Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina

NN 52/2019 (22.5.2019.), Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1002

Na temelju odredbi članka 146. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013.) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU MINERALNIH SIROVINA

GLAVA I.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se ustroj i način vođenja Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja Zbirke isprava istražnih prostora mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja Zbirke isprava eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, ustroj i način vođenja Zbirke elaborata o rezervama mineralnih sirovina, te ustroj i način vođenja Zbirke rudarskih projekata.

Članak 2.

Ministarstvo nadležno za rudarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za sve mineralne sirovine iz članka 5. Zakona o rudarstvu (osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe) vodi:

1. Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina

2. Zbirku isprava istražnih prostora mineralnih sirovina

3. Zbirku isprava eksploatacijskih polja mineralnih sirovina

4. Zbirku elaborata o rezervama mineralnih sirovina i

5. Zbirku rudarskih projekata.

GLAVA II.

II. JEDINSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV MINERALNIH SIROVINA

Članak 3.

(1) Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina obuhvaća:

1. Registar istražnih prostora mineralnih sirovina,

2. Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

3. Popis rudarskih gospodarskih subjekata,

4. Evidenciju o svim traženim istražnim prostorima mineralnih sirovina i traženim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina

5. Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske.

(2) Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(3) Prostorni podaci o istražnim prostorima mineralnih sirovina i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina iz Jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina javno su dostupni putem mrežnih stranica Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

III. REGISTAR ISTRAŽNIH PROSTORA MINERALNIH SIROVINA

Članak 4.

(1) U Registar istražnih prostora mineralnih sirovina unose se podaci, kako slijedi:

1. Naziv istražnog prostora mineralnih sirovina,

2. Vrsta mineralne sirovine,

3. Lokacija istražnog prostora mineralnih sirovina (grad/općina i županija),

4. Rok važenja istražnog prostora mineralnih sirovina,

5. Akt kojim je odobreno istraživanje mineralnih sirovina,

6. Ovlaštenik istražnog prostora mineralnih sirovina (naziv, OIB i adresa),

7. Rok do kojeg se mora započeti s izvođenjem istražnih rudarskih radova,

8. Nadnevak prijave početka izvođenja istražnih rudarskih radova,

9. Površina istražnog prostora mineralnih sirovina,

10. Prostorni podaci,

11. Rok za ishođenje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina,

12. Rješenje o potvrdi količine i kakvoća rezervi mineralnih sirovina,

13. Podaci o rudarskim objektima u istražnom prostoru mineralnih sirovina,

14. Akti koji su na snazi,

15. Akti koji su izvan snage,

16. Zabilješke,

17. Akt kojim je određeno brisanje istražnog prostora mineralnih sirovina iz registra i

18. Akt kojim je utvrđeno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina.

(2) Podaci iz Registra istražnih prostora mineralnih sirovina dostupni su putem mrežnih stranica Ministarstva, kako slijedi:

1. Popis aktivnih istražnih prostora mineralnih sirovina,

2. Popis neaktivnih istražnih prostora mineralnih sirovina i

3. Popis brisanih istražnih prostora mineralnih sirovina.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka, za pojedinačni istražni prostor mineralnih sirovina, dostupni su putem Ministarstva, bez naknade.

IV. REGISTAR EKSPLOATACIJSKIH POLJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 5.

(1) U Registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina unose se podaci, kako slijedi:

1. Naziv eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

2. Vrsta mineralne sirovine,

3. Lokacija eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (grad/općina i županija),

4. Rok važenja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

5. Važeće odobrenje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

6. Nositelj eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (naziv, OIB i adresa),

7. Ovlaštenik eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (naziv, OIB i adresa),

8. Rok do kojeg se mora sklopiti ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina,

9. Važeća koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina,

10. Površina eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

11. Prostorni podaci,

12. Podaci o rudarskim objektima na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina,

13. Rješenje o potvrdi količine i kakvoća rezervi mineralnih sirovina,

14. Akti koji su na snazi,

15. Akti koji su izvan snage,

16. Prethodni ovlaštenici eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

17. Zabilješke i

18. Akt kojim je određeno brisanje eksploatacijskog polja mineralnih sirovina.

(2) Podaci iz Registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina dostupni su putem mrežnih stranica Ministarstva, kako slijedi:

1. Popis eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na kojima je ishođena koncesija za eksploataciju,

2. Popis aktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

3. Popis neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i

4. Popis brisanih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka, za pojedinačno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina, dostupni su putem Ministarstva, bez naknade.

V. POPIS RUDARSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 6.

(1) U popisu rudarskih gospodarskih subjekata unose se podaci, kako slijedi:

1. Ovlaštenik istražnog prostora mineralnih sirovina i/ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (naziv i adresa),

2. Naziv i oznaku istražnog prostora mineralnih sirovina ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

3. Vrsta mineralne sirovine i

4. Lokacija istražnog prostora mineralnih sirovina ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (županija).

(2) Popis rudarskih gospodarskih subjekata dostupan je putem mrežnih stranica Ministarstva.

VI. EVIDENCIJA O SVIM TRAŽENIM ISTRAŽNIM PROSTORIMA MINERALNIH SIROVINA I/ILI EKSPLOATACIJSKIM POLJIMA MINERALNIH SIROVINA

Članak 7.

(1) U evidenciju o svim traženim istražnim prostorima mineralnih sirovina i traženim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina unose se podaci, kako slijedi:

1. Vrsta evidencije (traženi istražni prostor mineralnih sirovina ili traženo eksploatacijsko polje mineralnih sirovina),

2. Naziv traženog istražnog prostora mineralnih sirovina ili traženog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

3. Evidencijska oznaka,

4. Prostorni podaci i

5. Zabilješke.

(2) Evidencija o svim traženim istražnim prostorima mineralnih sirovina i traženim eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina dostupna je putem Ministarstva, bez naknade.

VII. BILANCA STANJA REZERVI MINERALNIH SIROVINA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 8.

(1) Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine, izrađuje Ministarstvo do 30. lipnja tekuće godine.

(2) U Bilancu stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske unose se podaci, kako slijedi:

1. Ovlaštenik istražnog prostora mineralnih sirovina i/ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (naziv i adresa),

2. Naziv istražnog prostora mineralnih sirovina ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina,

3. Vrsta mineralne sirovine,

4. Lokacija istražnog prostora mineralnih sirovina ili eksploatacijskog polja mineralnih sirovina (županija),

5. Preostale rezerve mineralnih sirovina, sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine i

6. Otkopane / pridobivene količine mineralnih sirovina u prethodnoj godini.

(3) Izvodi iz Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske dostupni su putem mrežnih stranica Ministarstva.

(4) Izvodi iz stavka 3. ovoga članka su, kako slijedi:

1. Stanje sveukupnih rezervi mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj,

2. Stanje sveukupnih rezervi mineralnih sirovina po županija,

3. Popis istražnih prostora mineralnih sirovina i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina po županija i

4. Popis rudarskih gospodarskih subjekata s utvrđenim stanjem rezervi mineralnih sirovina na dan 31. prosinca prethodne godine.

GLAVA III.

VIII. ZBIRKA ISPRAVA ISTRAŽNIH PROSTORA MINERALNIH SIROVINA

Članak 9.

(1) U Zbirku isprava istražnih prostora mineralnih sirovina pohranjuju se svi podaci bitni za pojedinačni istražni prostor mineralnih sirovina (primjerice: odluke, zaključci, rješenja, ugovori, zapisnici, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja).

(2) Podaci za pojedinačni istražni prostor mineralnih sirovina ulažu se u zasebni omot. Na omotu se upisuje oznaka Knjige i lista u registru istražnih prostora mineralnih sirovina.

GLAVA IV.

IX. ZBIRKA ISPRAVA EKSPLOATACIJSKIH POLJA MINERALNIH SIROVINA

Članak 10.

(1) U Zbirku isprava eksploatacijskih polja mineralnih sirovina pohranjuju se svi podaci bitni za pojedinačno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina (primjerice: odluke, zaključci, rješenja, ugovori, zapisnici, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja).

(2) Podaci za pojedinačno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina ulažu se u zasebni omot. Na omotu se upisuje oznaka Knjige i lista registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

GLAVA V.

X. ZBIRKA ELABORATA O REZERVAMA MINERALNIH SIROVINA

Članak 11.

U Zbirku elaborata o rezervama mineralnih sirovina pohranjuje se rješenje o potvrdi količina i kakvoća rezervi mineralnih sirovina i jedan primjerak elaborata o rezervama mineralnih sirovina, osnovom kojega je izdano rješenje o potvrdi količine i kakvoće rezervi mineralnih sirovina.

GLAVA VI.

XI. ZBIRKA RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 12.

U Zbirku rudarskih projekta pohranjuje se rješenje o provjeri rudarskog projekta i jedan primjerak provjerenog rudarskog projekta, osnovom kojega je izdano rješenje o provjeri rudarskog projekta.

GLAVA VII.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (»Narodne novine«, broj 142/13.).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/19-03/57
Urbroj: 526-03-03/2-19-2
Zagreb, 30. travnja 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.