Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora

NN 53/2019 (24.5.2019.), Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora

MINISTARSTVO FINANCIJA

1017

Na temelju članka 79. stavka 3. i članka 98. stavka 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRIKUPLJANJA IZVJEŠTAJA, OBAVIJESTI I PODATAKA OD SUBJEKATA NADZORA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se uređuje način prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od ovlaštenih revizora, revizorskih društava i ostalih subjekata nadzora koji su određeni u članku 77. stavka 4. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, u daljnjem tekstu: Zakon), koje obuhvaća sadržaj izvještaja i obavijesti, vrstu podataka, pripremu i dostavljanje izvještaja, obavijesti, podataka i druge dokumentacije potrebne za provođenje posrednog nadzora, za planiranje i pripremu neposrednog nadzora te dostavljanje podataka sukladno Uredbi (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EEZ (u daljnjem tekstu: Uredba).

(2) Pravilnikom se detaljnije propisuju postupci iz članka 98. Zakona u vezi prijavljivanja povreda propisa Ministarstvu financija, koji obuhvaćaju postupke za zaprimanje prijava povreda propisa i daljnje postupanje po istima, mjere za zaštitu osobe koja u okviru svog radnog odnosa prijavi povrede propisa i osobe koja ih je navodno počinila, odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo pravo okrivljenika na obranu i saslušanje prije donošenja odluke koja se odnosi na njega te pravo da traži djelotvoran pravni lijek pred sudom protiv bilo koje odluke ili mjere koja se odnosi na njega te mjere za zaštitu osobnih podataka.

II. NAČIN PRIKUPLJANJA IZVJEŠTAJA, OBAVIJESTI I PODATAKA OD SUBJEKATA NADZORA

Sadržaj izvještaja i obavijesti

Članak 2.

(1) Ovlašteni revizori, revizorska društva i drugi subjekti nadzora pripremaju i dostavljaju Ministarstvu financija odgovarajuće izvještaje i podatke o poslovanju i određenu dokumentaciju potrebnu za planiranje i provedbu nadzora u skladu s člankom 75. Zakona te obavijesti, podatke i dokumentaciju u vezi izvršenja obveza subjekata nadzora sukladno odredbama Zakona i Uredbe (EU) br. 537/2014 kada je to primjenjivo.

(2) Ministarstvo financija prikuplja i obrađuje podatke ovlaštenih revizora i revizorskih društava u svrhu ispunjenja Zakonom i Uredbom propisanih poslova i ovlasti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Redovni izvještaj za zadnje godišnje izvještajno razdoblje

Članak 3.

(1) Revizorska društva i samostalni revizori pripremaju i dostavljaju Ministarstvu financija redovni godišnji izvještaj u obliku godišnjeg upitnika (u daljnjem tekstu: godišnji upitnik) koji obuhvaća podatke za zadnje godišnje izvještajno razdoblje, a koji obrazac propisuje Ministarstvo financija i objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Godišnje izvještajno razdoblje u smislu ovoga Pravilnika obuhvaća razdoblje poslovanja revizorskog društva i samostalnog revizora od 16. svibnja prethodne godine do 15. svibnja tekuće godine.

(3) Ministarstvo financija može od subjekata nadzora tražiti dodatna obrazloženja i dopunu podataka navedenih u godišnjem upitniku.

(4) Točnost i istinitost iskazanih podataka u godišnjem upitniku potvrđuje potpisom na obrascu zastupnik revizorskog društva, odnosno samostalni revizor, uključujući i potpis u skladu s propisima koji uređuju elektroničko potpisivanje.

(5) Revizorska društva i samostalni revizori u godišnjem upitniku za zadnje godišnje izvještajno razdoblje iskazuju najmanje sljedeće podatke:

1. osnovni podaci, podaci o članstvu u mreži kojoj revizorsko društvo pripada

2. podaci o povezanim društvima

3. zaposleni (ovlašteni revizori, revizorski vježbenici, administrativno osoblje), partneri i potpisnici revizorskih izvješća

4. profesionalno osiguranje (podaci o zaključenoj polici osiguranja)

5. unutarnja organizacija i resursi za obavljanje revizije

6. ostvareni ukupni prihodi za svoje zadnje godišnje izvještajno razdoblje za koje se sastavljaju godišnji financijski izvještaji sukladno propisima, s iskazanim prihodima od usluga zakonske revizije, prihodima od ostalih revizorskih usluga te prihodima od nerevizorskih usluga iz članka 44. Zakona koje nisu zabranjene usluge te ostali prihodi

7. ukupan broj ugovora o zakonskoj reviziji financijskih izvještaja zaključenih sa subjektima revizije u izvještajnom razdoblju, po kategorijama poduzetnika te ukupan broj ugovora koji su zaključeni za druge vrste revizijskih angažmana

8. broj revizorskih izvješća koja je potpisao svaki ovlašteni revizor

9. naknade zaračunate za usluge zakonske revizije, ostale revizorske usluge te naknade zaračunate za druge usluge u izvještajnom razdoblju, po vrsti usluga, prema podacima iz evidencije klijenata propisane člankom 54. stavka 7. Zakona.

(6) Osim podataka iz stavka 5. ovoga članka revizorska društva koja obavljaju zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa iskazuju u godišnjem upitniku i sljedeće podatke:

1. naknade zaračunate za usluge zakonske revizije po svakom ugovoru o reviziji koji je sklopljen u izvještajnom razdoblju, naknade zaračunate za ostale revizorske usluge te druge usluge u izvještajnom razdoblju, prema popisu subjekata od javnog interesa i podacima iz evidencije klijenata

2. podatak o tome je li zakonsku reviziju obavilo više od jednog revizorskog društva

3. ostvareni prihodi u izvještajnoj godini od obavljanja nerevizorskih usluga revidiranim subjektima od javnog interesa za čiji je nadzor ovlaštena Hrvatska narodna banka i subjektima od javnog interesa za čiji je nadzor ovlaštena Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

4. razdoblje revizijskog angažmana i razdoblje angažmana glavnog revizijskog partnera, prema popisu subjekata od javnog interesa

5. ostvarena suradnja s revizijskim odborima revidiranih subjekata od javnog interesa

6. ostvareni broj radnih sati angažiranog tima za svaku ugovorenu reviziju

7. datum izdavanja revizorskog izvješća i vrsta izraženog revizorskog mišljenja, prema popisu subjekata od javnog interesa

8. objava godišnjeg izvješća o transparentnosti u skladu s člankom 59. Zakona i člankom 13. Uredbe.

Priprema i dostavljanje godišnjeg upitnika

Članak 4.

(1) Revizorska društva i samostalni revizori dužni su u godišnjem upitniku iskazati točne podatke u skladu s odredbama članka 3. ovoga Pravilnika i uputama Ministarstva financija. Upute za popunjavanje godišnjeg upitnika Ministarstvo financija objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Godišnji upitnik dostavlja se Ministarstvu financija elektroničkim putem u skladu s propisima koji uređuju elektroničku ispravu i elektroničko potpisivanje.

(3) Revizorska društva i samostalni revizori obvezni su dostaviti godišnji upitnik Ministarstvu financija najkasnije do 15. lipnja tekuće godine s podacima za zadnje godišnje izvještajno razdoblje iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Datumom dostavljanja godišnjeg upitnika te drugih obavijesti, podataka i dokumentacije elektroničkim putem u skladu s ovim Pravilnikom smatra se dan kada je dostavljanje zabilježeno na poslužitelju za primanje.

Ostale obveze subjekata nadzora u vezi dostave obavijesti, podataka i dokumentacije

Članak 5.

(1) Neovisno od podataka iskazanih u godišnjem upitniku iz članka 3. ovoga Pravilnika, revizorska društva i samostalni revizori obvezni su dostaviti Ministarstvu financija obavijesti, podatke i dokumentaciju na način i u rokovima u skladu sa Zakonom i ako je to primjenjivo Uredbom.

(2) Revizorska društva i samostalni revizori dostavljaju Ministarstvu financija sljedeće obavijesti i dokumentaciju:

1. sukladno članku 40. stavka 2. Zakona – obavijest o prvom sklapanju ugovora o reviziji sa subjektom od javnog interesa u tekućoj poslovnoj godini, najkasnije do 31. listopada tekuće godine

2. sukladno članku 40. stavka 6. Zakona – obavijest o raskidu ugovora iz točke 1. ovoga stavka, u roku od 15 dana od datuma raskida, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do raskida ugovora

3. sukladno članku 45. stavka 4. Zakona – obavijest ako revidirani subjekt ne omogući obavljanje zakonske revizije u skladu s odredbama članka 45. stavaka 1. – 3. Zakona, bez odgode po nastupu otežavajućih okolnosti

4. sukladno članku 56. stavka 5. Zakona – obavijest o nemogućnosti revizora grupe da pregleda i ocijeni zakonsku reviziju koju je proveo revizor u trećoj zemlji ili ovlašteni revizor i subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji ili revizorsko društvo za potrebe revizije grupe, bez odgode

5. sukladno članku 58. stavka 7. Zakona – obavijest Ministarstvu financija prije izdavanja revizorskog izvješća o imenu i prezimenu ovlaštenog revizora potpisnika revizorskog izvješća koji obavlja zakonsku reviziju, a koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama ne mora biti otkriveno javnosti ako bi takvo otkrivanje moglo prouzročiti neposrednu i značajnu prijetnju osobnoj sigurnosti ovlaštenog revizora, s razlozima neotkrivanja javnosti njegova potpisa, s priloženim predmetnim revizorskim izvješćem koje je potpisao isti ovlašteni revizor, bez odgode

6. sukladno članku 59. Zakona i članku 13. Uredbe – obavijest o objavi godišnjeg izvješća o transparentnosti na svojoj internetskoj stranici ili obavijest o objavi ažuriranog izvješća, s navedenim datumom objave izvješća, bez odgode

7. sukladno članku 60. stavka 3. Zakona – presliku police osiguranja od odgovornosti te obavijest o svakoj promjeni koja nastane tijekom osiguranja, u roku od osam dana od dana sklapanja police osiguranja ili nastale promjene tijekom osiguranja

8. sukladno članku 14. Uredbe – popis subjekata od javnog interesa koji su bili predmet revizije, prema prihodu koji su stekli od njih, a koji moraju biti podijeljeni u:

– prihode od zakonske revizije

– prihode od nerevizorskih usluga koje nisu usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe koje zahtijeva zakonodavstvo Europske unije ili Zakon

– prihode od nerevizorskih usluga koje nisu usluge iz članka 5. stavka 1. Uredbe koje ne zahtijeva zakonodavstvo Europske unije ili Zakon, najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za zadnje razdoblje za koje se sastavljaju godišnji financijski izvještaji sukladno propisima.

(3) Subjekti nadzora dostavljaju obavijesti, podatke i dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka poštom na adresu Ministarstva financija, neposrednim uručenjem ili putem elektroničke komunikacije.

III. PRIPREMA I DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA, OBAVIJESTI, PODATAKA I DRUGE DOKUMENTACIJE ZA PLANIRANJE I PROVOĐENJE NADZORA

Provođenje nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava

Članak 6.

(1) Ministarstvo financija određuje učestalost i opseg nadzora koji provodi sukladno odredbama članka 75. Zakona, temeljem analize i procjene rizika kojima su ovlašteni revizor i revizorsko društvo izloženi ili bi mogli biti izloženi u obavljanju revizorskih usluga te rizika kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi revidirani subjekti, pri čemu u obzir uzimaju veličinu, utjecaj i značenje koje ovlašteni revizor i revizorsko društvo imaju na tržištu revizorskih usluga, prirodu, vrstu, opseg i složenost aktivnosti koje ovlašteni revizor i revizorsko društvo obavljaju te prijedloge nadzornih tijela ovlaštenih za nadzor poduzetnika čije je poslovanje uređeno posebnim propisima.

(2) Sukladno članku 76. stavku 3. Zakona, Ministarstvo financija donosi planove nadzora za tri i šest godina.

(3) Jednogodišnji nadzorni ciklus je razdoblje koje počinje 1. srpnja tekuće godine i završava 30. lipnja sljedeće godine.

(4) Polazna osnova za izradu planova nadzora su podaci o poslovanju subjekata nadzora navedeni u godišnjim upitnicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, podaci u registrima i službene evidencije koje vodi Ministarstvo financija temeljem dostavljenih izvještaja, obavijesti, podataka i dokumentacije od strane subjekata nadzora te drugi javno dostupni podaci.

(5) Planovi nadzora obavezno sadrže osnovu odabira subjekta nadzora – procjenu rizika, veličinu i značenje subjekta nadzora na tržištu revizorskih usluga i značenje subjekata revizije s obzirom na javni interes, ukupan broj subjekata nadzora i terminski raspored planiranih nadzornih aktivnosti.

(6) Planovi nadzora povjerljivog su karaktera za sve osobe koje su uključene u njegovu izradu, usvajanje i provedbu i nosi oznaku tajnosti sukladno internim aktima Ministarstva financija o kriterijima za određivanje stupnja tajnosti.

(7) Provođenje nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava u skladu s odredbama članka 75. Zakona najmanje uključuje ispitivanje i provjeru:

1. zakonitosti i pravilnosti provedbe postupka imenovanja revizorskog društva i ugovaranja zakonske revizije te naročito postupanja u skladu sa zahtjevima Uredbe, kada je to primjenjivo

2. sukladnosti obavljanja revizije u odnosu na Zakon, Međunarodne revizijske standarde, prema definiciji iz članka 4. točka 20. Zakona te na druga pravila revizorske struke

3. usklađenosti s etičkim zahtjevima i zahtjevima u pogledu neovisnosti u odnosu na subjekt koji je predmet revizije te s obzirom na pružanje nerevizorskih usluga u skladu s člankom 44. Zakona i člankom 5. Uredbe, kada je to primjenjivo

4. uspostavljenih politika i postupaka za obavljanje revizorskih usluga, preuzimanja odgovornosti za kvalitetu i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva

5. kvantitete i kvalitete angažiranih ljudskih resursa i ostalih sustava i resursa za obavljanje revizije, uključivo provjeru ispunjenja zahtjeva stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora iz članka 14. Zakona

6. zaračunatih revizorskih naknada

7. izvještaja, obavijesti i podataka koje su prema odredbama Zakona, zahtjevima Uredbe kada je primjenjivo i ovoga Pravilnika dužni podnositi Ministarstvu financija i

8. ocjenu sadržaja i objavu godišnjeg izvješća o transparentnosti.

Dostavljanje izvještaja, obavijesti, podataka i druge dokumentacije za provođenje posrednog nadzora

Članak 7.

(1) Osim podataka u godišnjem upitniku iz članka 3. ovoga Pravilnika i dostavljenih obavijesti i dokumentacije iz članka 5. ovoga Pravilnika, revizorska društva, ovlašteni revizori i drugi subjekti nadzora dužni su na zahtjev ovlaštenog državnog službenika dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, isprave, izvještaje i podatke bitne za obavljanje nadzora i ispunjenje svrhe i cilja nadzora.

(2) U pripremi i provođenju posrednog nadzora u skladu s člankom 79. stavka 1. točka 2. Zakona Ministarstvo financija koristi prikupljene izvještaje, obavijesti i dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovoga Pravilnika, podatke u registrima i službenim evidencijama koje vodi Ministarstvo financija te druge javno dostupne podatke i podatke dostavljene na zahtjev.

(3) Posrednim nadzorom koji se provodi u prostorijama Ministarstva financija po službenoj dužnosti, ovlašteni državni službenici prate, prikupljaju, provjeravaju i analiziraju podatke, obavijesti i drugu dokumentaciju dostavljenu od strane subjekata nadzora ili na zahtjev Ministarstva financija te dokumentaciju, obavijesti i podatke dobivene na zahtjev Ministarstva financija iz drugih izvora, u skladu sa svrhom i opsegom nadzora.

(4) Obavijesti, podatke i drugu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka koje subjekti nadzora dostavljaju na zahtjev ovlaštenog državnog službenika u postupku provođenja posrednog nadzora moguće je dostaviti poštom ili putem elektroničke komunikacije.

Priprema i dostavljanje izvještaja, obavijesti, podataka i druge dokumentacije za pripremu neposrednog nadzora

Članak 8.

(1) Neposredni nadzor u skladu s člankom 79. stavka 1. točke 1. Zakona, provodi se u sjedištu subjekta nadzora i na ostalim mjestima u kojima subjekt nadzora ili osoba po ovlaštenju subjekta nadzora, odnosno druga osoba s kojom je subjekt nadzora neposredno ili posredno, poslovno, upravljački ili kapitalno povezan ili kojoj su povjerene važne revizijske funkcije obavlja aktivnosti u vezi s kojima Ministarstvo financija provodi nadzor te u prostorijama Ministarstva financija.

(2) Za pripremu provođenja neposrednog nadzora iz članka 79. stavka 1. točke 1. Zakona ovlašteni državni službenici koriste podatke iz godišnjeg upitnika, obavijesti, podatke i drugu dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovoga Pravilnika dostavljenu od strane subjekata nadzora, podatke u registrima i službenim evidencijama koje vodi Ministarstvo financija i druge javno dostupne podatke te podatke dostavljene na zahtjev ovlaštenog državnog službenika ili iz drugih izvora, u skladu sa svrhom i opsegom nadzora.

(3) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora subjektu nadzora se dostavlja pisana obavijest o neposrednom nadzoru u roku koji ne može biti kraći od sedam dana prije dana početka neposrednog nadzora.

(4) Za potrebe obavljanja neposrednog nadzora, na zahtjev ovlaštenog državnog službenika subjekt nadzora je dužan prije početka nadzora dostaviti ili pripremiti podatke, cjelovite revizorske spise i drugu dokumentaciju navedenu u pisanoj obavijesti o neposrednom nadzoru.

(5) Ovlašteni državni službenik ne smije kontaktirati subjekt nadzora u vezi s provedbom nadzora i provjere osiguranja kvalitete rada prije potvrde primitka službene obavijesti Ministarstva financija o početku nadzora.

(6) U skladu sa stavkom 5. ovoga članka, ovlašteni državni službenik kontaktirati će subjekt nadzora prije početka nadzora u vezi s uvjetima potrebnim za obavljanje nadzora i pripreme potrebnih podataka.

(7) Tijekom provođenja neposrednog nadzora subjekt nadzora dužan je ovlaštenom državnom službeniku omogućiti pristup informacijskom sustavu i programskim rješenjima, odnosno metodologiji kojom se koristi subjekt nadzora za provođenje zakonske revizije, pisanim vodičima i priručnicima, omogućiti stručnu i tehničku pomoć i dati potrebna objašnjenja te informacije potrebne za obavljanje i ispunjavanje svrhe nadzora.

Dostavljanje dokumentacije po izrečenoj preporuci u postupku nadzora osiguranja kvalitete rada

Članak 9.

(1) Ako je u postupku nadzora osiguranja kvalitete rada revizorskom društvu dana preporuka u skladu s člankom 91. Zakona u svrhu unaprjeđenja poslovanja i sustava unutarnje kontrole kvalitete ili smanjenja ili uklanjanja rizika kojima je ovlašteni revizor ili revizorsko društvo izloženo ili može biti izloženo u obavljanju svojih aktivnosti, revizorsko društvo je obvezno temeljem dane preporuke dostaviti Ministarstvu financija plan, rokove i dinamiku postupanja po preporuci, vodeći pri tome računa o razumnom roku za provedbu preporuka.

(2) Rok za provedbu preporuke o sustavu unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva koji obavlja zakonsku reviziju subjekata od javnog interesa ne može biti dulji od 12 mjeseci.

(3) Plan aktivnosti za postupanje po preporuci s navedenim rokovima, dinamikom i nositeljima aktivnosti za provedbu preporuka revizorsko društvo dostavlja Ministarstvu financija, u određenom roku, slanjem pismena poštom ili putem elektroničke komunikacije.

(4) Provjeru postupanja po danoj preporuci prema planu aktivnosti revizorskog društva iz stavka 3. ovoga članka obavlja ovlašteni državni službenik, odnosno angažirani vanjski stručnjak iz članka 68. stavka 2. Zakona, ako je to primjenjivo.

(5) Na zahtjev ovlaštenog državnog službenika, subjekt nadzora iz stavka 1. ovoga članka dužan je u postupku provjere postupanja po danoj preporuci dostaviti ili pripremiti i omogućiti kontrolu radne dokumentacije, poslovne dokumentacije, izvještaja i podataka kojima dokazuje postupanje po danoj preporuci i planu aktivnosti za ispunjenje preporuke.

(6) Ako revizorsko društvo ne postupi u skladu s preporukom i u propisanom roku, ovlašteni državni službenik može zatražiti pisano očitovanje od subjekta nadzora i/ili izricanje odgovarajućih primjerenih nadzornih mjera propisanih Zakonom i ako je to primjenjivo, Uredbom.

IV. POSTUPANJE U VEZI PRIJAVLJIVANJA POVREDA PROPISA

Prijavljivanje povreda propisa

Članak 10.

(1) U postupku prijavljivanja povreda propisa primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje zaštitu prijavitelja nepravilnosti, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) U smislu zakona koji uređuje zaštitu prijavitelja nepravilnosti i ovoga Pravilnika Ministarstvo financija smatra se nadležnim tijelom za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti u odnosu na ovlaštene revizore i revizorska društva.

(3) Revizorsko društvo dužno je u skladu s odredbama članka 98. stavka 2. Zakona odrediti osobu kojoj bi zaposlenici u okviru svog radnog odnosa mogli interno prijaviti moguće ili stvarne povrede Zakona i Uredbe, a koja nije član upravnog ili upravljačkog tijela te objaviti na internetskoj stranici podatke za kontakt (ime i prezime osobe, adresa elektroničke pošte, broj telefona i poslovna adresa).

(4) Revizorsko društvo dužno je poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu zaposlenika koji prijavi povrede ili za kojeg se sumnja da ih je počinio u smislu osiguranja da zaposlenik koji prijavljuje povrede zbog toga ne snosi štetne posljedice te omogućiti zaštitu osobnih podataka u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(5) Prijava povreda propisa podnosi se Ministarstvu financija neposredno u pisanom obliku (urudžbiranjem ili usmeno izjavom na zapisnik) ili poštom, s naznakom na omotnici pismena: »ne otvarati – prijava povrede propisa«.

(6) Prijavu je moguće dostaviti i elektroničkim putem na posebnu adresu elektroničke pošte, koju Ministarstvo financija objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(7) Ministarstvo financija na svojoj internetskoj stranici objavljuje informacije o načinu zaprimanja prijava povreda propisa, postupcima koji se primjenjuju na prijave, režim povjerljivosti koji se primjenjuje na prijave, postupke zaštite osobe koja prijavljuje povrede propisa, podatke za kontaktiranje s ovlaštenom osobom za zaprimanje prijava povreda propisa i druge potrebne informacije.

(8) Prijava povreda propisa obavezno sadrži:

1. kontakt podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, odnosno tvrtka i sjedište pravne osobe, elektronička adresa, broj telefona)

2. podatke prijavljene osobe dostupne podnositelju prijave

3. predmet prijave povreda propisa

4. prateću dokumentaciju kojom podnositelj prijave raspolaže.

(9) Prijava dostavljena poštom mora sadržavati potpis podnositelja prijave, odnosno ako prijavu dostavlja pravna osoba mora sadržavati potpis osobe ovlaštene za zastupanje.

Zaprimanje prijava povreda propisa i daljnje postupanje

Članak 11.

(1) Ministarstvo financija internim aktom imenuje ovlaštene državne službenike zadužene za postupanje s prijavama povreda propisa.

(2) Ovlašteni državni službenici zaduženi za postupanje s prijavama povreda propisa obavljaju sljedeće zadaće:

1. pružanje informacija zainteresiranim osobama o postupcima prijave povreda propisa

2. zaprimanje prijava povreda propisa i daljnje postupanje po njima

3. kontaktiranje s podnositeljem prijave

4. vođenje evidencije o svakoj zaprimljenoj prijavi.

(3) U postupku povodom odlučivanja o prijavama povreda propisa provodi se ispitni postupak sukladno zakonu kojim se uređuje opći upravni postupak te stranka ima pravo sudjelovati u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, davati izjave i objašnjenja, iznositi činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijati točnost navoda koji se ne slažu s njezinim navodima.

(4) Ovlašteni državni službenici zaduženi za postupanje s prijavama povreda propisa dužni su strankama u tom upravnom postupku omogućiti izjašnjavanje o svim okolnostima i činjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima za izvođenje dokaza i podnesenim dokazima, sudjelovanje u izvođenju dokaza i postavljanje pitanja drugim strankama, svjedocima i vještacima preko službene osobe, a uz dopuštenje službene osobe i neposredno, kao i upoznavanje s rezultatom izvođenja dokaza i izjašnjavanje o tim rezultatima.

(5) Stranka može davati izjave usmeno na zapisnik ili u pisanom obliku. U složenim upravnim stvarima ovlašteni državni službenik zadužen za postupanje s prijavama povreda propisa može naložiti stranci podnošenje izjave u pisanom obliku, ali to ne isključuje pravo stranke na usmeno izjašnjavanje, koje su dužni omogućiti stranci, ako isto zatraži.

(6) Evidenciju iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka Ministarstvo financija vodi na način koji će osigurati zaštitu identiteta podnositelja prijave i prijavljenih osoba, a sukladno procedurama koje uređuju povjerljivost podataka.

Zaštita podnositelja prijave povreda propisa

Članak 12.

(1) Ministarstvo financija osigurava podnositelju prijave pristup informacijama i savjetima o pravnim lijekovima i postupcima za zaštitu od nepoštenog postupanja.

(2) Povredom čuvanja poslovne tajne neće se smatrati priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u prijavi kaznenog djela, prijestupa u gospodarskom poslovanju ili prekršaja nadležnom tijelu te ako priopći nadzornom tijelu radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa, sukladno propisima koji uređuju poslovnu tajnu.

Zaštita osobnih podataka

Članak 13.

(1) U postupcima koji se provode u skladu s odredbama članka 75. i članka 98. Zakona i odredbama ovoga Pravilnika, svi sudionici dužni su postupati u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(2) Na prikupljanje, korištenje i zaštitu osobnih podataka podnositelja prijave i prijavljene osobe u postupanju u skladu s odredbama članka 98. Zakona, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje prikupljanje, korištenje i zaštita podataka za potrebe kaznenog postupka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazna odredba

Članak 14.

Revizorska društva dostavit će Ministarstvu financija godišnji upitnik s podacima za godišnje izvještajno razdoblje od 16. svibnja 2017. godine do 15. svibnja 2018. godine u elektroničkom obliku, na način kako je uređeno u članku 4. ovoga Pravilnika, a u roku i prema pisanim uputama koje će Ministarstvo financija objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 450-01/19-01/113
Urbroj: 513-06-03-19-7
Zagreb, 9. svibnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.