

Opis instrumenta »R1028« mijenja se i glasi:

»Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne prihode. To, među ostalim, uključuje i pozitivne učinke promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine.«

Opis instrumenta »R1033« mijenja se i glasi:

»Ova stavka odnosi se na ostale nespomenute nekamatne troškove. To, među ostalim, uključuje i troškove na osnovi poreza (osim poreza na dobit o kojem se izvješćuje na instrumentu »R1041«), doprinosa, članarine i sličnih davanja koja se nadoknađuju iz prihoda odnosno koja padaju na teret troškova izvještajne institucije (npr. porez na imovinu, porez na tvrtku, naknada za općekorisnu funkciju šuma i drugi slični troškovi). Također se uključuju se negativni učinci promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine.«

Iza opisa instrumenta »P1130 Rezerve po vlasničkim ulaganjima koja se vrednuju po metodi udjela« dodaje se novi instrument, koji glasi:

P9980Operativni najam
Ugovor o operativnom najmu jest ugovor na osnovi kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca pravo korištenja predmeta najma u ugovorenom razdoblju u zamjenu za naknadu, ali bez stjecanja vlasništva. Nakon isteka ugovora predmet najma vraća se najmodavcu. Prema zahtjevima MSFI-ja 16 najmoprimci su obvezni na osnovi operativnih najmova evidentirati imovinu i obveze u svojim poslovnim knjigama te stoga i u bilanci. U izvještajne svrhe operativni najam smatra se obvezom najmoprimca za korištenje imovine koja je predmet najma. Obveze po operativnom najmu koji je primio MFI kao najmoprimac moraju se prikazati u ovoj stavci.


Članak 6.

Točka 160. Upute mijenja se i glasi:

»160. Vrijednost ovog obilježja mora sadržavati jedan od sljedećih modaliteta:

1) Modalitet »01« – u pripremi.

2) Modalitet »02« – u upotrebi (ali ne na osnovi najma).

3) Modalitet »03« – u najmu (u skladu s MSFI-jem 16).«

Članak 7.

U točki 248. Upute iza podtočke 1. dodaje se podtočka 2., koja glasi:

»2) Predefinirana kombinacija instrumenta »A9999« i portfelja »XXX« obuhvaća materijalnu imovinu kojom se kreditna institucija koristi na osnovi ugovora o pravu korištenja odnosno najmu ili zakupu, a izvan djelokruga odredbi MSFI-ja 16, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 4. i stavkom 2. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.«

Članak 8.

U Prilogu 6. mijenjaju se redci 94. i 95. te glase:

Dodaju se redci 299. i 300., koji glase:

Članak 9.

U Prilogu 8. Upute mijenjaju se redci 1981., 1982., 1983., 1984., 1987., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 8781., 8782., 8783., 8784., 8785., 8786., 8787., 8788., 13471., 13472., 13473., 13474. i 13475. te glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
1981.AAA1004DIP1030.9.2018.20.6.2019.fer vrijednost
1982.AAA1004GOP1030.9.2018.20.6.2019.fer vrijednost
1983.AAA1004XXX130.9.2018.20.6.2019.trošak ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu
1984.AAA1004XXX530.9.2018.20.6.2019.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1987.AAA1005XXX130.9.2018.20.6.2019.trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu
3351.ABA1004DIP1330.9.2018.20.6.2019.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3352.ABA1004DIP1530.9.2018.20.6.2019.povećanje (smanjenje) cijene
3353.ABA1004GOP1330.9.2018.20.6.2019.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3354.ABA1004GOP1530.9.2018.20.6.2019.povećanje (smanjenje) cijene
3355.ABA1004XXX1330.9.2018.20.6.2019.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
8781.AMA1004DIP1030.9.2018.20.6.2019.fer vrijednost
8782.AMA1004GOP1030.9.2018.20.6.2019.fer vrijednost
8783.AMA1004XXX130.9.2018.20.6.2019.trošak ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu
8784.AMA1004XXX530.9.2018.20.6.2019.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
8785.AMA1005DIP1030.9.2018.20.6.2019.fer vrijednost
8786.AMA1005GOP1030.9.2018.20.6.2019.fer vrijednost
8787.AMA1005XXX130.9.2018.20.6.2019.trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu
8788.AMA1005XXX530.9.2018.20.6.2019.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
13471.RAA1004DIP5830.9.2018.20.6.2019.trošak umanjenja vrijednosti
13472.RAA1004GOP5830.9.2018.20.6.2019.trošak umanjenja vrijednosti
13473.RAA1004XXX5430.9.2018.20.6.2019.trošak amortizacije
13474.RAA1004XXX5530.9.2018.20.6.2019.dobit (gubitak) od prestanka priznavanja imovine
13475.RAA1004XXX5830.9.2018.20.6.2019.trošak umanjenja vrijednostiDodaju se redci od 13779. do 13834., koji glase:

Redni brojIzvješćeInstrumentPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
13779.AAP9980ATR130.9.2019.
nedospjele obveze po operativnom najmu
13780.AAP9980ATR230.9.2019.
dospjele obveze po operativnom najmu
13781.AAP9980ATR330.9.2019.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13782.AAP9980ATR430.9.2019.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13783.AAP9980ATR1130.9.2019.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13784.AAP9980ATR1230.9.2019.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13785.AAP9980ATR7230.9.2019.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
13786.AAP9980GOP130.9.2019.
nedospjele obveze po operativnom najmu
13787.AAP9980GOP230.9.2019.
dospjele obveze po operativnom najmu
13788.AAP9980GOP330.9.2019.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13789.AAP9980GOP430.9.2019.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13790.AAP9980GOP1130.9.2019.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13791.AAP9980GOP1230.9.2019.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13792.ADP9980ATR1830.9.2019.
ukupne obveze s osnove glavnice
13793.ADP9980ATR1930.9.2019.
ukupne obveze s osnove kamata
13794.ADP9980ATR3730.9.2019.
plan otplate kamata
13795.ADP9980ATR7230.9.2019.
stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke
13796.ADP9980GOP1830.9.2019.
ukupne obveze s osnove glavnice
13797.ADP9980GOP1930.9.2019.
ukupne obveze s osnove kamata
13798.ADP9980GOP3730.9.2019.
plan otplate kamata
13799.AFP9980ATR130.9.2019.
nedospjele obveze po operativnom najmu
13800.AFP9980ATR230.9.2019.
dospjele obveze po operativnom najmu
13801.AFP9980ATR330.9.2019.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13802.AFP9980ATR430.9.2019.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13803.AFP9980ATR1130.9.2019.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13804.AFP9980ATR1230.9.2019.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13805.AFP9980GOP130.9.2019.
nedospjele obveze po operativnom najmu
13806.AFP9980GOP230.9.2019.
dospjele obveze po operativnom najmu
13807.AFP9980GOP330.9.2019.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13808.AFP9980GOP430.9.2019.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13809.AFP9980GOP1130.9.2019.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13810.AFP9980GOP1230.9.2019.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13811.AKP9980ATR1830.9.2019.
ukupne obveze s osnove glavnice
13812.AKP9980GOP1830.9.2019.
ukupne obveze s osnove glavnice
13813.ANP9980ATR130.9.2019.
nedospjele obveze po operativnom najmu
13814.ANP9980ATR230.9.2019.
dospjele obveze po operativnom najmu
13815.ANP9980ATR330.9.2019.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13816.ANP9980ATR430.9.2019.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13817.ANP9980ATR1130.9.2019.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13818.ANP9980ATR1230.9.2019.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13819.ANP9980GOP130.9.2019.
nedospjele obveze po operativnom najmu
13820.ANP9980GOP230.9.2019.
dospjele obveze po operativnom najmu
13821.ANP9980GOP330.9.2019.
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
13822.ANP9980GOP430.9.2019.
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
13823.ANP9980GOP1130.9.2019.
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
13824.ANP9980GOP1230.9.2019.
fer vrijednost ugrađenog derivata
13825.RAP9980ATR5130.9.2019.
kamatni prihod
13826.RAP9980ATR5330.9.2019.
kamatni trošak
13827.RAP9980ATR5530.9.2019.
dobit (gubitak) od realiziranja instrumenta
13828.RAP9980ATR7230.9.2019.
dobitak ili gubitak od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke od 1. siječnja do izvještajnog datuma
13829.RAP9980GOP5130.9.2019.
kamatni prihod
13830.RAP9980GOP5330.9.2019.
kamatni trošak
13831.AAA1005XXX130.6.2019.
trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu
13832.AMA9999XXX130.6.2019.
trošak ulaganja ostale materijalne imovine koja podliježe ograničenju
13833.AMA9999XXX530.6.2019.
stanje ispravka vrijednosti ostale materijalne imovine koja podliježe ograničenju
13834.AMA9999XXX1030.6.2019.
fer vrijednost ostale materijalne imovine koja podliježe ograničenjuČlanak 10.

U Prilogu 9. mijenjaju se redci 8. i 9. te glase:

Redni brojOznaka instrumentaInstrumentPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do
izvještajnog datuma
8.A1004Ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu30.9.2018.20.6.2019.
9.A1005Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu30.9.2018.20.6.2019.


Dodaje se redak 82., koji glasi:

Redni brojOznaka instrumentaInstrumentPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do
izvještajnog datuma
82.A1005Ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u najmu30.6.2019.


Članak 11.

U Prilogu 11. Upute mijenjaju se redci 1., 5., 23., 41., 48., 79., 99. i 101. te glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
1.

Ako je Oznaka retka = ("AB", "AS", "AP", "AF", "AN", "AV", "AW", "AK", "IZ", "KS" ili "AH"), tada Oznaka izvješća počinje s "N".

Ako je Oznaka retka = "KS", tada Oznaka izvješća završava s "P".

2130.9.2018.20.6.2019.
5.Ako je Oznaka komitenta = "MB'', tada je Komitent MBR <> (01406205, 01489143, 01532227, 01751743, 02388065, 02406179, 02438607, 02029804, 02164396, 02304945, 02122227, 04847830, 04847970, 04848020, 04848160, 04848330, 04848470, 04848500, 04848640, 04848780, 04848810, 04848950, 04849000, 04849140, 04849280, 04849310, 04849450, 04849590, 04849620, 04849760, 04849930, 04850130, 04850270, 04850300, 04850440, 04850580, 04850610, 04850750, 04850890, 04850920, 04851080, 04851110, 04851250, 04851390, 04851420, 04851560, 04851730, 04851870, 04851900, 04852060, 04852230, 04852370, 04852400, 04852540, 04852680, 04852710, 04852850, 04852990, 04853040).10530.9.2018.20.6.2019.
23.Ako je modalitet obilježja "Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće" = "K", tada je modalitet obilježja "Izvorno dospijeće" = "000000".16030.9.2018.20.6.2019.
41.

Ako je Oznaka retka = "AA", "AB" ili "RA" i ako Instrument počinje s "A08" ili "A09", tada je Banka MBR = Komitent MBR.

Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A09" i ako je stjecanje imovine = "08", tada je Banka MBR = Komitent MBR

Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A09" i ako je stjecanje imovine = "07", tada je Banka MBR <> Komitent MBR.

Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A08", tada je Banka MBR <> Komitent MBR.

32730.9.2018.20.6.2019.
48.

Ako je Instrument = ("A0203", "A0204", "A0205", "A0701", "P0214", "P0215", "P0216", "P0207"), tada je Izvorno dospijeće = "1".

Ako je Instrument = "A0220", tada Izvorno dospijeće mora biti "0" ili "1".

38030.9.2018.20.6.2019.
79.Ako je (Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12".44130.9.2018.20.6.2019.
99.

Ako je Oznaka retka = "AU", tada je Stjecanje imovine = "01", "02", "03", "04", "05" ili "06".

Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A09"), tada je Stjecanje imovine = "07" ili "08".

Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A08"), tada je Stjecanje imovine = "07".

46430.9.2018.20.6.2019.
101.Ako je Oznaka retka = "AM", tada je Korištenje imovine = "01" ili "02".46630.9.2018.20.6.2019.Dodaju se redci od 175. do 183., koji glase:

Red. br.KontrolaŠifra pogreškePrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datuma
175.

Ako je Oznaka retka = ("AB", "AS", "AP", "AF", "AN", "AV", "AW", "AK", "IZ", "KS" ili "AH"), tada Oznaka izvješća počinje s "N".

Ako je Oznaka retka = "KS", tada Oznaka izvješća završava s "P".

Ako Oznaka izvješća počinje s "D", tada je Oznaka retka = "AA".

2130.6.2019.
176.Ako je Oznaka komitenta = "MB'', tada je Komitent MBR <> (01406205, 01489143, 01532227, 01751743, 02388065, 02406179, 02438607, 02029804, 02164396, 02304945, 02122227, 04847830, 04847970, 04848020, 04848160, 04848330, 04848470, 04848500, 04848640, 04848780, 04848810, 04848950, 04849000, 04849140, 04849280, 04849310, 04849450, 04849590, 04849620, 04849760, 04849930, 04850130, 04850270, 04850300, 04850440, 04850580, 04850610, 04850750, 04850890, 04850920, 04851080, 04851110, 04851250, 04851390, 04851420, 04851560, 04851730, 04851870, 04851900, 04852060, 04852230, 04852370, 04852400, 04852540, 04852680, 04852710, 04852850, 04852990, 04853040, 05034701, 05034728, 05034671, 05034922, 05034736, 05034825, 05034442, 05034744, 05034574, 05035015, 05034663, 05025761, 05005507, 05004551, 05004683, 05004691, 05004713, 05004748, 05004772, 05004900, 05004926, 05005019, 05005124, 05005469, 05005523, 05005574, 05005639, 05005710, 05005736, 05005779, 05005795, 05005957, 05006155, 05006244, 05006384, 05007364, 05007828, 05009049, 05010349, 05014018, 05014026, 05015782, 05021995, 05022029, 05022606, 05023939, 05024714, 05024781, 05025087, 05025133, 05025184, 05025290, 05025524, 05025630, 05025648, 05025923, 05025982, 05026016, 05027012, 05028205, 05028345, 05033217, 05033985, 05034248, 05035341, 05035520, 05035538, 05035848, 05035953, 05036038, 05036054, 05036119, 05036186, 05036453, 05036488, 05037077, 05037468, 05037549, 05037565, 05038081, 05038391, 05038413, 05038421, 05038464, 05038804, 05038847, 05039045, 05039541, 05039584, 05039967, 05040043, 05040094, 05040167, 05040302, 05040442, 05040787, 05040825, 05040973, 05040990, 05041058, 05041066, 05041244, 05041953, 05041996, 05042054, 05042143, 05042526, 05042666, 05042810, 05043077, 05043352, 05043611, 05043794, 05043867, 05043930, 05044308, 05044642, 05044944, 05045053, 05045410, 05045894, 05045908, 05046025, 05046050, 05042623, 05025303, 05046670, 05046726, 05048192, 05048214, 05048249, 05048257, 05048265, 05048311, 05048338, 05048362, 05048478, 05048591, 05048664, 05048672, 05048753, 05048958, 05048974, 05049024, 05049075, 05049130, 05049245, 05049318, 05049393, 05049466, 05051720, 05053803, 05054974, 05055016, 05055571, 05055946, 05056225, 05048346).10530.6.2019.
177.

Ako je modalitet obilježja "Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće" = "K", tada je modalitet obilježja "Izvorno dospijeće" = "000000".

Ako su prva tri znaka u modalitetu obilježja "Izvorno dospijeće" > 000, tada prva tri znaka moraju biti manja od sljedeća tri znaka.

16030.6.2019.
178.Ako je Instrument = ("I0101", "I0102", "I0103", "I0104", "I0105", "I0106", "I0107", ili "I0108"), tada su prva tri znaka u modalitetu obilježja "Izvorno dospijeće" = 000.37730.6.2019.
179.

Ako Oznaka retka nije "AK", "AD", "IZ" ili "RA" i ako Instrument = ("A0203", "A0204", "A0205", "A0701", "P0214", "P0215", "P0216", "P0207"), tada je Izvorno dospijeće = "1".

Ako Oznaka retka nije "AK", "AD", "IZ" ili "RA" i ako je Instrument = "A0220", tada Izvorno dospijeće mora biti "0" ili "1".

38030.6.2019.
180.

Ako je (Oznaka izvještaja = "D1", "D2", "NP" ili "NR" i Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12".

Ako je (Oznaka izvještaja = "KP" ili "KR" i Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država = "SI"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11", "12" ili "1311".

Ako je (Oznaka izvještaja = "KP" ili "KR" i Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" i Država <> ("HR", "SI")), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12".

44130.6.2019.
181.

Ako je Oznaka retka = "AU", tada je Stjecanje imovine = "01", "02", "03", "04", "05" ili "06".

Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A09"), tada je Stjecanje imovine = "07" ili "08".

Ako je (Oznaka retka = "AM" i prva tri znaka Instrumenta = "A08"), tada je Stjecanje imovine = "07".

Ako je Oznaka retka = "AM" i Korištenje imovine = "03", tada Stjecanje imovine ne smije biti "07".

46430.6.2019.
182.

Ako je Oznaka retka = "AA", "AB" ili "RA" i ako Instrument počinje s "A08" ili "A09", tada je Banka MBR = Komitent MBR.

Ako je Oznaka retka = "AM" i ako je instrument počinje s "A09" i ako je stjecanje imovine = "08", tada je Banka MBR = Komitent MBR.

Ako je Oznaka izvješća = "NP" ili "NR" i ako je Oznaka retka = "AM" i ako instrument počinje s "A09" te ako je stjecanje imovine = "07", tada je Banka MBR <> Komitent MBR.

Ako je Oznaka izvješća = "NP" ili "NR" i ako je Oznaka retka = "AM" te ako instrument počinje s "A08", tada je Banka MBR <> Komitent MBR.

32730.6.2019.
183.Ako je Oznaka retka = "AM", tada je Korištenje imovine = "01", "02" ili "03".46630.6.2019.Članak 12.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. lipnja 2019.

O. br. 95-020/04-19/BV

Zagreb, 29. travnja 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.