Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

975

Na temelju članka 22. stavka 3. i članka 82. stavka 11. i 12. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE
NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 2.

(1) Poslovi zaštite na radu za koje se izdaje ovlaštenje su:

1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

3) izrada procjene rizika

4) ispitivanje radne opreme

5) ispitivanja fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških čimbenika u radnom okolišu.

(2) Poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka za svoje potrebe bez ovlaštenja, pod uvjetima propisanim ostalim propisima zaštite na radu.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 3.

(1) Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

(2) Fizička osoba koja sama obavlja poslove može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Zaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka i fizička osoba koja sama obavlja poslove, iz stavka 2. ovoga članka, mora biti stručnjak zaštite na radu s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

(4) Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako ispunjava uvjete propisane člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva.

Članak 5.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

(2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

Članak 6.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

(2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

(3) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

(4) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

Članak 7.

(1) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 3. do 6. ovoga Pravilnika su osobe s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

(2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti.

(3) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

(4) Radno iskustvo u području zaštite na radu, u smislu odredbi ovoga Pravilnika je:

1) rad na neposrednim poslovima stručnjaka zaštite na radu s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

2) rad na poslovima inspektora rada u području zaštite na radu

3) rad u tijelima državne uprave na poslovima zaštite na radu.

(5) Stručnjaci zaštite na radu za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika moraju imati osnovna andragoška znanja koja se dokazuju ispravom ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdom visokoškolske ustanove, ako je ta znanja stekla tijekom studija.

Članak 8.

(1) Ovlaštena osoba mora za sve poslove zaštite na radu koje namjerava obavljati prethodno izraditi Poslovnik (priručnik) o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih poslova.

(2) Postupci, uvjeti i metode u Poslovniku iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti izrađeni u skladu s normom HRN ISO/TR 10013.

(3) Ispitivanja iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika se moraju obavljati u skladu s propisima u mjeriteljstvu.

(4) Za poslove ispitivanja iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika ovlaštena osoba mora imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (»Narodne novine«, broj 16/16) i Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša (»Narodne novine«, broj 16/16).

Članak 9.

(1) Ovlaštena osoba mora izrađivati i provoditi godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu u odnosu na metode obavljanja poslova zaštite na radu prema Poslovniku iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, u opsegu dobivenog ovlaštenja i o tome voditi odgovarajuće zapise.

(2) Planovi izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka te njihova provedba mora biti regulirana Poslovnikom o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene osobe provode u suradnji sa: visokoškolskim i znanstvenim ustanovama; ustanovama za obrazovanje odraslih; javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva; udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja te drugim pravnim i fizičkim osobama čija je djelatnost u skladu s vrstama poslova za koje se izdaje ovlaštenje prema ovome Pravilniku.

(4) Zapisi o provedenim izobrazbama i stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu temeljem godišnjih planova iz stavka 1. ovoga članka, sadržavaju najmanje sljedeće podatke:

1) teme izobrazbe i stručnog usavršavanja u odnosu na dobiveno ovlaštenje

2) podatke o osobama (pravnim i fizičkim) koje su provele izobrazbu i stručno usavršavanje

3) podatke o osobama koje su sudjelovale u izobrazbi i stručnom usavršavanju

4) razdoblje u kojem je provedena izobrazba i usavršavanje.

(5) Zapisi iz stavka 4. ovoga članka moraju biti potkrijepljeni odgovarajućim dokazima (programima, potvrdama i sl.) izdanim od strane nositelja izobrazbe i stručnog usavršavanja.

(6) Povjerenstvo Ministarstva iz članka 13. ovoga Pravilnika tijekom nadzora ovlaštene osobe i revizije danog ovlaštenja ocjenjuje prikladnost godišnjih planova izobrazbe i usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka te njihovu provedbu u odnosu na opseg dobivenog ovlaštenja i nalaz nad radom ovlaštene osobe.

Članak 10.

(1) Ovlaštena osoba obvezna je dostavljati Ministarstvu, primjenjivo u odnosu na opseg ovlaštenja, podatke o:

1) svojim radnicima koji obavljaju poslove zaštite na radu (stručnjaci zaštite na radu, nositelji ovlaštenja i ostali stručni radnici)

2) mjernoj i ispitnoj opremi za ispitivanja radne opreme i radnog okoliša

3) ugovorima o obavljanju poslova zaštite na radu, imenovanju stručnjaka zaštite na radu i evidencijama provedenih unutarnjih nadzora kod poslodavca temeljem ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu

4) izrađenim procjenama rizika za poslodavce

5) provedenim osposobljavanjima radnika, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu

6) obavljenim pregledima i ispitivanjima radne opreme

7) provedenim ispitivanjima fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se unošenjem i ažuriranjem istih u Informacijski sustav zaštite na radu Ministarstva.

(3) O svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 8 dana od nastanka promjene putem Informacijskog sustava zaštite na radu Ministarstva.

(4) Ovlaštena osoba unosi podatke iz stavka 1. ovoga članka u Informacijski sustav zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Iznimno, u slučaju potrebe dokazivanja vjerodostojnosti podataka unesenih u Informacijski sustav zaštite na radu Ministarstva, ovlaštena osoba će na zahtjev Ministarstva dostaviti na uvid izvornike dokumenata temeljem kojih su podaci uneseni.

IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA

Članak 11.

(1) Ovlaštenje se izdaje temeljem pisanog zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, koji se podnosi Ministarstvu.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1) popis poslova zaštite na radu iz članka 2. ovoga Pravilnika za koje se traži ovlaštenje

2) izvadak iz sudskog ili obrtnog registra

3) dokaze o stručnoj spremi, radnom iskustvu, položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, o stečenim osnovnim andragoškim znanjima te ugovore o radu za zaposlene stručnjake zaštite na radu

4) poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje

5) dokaze o vlasništvu mjerne i ispitne opreme (za poslove iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika)

6) izjavu kojom se daje privola za korištenje i objavu podataka u vezi s obavljanjem poslova temeljem dobivenog ovlaštenja (za osobe iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika).

(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo odlučuje rješenjem na temelju dostavljene dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

(1) Pod propisanim uvjetima iz članka 3. do 8. ovoga Pravilnika strana osoba iz države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije (u daljnjem tekstu: EGP) može u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove zaštite na radu nakon što dostavi prijavu i dokaze prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15) te ostale dokaze prema Zakonu o uslugama (»Narodne novine«, broj 80/11) kao i dokaze koji predstavljaju uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu prema ovome Pravilniku.

(2) Jedan od dokaza iz stavka 1. ovoga članka je dokaz o načinu osiguranja od odgovornosti u smislu odredbe članka 26. Zakona o zaštiti na radu.

(3) Nakon pribavljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo izdaje stranoj osobi potvrdu o povremenom ili privremenom obavljanju poslova zaštite na radu.

(4) Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(5) Potvrda iz stavka 3. ovoga članka važi godinu dana od dana izdavanja te se na ponovni zahtjev može produžiti ili izdati nova ako pružatelj usluga i dalje namjerava povremeno ili privremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj.

(6) Tijekom postupka ocjenjivanja inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga obavljanja poslova zaštite na radu i stručnog usavršavanja za te poslove (položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu) Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja i stručnog usavršavanja u državi u kojoj je stručna kvalifikacija i usavršavanje stečeno i uvjeta u Republici Hrvatskoj propisanih ovim Pravilnikom i drugim propisima zaštite na radu.

(7) Ako se tijekom postupka ocjenjivanja dokaza iz stavka 6. ovoga članka utvrdi da postoji bitna razlika između stručne kvalifikacije i stručnog usavršavanja podnositelja zahtjeva koja je stečena u državi ugovornici EGP-a i propisanih uvjeta u Republici Hrvatskoj, može se pozvati podnositelja zahtjeva da izvrši usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u razdoblju prilagodbe do ukupno tri godine.

(8) Način usklađivanja s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom rješenjem određuje Ministarstvo, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Na stranu osobu iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 9. i 10. te članaka 13. do 16. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja obavlja Povjerenstvo Ministarstva sastavljeno od tri člana.

(2) Ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom utvrđuje listu članova Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Članove Povjerenstva za svaki pojedini nadzor ovlaštene osobe, s liste iz stavka 2. ovoga članka imenuje ministar odnosno osoba koju ministar ovlasti.

(4) Za svaki pojedini nadzor ovlaštene osobe, od članova Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka imenuje se njen predsjednik.

(5) Na listu iz stavka 2. ovoga članka mogu se imenovati osobe sa statusom stručnjaka zaštite na radu II. stupnja te koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti i s najmanje tri godine radnog iskustva u području zaštite na radu.

(6) O obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo sastavlja zapisnik.

(7) Članovima Povjerenstva koji nisu službenici Ministarstva pripada naknada za rad na temelju odluke koju donosi ministar.

(8) Ovlaštena osoba snosi troškove Povjerenstva za nadzor nad radom ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Ministar odlukom utvrđuje iznos troškova iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Ministarstvo će, na temelju dokaza utvrđenih zapisnikom iz članka 13. stavka 6. ovoga Pravilnika, donijeti rješenje o poništenju ovlaštenja ako se utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka.

(2) Ministarstvo će, na temelju nepravilnosti utvrđenih zapisnikom iz članka 13. stavka 6. ovoga Pravilnika, donijeti rješenje o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja u sljedećim slučajevima:

1) ako je ovlaštena osoba obavljala odnosno obavlja poslove zaštite na radu za koje je dobila ovlaštenje, bez ispunjavanja uvjeta iz članka 3. do 7. ovoga Pravilnika

2) ako ovlaštena osoba ne posjeduje propisanu mjernu i ispitnu opremu za ispitivanje radne opreme odnosno radnog okoliša u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme i Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša

3) ako se utvrdi da ovlaštena osoba ne unosi ili ne ažurira podatke, odnosno ne dostavlja izvješća u Informacijski sustav zaštite na radu Ministarstva

4) ako se utvrdi da se poslovi obavljaju nestručno i suprotno propisima zaštite na radu i poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje je dano ovlaštenje

5) ako se utvrdi da ovlaštena osoba ne izrađuje ili ne provodi godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu odnosno da planovi izobrazbe i usavršavanja i njihova provedba nisu prikladni u odnosu na metode obavljanja poslova zaštite na radu i opseg dobivenog ovlaštenja

6) na temelju pravomoćne presude suda kojom je utvrđeno da poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s propisima zaštite na radu.

(3) Ovlaštena pravna ili fizička osoba može na vlastiti zahtjev tražiti ukidanje ili djelomično ukidanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

(1) Kada su nepravilnosti (nesukladnosti) utvrđene zapisnikom Povjerenstva takve naravi da ne iziskuju donošenje rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja prema odredbama članka 14. stavka 2. točaka 3. do 5. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo će putem zapisa iz Priloga 1. ovoga Pravilnika narediti ovlaštenoj osobi otklanjanje nedostataka i odrediti rok u kojem se nedostaci moraju otkloniti.

(2) Ovlaštena osoba dužna je najkasnije u roku od osam dana od dana kada je istekao rok za otklanjanje nedostataka iz stavka 1. ovoga članka, putem zapisa iz Priloga I. ovoga Pravilnika o tome obavijestiti Ministarstvo i priložiti dokaze o otklanjanju nedostataka.

(3) Ukoliko ovlaštena osoba ne postupi prema obvezi iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da u njenom radu postoje nepravilnosti u obavljanju poslova zaštite na radu koje predstavljaju osnovu za donošenje rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja za dio poslova zaštite na radu na koje se nedostaci odnose.

(4) Kada ovlaštena osoba postupi prema obvezi iz stavka 2. ovoga članka, a Ministarstvo ocijeni da nedostaci nisu u cijelosti otklonjeni ili da poduzetim radnjama ovlaštena osoba nije otklonila nedostatke, Ministarstvo će narediti rješenjem ovlaštenoj osobi otklanjanje nedostataka u roku koji ne može biti dulji od 30 dana.

(5) Ukoliko ovlaštena osoba ne postupi prema obvezi iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će postupiti na način iz stavka 3. ovoga članka.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 16.

Ministarstvo vodi evidenciju izdanih ovlaštenja i potvrda koja sadrži:

1) redni broj upisa

2) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište ovlaštene osobe, OIB

3) datum podnošenja zahtjeva

4) broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje

5) datum upisa ovlaštenja u evidenciju

6) opseg ovlaštenja

7) broj i datum rješenja o poništenju, ukidanju ili djelomičnom ukidanju ovlaštenja.

Članak 17.

Popis ovlaštenih osoba kojima su izdana ovlaštenja te kojima su poništena, ukinuta ili djelomično ukinuta ovlaštenja kao i popis stranih osoba kojima je izdana, poništena ukinuta ili djelomično ukinuta potvrda, objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovlaštena osoba obvezna je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti godišnji plan izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu iz članka 9. ovoga Pravilnika i osigurati njegovu provedbu.

Članak 19.

Ministar će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, utvrditi listu članova Povjerenstva iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 112/14 i 84/15).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 524-03-03/1-19-12
Zagreb, 7. svibnja 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI (NESUKLADNOSTI)

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Povjerenstvo za nadzor nad radom ovlaštene osobe

Naziv i sjedište ovlaštene osobe: ___________________________

Ime i prezime odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: ______________

Datum obavljenog periodičkog nadzora: ____________________

Oznaka zapisnika o obavljenom periodičkom nadzoru ___________


Opis utvrđenih nepravilnosti (nesukladnosti):
Radnje koje ovlaštena osoba mora poduzeti za otklanjanje nepravilnosti:

Rok za otklanjanje nepravilnosti: _______________

Ime i prezime te potpis predsjednika Povjerenstva: ____________

Datum i potpis odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: _____________

Opis radnji koje je ovlaštena osoba poduzela za otklanjanje nepravilnosti (popunjava ovlaštena osoba nakon otklanjanja nepravilnosti):

Datum i potpis odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi: _____________


Napomena: Ovlaštena osoba dužna je najkasnije u roku od osam dana od proteka roka za otklanjanje nepravilnosti dostaviti Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava opis radnji koje je poduzela za otklanjanje nepravilnosti, putem ovoga zapisa, kao i dokaze o tome.