Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

979

Na temelju članka 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/1139 O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA U PODRUČJU CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA I OSNIVANJU AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, uzimajući u obzir nadležnosti propisane Zakonom o zračnom prometu, utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (SL L 212, 22. 8. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležna tijela

Članak 2.

(1) Radi provedbe Uredbe i ovoga Pravilnika ministarstvo nadležno za poslove civilnog zračnog prometa obavlja sljedeće poslove:

1. donosi odluku o izuzeću od primjene odredaba Uredbe, u skladu s odredbama članka 2. stavaka 7. i 8. Uredbe

2. donosi odluku o odobravanju izuzeća pružateljima usluga ATM/ANS od obveze posjedovanja svjedodžbe, i o toj odluci obavještava Europsku komisiju i Agenciju Europske unije za sigurnost zračnog prometa, u skladu s odredbama članka 41. stavka 6. Uredbe.

(2) Radi provedbe Uredbe i ovoga Pravilnika, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje u razmjeni informacija, u skladu s odredbama članka 62. stavka 9. Uredbe

2. poduzima žurne mjere u slučaju pojave problema povezanog sa sigurnošću zračnog prometa i iste objavljuje putem baze podataka, u skladu s odredbama članka 70. Uredbe

3. odobrava izuzeća od ispunjenja zahtjeva iz Poglavlja III i iste objavljuje putem baze podataka, u skladu s odredbama članka 71. stavaka 1. i 2. Uredbe

4. podnosi zahtjev za izmjenu delegiranog ili provedbenog akta, u skladu s odredbom članka 71. stavka 3. Uredbe

5. predlaže pojedinačne sheme ograničenja vremena trajanja leta, u skladu s odredbom članka 76. stavka 7. Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (»Narodne novine«, broj 114/13).

Klasa: 011-02/19-03/51
Urbroj: 530-07-1-1-19-2
Zagreb, 8. svibnja 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.