Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Ministarstvo poljoprivrede

976

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU VAGANJA PROIZVODA RIBARSTVA, EVIDENCIJE VAGANJA TE POSTUPKU I UVJETIMA ODOBRAVANJA VAGANJA NA RIBARSKIM PLOVILIMA I U ODOBRENIM OBJEKTIMA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak vaganja proizvoda ribarstva i evidencije vaganja te postupak i uvjeti odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima;

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na korisnike Portala gospodarskog ribarstva i proizvode ribarstva ulovljene u gospodarskom ribolovu na moru;

(3) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na proizvode ribarstva u svrhu daljnjeg uzgoja te na proizvode ribarstva porijeklom iz uzgoja.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019), pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) Korisnici Portala gospodarskog ribarstva – sve fizičke i pravne osobe koje su dužne unositi, dostavljati i preuzimati podatke o ribarstvu,

b) Odgovorna osoba za vaganje – osoba imenovana od strane registriranog prvog kupca zadužena za dostavu evidencije vaganja Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvu) ili zapovjednik plovila ukoliko se vaganje obavlja na ribarskom plovilu,

c) Odobreni objekt – subjekt u poslovanju s hranom koji je pravna ili fizička osoba, odnosno tvrtka ili obrt upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanja s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VII. – Živi školjkaši ili Odjeljak VIII – Proizvodi ribarstva, kako je regulirano posebnim propisom o hrani,

d) Portal gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: PGR) – internetski portal koji je dio Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: GISR) te predstavlja mjesto pristupa informacijama korisnicima PGR-a, a dostupan je na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr

e) Reprezentativni uzorak – dio ulova koji sadržava sve odlike ukupnog ulova,

f) Standardizirane kašete – kutije za skladištenje i prijevoz proizvoda ribarstva jednake zapremine.

Opći uvjeti za vaganje

Članak 3.

(1) Samo proizvodi ribarstva sortirani po vrstama i izvagani mogu se stavljati na tržište za prehranu ljudi;

(2) Vaganje se obavlja na iskrcajnom mjestu;

(3) Izuzev od stavka 2. ovog članka, vaganje se može obaviti na ribarskom plovilu ili u odobrenom objektu uz posjedovanje rješenja o odobrenju vaganja;

(4) Za ulove namijenjene prvoj prodaji izvan teritorija Republike Hrvatske vaganje je obavezno na iskrcajnom mjestu;

(5) Vaganje na ribarskom plovilu obavlja se prije iskrcaja proizvoda ribarstva, a vaganje na iskrcajnom mjestu obavlja se neposredno nakon iskrcaja;

(6) Za točnost i evidentiranje vaganja odgovoran je prvi kupac, osim u slučaju vaganja na ribarskom plovilu kada je odgovoran zapovjednik plovila;

(7) Za vrste ulovljene okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (u daljnjem tekstu: plivaricom srdelarom) dozvoljeno je vaganje na plovilu, na iskrcajnom mjestu i u odobrenom objektu na temelju uzorka;

(8) Za vrste ulovljene pridnenom povlačnom mrežom – koćom (u daljnjem tekstu: koćom) dozvoljeno je vaganje sortiranog ulova na plovilu, na iskrcajnom mjestu i u odobrenom objektu na temelju uzorka;

(9) Za ulove ostalim ribolovnim alatima obaveza je vaganja cjelokupnog sortiranog ulova na iskrcajnom mjestu ili u odobrenom objektu;

(10) Ukoliko se važu zamrznuti proizvodi ribarstva, vrijednost tare izračunava se u skladu s metodologijom za izračun prosječne neto mase kašeta ili blokova smrznutih proizvoda ribarstva iz Priloga XVIII. stavka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 (SL L 112, 30. 4. 2011.);

(11) Veličina uzorka za vaganje sortiranog ulova iz stavaka 7. i 8. ovog članka ovisi o stupnju rizika pojedine vrste;

(12) Stupnjevi rizika prema vrstama proizvoda ribarstva ulovljenih plivaricom srdelarom ili koćom nalaze se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Posebni uvjeti za vaganje na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima

Članak 4.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom i koćom koji žele vagati ulov na ribarskom plovilu moraju Ministarstvu podnijeti Zahtjev za odobrenjem vaganja;

(2) Odobreni objekti koji žele vagati proizvode ribarstva u odobrenom objektu moraju Ministarstvu podnijeti Zahtjev za odobrenjem vaganja koji se podnosi unutar Zahtjeva za registraciju prvih kupaca odobrenih objekata, u skladu s odredbama pravilnika koji uređuje prvu prodaju proizvoda ribarstva;

(3) Zahtjev za odobrenje vaganja iz stavka 1. ovog članka popunjava se na PGR-u te se ispisuje i potpisan podnosi Ministarstvu;

(4) Zahtjev za odobrenjem vaganja sadrži najmanje sljedeće podatke:

– naziv tvrtke ili obrta ovlaštenika povlastice;

– adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto);

– OIB broj ili više njih ako se radi o obrtu ili tvrtki društva u suvlasništvu;

– kontakt podaci (e-pošta, telefon, mobitel); i

– CFR broj plovila ili više njih, u slučaju da se radi o Zahtjevu za odobrenjem vaganja na plovilu.

(5) Ministarstvo će na temelju podnesenog zahtjeva za odobrenjem vaganja izvršiti provjeru podataka u GISR-u te trgovačkim i obrtnim registrima;

(6) Za zahtjeve koji udovolje propisanim uvjetima, Ministarstvo će donijeti rješenje o odobrenju vaganja za ribarsko plovilo ili odobreni objekt te će odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva za odobrenje vaganja omogućiti pristup modulu vaganja na PGR-u radi dostave evidencije vaganja;

(7) Postupak ispunjavanja i opis podataka potrebnih za dostavu zahtjeva za odobrenjem vaganja nalazi se u uputama na PGR-u.

Vaganje ulova plivarice srdelare

Članak 5.

(1) Vaganje ulova obavljenog plivaricom srdelarom namijenjenog stavljanju na tržište za prehranu ljudi obavlja se nakon sortiranja ulova pri čemu je dozvoljeno izvagati ulov koristeći metodu uzorka, odnosno odabranu veličinu uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika;

(2) Sortiranje i vaganje ulova iz stavka 1. ovog Pravilnika dozvoljeno je i nakon procesa smrzavanja u odobrenom objektu;

(3) Procedura vaganja sortiranog ulova je sljedeća:

– izdvoji se propisani uzorak odnosno najmanji broj kašeta u skladu s Prilogom 2. ovog Pravilnika,

– izračuna se prosječna težina pojedine vrste u jednoj standardiziranoj kašeti,

– prosječna težina pojedine vrste se pomnoži s brojem kašeta te vrste.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka dozvoljeno je vaganje nesortiranog ulova plivarice srdelare pohranjenog u kašetama i/ili u pokretnim i/ili nepokretnim spremnicima (npr. izotermičnim sanducima, plastičnim posudama ili brodskim skladištima - tankovima);

(5) Procedura vaganja nesortiranog ulova iz stavka 4. ovoga članka je sljedeća:

a) standardizirane kašete:

– izdvoji se propisani uzorak odnosno propisani broj kašeta u skladu s Prilogom 3. ovog Pravilnika,

– ukupan uzorak se izvaže,

– uzorak se sortira,

– izvaže se svaka vrsta iz sortiranog uzorka,

– izračuna se postotak svake pojedine vrste u uzorku,

– postotci pojedine vrste se primjenjuju na cjelokupni ulov čime se računa težina svake vrste.

b) pokretni ili nepokretni spremnici:

– izvaže se cjelokupni ulov,

– ukoliko se vaganje obavlja na ribarskom plovilu, evidentira se količina ulova u svakom izotermičnom sanduku ili u brodskom skladištu,

– izdvoji se propisani uzorak odnosno propisana količina proizvoda ribarstva u skladu s Prilogom 4. ovog Pravilnika,

– ako se važe na ribarskom plovilu uzorak se uzima iz početka, sredine i završetka crpljenja ribe iz mreže,

– uzorak se sortira,

– izvaže se svaka vrsta iz sortiranog uzorka,

– izračuna se postotak svake pojedine vrste u uzorku,

– postotci pojedine vrste primjenjuju se na cjelokupni ulov čime se računa masa svake vrste.

c) ako se dio ulova nalazi u standardiziranim kašetama, a dio u pokretnim ili nepokretnim spremnicima, za svaki dio ulova obavit će se vaganje na temelju metode uzorka kako je propisano u ovom članku.

(6) Uzorak pomoću kojeg je obavljeno vaganje nesortiranog ulova plivarice srdelare namijenjenog prehrani plavoperajne tune u uzgojnim kavezima mora biti dostupan tijelima koja obavljaju kontrolu prilikom kontrole vaganja na iskrcajnom mjestu, do završetka hranjenja plavoperajne tune ulovom na koji se odnosi uzorak ako se dohrana obavlja istog dana kada je obavljen ulov te s istim plovilom koje je obavilo ulov;

(7) Metoda uzorka, odnosno veličina uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika nalazi se u Prilozima 3. i 4. ovog Pravilnika koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio;

(8) Rezultat vaganja svake vrste iz ulova plivarice srdelare unosi se u evidenciju vaganja, prodajni list, iskrcajnu deklaraciju i po potrebi, u transportni dokument, potvrdu o preuzimanju i potvrdu o ulovu.

Vaganje ulova pridnene povlačne mreže koće

Članak 6.

(1) Vaganje ulova obavljenog koćom obavlja se nakon sortiranja ulova pri čemu je dozvoljeno izvagati ulov koristeći metodu uzorka, odnosno veličinu uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika;

(2) Procedura vaganja ulova koćom je sljedeća:

– izdvoji se propisani uzorak odnosno najmanji broj kašeta u skladu s Prilogom 2. ovog Pravilnika,

– izračuna se prosječna težina pojedine vrste u jednoj standardiziranoj kašeti,

– prosječna težina pojedine vrste pomnoži se s brojem kašeta te vrste čime se izračuna ukupna masa pojedine vrste.

(3) Metoda uzorka, odnosno veličina uzorka prema broju kašeta s obzirom na stupanj rizika nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio;

(4) Rezultat vaganja svake vrste iz ulova pridnene povlačne mreže koće svake vrste unosi se u evidenciju vaganja, prodajni list, iskrcajnu deklaraciju i po potrebi, u transportni dokument, potvrdu o preuzimanju i potvrdu o ulovu.

Vaganje u odobrenim objektima

Članak 7.

(1) Vaganje u odobrenim objektima može obavljati samo tvrtka/obrt odobreni objekt kojem je izdano rješenje o registraciji prvog kupca u skladu s propisom koji uređuje prvu prodaju proizvoda ribarstva;

(2) Odobreni objekti koji su registrirani prvi kupci moraju osigurati da se vaganje dovrši unutar 48 sata od vremena istovara proizvoda ribarstva u odobreni objekt;

(3) U slučaju da se vaganje obavlja na tekućoj traci, brojač mora biti namješten na način da registrira ukupnu izvaganu količinu, pri čemu brojač mora biti na vidljivom mjestu odakle se u isto vrijeme može pratiti kretanje trake;

(4) Za proizvode ribarstva namijenjene ishrani tuna u uzgojnim kavezima, dozvoljava se vaganje nesortirane male plave ribe u skladu s člankom 5. stavcima 4. i 5. ovoga Pravilnika;

(5) Ako se za proizvode ribarstva nakon vaganja ne obavlja prva prodaja, odgovorna osoba odobrenog objekta mora elektronički ispuniti i dostaviti ministarstvu Potvrdu o preuzimanju proizvoda ribarstva u skladu s posebnim propisom koji definira prvu prodaju i preuzimanje proizvoda ribarstva.

Evidencija vaganja

Članak 8.

(1) Osobe odgovorne za vaganje proizvoda ribarstva unose i dostavljaju evidenciju vaganja na PGR-u u elektroničkom obliku;

(2) Svaka evidencija vaganja mora sadržavati sljedeće informacije:

a) CFR broj plovila, vanjski identifikacijski broj i naziv plovila s kojeg su iskrcani proizvodi ribarstva i s kojeg potječe izvagana količina,

b) broj očevidnika ili izvješća o ulovu,

c) FAO-va troslovna šifra za svaku vrstu uz trgovački i znanstveni naziv svake vrste,

d) izvagane količine proizvoda ribarstva svake vrste, izražene kao masa proizvoda u kilogramima i raščlanjene po načinu prezentiranja proizvoda,

e) broj LOT-a,

f) namjena odnosno informacija je li vrsta namijenjena za ljudsku prehranu ili nije,

g) odobreni broj objekta, ako je primjenjivo,

h) ime i prezime te osobni identifikacijski broj (OIB) osobe odgovorne za vaganje,

i) serijski broj vage,

j) datum vaganja u obliku GGGGMMDD, pri čemu je GGGG godina, MM mjesec, a DD dan i

k) vrijeme vaganja u obliku HHMM, pri čemu je HH sat a MM minute.

(3) U slučaju vaganja plavoperajne tune i igluna, u evidenciju vaganja potrebno je posebno unijeti svaki primjerak te za svaki unijeti i bar kod s markice kojom je označena tuna ili iglun oko repa;

(4) Evidencija vaganja se ispunjava elektronički na PGR-u odmah nakon završetka vaganja pojedine iskrcane količine ulova, a najkasnije u roku od 24 sata od završetka vaganja;

(5) Podaci iz evidencije vaganja koriste se za popunjavanje iskrcajnih deklaracija, transportnih dokumenata, prodajnih listova, potvrda o preuzimanju i evidencije sljedivosti u slučaju plavoperajne tune i igluna;

(6) Postupak ispunjavanja i dostave evidencije vaganja te opis podataka potrebnih za ispunjavanje evidencije vaganja nalaze se u uputama na PGR-u;

(7) Izuzetno od stavka 4. ovog članka, odgovorna osoba odobrenog objekta može dostaviti evidenciju vaganja u roku od 48 sata od vremena istovara proizvoda ribarstva u odobreni objekt.

Kontrola vaganja

Članak 9.

(1) Osobe odgovorne za vaganje proizvoda ribarstva vode evidenciju umjeravanja sistema za vaganje;

(2) Kontrola vaganja proizvoda ribarstva izvaganih na ribarskom plovilu i na iskrcajnom mjestu provodi se na iskrcajnom mjestu na način da se kontroliraju:

– podaci navedeni u evidenciji vaganja,

– minimalne veličine, ako je primjenjivo i

– dostava iskrcajne deklaracije.

(3) Kontrola vaganja proizvoda ribarstva u odobrenom objektu kojem je odobreno vaganje, provodi se na način da se, uz podatke navedene u stavku 2. ovog članka, dodatno kontrolira:

– dostava potvrde o preuzimanju ako je primjenjivo,

– potvrđivanje podataka o prevezenim proizvodima ribarstva u odnosu na podatke iz prethodne obavijesti koju je u skladu sa člankom 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343/1) dostavio zapovjednik ribarskog plovila,

– cjelovitost plombi i podatke o plombama ako je primjenjivo, odnosno ako je plomba stavljena u skladu s propisom koji definira način dostave transportnog dokumenta.

– dostava podataka vezanih za sljedivost kako je definirano člankom 58. Uredbe 17. Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343/1) i posebnim propisom koji uređuje sljedivost proizvoda ribarstva.

(4) Tijekom svake kontrole potrebno je kontrolirati minimalno 5% ukupnih količina izvaganih u odobrenom objektu u zadnja 3 mjeseca;

(5) Jednom u dvije godine provjerit će se evidencija umjerenosti sistema za vaganje.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2019. godine.

Klasa: 011-02/17-01/49
Urbroj: 525-13/0823-19-6
Zagreb, 2. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

STUPNJEVI RIZIKA ZA SVAKU POJEDINAČNU VRSTU ULOVLJENU PLIVARICOM SRDELAROM ILI KOĆOM

Stupanj rizikaNaziv vrsteFAO alpha-3 code
Vrlo visokInćunANE
SrdelaPIL
OslićHKE
ŠkampNEP
KoziceDPS
Trlje blatarice i trlje kamenjarkeMUT, MUR
VisokPlavicaVMA
Arbun, muzgavciPAC,OCM
Srdela golemaSAA
SkušaMAC
PapalinaSPR
SrednjiŠarunJAX
LignjaSQR
HobotnicaOCC
NiskiPsiDGX
PišmoljWHG
Vrlo niskiOstale vrste


PRILOG 2.

VELIČINA UZORKA ZA VAGANJE SORTIRANOG ULOVA POHRANJENOG U STANDARDIZIRANIM KAŠETAMA

Broj kašeta iste vrsteNajmanji broj kašeta svake vrste koje treba izvagati za potrebe vaganja i kontrole vaganja ovisno o stupnju rizika vrste
Vrlo niskiniskisrednjivisokVrlo visok
0 – 5011135
50 – 50012347
500 – 1000134510
1000 – 20002451220
Više od 20003682050


PRILOG 3.

VELIČINA UZORKA ZA VAGANJE NESORTIRANOG ULOVA PLIVARICE SRDELARE POHRANJENOG U STANDARDIZIRANIM KAŠETAMA

Broj kašeta nesortirane male plave ribeVeličina uzorka, tj. najmanji broj kašeta koje treba izvagati za potrebe vaganja i kontrole vaganja
0 – 505
50 – 5007
500 – 100010
1000 – 200015
Više od 200025


PRILOG 4.

VELIČINA UZORKA ZA VAGANJE NESORTIRANOG ULOVA PLIVARICE SRDELARE POHRANJENOG U POKRETNIM I/ILI NEPOKRETNIM SPREMNICIMA

Ukupan ulov male plave ribe u kilogramimaVeličina uzorka kojeg treba izvagati za potrebe vaganja i kontrole vaganja u kilogramima
Do 100020
1000 – 500075
Više od 5000150