Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 52/2019 (22.5.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

HRVATSKI SABOR

995

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/84

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

Članak 1.

U Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18.) u članku 6. točki 25. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. nadležnoj energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo«.

Članak 3.

U članku 53. stavku 1. riječi: »Naftno-rudarska inspekcija Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »Energetska inspekcija za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 4.

U članku 65. točki 2. riječi: »naftno-rudarske inspekcije Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetske inspekcije za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 5.

U članku 109. stavku 2. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 6.

U članku 110. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 7.

U članku 117. stavku 1. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

U stavku 2. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 8.

U članku 119. stavku 1. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 9.

U članku 132. stavku 5. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 10.

U članku 135. stavku 6. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 11.

U članku 136. stavku 7. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 12.

U članku 174. stavku 3. podstavku 4. riječi: »naftno-rudarske inspekcije Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetske inspekcije za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 13.

U članku 175. stavku 1. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo«.

Članak 14.

U članku 177. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 15.

U članku 179. stavku 5. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo«.

Članak 16.

U članku 185. stavku 1. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo«.

U stavku 2. riječi: »naftno-rudarska inspekcija« zamjenjuju se riječima: »energetska inspekcija za naftno rudarstvo«.

U stavku 3. riječi: »naftno-rudarska inspekcija« zamjenjuju se riječima: »energetska inspekcija za naftno rudarstvo«.

Članak 17.

U članku 187. stavku 2. riječi: »naftno-rudarska inspekcija Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetska inspekcija za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

Članak 18.

U članku 188. stavku 1. riječi: »naftno-rudarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »energetski inspektor za naftno rudarstvo«.

U stavku 2. riječi: »naftno-rudarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »energetski inspektor za naftno rudarstvo«.

Članak 19.

U članku 189. riječi: »naftno-rudarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »energetski inspektor za naftno rudarstvo«.

Članak 20.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv inspekcijskog rješenja u prvom stupnju može se izjaviti žalba.

(2) Protiv inspekcijskog rješenja u drugom stupnju ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 21.

U članku 191. riječi: »nadležni inspektor će obavijestiti Ministarstvo koje će« zamjenjuju se riječima: »nadležni energetski inspektor za naftno rudarstvo će«.

Članak 22.

U članku 194. stavku 1. točki 11. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

U točki 12. riječi: »naftno-rudarsku inspekciju Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »energetsku inspekciju za naftno rudarstvo središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove«.

U točki 19. riječi: »naftno-rudarskoj inspekciji« zamjenjuju se riječima: »energetskoj inspekciji za naftno rudarstvo«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Postupci započeti po članku 191. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 52/18.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/66

Zagreb, 9. svibnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.