Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 47/2019 (10.5.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

HRVATSKA NARODNA BANKA

928

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017., 44/2017., 120/2017. i 85/2018.) riječi »članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona« zamjenjuju se riječima »članka 162. stavka 1. Zakona«.

Članak 2.

Članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vrsta i oblik podataka na osnovi kojih Hrvatska narodna banka sastavlja supervizorske izvještaje propisuju se Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju.«

Članak 3.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja na način propisan Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju.«

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) ako su svi podaci koje je dostavila kreditna institucija zadovoljili kontrole propisane Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. riječ »MIKI3« zamjenjuje se riječju »MIKI4«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je nakon isteka svake poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca, prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:

1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 12. i točke 20. te

2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke na pojedinačnoj osnovi.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Matična kreditna institucija u RH dužna je nakon isteka poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca, prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedbe zakonske revizije, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci:

1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 5., točke 10. i točke 11. te

2) supervizorske izvještaje iz članka 7. stavka 1. točaka 17. i 18. ove Odluke na konsolidiranoj osnovi.«

Članak 7.

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:

»(5) Ako je rok za dostavu iz stavka 1. točaka od 1. do 4. te stavaka 2. i 3. ovog članka subota, nedjelja ili blagdan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.«

Članak 8.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, u točki 3. podtočki 1. i u točki 4. riječi »Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju«.

Članak 9.

Točka 8. Upute mijenja se i glasi:

»8. Podatkovnu osnovu za sastavljanje supervizorskih izvještaja čine podaci koje kreditne institucije dostavljaju u izvješćima prema Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju.«

Članak 10.

U točki 9. Upute riječi »Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju«.

Članak 11.

U točki 10. Upute riječi »Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje« zamjenjuju se riječima »Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju«, a riječi »statističkom i bonitetnom« zamjenjuju se riječima »statističkom i nadzornom«.

Članak 12.

Točka 32. Upute mijenja se i glasi:

»32. Izvještaj o ulaganju u kapital društava (u nastavku teksta: Izvještaj UKT5) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama.«

Članak 13.

Točka 34. Upute mijenja se i glasi:

»34. U Izvještaju UKT5 prezentiraju se tri vrste ulaganja kreditnih institucija u kapital društava. Prva vrsta jesu ulaganja u kvalificirane udjele društava izvan financijskog sektora iz članka 89. Uredbe (EU) br. 575/2013. Druga vrsta jesu ulaganja u kapital društava izvan financijskog sektora koja ne čine kvalificirane udjele. Treća vrsta jesu ulaganja u kapital društava u financijskom sektoru. Ulaganja se prikazuju neovisno o tome u koji su portfelj prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9 svrstana, tj. neovisno o tome radi li se o ulaganjima u podružnice odnosno ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate.«

Članak 14.

Točka 35. Upute mijenja se i glasi:

»35. Pod ulaganjima u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora prikazanima u Izvještaju UKT5 podrazumijevaju se ulaganja u ona društva koja je izvještajna institucija označila modalitetom »U4« u izvješću »PO«.«

Članak 15.

Točka 41. Upute mijenja se i glasi:

»41. Izvještaj o materijalnoj imovini (u nastavku teksta: Izvještaj MIKI4) sastavlja se na temelju članka 101. stavka 2. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama.«

Članak 16.

U cijeloj točki 42. Upute riječ »MIKI3« zamjenjuje se riječju »MIKI4«.

Članak 17.

Točka 43. Upute mijenja se i glasi:

»43. U Izvještaju MIKI4 prikazano je stanje ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema članku 4. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu te iznimke od ograničenja ulaganja iz članka 148. Zakona o kreditnim institucijama.«

Članak 18.

U točkama 44., 46. i 48. Upute riječ »MIKI3« zamjenjuje se riječju »MIKI4«.

Članak 19.

Točka 45. Upute briše se.

Članak 20.

Točka 47. Upute mijenja se i glasi:

»47. Za potrebe praćenja ograničenja ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu prema članku 4. Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu u Izvještaju MIKI4 u materijalnu imovinu uključuju se:

– ukupna materijalna imovina

– ukupna materijalna imovina preuzeta u zamjenu za tražbinu od čijeg je preuzimanja prošlo više od dvije godine i

– ukupna materijalna imovina preuzeta u zamjenu za tražbinu od čijeg je preuzimanja prošlo manje od dvije godine.«

Članak 21.

U točki 94. Upute riječi »statističko i bonitetno« zamjenjuju se riječima »statističko i nadzorno«.

Članak 22.

Točka 170. Upute briše se.

Članak 23.

U tablici iza točke 189. Upute u retku koji se odnosi na polje »Oznaka izvješća« u stupcu »Sadržaj polja« briše se riječ »MI,«.

Članak 24.

Tablica iza točke 274. Upute mijenja se i glasi:Oznaka obrasca
Br.Naziv poljaEVKI FKSEVKI PKSEVKI AKSEVKI ZBRNKPDKTKT-DSVRZSK
Zaglavlje (prvi slog)
1.Oznaka retka
2.Kreditna institucija MBR
3.Datum stanja
4.Oznaka izvješća
5.Broj redaka u datoteci
6.Ime osobe
7.Telefon
8.Elektronička pošta
9.Kreditna institucija OIB
10.Napomena
Obrasci (ostali slogovi)
1.Oznaka retka
2.Obrazac
3.Strana
4.Redni broj retka
5.Razina grupiranja
6.Prvi u grupi
7.Zadnji u grupi
8.Tag1
9.Iznos1
10.Tag2
11.Iznos2
12.Tag3
13.Iznos3
14.Tag4
15.Iznos4
16.Tag5
17.Iznos5
18.Tag6
19.Iznos6
20.Tag7
21.Iznos7
22.Tag8
23.Iznos8
24.Tag9
25.Iznos9
26.Tag10
27.Iznos10
28.Tag11
29.Iznos11
30.Tag12
31.Iznos12
32.Tag13
33.Iznos13
34.Tag14
35.Iznos14
36.Tag15
37.Iznos15
38.Tag16
39.Iznos16
40.Tag17
41.Iznos17
42.Tag18
43.Iznos18
44.Tag19
45.Iznos19
46.Tag20
47.Iznos20
48.Tag21
49.Iznos21
50.Tag22
51.Iznos22
52.Datum1
53.Datum2
54.Datum3
55.Datum4
56.Oznaka 1
57.Oznaka 2
58.Oznaka 3
59.Oznaka 4
60.Oznaka 5
61.Oznaka 6
62.Valuta
63.Zemlja
64.NazivČlanak 25.

Tablica iza točke 277. Upute mijenja se i glasi:

Oznaka obrascaDnevno izvješćeNekonsolidirano nerevidirano izvješćeKonsolidirano nerevidirano izvješćeNekonsolidirano revidirano izvješćeKonsolidirano revidirano izvješće
"DN""NP""KP""NR""KR"
EVKI FKS
EVKI PKS
EVKI AKS
EVKI ZBR
NKP
DKT
KT-DS
VR
ZSK


Članak 26.

U točki 281. Upute riječi »statističkom i bonitetnom« zamjenjuju se riječima »statističkom i nadzornom«.

Članak 27.

U prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja«, Tablica 7. mijenja se i glasi:

Tablica 7: Izvještaj MIKI4 – Izvještaj o materijalnoj imovini
IzvješćeInstrumentPortfeljStjecanje imovineKorištenje imovineDani stjecanjaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa
-

Izračun
12345678
9
ZemljištaMIKI41001
AMA0902NPO*02*0105


MIKI42001
AMA0902NPO*01*0105


MIKI43001
AMA0902UUN*01, 02*1005


MIKI44001
AMA0802, A0902DIP, GOP*01, 02*1005


MIKI45001
AMA0902**03*01, 1005


MIKI46001
AMA0802XXX***1005


MIKI47001

MIKI4(P1001 + P2001 + P3001 + P4001 + P5001 + P6001)

MIKI48001
AMA0802, A0902*07*> 2 godine01, 1005


MIKI49001
AMA0802, A0902*07*≤ 2 godine01, 1005

Građevinski objektiMIKI41002
AMA0903NPO*02*0105


MIKI42002
AMA0903NPO*01*0105


MIKI43002
AMA0903UUN*01, 02*1005


MIKI44002
AMA0803, A0903DIP, GOP*01, 02*1005


MIKI45002
AMA0903**03*01, 1005


MIKI46002
AMA0803XXX***1005


MIKI47002

MIKI4(P1002 + P2002 + P3002 + P4002 + P5002 + P6002)

MIKI48002
AMA0803, A0903*07*> 2 godine01, 1005


MIKI49002
AMA0803, A0903*07*≤ 2 godine01, 1005

Postrojenja i opremaMIKI41003
AMA0904NPO*02*0105


MIKI42003
AMA0904NPO*01*0105


MIKI43003
AMA0904UUN*01, 02*1005


MIKI44003
AMA0804, A0904DIP, GOP*01, 02*1005


MIKI45003
AMA0904**03*01, 1005


MIKI46003
AMA0804XXX***1005


MIKI47003

MIKI4(P1003 + P2003 + P3003 + P4003 + P5003 + P6003)

MIKI48003
AMA0804, A0904*07*> 2 godine01, 1005


MIKI49003
AMA0804, A0904*07*≤ 2 godine01, 1005

Namještaj, transportni uređaji i slična imovinaMIKI41004
AMA0905NPO*02*0105


MIKI42004
AMA0905NPO*01*0105


MIKI43004
AMA0905UUN*01, 02*1005


MIKI44004
AMA0805, A0905DIP, GOP*01, 02*1005


MIKI45004
AMA0905**03*01, 1005


MIKI46004
AMA0805XXX***1005


MIKI47004

MIKI4(P1004 + P2004 + P3004 + P4004 + P5004 + P6004)

MIKI48004
AMA0805, A0905*07*> 2 godine01, 1005


MIKI49004
AMA0805, A0905*07*≤ 2 godine01, 1005

Stambene zgrade i stanoviMIKI41005
AMA0906NPO*02*0105


MIKI42005
AMA0906NPO*01*0105


MIKI43005
AMA0906UUN*01, 02*1005


MIKI44005
AMA0806, A0906DIP, GOP*01, 02*1005


MIKI45005
AMA0906**03*01, 1005


MIKI46005
AMA0806XXX***1005


MIKI47005

MIKI4(P1005 + P2005 + P3005 + P4005 + P5005 + P6005)

MIKI48005
AMA0806, A0906*07*> 2 godine01, 1005


MIKI49005
AMA0806, A0906*07*≤ 2 godine01, 1005

Ostala materijalna imovinaMIKI41006
AMA0907NPO*02*0105


MIKI42006
AMA0907NPO*01*0105


MIKI43006
AMA0907UUN*01, 02*1005


MIKI44006
AMA0807, A0907DIP, GOP*01, 02*1005


MIKI45006
AMA0907**03*01, 1005


MIKI46006
AMA9999XXX***01, 1005


MIKI46006
AMA0807XXX***1005


MIKI47006

MIKI4(P1006 + P2006 + P3006 + P4006 + P5006 + P6006)

MIKI48006
AMA0807, A0907*07*> 2 godine01, 1005


MIKI49006
AMA0807, A0907*07*≤ 2 godine01, 1005

Predujmovi za materijalnu imovinuMIKI41007MIKI42007
AMA0234XXX***0105


MIKI43007MIKI44007MIKI45007MIKI46007MIKI47007

MIKI4(P2007)

MIKI48007MIKI49007


Ukupno materijalna imovinaMIKI41008

MIKI4(P1001 + P1002 + P1003 + P1004 + P1005 + P1006 + P1007)

MIKI42008

MIKI4(P2001 + P2002 + P2003 + P2004 + P2005 + P2006 + P2007)

MIKI43008

MIKI4(P3001 + P3002 + P3003 + P3004 + P3005 + P3006 + P3007)

MIKI44008

MIKI4(P4001 + P4002 + P4003 + P4004 + P4005 + P4006 + P4007)

MIKI45008

MIKI4(P5001 + P5002 + P5003 + P5004 + P5005 + P5006 + P5007)

MIKI46008

MIKI4(P6001 + P6002 + P6003 + P6004 + P6005 + P6006 + P6007)

MIKI47008

MIKI4(P7001 + P7002 + P7003 + P7004 + P7005 + P7006 + P7007)

MIKI48008

MIKI4(P8001 + P8002 + P8003 + P8004 + P8005 + P8006 + P8007)

MIKI49008

MIKI4(P9001 + P9002 + P9003 + P9004 + P9005 + P9006 + P9007)
Ukupno ulaganje u materijalnu imovinu koje podliježe zakonskom ograničenju, IznosMIKI41009

MIKI4(P7008 – P9008)
Ukupno ulaganje u materijalnu imovinu koje podliježe zakonskom ograničenju, % priznatoga kapitalaMIKI41010

MIKI4(P1009) / instrument D0014 *100
U Tablici 13. redci 1043, 2043, 3043, 4043, 5043, 6043, 7043, 8043, 9043, 1045, 2045, 3045, 4045, 5045, 6045, 7045, 8045 i 9045 na stranicama A i B mijenjaju se i glase:

Tablica 13: Izvještaj ROC2 – Izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obvezaIzvješćeP matični brojDržavaSektor nere-zidentaInstrumentPortfeljIzvorno dospijećeVremenski razredVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa
-

Izračun
12345678910
11
DepozitiROC2A1043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100018, 19, 72ROC2A2043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100118, 19, 72ROC2A3043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100218, 19, 72ROC2A4043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100318, 19, 72ROC2A5043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100418, 19, 72ROC2A6043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100518, 19, 72ROC2A7043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100618, 19, 72ROC2A8043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100718, 19, 72ROC2A9043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100818, 19, 72ROC2B1043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V100918, 19, 72ROC2B2043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V101018, 19, 72ROC2B3043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V101118, 19, 72ROC2B4043
AD***od P0201 do P0205, od P0207 do P0209, od P0211 do P0213, P0301, P0302, P0506ATR*V101218, 19, 72


Ostale financijske obvezeROC2A1045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100018, 19, 72ROC2A1045
AA***P9998ATR**02, 03, 04, 72ROC2A2045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100118, 19, 72ROC2A3045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100218, 19, 72ROC2A4045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100318, 19, 72ROC2A5045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100418, 19, 72ROC2A6045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100518, 19, 72ROC2A7045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100618, 19, 72ROC2A8045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100718, 19, 72ROC2A9045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100818, 19, 72ROC2B1045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V100918, 19, 72ROC2B2045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V101018, 19, 72ROC2B3045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V101118, 19, 72ROC2B4045
AD***P0206, P0210, P0602, P1002, P9999, P9980ATR*V101218, 19, 72


Članak 28.

Kreditna institucija dužna je prvi Izvještaj o materijalnoj imovini (MIKI4) sastavljen u skladu s odredbama ove Odluke dostaviti sa stanjem na dan 30. lipnja 2019.

Članak 29.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. lipnja 2019.

O. br. 96-020/04-19/BV
Zagreb, 29. travnja 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.