Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

NN 52/2019 (22.5.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

Općina Štefanje

1013

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Štefanje (»Službeni vjesnik Općine Štefanje« broj 01/18) Općinsko vijeće Općine Štefanje, na sjednici održanoj 9. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ŠTEFANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Štefanje, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Štefanje pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina.

1) Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i ostala žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja na području Općine Štefanje pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima (bez PDV-a).

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu poreza na potrošnju.

Članak 5.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik plaća do zadnjeg dana u tekućem mjesecu, po proteku obračunskog razdoblja, na način propisan Zakonom o PDV-u.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Općina Štefanje, Jedinstveni upravni odjel.

Obrazac PP-MI-PO podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje.

2) Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor izgrađenih na području Općine Štefanje.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno vanknjižni suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokaznim sredstvima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem, na temelju zakona ili na drugi način, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku ili dogovorom svih suvlasnika.

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje tijekom kalendarske godine.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje se ne mogu koristiti za odmor, već isključivo služe za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata, štale, nadstrešnice, podrumi s bačvama i drugi slični objekti.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor dužni su plaćati i oni vlasnici, suvlasnici, posjednici kuća za odmor koji imaju uredno prijavljeno prebivalište i privremeno boravište na području Općine Štefanje, ali koriste kuću na način opisan u članku 10. ove Odluke.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu stavka 1. ovog članka, tijelo koje vrši razrez poreza može tražiti i dostavu druge dodatne dokumentacije u kojoj se utvrđuje: potvrda o prebivalištu odnosno boravištu, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, RTV pristojbe, izjave svjedoka, obilazak nekretnine, potvrde i svi drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdili da li se radi o kući za odmor.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se, i to:

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti radi starosti i trošnosti,

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbor prirodnih nepogoda (poplave, požara, potresa,..)

Članak 10.

Plaćanju poreza na kuće za odmor podliježu i kuće koje su izgrađene bez građevinske dozvole, ako se koriste povremeno ili sezonski.

Kada pravna ili fizička osoba – građanin ima u vlasništvu dvije ili više kuća ili stanova, od kojih jednu koristi za stanovanje u mjestu prebivališta, a u drugom ili istom mjestu ima kuću ili stan koji koristi povremeni ili sezonski, te ostale kuće ili stanovi smatraju se kućom za odmor i za iste se plaća porez na kuće za odmor, izuzev ako nisu prijavljene u druge namjene (iznajmljivanje, poslovne svrhe,,,).

Članak 11.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor za razdoblje za koje je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku. Novi vlasnik obvezan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti promjenu vlasništva radi razreza poreza.

Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se jednom godišnje u vrijednosti od 05,00 kuna po četvornom metru površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Općini Štefanje, Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o kućama za odmor, odnosno stanovima koji se nalaze na području Općine Štefanje, korisnu površinu, osobne podatke i druge podatke za razrez poreza.

Članak 13.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi Općini podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe porezu utvrđuje izmjerom ovlaštena osoba Općine Štefanje.

Ako vlasnik kuće za odmor ne dozvoli izmjeru kuće ovlaštenoj osobi Općine, površinu koja podliježe oporezivanju ovlaštena osoba Općine utvrditi će množenjem tlocrtnih dimenzija kuće za odmor s brojem etaža.

Članak 14.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Općina Štefanje, Jedinstveni upravni odjel.

3) Porez na korištenje javnih površina

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina u Općini Štefanje plaća se mjesečno, odnosno dnevno po jednom četvornom metru (1 m²) zauzetog prostora.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz prethodnog stavka ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Porez na korištenje javnih površina plaća se unaprijed prilikom dobivanja rješenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Obveznici poreza dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje dostaviti podatke o mjestu postavljanja pokretne naprave kao i o svim promjenama pri postavljanju istih, a sve u roku 15 dana od nastanka promjene u postavljanju pokretne naprave.

Razrez za korištenje javnih površina vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje.

Članak 16.

Porez iz članka 15. ove Odluke plaća se, i to:

1. Za postavljanje stolova i stolica ispred objekta ugostiteljske djelatnosti, te za postavljanje kioska za iste namjene, mjesečno 7,00 kuna po 1 m² zauzete površine,

2. Za postavljanje djelatnosti poduzeća, te drugih pravnih osoba i građana (zanatske radnje, proizvodne djelatnosti privremenog karaktera) mjesečno 5,00 kuna po 1 m² zauzete površine,

3. Za postavljanje štandova, stolova i slične opreme namijenjene za prodaju trgovačke robe, knjiga, razglednica, lutrije i sl. dnevno 5,00 kuna po 1 m² zauzete površine,

4. Za smještaj cirkusa, luna-parkova i drugih pokretnih zabavljačkih radnji, dnevno 2,00 kune po 1 m² zauzete površine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16 i 106/18) i Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 18.

Ovom Odlukom ukida se prirez porezu na dohodak iz Odluke o općinskim porezima, klasa: 410-01/17-01/06, urbroj: 2110/03-01-17-1 od 20. prosinca 2017. godine.

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, osim odredbe o ukidanju prireza poreza na dohodak koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima klasa: 410-01/17-01/06, urbroj: 2110/03-01-17-1 od 20. prosinca 2017. godine (»Službeni vjesnik Općine Štefanje« broj 05/17).

Članak 21.

Ova odluka objavit će se i u »Službenom vjesniku Općine Štefanje«.

Klasa: 410-01/19-01/03
Urbroj: 2110/03-01-19-1
Štefanje, 9. svibnja 2019.

Predsjednik Vijeća
Ivan Bilek, v. r.