Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

NN 51/2019 (20.5.2019.), Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

985

Na osnovi članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 40. sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OBLIKA I SADRŽAJA POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom. utvrđuje se oblik i sadržaj potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem kojih osigurane osobe u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja ostvaruju pravo na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala), popravak pomagala ili njegov rezervni dio te potrošni materijal za pomagala koji su utvrđeni osnovnom i dodatnom listom pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovoga članka su:

1. potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima

2. potvrda o pomagalima za šećernu bolest

3. potvrda o pomagalima za obloge za rane

4. potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima

5. potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima.

(3) Tiskanice potvrda iz stavka 2. ovoga članka tiskane su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti tiskanice potvrda o pomagalima iz članka 13. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 40/19.).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/19-01/136

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 16. svibnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.