Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

NN 53/2019 (24.5.2019.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1020

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj 49/2015 i 47/2017), (u daljnjemu tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.491 učenika u 2.218 razrednih odjela.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 44.966 učenika u 2.088 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 10.694 učenika u 461 razredni odjel ili 23,78 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.922 učenika u 836 razrednih odjela ili 42,08 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.139 učenika u 325 razrednih odjela ili 15,88 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.808 učenika u 213 razrednih odjela ili 10,69 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 973 učenika u 40 razrednih odjela ili 2,16 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 118 učenika u 7 razrednih odjela ili 0,26 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 929 učenika u 114 razrednih odjela ili 2,07 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.383 učenika u 92 razredna odjela ili 3,08 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 860 učenika u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.665 učenika u 93 razredna odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, ureda državne uprave, upravnih odjela nadležnih za obrazovanje u županijama, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Središnji državni ured za šport.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnog postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav27. 5. 2019.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH14. 6. 2019.
Početak prijava obrazovnih programa26. 6. 2019.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere30. 6. 2019.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata1. – 5. 7. 2019.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)26. 6. 2019.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu27. 5. – 26. 6. 2019.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis8. 7. 2019.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete9. 7. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. 7. 2019.
Objava konačnih ljestvica poretka13. 7. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

15. – 19. 7. 2019.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok20. 7. 2019.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok12. 8. 2019.Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupakaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2019.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH23. 8. 2019.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2019.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2019.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata23. 8. 2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26. 8. 2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

28. 8. 2019.
Objava konačnih ljestvica poretka29. 8. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. 2019.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka1. 9. 2019.


Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

XII.

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe27. 5. – 10. 6. 2019.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH27. 5. – 10. 6. 2019.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu27. 5. – 17. 6. 2019.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ27. 5. – 17. 6. 2019.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17. 6. 2019.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav18. – 19. 6. 2019.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 6. 2019.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa26. 6. 2019.


Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. i 19. 8. 2019.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. i 19. 8. 2019.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu


16. i 19. 8. 2019.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ16. i 19. 8. 2019.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata19. 8. 2019.
Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav20. 8. 2019.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta


21. 8. 2019.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2019.


Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

XIII.

Opis postupakaDatum
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u27. 5. – 2. 6. 2019.
Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista po sportovima3. 6. 2019.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti4. – 12. 6. 2019.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste13. 6. 2019.
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste13. – 19. 6. 2019.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport21. 6. 2019.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma21. – 24. 6. 2019.POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 19. lipnja 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanog datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta po vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove odluke,

– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003, 198/2003, 138/2006 i 45/2011) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2019./2020. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministrice znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministrica) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednom odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministrice povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednom odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednom odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uz zahtjev za povećanje broja učenika u razrednom odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednom odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od 6 učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministrice u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministrica može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te broja upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku školi mogu prijaviti od 2. do 20. rujna 2019. godine.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministrica.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/19-06/00031

Urbroj: 533-05-19-0002

Zagreb, 20. svibnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKTURA RAZREDNIH ODJELA I BROJA UČENIKA I. RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020

(I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne
(regionalne) samouprave

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
I. Zagrebačka županija
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,33A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,33A3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,33A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,33B3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,33B3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,33B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)2,0018
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0025
Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B12
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00212
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Naftno-rudarski tehničar 4 g.05050441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,50A5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50A5
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35B9
Elektromonter IG 3 g.04110330,35B9
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,31B8
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)32010441,0026
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)11,00270
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00124
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0052
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0052
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,54A14
Slastičar 3 g.09253330,23A6
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)5,00130
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)3,0072
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,008
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0016
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)3,0024
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50B13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50B13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50C13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50C13
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)6,00154
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0022
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A10
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33B8
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00112
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g.06072443,0078
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0078
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)4,00104
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Autolimar – JMO 3 g.01405330,31C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38C10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,31C8
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50D5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50D5
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E13
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50G13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50G13
Konobar – JMO 3 g.07135330,50H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50H13
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)9,00218
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0020
Scenski plesač 4 g.31050442,0020
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)5,0052
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0028
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091441,0028
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051441,0028
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)3,0084
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Mesar IG 3 g.09140331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00168
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50A12
Konobar – JMO 3 g.07135330,33B8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33B8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33B8
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)8,00192
Ukupno I. Zagrebačka županija91,002063
II. Krapinsko-zagorska županija
Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.13550121,0020
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50A12
Tesar 3 g.13323330,25A6
Zidar 3 g.13313330,25A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,27B6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,73B16
Cvjećar IG 3 g.08140330,36C8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,36C8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,27C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50D12
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,50D12
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50G12
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50G12
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)10,00226
Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33C8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,67C16
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33D8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33D8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33D8
Ukupno Srednja škola Konjšćina Konjščina (02-177-501)5,00114
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270332,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Komercijalist – novi strukovni kurikulum 4 g.06080441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,38A10
Bravar – JMO 3 g.01415330,38A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B10
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B10
Frizer – JMO 3 g.25035330,50C10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,50C10
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00260
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33B8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B8
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00116
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502)2,0030
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,006
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,38A9
Slastičar 3 g.09253330,38A9
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501)6,00124
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)4,0098
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133331,50A30
Kuhar 3 g.07123331,50A30
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501)9,00190
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0016
Grafički tehničar 4 g.21010441,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0026
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)6,00110
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501)5,00112
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija67,001410
III. Sisačko-moslavačka županija
Srednja škola Glina (03-025-501)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,70K14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30K6
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501)4,0080
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Krojač 3 g.22213330,50A10
Stolar 3 g.12113330,50A10
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0082
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)5,00106
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,50A10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50A10
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502)5,00100
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)1,0010
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0020
Bravar 3 g.01413330,50A10
Stolar 3 g.12113330,50A10
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501)5,00102
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Pomoćni voćar – vinogradar – vinar – TES 3 g.08829331,006
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A10
Mesar IG 3 g.09140330,50A10
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00106
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0060
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00100
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)2,0033
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
Bravar 3 g.01413330,25A6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,25B6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,38B9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,38B9
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50C12
Limar – JMO 3 g.01395330,25C6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25C6
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)4,0096
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)6,00132
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A10
Nautičar unutarnje plovidbe 4 g.16020440,30B6
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020440,70B14
Stolar – JMO 3 g.12111330,50C10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50C10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30D6
Krojač – JMO 3 g.22215330,30D6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,40D8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,30E6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,30E6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,40E8
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20F2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30G3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,40G4
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,30G3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00160
Tehnička škola Sisak (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.04172441,0024
Ukupno Tehnička škola Sisak (03-076-506)6,00128
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,30A6
Kuhar 3 g.07123330,40A8
Slastičar 3 g.09253330,30A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50B10
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija69,001379
IV. Karlovačka županija
Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Grafički dizajner 4 g.30040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Puškar 3 g.01453331,0020
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501)3,0060
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,30B3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30B3
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,40B4
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)2,0020
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)4,0080
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00120
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513)2,0054
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507)3,0060
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Frizer DO DO 4 g.44035431,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,30A6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,35A7
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,35A7
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,35B7
Fotograf – JMO 3 g.26015330,30B6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,35B7
Mesar – JMO 3 g.09245330,35C7
Pediker – JMO 3 g.25025330,30C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,35C7
Tesar – JMO 3 g.13325330,50D10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50D10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50F5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50F5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)8,00150
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,40A8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30A6
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,30A6
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)4,0080
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Meteorološki tehničar 4 g.33030441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0024
Stolar – JMO 3 g.12111330,70A14
Tapetar – JMO 3 g.26025330,30A6
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)4,0084
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Alatničar 3 g.01343330,30B6
Strojobravar 3 g.01353330,30B6
Tokar 3 g.01313330,40B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40C8
Limar – JMO 3 g.01395330,30C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,50E10
Elektromehaničar 3 g.04233330,50E10
Bravar 3 g.01413330,35F7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,35F7
Vodoinstalater 3 g.01383330,30F6
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00180
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)5,00100
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)5,00100
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,30D6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,35D7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,35D7
Frizer – JMO 3 g.25035330,40E8
Stolar – JMO 3 g.12111330,60E12
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)5,00100
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B6
Bravar – JMO 3 g.01415330,33B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33B6
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0078
Ukupno IV. Karlovačka županija64,001266
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.01510221,007
Parketar 2 g.12510221,007
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)2,0014
Srednja škola Ivanec (05-031-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Ukupno Srednja škola Ivanec (05-031-501)6,00140
Srednja škola Ludbreg (05-087-501)
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,30B6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40B8
Tokar – JMO 3 g.01315330,30B6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60C6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40C4
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,77E20
Pekar IG 3 g.09120330,23E6
Ukupno Srednja škola Ludbreg (05-087-501)5,0096
Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,25A6
Vrtlar IG 3 g.08130330,25A6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50B5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50B5
Ukupno Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)5,0094
Srednja škola Novi Marof (05-087-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0060
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,009
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0018
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)3,0027
Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00144
Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Zavarivač 2 g.02600221,0020
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A12
Tokar – JMO 3 g.01315330,50A12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,25B6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,25B6
Grafičar pripreme 3 g.21213330,50C10
Grafičar tiska 3 g.21223330,50C10
Ukupno Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)12,00280
Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0036
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0050
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)4,0086
Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135331,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)11,00218
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210331,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Geološki tehničar 4 g.05010440,50A10
Rudarski tehničar 4 g.05030440,50A10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33B8
Zidar 3 g.13313330,33B8
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)9,00196
Medicinska škola Varaždin (05-086-505)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Ukupno Medicinska škola Varaždin (05-086-505)4,0096
Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0072
Ukupno Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00192
Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Frizer DO DO 4 g.44035431,0024
Kozmetičar DO 4 g.44010441,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B41,0020
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.28030441,0024
Modni tehničar 4 g.33152440,67A16
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,33A8
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,33B3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33B3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,33B3
Galanterist – JMO 3 g.23135330,40C8
Krojač – JMO 3 g.22215330,30C6
Tapetar – JMO 3 g.26025330,30C6
Mesar – JMO 3 g.09245330,33D8
Pekar – JMO 3 g.09215330,67D16
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33E8
Stolar – JMO 3 g.12111330,67E16
Ukupno Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)10,00209
Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,006
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,67E16
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33E8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33F8
Limar – JMO 3 g.01395330,25F6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,42F10
Ukupno Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)9,00178
Ukupno V. Varaždinska županija97,002030
VI. Koprivničko-križevačka županija
Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0042
Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0021
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,43D9
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,29D6
Stolar – JMO 3 g.12111330,29D6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,33E7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,29E6
Strojobravar 3 g.01353330,38E8
Frizer – JMO 3 g.25035330,38F8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33F7
Pediker – JMO 3 g.25025330,29F6
Konobar – JMO 3 g.07135330,33H7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,67H14
Ukupno Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00178
Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010444,0084
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0021
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00147
Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Autolimar 3 g.01403330,33A7
Automehaničar 3 g.01423330,33A7
Strojobravar 3 g.01353330,33A7
Elektroinstalater 3 g.04213330,33B7
Elektromehaničar 3 g.04233330,33B7
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33B7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33C7
Plinoinstalater 3 g.01373330,33C7
Vodoinstalater 3 g.01383330,33C7
Konobar 3 g.07133330,33D7
Kuhar 3 g.07123330,67D14
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,33E7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E7
Stolar 3 g.12113330,33E7
Mesar IG 3 g.09140330,33F7
Pekar 3 g.09213330,33F7
Slastičar 3 g.09253330,33F7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40G4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,30G3
Ukupno Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)9,00178
Srednja škola Koprivnica (06-037-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0021
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0021
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0021
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0021
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0021
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0021
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0021
Upravni referent 4 g.06040441,0021
Ukupno Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00210
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)2,0037
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0063
Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0030
Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)
Agrotehničar 4 g.33062441,0021
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0021
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0021
Mljekar 3 g.09160330,33A7
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,33A7
Vrtlar IG 3 g.08130330,33A7
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,57B12
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,43B9
Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00105
Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Prodavač IG 3 g.06092331,0021
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0021
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,38C8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,29C6
Zidar – JMO 3 g.13315330,33C7
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,33G7
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33G7
Tesar 3 g.13323330,33G7
Konobar 3 g.07133330,43K9
Kuhar 3 g.07123330,57K12
Ukupno Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00126
Ukupno VI. Koprivničko-križevačka županija55,001116
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0096
Gimnazija Bjelovar (07-004-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Bjelovar (07-004-502)5,00120
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0014
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0032
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Ukupno Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)4,0088
Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0052
Ukupno Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)3,0078
Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0024
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,0010
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A13
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A13
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35B7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35B7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,30B6
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50C12
Zavarivač 2 g.02600220,50C12
Ukupno Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00130
Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Ukupno Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,0098
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133331,0026
Kuhar 3 g.07123331,0026
Pekar IG 3 g.09120331,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50A5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50A5
Ukupno Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)7,00146
Srednja škola Čazma (07-011-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,42A10
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,29A7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,29A7
Ukupno Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0088
Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Konobar 3 g.07133330,29A8
Kuhar 3 g.07123330,71A20
Ukupno Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)5,00108
Gimnazija Daruvar (07-012-502)
Opća gimnazija 4 g.32010442,65A60
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC40,35A8
Ukupno Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0068
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Tehnička škola Daruvar (07-012-501)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,45A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,27A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,27A6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B10
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,50B30
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50C5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50C5
Ukupno Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00166
Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)
Frizer 3 g.25033331,0024
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33A8
Stolar 3 g.12113330,33A8
Ukupno Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)7,00164
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar 3 g.07133330,23A6
Kuhar 3 g.07123330,54A14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,23A6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50B10
Ukupno Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0090
Ukupno VII. Bjelovarsko-bilogorska županija69,001502
VIII. Primorsko-goranska županija
Pomorska škola Bakar (08-275-501)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0048
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Bakar (08-275-501)4,0096
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,004
Konobar 3 g.07133330,33A8
Kuhar 3 g.07123330,33A8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Ukupno Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)5,00100
Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Alatničar – JMO 3 g.01345330,50B10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50B10
Ukupno Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)2,0040
Srednja škola Delnice (08-013-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Ukupno Srednja škola Delnice (08-013-501)4,0084
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar 3 g.07133330,50A12
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50B12
Ukupno Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)5,00120
Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)
Bravar – JMO 3 g.01415330,40S4
Stolar – JMO 3 g.12111330,20S2
Tokar – JMO 3 g.01315330,20S2
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,20S2
Konobar 3 g.07133330,50U3
Kuhar 3 g.07123330,50U3
Ukupno Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)2,0016
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,002
Pomorski nautičar 4 g.16090440,50A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,50A10
Konobar 3 g.07133330,50B10
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)32010441,0020
Ukupno Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)6,00102
Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,50A10
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,50A10
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,73B16
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110330,27B6
Ukupno Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0062
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Ukupno Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)3,0072
Obrtnička škola Opatija (08-058-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035332,50A60
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Opatija (08-058-503)4,0096
Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0048
Kuhar 3 g.07123332,50A60
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Ukupno Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)6,00144
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,43A6
Kuhar 3 g.07123330,57A8
Ukupno Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0054
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,91A5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,36A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,73A4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,29B2
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,43B3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,29B2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,50C2
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,25C1
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,25C1
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)4,0022
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,006
Ukupno Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)9,00162
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Elektroničar IG 3 g.04140331,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Ukupno Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0096
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00120
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0024
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0040
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)3,0064
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,50A10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50A10
Cvjećar IG 3 g.08140330,33B8
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,42B10
Vrtlar IG 3 g.08130330,25B6
Ukupno Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)3,0064
Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.30010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)4,0096
Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0024
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0056
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Ukupno Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)8,00200
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Intermedijski fotograf 4 g.26016441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Web dizajner 4 g.21122441,0024
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,50A12
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50A12
Ukupno Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)6,00144
Prometna škola Rijeka (08-071-517)
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0048
Ukupno Prometna škola Rijeka (08-071-517)4,0092
Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)5,00120
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)6,00144
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)5,00120
Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0015
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT41,0015
Ukupno Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)4,0060
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,77A20
Instalater-monter IG 3 g.01150330,23A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,23B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,31B8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,46B12
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50C10
Zavarivač 2 g.02600220,50C10
Ukupno Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)3,0072
Strojarsko-brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka
(08-071-512)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0024
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,46A12
Stolar – JMO 3 g.12111330,27A7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,27A7
Ukupno Strojarsko-brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)2,0050
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0040
Ukupno Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)2,0040
Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,50A12
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,50A12
Ukupno Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)3,0072
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Krojač 3 g.22213331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Ukupno Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)4,0092
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija133,002864
IX. Ličko-senjska županija
Gimnazija Gospić (09-026-504)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Gospić (09-026-504)3,0072
Strukovna škola Gospić (09-026-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
Bravar 3 g.01413330,33A8
Vodoinstalater 3 g.01383330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Ukupno Strukovna škola Gospić (09-026-503)7,00166
Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,31A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,38A10
Slastičar – JMO 3 g.07145330,31A8
Ukupno Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)3,0074
Srednja škola Otočac (09-061-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Autoelektričar 3 g.04223330,27A6
Automehaničar 3 g.01423330,36A8
Elektromehaničar 3 g.04233330,36A8
Ukupno Srednja škola Otočac (09-061-501)6,00122
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Ukupno Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)3,0060
Ukupno IX. Ličko-senjska županija22,00494
X. Virovitičko-podravska županija
Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,30A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,30A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,70B14
Cvjećar IG 3 g.08140330,30B6
Ukupno Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)5,00100
Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50C10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50C10
Konobar – JMO 3 g.07135330,40D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,60D12
Ukupno Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)5,00100
Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,30A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,40A8
Pekar – JMO 3 g.09215330,30A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,30B6
Frizer – JMO 3 g.25035330,40B8
Krojač – JMO 3 g.22215330,30B6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,25D6
Kuhar 3 g.07123330,50D12
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,25D6
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50F2
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50F2
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)5,0088
Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Ukupno Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00104
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,50A5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50A5
Ukupno Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)1,0010
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0094
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0019
Ukupno Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0037
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)
Frizer DO DO 4 g.44035431,0020
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,70A14
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,30A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30B6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30B6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50C10
Stolar – JMO 3 g.12111330,50C10
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50D10
Cvjećar IG 3 g.08140330,50D10
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50E5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50E5
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)7,00130
Strukovna škola Virovitica (10-089-504)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Ukupno Strukovna škola Virovitica (10-089-504)7,00140
Tehnička škola Virovitica (10-089-502)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Ukupno Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00106
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija46,00909
XI. Požeško-slavonska županija
Srednja škola Pakrac (11-064-501)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,35A7
Stolar – JMO 3 g.12111330,35A7
Zidar – JMO 3 g.13315330,30A6
Ukupno Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00120
Ekonomska škola, Požega (11-077-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Gimnazija Požega (11-077-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Požega (11-077-501)4,0080
Glazbena škola Požega (11-077-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Obrtnička škola Požega (11-077-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50E10
Kuhar 3 g.07123330,50E10
Krojač – JMO 3 g.22215330,35G7
Stolar – JMO 3 g.12111330,65G13
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,35J7
Tesar – JMO 3 g.13325330,30J6
Zidar – JMO 3 g.13315330,35J7
Konobar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07133330,50B10
Kuhar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07123330,50B10
Ukupno Obrtnička škola Požega (11-077-505)7,00140
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50D10
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120330,50D10
Mesar IG 3 g.09140330,50E10
Pekar IG 3 g.09120330,50E10
Ukupno Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)6,00110
Tehnička škola Požega (11-077-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,50C10
Tokar – JMO 3 g.01315330,50C10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,40D8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60D12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30G6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35G7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35G7
Ukupno Tehnička škola Požega (11-077-504)7,00140
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija37,00732
XII. Brodsko-posavska županija
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04060442,0040
Ukupno Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)4,0080
Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Ukupno Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)3,0060
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A10
Krojač 3 g.22213330,50B10
Stolar 3 g.12113330,50B10
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C5
Ukupno Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)8,00150
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)6,00120
Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010444,0080
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)8,00160
Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0010
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
Pomoćni limar – TES 3 g.01829331,007
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Zavarivač 2 g.02600221,0020
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,05E28
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130331,73E46
Obrađivač lima IG 3 g.01140330,23E6
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30F6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30F6
Fotograf – JMO 3 g.26015330,40F8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,40G8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30G6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30G6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30H6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40H8
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,30H6
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,30I6
Elektromonter IG 3 g.04110330,40I8
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,30I6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40J8
Bravar – JMO 3 g.01415331,60J32
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)13,00267
Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0040
Keramičar-oblagač 3 g.13363331,0020
Konobar – JMO 3 g.07135331,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383331,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Krojač – JMO 3 g.22215330,50C10
Tapetar – JMO 3 g.26025330,50C10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50D10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50D10
Kuhar – JMO 3 g.07125331,50K30
Slastičar – JMO 3 g.07145330,50K10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50L5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50L5
Ukupno Obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-502)12,00230
Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0020
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0020
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,005
Ukupno Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)4,0065
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50D10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50D10
Ukupno Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)8,00160
Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532442,0040
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Ukupno Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)6,00120
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija73,001422
XIII. Zadarska županija
Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50C7
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,50C7
Dimnjačar DO DO 3 g.44075330,30F6
Staklar DO DO 3 g.44115330,70F14
Alatničar – JMO 3 g.01345330,33S7
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33S7
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33S7
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)6,00119
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Konobar 3 g.07133330,42D10
Kuhar 3 g.07123330,58D14
Brodograditelj nemetalnog broda IG 3 g.02130330,42E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,58E14
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)5,00111
Srednja škola Gračac (13-027-527)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0020
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50A6
Bravar – JMO 3 g.01415330,50A6
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527)3,0052
Srednja škola Obrovac (13-055-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0014
Opća gimnazija 4 g.32010441,0014
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A7
Prodavač – JMO 3 g.06115330,50A7
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0021
Konobar 3 g.07133330,43A6
Kuhar 3 g.07123330,57A8
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)2,0035
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)
Ekonomist 4 g.06072443,0060
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)7,00140
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0042
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0084
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0084
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)5,00105
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0063
Opća gimnazija 4 g.32010443,0063
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)6,00126
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Plesač edukacijskog smjera – samo 3. i 4. razred 4 g.31040241,0020
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)3,0068
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0044
Konobar 3 g.07133331,0028
Kuhar 3 g.07123332,0044
Slastičar 3 g.09253331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0044
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,33A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,67A4
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)9,00190
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0021
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0042
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)3,0063
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035331,50C30
Pediker – JMO 3 g.25025330,50C10
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0060
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)
Agrotehničar 4 g.33062441,0021
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0021
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0021
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50D5
Mesar IG 3 g.09140330,29E8
Pekar IG 3 g.09120330,36E10
Vrtlar IG 3 g.08130330,36E10
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)5,00101
Pomorska škola Zadar (13-107-506)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0042
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0042
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,0084
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0021
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0021
Medijski tehničar 4 g.21112440,50B11
Web dizajner 4 g.21122440,50B11
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)3,0064
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0021
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0021
Autolimar – JMO 3 g.01405330,48A10
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,52A32
Bravar – JMO 3 g.01415330,23B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,77B20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,71C15
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,29C6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,48D10
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,52D11
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,38E8
Stolar – JMO 3 g.12111330,62E13
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)10,00215
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)
Krojač – JMO 3 g.22215331,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A41,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0040
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)4,0080
Tehnička škola Zadar (13-107-512)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0021
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0021
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0021
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0021
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,50B11
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,50B11
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512)5,00106
Ukupno XIII. Zadarska županija90,001845
XIV. Osječko-baranjska županija
Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50A12
Konobar 3 g.07133330,29B7
Kuhar 3 g.07123330,71B17
Mesar IG 3 g.09140330,50C10
Pekar IG 3 g.09120330,50C10
Ukupno Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)7,00148
Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)2,0040
Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Bravar 3 g.01413330,50A10
Ukupno Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)6,00120
Srednja škola Dalj (14-411-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ukupno Srednja škola Dalj (14-411-501)3,0060
Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,30A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,30A6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,40A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,70B14
Strojobravar 3 g.01353330,30B6
Ukupno Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)6,00120
Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)6,00120
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0063
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)5,00103
Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0020
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50A10
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050440,50A10
Frizer – JMO 3 g.25035330,70B14
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,30B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,60C12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40C8
Cvjećar IG 3 g.08140330,30D6
Mesar IG 3 g.09140330,35D7
Pekar IG 3 g.09120330,35D7
Fotograf 3 g.26013330,30E6
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,35E7
Stolar 3 g.12113330,35E7
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)11,00220
Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819331,005
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,60A12
Strojobravar 3 g.01353330,40A8
Bačvar 3 g.12163330,50B10
Stolar 3 g.12113330,50B10
Ukupno Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)4,0065
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Konobar 3 g.07133330,67B16
Slastičar 3 g.09253330,33B8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33C8
Mesar – JMO 3 g.09245330,33C8
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33C8
Ukupno Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)13,00312
Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)
Ekonomist 4 g.06072444,0096
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Ukupno Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)7,00168
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Ukupno Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)7,00168
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0041
Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062442,0048
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,33D8
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,33D8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33D8
Ukupno Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)6,00144
I. gimnazija Osijek (14-060-503)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno I. gimnazija Osijek (14-060-503)6,00144
II. gimnazija Osijek (14-060-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030445,00130
Ukupno II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00130
III. gimnazija Osijek (14-060-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00156
Ukupno III. gimnazija Osijek (14-060-505)6,00156
Medicinska škola Osijek (14-060-506)
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0072
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola Osijek (14-060-506)6,00144
Obrtnička škola Osijek (14-060-513)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0044
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0020
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33A8
Mesar – JMO 3 g.09245330,33A8
Pekar – JMO 3 g.09215330,33A8
Fotograf – JMO 3 g.26015330,33B8
Pediker – JMO 3 g.25025330,33B8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33B8
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,40C4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,20C2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,40C4
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,40D4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,20D2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,40D4
Ukupno Obrtnička škola Osijek (14-060-513)8,00132
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)3,0072
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41,007
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31,007
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41,007
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.060923-MM31,007
Ukupno Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek
(14-060-021)
5,0035
Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)
Automehaničar 3 g.01423331,0024
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar 3 g.01403330,50A12
Bravar 3 g.01413330,25A6
Limar 3 g.01393330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Ukupno Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010044,0096
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0096
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0048
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Ukupno Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek
(14-060-510)
5,00120
Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)
Komercijalist 4 g.06030442,0040
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Ukupno Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)5,00100
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133332,0052
Kuhar 3 g.07123333,0078
Slastičar 3 g.09253331,0026
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0052
Ukupno Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)9,00234
Srednja škola Valpovo (14-085-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Komercijalist – novi strukovni kurikulum 4 g.06080441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Strojobravar 3 g.01353330,70A14
Tokar 3 g.01313330,30A6
Ukupno Srednja škola Valpovo (14-085-501)8,00160
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija162,003520
XV. Šibensko-kninska županija
Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,50A10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50A10
Ukupno Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)4,0080
Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0010
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532440,67A10
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,33A20
Automehaničar 3 g.01423330,30C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,35C7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35C7
Konobar 3 g.07133330,35D7
Kuhar 3 g.07123330,35D7
Pekar IG 3 g.09120330,30D6
Ukupno Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)6,0085
Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,005
Ukupno Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)5,0085
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40A4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)1,0010
Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,007
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0067
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0044
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)6,00138
Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0017
Ukupno Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)2,0024
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)
Brodski električar 4 g.04223441,0022
Vodoinstalater (prilagođeni program) pril. 3 g.01389431,005
Autolimar – JMO 3 g.01405330,27B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,36B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36B8
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,60C12
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,40C8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,36D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,27D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,36D8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)5,0091
Medicinska škola Šibenik (15-081-504)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0022
Ukupno Medicinska škola Šibenik (15-081-504)3,0070
Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Pomorski nautičar 4 g. (Dodatna lokacija)16090441,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g. (Dodatna lokacija)14030441,0020
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g. (Dodatna lokacija)17022441,0020
Ukupno Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0080
Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Cvjećar (prilagođeni program) pril. 4 g.08149431,005
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,64A14
Stolar – JMO 3 g.12111330,36A8
Ukupno Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)5,0087
Tehnička škola Šibenik (15-081-507)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Tehnička škola Šibenik (15-081-507)4,0088
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Konobar 3 g.07133331,50I31
Kuhar 3 g.07123331,50I31
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0084
Ukupno XV. Šibensko-kninska županija53,00989
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Srednja škola Ilok (16-426-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Voćar-vinogradar-vinar IG 3 g.08120331,0020
Ukupno Srednja škola Ilok (16-426-501)4,0080
Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010441,0020
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Ukupno Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)3,0060
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)
Ekonomist 4 g.06072444,0088
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,008
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)9,00180
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)7,00168
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)2,0035
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)
Agrotehničar 4 g.33062442,0040
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331,0020
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Mesar IG 3 g.09140330,33D7
Mlinar IG 3 g.09110330,33D7
Pekar IG 3 g.09120330,33D7
Cvjećar IG 3 g.08140330,33F7
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,33F7
Vrtlar IG 3 g.08130330,33F7
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50G5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50G5
Ukupno Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)8,00152
Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Kuhar 3 g.07123331,0022
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,006
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,65D15
Slastičar 3 g.09253330,35D8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33G7
Krojač – JMO 3 g.22215330,33G7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33G7
Ukupno Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)9,00162
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0044
Automehaničar 3 g.01423330,60H12
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,40H8
Bravar 3 g.01413330,45I10
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,55I12
Autoelektričar 3 g.04223330,50J10
Elektroinstalater 3 g.04213330,50J10
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,40K8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,30K6
Zidar 3 g.13313330,30K6
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00212
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci
(16-088-508)
4,0096
Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS41,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS41,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS41,0020
Ukupno Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)6,00120
Gimnazija Vukovar (16-096-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS41,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS41,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS41,0022
Ukupno Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00132
Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Tehničar nutricionist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.090304-MS41,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,60A12
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,40A8
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS40,40B8
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070204-MS40,60B12
Konobar – JMO 3 g.07135330,30C6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40C8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,30C6
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071353-MS30,30D6
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071253-MS30,40D8
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071453-MS30,30D6
Frizer – JMO 3 g.25035330,30E6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,40E8
Mesar – JMO 3 g.09245330,30E6
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,30F6
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS30,40F8
Mesar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.092453-MS30,30F6
Ukupno Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)9,00167
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS41,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS41,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS41,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS41,0024
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A8
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,33B8
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,33B8
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,33B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33C8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33C8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33C8
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,33D8
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042153-MS30,33D8
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,33D8
Ukupno Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)12,00288
Gimnazija Županja (16-111-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Županja (16-111-502)4,0088
Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,35A7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,35A7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30A6
Bravar 3 g.01413330,40B8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,60B12
Elektroinstalater 3 g.04213330,35C7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35C7
Frizer 3 g.25033330,30C6
Konobar – JMO 3 g.07135330,40D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,60D12
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50F5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50F5
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50G5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50G5
Prodavač IG 3 g. (Drenovci)06092331,0020
Konobar 3 g. (Drenovci)07133330,50E10
Kuhar 3 g. (Drenovci)07123330,50E10
Ukupno Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)11,00200
Tehnička škola Županja (16-111-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Ukupno Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0052
Ukupno XVI. Vukovarsko-srijemska županija106,002192
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Srednja škola Bol (17-444-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50C10
Kuhar 3 g.07123330,50C10
Ukupno Srednja škola Bol (17-444-501)3,0060
Srednja škola Hvar (17-029-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0015
Konobar 3 g.07133330,50B6
Kuhar 3 g.07123330,50B6
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)33040441,007
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)07010441,0012
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)32010441,0013
Konobar 3 g. (Jelsa)07133330,33A6
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,33A6
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,33A6
Ukupno Srednja škola Hvar (17-029-501)7,0095
Ekonomska škola Imotski (17-030-503)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska škola Imotski (17-030-503)4,0088
Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)5,00110
Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0015
Ukupno Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)3,0025
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,75L18
Prodavač – JMO 3 g.06115330,25L6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,35M7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,35M7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30M6
Konobar – JMO 3 g.07135330,23N6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,77N20
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30O6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40O8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30O6
Ukupno Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)6,00116
Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Ukupno Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)3,0066
Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Agrotehničar 4 g.33062440,50A12
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,50A12
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50B12
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,33C8
Mesar IG 3 g.09140330,33C8
Pekar IG 3 g.09120330,33C8
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50D5
Ukupno Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Štafilić – Nehaj (17-124-501)7,00154
Glazbena škola Makarska (17-047-503)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0018
Ukupno Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Konobar 3 g.07133330,42K10
Kuhar 3 g.07123330,58K14
Automehaničar 3 g.01423330,25S6
Frizer 3 g.25033330,38S9
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,38S9
Ukupno Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)6,00119
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)5,00118
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,005
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,42A10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,25B6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75B18
Ukupno Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)7,00149
Klesarska škola Pučišća (17-445-501)
Klesar – JMO 3 g.13375331,0022
Klesarski tehničar 4 g.13082441,0022
Ukupno Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0044
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)3,0072
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Prodavač IG 3 g.06092332,0048
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50F12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50F12
Konobar 3 g.07133330,50K12
Kuhar 3 g.07123330,50K12
Ukupno Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)8,00192
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,55B12
Stolar – JMO 3 g.12111330,45B10
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,36D8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,32D7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32D7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,45H10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,55H12
Ukupno Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)7,00154
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,20A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50A5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,30A3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)1,0010
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,003
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)1,003
Ekonomsko-birotehnička škola Split (17-126-511)
Ekonomist 4 g.06072445,00120
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S41,0024
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040443,0072
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Split (17-126-511)10,00240
Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)
Elektrotehničar 4 g.04010442,0048
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0022
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0030
Ukupno Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)5,0052
Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)5,00120
I. gimnazija Split (17-126-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030444,0096
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0048
Ukupno I. gimnazija Split (17-126-505)6,00144
II. gimnazija Split (17-126-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030446,00144
Ukupno II. gimnazija Split (17-126-506)6,00144
III. gimnazija Split (17-126-507)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00144
Ukupno III. gimnazija Split (17-126-507)6,00144
Industrijska škola Split (17-126-516)
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,50A13
Instalater-monter IG 3 g.01150330,50A13
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B13
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,50B13
Ukupno Industrijska škola Split (17-126-516)2,0052
IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Ukupno IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)6,00144
Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Komercijalist 4 g.06030443,0072
Prodavač IG 3 g.06092332,0044
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0022
Ukupno Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)7,00144
Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50A12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50A36
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50B12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50B12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50C12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50C12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50D12
Stolar – JMO 3 g.12111330,50D12
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50E5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50E5
Ukupno Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)9,00202
Obrtnička škola Split (17-126-504)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0048
Frizer DO DO 4 g.44035431,0024
Kozmetičar – novi strukovni kurikulum 4 g.26010441,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Pediker – JMO 3 g.25025331,0024
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0024
Fotograf – JMO 3 g.26015330,50A12
Galanterist – JMO 3 g.23135330,25A6
Krojač – JMO 3 g.22215330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Split (17-126-504)8,00192
Pomorska škola Split (17-126-518)
Pomorski nautičar 4 g.16090443,0072
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.33010441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Ukupno Pomorska škola Split (17-126-518)7,00168
Prirodoslovna škola Split (17-126-501)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0048
Ukupno Prirodoslovna škola Split (17-126-501)5,00120
Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,0088
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010442,0044
Ukupno Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)8,00180
Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0048
Ukupno Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)2,0048
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0048
Web programer 4 g.21222441,0024
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,50A12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,50A12
Medijski tehničar 4 g.21112440,50B12
Web dizajner 4 g.21122440,50B12
Fasader – JMO 3 g.13345330,25C6
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,33C8
Zidar – JMO 3 g.13315330,42C10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,42D10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33D8
Grafičar dorade 3 g.21233330,25E6
Grafičar pripreme 3 g.21213330,42E10
Grafičar tiska 3 g.21223330,33E8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33F8
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,33F8
Staklar – JMO 3 g.27115330,33F8
Ukupno Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)10,00240
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532443,0072
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)4,0096
Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123332,67A64
Slastičar 3 g.09253330,33A8
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,30B3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,70B7
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)9,00202
V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00144
Zdravstvena škola Split (17-126-521)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Zdravstvena škola Split (17-126-521)7,00172
Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,25A6
Frizer – JMO 3 g.25035330,25A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,25A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,25A6
Ukupno Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)3,0072
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Konobar 3 g.07133330,50C12
Kuhar 3 g.07123331,50C36
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50G12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50G12
Ukupno Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)7,00168
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0096
Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,007
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50A6
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,50B6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50B6
Ukupno Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)3,0031
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,75A18
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)4,0074
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija234,005112
XVIII. Istarska županija
Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,29B7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,42B10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,29B7
Frizer DO DO 4 g.44035430,50C11
Kozmetičar DO 4 g.44010440,50C11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50D11
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50D11
Ukupno Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)4,0092
Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41,0012
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,63A10
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,38A6
Tehničar za elektroniku (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041424-MT40,38B6
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT40,63B10
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,50D6
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,50D6
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)4,0056
Srednja škola Buzet (18-007-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,33A8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33A8
Ukupno Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,42A10
Instalater-monter IG 3 g.01150330,58A14
Konobar 3 g.07133330,50B10
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Ukupno Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00140
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00168
Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)5,00120
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0048
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)4,0096
Ekonomska škola Pula (18-069-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Ukupno Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Gimnazija Pula (18-069-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Pula (18-069-502)7,00168
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0026
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,25A6
Elektroinstalater 3 g.04213330,33B8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33B8
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,33B8
Instalater-monter IG 3 g.01150330,42C10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,25C6
Ličilac-soboslikar 3 g.26033330,33C8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)3,0072
Medicinska škola Pula (18-069-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Ukupno Medicinska škola Pula (18-069-507)3,0072
Strukovna škola Pula (18-069-509)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,25C30
Mesar – JMO 3 g.09245330,25C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,25C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,25C6
Ukupno Strukovna škola Pula (18-069-509)4,0096
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0028
Ukupno Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,60A6
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829330,20B2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
Ukupno Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,75A42
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)8,00192
Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,0010
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41,0010
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,50A7
CNC operater / CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,50A7
Ukupno Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)5,0064
Tehnička škola Pula (18-069-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00120
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Ukupno Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)4,0096
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33B8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B8
Konobar 3 g.07133330,33D8
Kuhar 3 g.07123330,42D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Ukupno Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,007
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0010
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT31,007
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,50A10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,50A10
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)5,0051
Ukupno XVIII. Istarska županija91,001993
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Srednja škola Blato (19-511-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0018
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A6
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A6
Ukupno Srednja škola Blato (19-511-501)3,0056
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)5,00100
Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00132
Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Ukupno Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0052
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Frizer DO DO 4 g.44035430,67B16
Kozmetičar DO 4 g.44010440,33B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,38D9
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,38D9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,25D6
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)4,0080
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0044
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00110
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0066
Kuhar 3 g.07123332,0044
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,73E16
Slastičar 3 g.09253330,27E6
Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00164
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Slikarski dizajner 4 g.30090441,0020
Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)3,0054
Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0018
Konobar 3 g.07133330,29D6
Kuhar 3 g.07123330,43D9
Slastičar 3 g.09253330,29D6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33E6
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,33E6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33E6
Ukupno Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)5,00101
Gimnazija Metković (19-049-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Metković (19-049-502)4,0080
Srednja škola Metković (19-049-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,35A7
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35A7
Vodoinstalater 3 g.01383330,30A6
Ukupno Srednja škola Metković (19-049-501)10,00187
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)2,0040
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroničar-mehaničar 3 g.04243330,25A6
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)6,00124
Srednja škola Vela Luka (19-038-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,29A7
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,29A7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,42A10
Ukupno Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0059
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija66,001339
XX. Međimurska županija
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S41,0020
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)8,00156
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00154
Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Tehničar cestovnog prometa – novi strukovni kurikulum 4 g.14030441,0020
Modni tehničar 4 g.33152440,50A10
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,50A10
Cvjećar IG 3 g.08140330,40B8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30B6
Vrtlar IG 3 g.08130330,30B6
Frizer – JMO 3 g.25035330,60C12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,40C8
Krojač – JMO 3 g.22215330,40D8
Obućar – JMO 3 g.23115330,60D12
Pismoslikar 3 g.26043330,30E6
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,70E34
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30F3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,40F4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,30F3
Ukupno Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)9,00170
Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0020
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819331,006
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,006
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0020
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A11
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A11
Medijski tehničar 4 g.21112440,50D11
Web dizajner 4 g.21122440,50D11
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50E11
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50E11
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,29F7
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,42F10
Vodoinstalater 3 g.01383330,29F7
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,29G7
Soboslikar-ličilac – JMO 3 g.26035330,29G7
Stolar – JMO 3 g.12111330,42G10
Fasader – JMO 3 g.13345330,33H8
Tesar – JMO 3 g.13325330,33H8
Zidar – JMO 3 g.13315330,33H8
Ukupno Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)11,00210
Tehnička škola Čakovec (20-010-503)
Bravar – JMO 3 g.01415331,0022
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270332,0044
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Strojobravar – JMO 3 g.01355331,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,67A16
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33B8
Ukupno Tehnička škola Čakovec (20-010-503)11,00246
Srednja škola Prelog (20-527-501)
Kuhar 3 g.07123331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Mesar IG 3 g.09140330,35B7
Pekar IG 3 g.09120330,30B6
Pivar IG 3 g.09170330,35B7
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C5
Ukupno Srednja škola Prelog (20-527-501)6,00110
Ukupno XX. Međimurska županija52,001046
XXI. Grad Zagreb
GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)5,00130
Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0031
Ukupno Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)3,0043
Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)5,00130
Agronomska škola Zagreb (21-114-542)
Agrotehničar 4 g.33062441,0026
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0026
Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut 4 g.08050441,0026
Poljoprivredni tehničar-vrtlar 4 g.08030441,0026
Cvjećar IG 3 g.08140330,50E13
Vrtlar IG 3 g.08130330,50E13
Ukupno Agronomska škola Zagreb (21-114-542)5,00130
Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159431,005
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Slastičar (prilagođeni program) pril. 4 g.07149431,0010
Autolimar (prilagođeni program) pril. 4 g.01409430,70A7
Bravar (prilagođeni program) pril. 4 g.01419430,30A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,40B4
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,30B3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)6,0055
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)
Ekonomist (prilagođeni program) pril. 4 g.06019441,0010
Galanterist (prilagođeni program) pril. 4 g.23139431,005
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program (prilagođeni program) pril. 4 g.21039441,0010
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159431,005
Opća gimnazija 4 g.32010441,005
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,0010
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839331,005
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,0010
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,005
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)10,0075
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,008
Poslovni tajnik (prilagođeni program) pril. 4 g.06029441,0010
Telefonski operater (prilagođeni program) pril. 4 g.17829441,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)3,0028
Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S41,0026
Ukupno Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)6,00156
Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0026
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0026
Stolar – JMO 3 g.12111332,0052
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0026
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0026
Ukupno Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)6,00156
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0026
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0026
Automehatroničar – JMO 3 g.33115334,00104
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215332,0052
Autolimar – JMO 3 g.01405330,46A12
Puškar – JMO 3 g.01455330,27A7
Zlatar – JMO 3 g.01465330,27A7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B13
Elektroničar-mehaničar – JMO 3 g.04245330,50B13
Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)10,00260
Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0026
Elektrotehničar 4 g.04010442,0052
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)8,00208
Geodetska škola Zagreb (21-114-532)
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444,00104
Ukupno Geodetska škola Zagreb (21-114-532)4,00104
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0078
Ukupno Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)7,00182
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)4,00104
Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0012
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0028
Ukupno Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)3,0040
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0047
Ukupno Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)4,0065
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0030
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000444,0060
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)6,0090
Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0027
Ukupno Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)2,0034
Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0042
Ukupno Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)3,0042
Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)
Opća gimnazija 4 g.32010447,00182
Ukupno Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)7,00182
Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120443,0078
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0052
Ukupno Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)5,00130
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446,00156
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Ukupno Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)7,00182
I. gimnazija Zagreb (21-114-501)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno I. gimnazija Zagreb (21-114-501)5,00130
I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)
Elektrotehničar 4 g.04010448,00208
Strojarski tehničar 4 g.01010442,0052
Ukupno I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)10,00260
II. gimnazija Zagreb (21-114-502)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno II. gimnazija Zagreb (21-114-502)6,00156
III. gimnazija Zagreb (21-114-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Ukupno III. gimnazija Zagreb (21-114-503)6,00156
Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)
Automehaničar – JMO 3 g.01425332,0052
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365332,0052
Alatničar IG 3 g.01120330,38A10
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,62A16
Autolimar – JMO 3 g.01405330,31B8
Bravar – JMO 3 g.01415330,38B10
Tokar – JMO 3 g.01315330,31B8
Ukupno Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)7,00182
IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030444,00104
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)6,00156
IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)5,00130
Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N41,0026
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K45,00130
Ukupno Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)6,00156
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)
Fasader – JMO 3 g.13345330,23A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,77A20
Dimnjačar DO DO 3 g.44075330,38B10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,38B10
Staklar DO DO 3 g.44115330,23B6
Autolakirer 3 g.26053330,54C14
Pismoslikar 3 g.26043330,23C6
Podopolagač IG 3 g.13160330,23C6
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,23D6
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,23D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,54D14
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,62E16
Zidar 3 g.13313330,38E10
Keramičar-oblagač 3 g.13363330,77F20
Tesar 3 g.13323330,23F6
Ukupno Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)6,00156
Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)
Fotograf – JMO 3 g.26015331,0026
Frizer – JMO 3 g.25035336,00156
Kozmetičar – JMO 3 g.25015331,0026
Kozmetičar DO 4 g.44010441,0026
Pediker – JMO 3 g.25025331,0026
Ukupno Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)10,00260
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0052
Tehničar za telekomunikacije 4 g.04050442,0052
Ukupno Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)6,00156
Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)
Prehrambeni tehničar 4 g.09052442,0052
Tehničar nutricionist 4 g.09030442,0052
Mesar – JMO 3 g.09245330,50E13
Pekar – JMO 3 g.09215330,50E13
Mesar IG 3 g.09140330,50F13
Pekar IG 3 g.09120330,50F13
Ukupno Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)6,00156
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0026
Geološki tehničar 4 g.05010441,0026
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0026
Kozmetičar 4 g.25020442,0052
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080443,0078
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S41,0026
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32081441,0026
Ukupno Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)10,00260
Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)
Ekonomist 4 g.060724410,00260
Ukupno Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)10,00260
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,006
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,50A3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,63B5
Pomoćni limar – TES 3 g.01829330,38B3
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,38C3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,63C5
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,80D8
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,20D2
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50E4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50E4
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,65F23
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,35F3
Ukupno Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)9,0072
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532442,0052
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0052
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)7,00182
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)3,0078
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A46,00156
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)6,00156
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020443,0028
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.31000122,0020
Ukupno Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)5,0048
Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14020444,00104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,00104
Ukupno Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)9,00234
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)
Grafički tehničar 4 g.21010441,0026
Grafički urednik-dizajner 4 g.21060441,0026
Medijski tehničar 4 g.21112441,0026
Web dizajner (odjel za sportaše) 4 g.211224-S41,0026
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,50E13
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50E13
Grafičar dorade 3 g.21233330,50F13
Grafičar tiska 3 g.21223330,50F13
Ukupno Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)6,00156
Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010442,0014
Plesač narodnih plesova 4 g.31030441,0010
Ukupno Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)3,0024
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,005
Ukupno Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)5,00109
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Ukupno Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)4,00104
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0078
Ukupno Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)3,0078
Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)
Dizajner odjeće 4 g.30110440,69A18
Modni stilist 4 g.30130440,31A8
Modni tehničar 4 g.33152440,69B18
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,31B8
Tekstilni tehničar 4 g.22010440,50C13
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020440,50C13
Galanterist 3 g.23133330,46D12
Postolar (Obućar) 3 g.23113330,31D8
Tekstilac IG 3 g.22160330,23D6
Kemijski čistač – JMO 3 g.22235330,50E13
Krojač – JMO 3 g.22215330,50E13
Ukupno Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)5,00130
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375331,0026
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331,0026
Bravar 3 g.01413330,38A10
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,62A16
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,54B40
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,46B12
Ukupno Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)6,00156
Škola za primalje Zagreb (21-114-522)
Primalja-asistentica/asistent 4 g.24130442,0052
Ukupno Škola za primalje Zagreb (21-114-522)2,0052
Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Ukupno Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)4,0088
Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)
Tehničar za elektroniku 4 g.04142442,0052
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0052
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162445,00130
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)10,00260
Tehnička škola Zagreb (21-114-550)
Tehničar vuče-strojovođa 4 g.19020441,0026
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0052
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0026
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110331,0026
Ukupno Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00156
Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ukupno Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)5,00130
Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)
Komercijalist 4 g.06030442,0052
Prodavač IG 3 g.06092335,00130
Prodavač DO DO 3 g.44092331,0026
Ukupno Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)8,00208
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)
Konobar 3 g.07133333,0078
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123335,50A143
Slastičar 3 g.09253331,50A39
Ukupno Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)11,00286
Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)31050442,0024
Ukupno Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)2,0024
Upravna škola Zagreb (21-114-556)
Poslovni tajnik 4 g.06050442,0052
Upravni referent 4 g.06040443,0078
Ukupno Upravna škola Zagreb (21-114-556)5,00130
V. gimnazija Zagreb (21-114-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447,00182
Ukupno V. gimnazija Zagreb (21-114-505)7,00182
Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)
Veterinarski tehničar 4 g.10010444,00104
Ukupno Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)4,00104
VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)6,00156
X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0026
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0078
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32101441,0026
Ukupno X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)11,00286
XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)4,00104
XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)5,00130
XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)5,00130
XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)
IBMYP program 2 g.32050242,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448,00208
Ukupno XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)10,00248
XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030444,00104
Ukupno XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)5,00130
XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)4,00104
Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0026
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0052
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinski kozmetičar 4 g.24080441,0026
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0026
Ukupno Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)8,00208
Ukupno XXI. Grad Zagreb411,009743
Ukupno2088,0044966

II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)3,0063
Ukupno V. Varaždinska županija3,0063
VIII. Primorsko-goranska županija
Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S42,0048
Ukupno Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)3,0074
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0074
X. Virovitičko-podravska županija
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Ukupno Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)1,0022
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija1,0022
XI. Požeško-slavonska županija
Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)2,0046
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija2,0046
XII. Brodsko-posavska županija
Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0040
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0020
Ukupno Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)3,0060
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija3,0060
XIII. Zadarska županija
Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0048
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)2,0048
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0048
XIV. Osječko-baranjska županija
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)2,0052
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0052
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Ukupno Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)2,0048
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)2,0052
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija4,00100
XVIII. Istarska županija
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)2,0052
Ukupno XVIII. Istarska županija2,0052
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0024
Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)1,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0024
XX. Međimurska županija
Srednja škola Čakovec (20-010-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Njegovatelj/Njegovateljica – TES 3 g.24529331,0010
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00106
Ukupno XX. Međimurska županija5,00106
XXI. Grad Zagreb
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0025
Ukupno Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)1,0025
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)
Klasična gimnazija 4 g.32040444,00104
Ukupno Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)4,00104
Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)1,0024
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Ukupno Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)3,0060
Ukupno XXI. Grad Zagreb9,00213
Ukupno37,00860

III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra programaTrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0020
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)2,0040
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0040
Ukupno V. Varaždinska županija4,0080
VIII. Primorsko-goranska županija
Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)1,0024
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija1,0024
XIII. Zadarska županija
Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)2,0040
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0040
XIV. Osječko-baranjska županija
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)
Ekonomist 4 g.06060441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010441,0028
Ukupno Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)2,0054
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0054
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)
Program Gimnazijskog kolegija »Kraljica Jelena"- gimnazijski program 4 g.32100942,0040
Ukupno Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)2,0040
Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Ukupno Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Split (17-126-528)2,0040
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)3,0060
Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135330,33A6
Kuhar – JMO 3 g.07125331,34A28
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33A6
Ukupno Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)4,0080
Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0010
Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g.24110441,0020
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Ukupno Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)3,0050
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija14,00270
XVIII. Istarska županija
Privatna gimnazija Juraj Dobrila, s pravom javnosti Pula (18-069-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Juraj Dobrila, s pravom javnosti Pula (18-069-515)1,0020
Ukupno XVIII. Istarska županija1,0020
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)1,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0024
XXI. Grad Zagreb
Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010443,0066
Ukupno Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)5,00110
Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)3,0072
Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0025
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Ukupno Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)2,0050
Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0020
Ukupno Glazbena škola Bonar Zagreb (02-014-003)4,0040
Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0060
Ukupno Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)5,00100
Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)1,0015
LINIGRA privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno LINIGRA – privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)3,0060
Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,005
Klasična gimnazija 4 g.32040441,005
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Upravni referent 4 g.06040441,005
Ukupno Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)4,0030
Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32062441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)1,0020
Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola »Katarina Zrinski« Zagreb (21-114-601)3,0060
Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0042
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)4,0082
Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Web dizajner 4 g.21122441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)4,0080
Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50B10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50B10
Mesar IG 3 g.09140330,50C10
Pekar IG 3 g.09120330,50C10
Ukupno Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)6,00122
Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000224,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000449,0080
Ukupno Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)13,00108
Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0044
Ukupno Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)2,0044
Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0015
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S41,0015
Ukupno Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)2,0030
Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Umjetnička gimnazija 4 g.32070442,0048
Ukupno Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)4,0088
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)2,0042
Ukupno XXI. Grad Zagreb68,001153
Ukupno93,001665