Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Ministarstvo unutarnjih poslova

964

Na temelju članka 111. stavka 5. i članka 113. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11 – pročišćeni tekst, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17) i članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine« broj 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAMU I POSTUPANJU S UHIĆENIKOM I PRITVORENIKOM TE O EVIDENCIJI PRITVORENIKA U PRITVORSKOJ POLICIJSKOJ JEDINICI

Članak 1.

U Pravilniku o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine« broj 88/09, 78/14 i 123/16) članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Policijski službenik uhićenika upoznaje s njegovim pravima sukladno članku 7. stavku 2. točkama 1. do 4. Zakona o kaznenom postupku.

Pouku iz stavka 1. ovoga članka uhićeniku je potrebno dati na njemu razumljiv način.

Ako je uhićenik maloljetnik, o njegovu uhićenju policija će odmah obavijestiti roditelja, skrbnika ili centar za socijalnu skrb, a dok traje njegovo uhićenje omogućit će mu se komunikacija s roditeljem ili drugom osobom koja o njemu skrbi, osim, ako je to protivno njegovim najboljim interesima ili ako je to nužno radi zaštite interesa postupka ili drugih važnih interesa.

Ako postoji hitna potreba da se otklone ozbiljne i teške posljedice za život, slobodu ili tjelesni integritet osobe ili za otklanjanjem opasnosti da će se sakriti ili uništiti dokazi, državni odvjetnik može naložiti policiji odgodu obavještavanja branitelja i obitelji ili druge osobe koju uhićenik odredi, samo dok za to postoje razlozi, a najduže 12 sati od trenutka uhićenja.

Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovoga članka, ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela.

Kad je uhićenik gluha ili nijema osoba ili osoba s drugim poteškoćama u komunikaciji omogućit će joj se stručna pomoć osobe koja raspolaže znanjem o ispravnom načinu komunikacije s takvim uhićenikom.

Kad je uhićenik u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovoga članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna osoba i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.

Uhićenik vlastoručno potpisuje Pouku o pravima uhićenika. Originalni primjerak Pouke uz Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku jedinicu dostavlja se pritvorskom nadzorniku.

U slučaju da uhićenik odbije potpisati Pouku o pravima uhićenika, policijski službenik će to u Pouci zabilježiti.

Ako je uhićeniku uručen pisani prijevod Pouke o pravima uhićenika isti će se, uz prijevod Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu, dostaviti pritvorskom nadzorniku zajedno s primjercima na hrvatskom jeziku.

Ako je uhićenik maloljetna osoba Pouku o pravima uhićenika će uz njega vlastoručno potpisati i njegov roditelj, odnosno skrbnik ili stručni radnik centra za socijalnu skrb.

Obrazac Pouke o pravima uhićenika iz stavka 9. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«.

Članak 2.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pritvorenik ima pravo slobodnog, neometanog i povjerljivog razgovora s braniteljem.«.

Članak 3.

U članku 23. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Konzularni i diplomatski predstavnici mogu posjećivati svoje državljane koji su uhićeni ili pritvoreni, razgovarati s njima te im pomoći u izboru branitelja.«.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 4.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

– identitetu uhićenika / pritvorenika i njegovu fotografiju,

– mjestu i vremenu uhićenja,

– kaznenom djelu radi kojeg je uhićenje obavljeno,

– ustrojstvenoj jedinici policije koja je obavila uhićenje,

– uporabi sredstava prisile i tjelesnim ozljedama uhićenika,

– pruženoj stručnoj pomoći branitelja

– izvješćivanju diplomatsko-konzularnog predstavništva

– vremenu puštanja uhićenika na slobodu ili dovođenja uhićenika ustrojstvenoj jedinici policije koja je zatražila uhićenje, odnosno dovođenja pritvorskom nadzorniku,

– pritvorskom nadzorniku kojemu je uhićenik doveden,

– vremenu i načinu izvješćivanja nadležnog državnog odvjetnika, suca za mladež, maloljetnikovih roditelja, odnosno skrbnika i centra za socijalnu skrb te o sadržaju naloga državnog odvjetnika,

– vremenu puštanja uhićenika na slobodu ili pritvaranju po rješenju državnog odvjetnika, suca za mladež ili suca istrage,

– vremenu dovođenja pritvorenika sucu istrage ili sucu za mladež,

– produljenju pritvora po rješenju suca istrage,

– odluci suca istrage o zadržavanju u pritvoru do ročišta za odlučivanje o određivanju istražnog zatvora,

– odluci suca istrage ili suca za mladež o puštanju na slobodu ili određivanju istražnog zatvora,

– vremenu puštanja pritvorenika na slobodu zbog isteka roka za određivanje pritvora, isteka roka za ispitivanje od strane državnog odvjetnika ili suca za mladež, donesenog rješenja o ukidanju pritvora te isteka pritvora određenog rješenjem,

– vremenu i načinu izvješćivanja ustrojstvene jedinice koja je uhitila/predala osobu pritvorskom nadzorniku i višeg državnog odvjetnika o puštanju na slobodu,

– postupanju prema pritvoreniku u pritvorskoj policijskoj jedinici (podaci o pružanju zdravstvene zaštite pritvoreniku, obavljanju razgovora s braniteljem, obavljanju razgovora s konzularnim i diplomatskim predstavnicima, osiguravanju zamjenske odjeće ili obuće, osiguravanju prehrane, omogućavanju odmora, omogućavanju boravka na svježem zraku, uporabi sredstava prisile prema pritvoreniku, tjelesnom ozljeđivanju ili smrti pritvorenika, pokušaju bijega ili bijegu pritvorenika, prepratama pritvorenika, ostalim izvanrednim događajima u pritvorskoj policijskoj jedinici: samoubojstvo, pokušaj samoubojstva, odbijanje hrane, odbijanje lijekova, oštećenje imovine, prosvjed, napad na policijske službenike, pritvorenike ili druge osobe).«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 5.

Obrasci Pouke o pravima uhićenika, Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu i Pritvorskog zapisnika tiskani uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine« broj 78/14) zamjenjuju se obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/19-01/74

Urbroj: 511-01-152-19-8

Zagreb, 13. svibnja 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.