Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok

NN 50/2019 (17.5.2019.), Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Ilok

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

968

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013 i 27/16), a u svezi članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj: 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU ILOK

Članak 1.

Područje Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom promet Ilok pripada Općini Ilok u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na granici s Republikom Srbijom, a nalazi se na Državnoj cesti D – 2 (Ilok – Bačka Palanka), te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Obuhvaća katastarsku česticu broj 1824/1 katastarske općine Ilok, ukupne površine 15 728 m² i prati njen oblik. Dio Državne ceste – D2, koji spada u područje graničnog prijelaza, pruža se od državne granice između Republike Hrvatske i Republike Srbije na sredini mosta »25. Svibanj« na 1297 rkm rijeke Dunav, vodi do samog graničnog prijelaza u dužini 803 metra, prolazi graničnim prijelazom i nastavlja se u dubinu državnog teritorija Republike Hrvatske u ukupnoj dužini 1078 metara, do raskrižja na cesti Ilok – Obilaznica.

Članak 3.

Prostor za obavljanje granične kontrole natkriven je metalnom nadstrešnicom. Obuhvaća objekt sa prostorijama za službenike policije, carine i međunarodnog otpremništva, 8 prometnih traka za graničnu kontrolu s ukupno 10 kontrolnih kućica sa pripadajućim elektrificiranim rampama, koje koriste carina i policija, izdvojeni sanitarni čvor, te parkirališne prostore s ukupno 35 mjesta. Područje graničnog prijelaza pokriveno je s 26 nadzornih kamera.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja Međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza Ilok, PU vukovarsko-srijemska, broj: 511-15-01/1-1088/11-05 od 7. travnja 2006. godine (»Narodne novine« broj: 49/06).

Članak 5.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-15/1-1079/5-2019.
Vinkovci, 10. svibnja 2019.

Načelnik Policijske uprave
mr. sc. Fabijan Kapular, v. r.