Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo

NN 50/2019 (17.5.2019.), Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u cestovnom prometu Bajakovo

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

965

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013 i 27/16), a u svezi članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj: 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA S INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA U CESTOVNOM PROMETU BAJAKOVO

Članak 1.

Područje Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama Bajakovo pripada općini Nijemci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na granici s Republikom Srbijom, a nalazi se na 305,5 km autoceste A3, te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Obuhvaća k.č. 2719 k.o. Lipovac površine 191 712 m2 i proteže se od državne granice s Republikom Srbijom u dubinu teritorija Republike Hrvatske na autocesti A3 u dužini 968 metara i širini 282 m u najširem dijelu, a na njoj se nalaze objekti i uređaji za potrebe obavljanja granične kontrole.

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza Bajakovo je sa bočnih strana ograđeno pocinčanom ogradom visine 1,5 m, a unutar njega nalazi se 8 čvrstih objekata: za Veterinarsku inspekciju, Fito-sanitarnu i sanitarnu inspekciju, hangar za pregled vozila, sanitarni čvor za stranke na ulazu, sanitarni čvor za stranke na izlazu, zgrada graničnog prijelaza Bajakovo s Graničnim carinskim uredom Bajakovo, međunarodnim otpremništvima, Hrvatskom poštom, prostorije koje koriste djelatnici službe za čistoću i održavanje graničnog prijelaza te objekt za službenike carine na izlazu iz zemlje. Također, na sjeverozapadnom dijelu graničnog prijelaza nalazi se zgrada Postaje granične policije Bajakovo s 3 prateće zgrade i parkiralištem za 50 osobnih automobila.

Članak 4.

Prostor za obavljanje granične kontrole nad putničkim prometom natkriven je metalnom nadstrešnicom, a ukupni prostor za obavljanje granične kontrole obuhvaća 25 ulazno-izlaznih prometnih traka s 23 kontrolne kućice, koje koriste policija i carina, s pripadajućim elektrificiranim rampama. Na prostoru za obavljanje ulazne granične kontrole teretnog prometa, a koji koriste policija i carina, odvojenom od putničkog prometa, postavljen je mobilni rentgenski uređaj za kontrolu vozila i tereta. U središnjem dijelu ulaznog teretnog terminala nalazi se ograđeni prostor za smještaj oduzetih vozila, a poseban prostor za parkiranje teretnih vozila čini 88 parkirnih mjesta na ulazu u Republiku Hrvatsku i 71 parkirno mjesto na izlazu iz Republike Hrvatske. Na ulazu i uzlazu teretnih vozila iz zemlje nalazi se i po jedna teretna vaga.

Članak 5.

Pored navedenog, na području graničnog prijelaza nalazi se i parkirni prostor za autobuse s 18 parkirnih mjesta na ulazu u RH, prostor za vozila s opasnim ili sumnjivim teretom s umjetno izgrađenim nasipima, sanitarni objekti za vozače teretnih vozila, zgrada za detaljan pregled vozila s 2 skladišta za oduzetu robu i kotlovnicom, parkirni prostor za službena vozila s 5 parkirnih mjesta, 49 parkirnih mjesta za stranke na ulazu i izlazu iz RH za osobna vozila, a sjeverozapadno od glavne zgrade graničnog prijelaza nalazi se parkirališni prostor sa 79 parkirnih mjesta za zaposlenike prijelaza.

Članak 6.

Područje graničnog prijelaza pokriveno je s ukupno 50 nadzornih kamera, te 6 nadzornih kamera koje se nalaze unutar glavne zgrade u prostorijama koje koriste policijski službenici.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Bajakovo, PU vukovarsko-srijemska, broj: 511-15-01/1-5404/1-09 od 21. listopada 2009. godine (»Narodne novine« broj: 131/09).

Članak 8.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-15/1-1079/2-2019
Vinkovci, 10. svibnja 2019.

Načelnik Policijske uprave
mr. sc. Fabijan Kapular, v. r.