Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

NN 54/2019 (29.5.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede

1034

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE
U 2019. I 2020. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/15-04/323, urbroj: 50301-05/25-15-2, od 30. srpnja 2015. godine i Izmjenama i dopunom Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/17-04/486, urbroj: 50301-25/05-18-2, od 11. siječnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Ovaj Pravilnik provodi se sukladno sljedećim Uredbama:

– Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013) i

– Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. korisnik svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2. Središnji registar kopitara – (u daljnjem tekstu: SRK) je registar izdanih identifikacijskih dokumenata i pripadajuće dokumentacije (potvrda identiteta, potvrda identiteta kopitara za klanje, potvrda o vlasništvu i zahtjev za izdavanje identifikacijskog dokumenta) kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja (dalje u tekstu: JRDŽ).

3. uzgojno udruženje – je pravna osoba koja je priznata od strane Ministarstva u skladu s člankom 5. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, broj 115/18) u svrhu provedbe uzgojnih programa i stvaranja uzgojno valjanih životinja čistih pasmina koje se upisuju u matičnu knjigu (matične knjige) koje ono vodi ili utemeljuje.

4. nacionalni sportski savez – predstavlja udruženje priznato u skladu s člancima 46. i 47. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

5. uzgojna godina – obuhvaća vremenski period od 1. siječnja do 31. prosinca jedne kalendarske godine.

6. Uredba (EU) 2015/262 – predstavlja Provedbenu uredbu komisije (EU) 2015/262 od 17. veljače 2015. o utvrđivanju pravila u skladu s direktivama Vijeća 90/427/EEZ i 2009/156/EZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (Uredba o putovnici za kopitare).

II. MJERE U PROVEDBI PROGRAMA

Članak 3.

Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i

2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja.

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

Članak 4.

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa sastoji se od dvije podmjere:

a) Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti i

b) Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama).

Podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti

Članak 5.

(1) Podmjerom iz članka 4. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika sufinanciraju se prihvatljivi troškovi iz Priloga V. ovoga Pravilnika koji se odnose na provođenje postupka ocjene mladih grla prema uzgojnom programu uzgojnih udruženja kako je propisano Programom.

(2) Potpora se dodjeljuje svakom uzgojnom udruženju koje organizira ocjenu vanjštine i/ili procjenu radne sposobnosti grla.

(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka imaju sva uzgojna udruženja kojima je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vode matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 6.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 5. ovoga Pravilnika uzgojna udruženja ostvaruju na godišnjoj razini za organizaciju ocjene mladih grla prema uzgojnom programu uzgojnog udruženja.

(2) Iznos potpore po uzgojnom udruženju podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju ocjene mladih grla sukladno prihvatljivim troškovima koji se nalaze u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(3) Maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku koji se može ostvariti za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 20.000,00 kuna.

(4) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku.

Članak 7.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IA. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. ovoga Pravilnika korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilažu:

– preslike putnih naloga, ugovora o djelu i računa o prihvatljivim troškovima s dokazima plaćanja (preslika izvatka s računa ovjerena od banke za tuzemna plaćanja i nalog za doznaku u inozemstvo za inozemna plaćanja) koji su navedeni u Prilogu V. ovoga Pravilnika,

– preslika zapisnika nadležnog Povjerenstva za ocjenu kao dokaz da je grlo testirano u uzgojnoj godini za koju se podnosi zahtjev za potporu, ovjereni potpisom odgovorne osobe.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova ovjerenu potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole na terenu aktivnosti za koju se podnosi zahtjev za potporu, korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti dokumentirati fotografijama vidljivost: lokaciju aktivnosti i sudionike te opremu sufinanciranu kroz provedbu podmjere iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

Članak 8.

(1) Podmjerom iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinanciraju se prihvatljivi troškovi iz Priloga V. ovoga Pravilnika koji se odnose na organizaciju natjecanja sukladno Programu.

(2) Potpora se dodjeljuje nacionalnim sportskim savezima ili klubovima članovima istih saveza koji su organizirali sportsko natjecanje u kojem su sudjelovala grla iz domaćeg uzgoja za organizaciju natjecanja nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje:

– u preponskom jahanju,

– u zaprežnom sportu,

– u daljinskom jahanju,

– u dresuri,

– galopske utrke i

– kasačke utrke.

(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka ima nacionalni sportski savez ili klubovi članovi istih saveza koji su pravne osobe u sustavu sporta, sukladno člancima 14., 15. i 16. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), upisani u Registar sportskih djelatnosti sukladno članku 20. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).

Članak 9.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju jedanput godišnje za sva natjecanja za koja je podnesen Zahtjev za sufinanciranje.

(2) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu od 25.000,00 kuna sukladno prihvatljivim troškovima.

(3) Ukupan godišnji iznos potpore za podmjeru dijeli se na discipline konjičkog sporta iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika može iznositi 150.000,00 kn.

(5) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja.

Članak 10.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilažu:

– preslike putnih naloga, ugovora o djelu i računa o prihvatljivim troškovima s dokazima plaćanja (preslika izvatka s računa ovjerena od banke za tuzemna plaćanja i nalog za doznaku u inozemstvo za inozemna plaćanja) koji su navedeni u Prilogu V. ovoga Pravilnika,

– izvod iz službene rezultat liste Hrvatskog konjičkog saveza za grla iz domaćeg uzgoja koja su nastupila na natjecanju,

– suglasnost nacionalnog saveza za organizaciju natjecanja ako zahtjev podnosi klub – član nacionalnog saveza.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova po pojedinom natjecanju, ovjerenu potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole na terenu aktivnost za koju podnosi Zahtjev za potporu korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti dokumentirati fotografijama: vidljivost, lokaciju aktivnosti i sudionike, osoblje, opremu i nagrade sufinancirane kroz provedbu podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja

Članak 11.

Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja sastoji se od dvije podmjere:

a) Potpora uzgoju rasplodnih kobila i

b) Potpora uzgoju rasplodnih pastuha.

Podmjera Potpora uzgoju rasplodnih kobila

Članak 12.

(1) Podmjerom iz članka 11. stavka 1. točke a) sufinanciraju se troškovi uzgoja ženskih rasplodnih grla pojedinih pasmina i uzgojnih tipova konja sukladno Programu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka imaju korisnici koji su na dan podnošenja Zahtjeva vlasnici uzgojno valjanih rasplodnih kobila koje imaju ždrijebe upisano u matične knjige pasmina navedenih u Programu u godini za koju se podnosi zahtjev.

(3) Kobila ostvaruje pravo na potporu po oždrebljenju živorođenog, zdravog i vitalnog ždrebeta koje je označeno transponderom sukladno Uredbi (EU) 2015/262 i za koje je provedeno obavezno DNK potvrđivanje roditeljstva za pasmine u kojih je to propisano uzgojnim programima i pravilima uzgoja. Ždrijebe mora biti upisano u SRK i živo na dan podnošenja zahtjeva.

(4) Uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava uzgojno udruženje kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vodi matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 13.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 12. ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja Zahtjeva vlasnici ženskih rasplodnih grla i to jedanput godišnje za rasplodna grla koja udovoljavaju uvjetima iz Programa u uzgojnoj godini za koju se Zahtjev podnosi.

(2) Rasplodne kobile koje u uzgojnoj godini oždrijebe blizance ostvaruju potporu u navedenom jediničnom iznosu sukladno uvjetima Programa.

(3) Jedinični iznos potpore po vlasniku ženskog grla podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj uzgojno valjanog grla, uz udovoljavanje uvjeta iz Programa.

(4) Godišnji iznos potpore se definira i dodjeljuje prema broju ukupno prijavljenih kobila za potporu koje zadovoljavaju navedene kriterije i to u omjeru 1:3 za kobile svrstane u kategorije Državno premirana kobila u osnovnom plaćanju (u daljnjem tekstu: DPKop) i Državno premirana kobila u uvećanom iznosu (u daljnjem tekstu: DPKnp).

(5) Maksimalni iznos potpore za provođenje podmjere iz članka 12. ovoga Pravilnika po ženskom grlu iznosi:

– 2.000,00 kuna/godišnje za DPKop ili

– 6.000,00 kuna/godišnje za DPKnp.

(6) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po uzgojno valjanom ženskom grlu.

Članak 14.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IIA. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu uzgojnu godinu uz koji se prilaže potvrdnica uzgojnog udruženja kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu, koja se nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

Podmjera Potpora uzgoju rasplodnih pastuha

Članak 15.

(1) Podmjerom iz članka 11. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinanciraju se troškovi uzgoja muških grla pojedinih pasmina i uzgojnih tipova konja sukladno Programu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja Zahtjeva vlasnici muških uzgojno valjanih grla.

(3) Korisnik ostvaruje pravo na potporu za muško rasplodno grlo po oždrebljenju živorođenog ždrebeta – potomka rasplodnog pastuha, koje je označeno transponderom sukladno Uredbi (EU) 2015/262 i za koje je provedeno obavezno DNK potvrđivanje roditeljstva za pasmine u kojih je to propisano uzgojnim programima i pravilima uzgoja. Potomak rasplodnog pastuha mora biti upisan u SRK i živ na dan podnošenja zahtjeva.

(4) Uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava uzgojno udruženje kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koje vodi matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 16.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 15. ovoga Pravilnika ostvaruju korisnici koji su na dan podnošenja Zahtjeva vlasnici muških rasplodnih grla i to jedanput godišnje za uzgojnu godinu u kojoj se podnosi Zahtjev. Grla moraju udovoljavati uvjetima iz Programa.

(2) Jedinični iznos potpore po vlasniku muškog grla podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj uzgojno valjanog grla, uz udovoljavanje uvjeta iz Programa.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpore za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1.000,00 kuna po uspješnom pripustu vlasniku uzgojno valjanog pastuha. Pravo na potporu utvrđuje se za pripusnu sezonu temeljem broja živorođene ždrjebadi – potomaka rasplodnog pastuha.

(4) Najviši godišnji financijski iznos potpore po pastuhu može iznositi 5.000,00 kn.

(5) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore po uzgojno valjanom muškom grlu.

Članak 17.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 15. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IIB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 15. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu uz koji se prilaže potvrdnica uzgojnog udruženja kojem je Ministarstvo izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, a kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu koja se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

III. TROŠKOVI

Članak 18.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– plaće djelatnika,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci i

– plaćanja u naturi.

(2) Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom navedeni su u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je dobavljač roba, radova i/ili usluga iz inozemstva, računi moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(4) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) važećem na dan plaćanja.

(5) Korisnik se obvezuje da za dobivena sredstva neće primiti potporu iz drugih izvora financiranja, odnosno da za istu namjenu neće biti dvostrukog financiranja.

IV. PROVEDBA MJERA

Članak 19.

Agencija za plaćanja za mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika:

– zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera i

– vrši isplate potpora u provedbi mjera.

Ministarstvo za mjere iz članka 3. stavak 2. ovog Pravilnika kontrolira točnost podataka vlasništva pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u provedbi mjera i podataka prijavljenih grla na Zahtjevu prema JRDŽ na dan podnošenja Zahtjeva.

Članak 20.

(1) Za mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu kroz mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika podnosi se na godišnjoj razini za kalendarsko razdoblje uzgojne godine.

(3) Podnositelj zahtjeva mora u Zahtjevu potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika,

– je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva,

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor.

(4) Obrasci zahtjeva za:

– mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa nalaze se u Prilozima IA. i IB. ovoga Pravilnika i

– za mjeru Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u pripustu nalaze se u Prilozima IIA., IIB, III. i IV. ovoga Pravilnika.

(5) Popunjeni i potpisani Obrasci zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka šalju se isključivo u pisanom obliku, zajedno s traženom dokumentacijom, putem pošte ili neposredno Agenciji za plaćanja.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati te će biti izdana Odluka o odbacivanju zahtjeva.

(7) Za nepotpune zahtjeve i potrebna obrazloženja, Agencija će tražiti dopune i obrazloženja koja korisnik treba dostaviti u roku od 7 dana od zaprimanja zahtjeva za dopunu/obrazloženje.

V. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva.

(2) Zaprimljeni zahtjevi obrađuju se po redoslijedu zaprimanja, odnosno zaprimanja zatražene dopune i/ili obrazloženja.

(3) Prilikom administrativne kontrole zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i iznos prihvatljivih troškova.

(4) Agencija za plaćanja donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika, koja sadrži i obavijest korisniku da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ili Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na novčanu potporu podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(5) Na temelju Odluka o odobrenju isplate, Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika.

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu podnesenih zahtjeva za mjere iz Programa.

(2) Kontrolom na terenu iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5% zahtjeva svake od mjera iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

(3) Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:

– identitet uzgojnog grla,

– poslovne knjige korisnika i

– dokazni materijal o obavljanju aktivnosti za koje je podnesen Zahtjev (fotografije, letci, plakati, obavijesti u medijima, itd.).

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

– se utvrdi administrativna pogreška,

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere i

– ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

(3) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su Zakonom o poljoprivredi.

Članak 24.

Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, a Korisniku se dostavljaju preporučenom poštom s povratnicom.

Članak 25.

Agencija za plaćanje i Ministarstvo razmjenjuju podatke elektroničkim putem.

Članak 26.

Prilozi IA., IB., IIA., IIB., III., IV. i V., tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

VI. PRIJELAZNA ODREDBA

Članak 27.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini (»Narodne novine« broj 6/18) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2017., 2018., 2019. i 2020. godini (»Narodne novine« broj 6/18).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/45
Urbroj: 525-15/1-19-2
Zagreb, 8. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić dipl. iur., v. r.

PRILOG IA.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PODMJERU
»POTPORA OCJENI VANJŠTINE I PROCJENE RADNE SPOSOBNOSTI«

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava korisnik (uzgojna organizacija):________________________________________

TRAŽENI IZNOS POTPORE: ____________________ KN (upisati ukupni iznos računa bez PDV-a)

OPĆI PODACI O KORISNIKU
Puni naziv korisnika:
Adresa korisnika:
Matični broj korisnika:
OIB korisnika:

Broj rješenja Ministarstva

poljoprivrede o ovlaštenju:

Ime i prezime odgovorne

osobe korisnika:

Telefonski broj korisnika:
E-mail korisnika:
PODACI O RAČUNU KORISNIKA
Broj žiro-računa korisnika (IBAN):Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

–     sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine i Izmjenama i dopunom Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

–     sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

–     da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva

–     da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti

–     da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).


Datum:Potpis odgovorne osobe:


Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Stranica 2.

Specifikacija priloženih računa*:

RBRačun/putni nalog izdan odBroj računa/putnog naloga/govora o djeluDatum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djeluIznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u knIznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-aDatum plaćanja računa/ugovor o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno

Prilogu V.

(šifra troška)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNO:


* prema potrebi dodati retke

* priznaju se računi izdani i plaćeni u razdoblju uzgojne godine

PRILOG IB.

Stranica 1

POTPORA ORGANIZACIJI KONJIČKIH SPORTSKIH NATJECANJA
(NACIONALNOG KUPA, NACIONALNOG PRVENSTVA I PRVENSTVA ZA MLADE KONJE U DRESURNOM, PREPONSKOM I DALJINSKOM JAHANJU, VOŽNJI ZAPREGA, GALOPSKIM I KASAČKIM UTRKAMA)

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava korisnik: ___________________________________________________________

Ukupan broj natjecanja koji se prijavljuje za potporu:______.

UKUPAN TRAŽENI IZNOS POTPORE (zbroj specificiranih računa po pojedinačnom natjecanju): ____________________ KN (upisati ukupni iznos računa bez PDV-a)

OPĆI PODACI O KORISNIKU
Puni naziv korisnika:
Adresa korisnika:
Matični broj korisnika:
OIB korisnika:

Ime i prezime odgovorne

osobe korisnika:

Telefonski broj korisnika:
E-mail korisnika:
PODACI O RAČUNU KORISNIKA
Broj žiro-računa korisnika (IBAN):Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

–     sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine i Izmjenama i dopunom Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

–     sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

–     da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva

–     da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti

–     da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).


Datum:Potpis odgovorne osobe:


Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Stranica 2

Specifikacija priloženih računa po pojedinačnom natjecanju*
(popunjava korisnik sukladno broju natjecanja koja prijavljuje za potporu):

1. Redni broj natjecanja koje se prijavljuje za potporu:
2. Naziv natjecanja:_________________________________________________________________________________________,
3. Mjesto i datum održavanja natjecanja:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
4. Sportska disciplina:_______________________________________________________________________________________.


RBRačun/putni nalog izdan odBroj računa/putnog naloga/ugovora o djeluDatum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djeluIznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u knIznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-aDatum plaćanja računa/ugovora o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno Prilogu V.

(šifra troška)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNO:


* prema potrebi dodati retke

* priznaju se računi izdani i plaćeni u razdoblju uzgojne godine

PRILOG IIA.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PODMJERU »POTPORA UZGOJU RASPLODNIH KOBILA«

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

OPĆI PODACI O KORISNIKU
Ime i prezime korisnika:
Adresa prebivališta korisnika:
OIB korisnika:
Telefonski broj korisnika:
E-mail korisnika:
PODACI O RAČUNU KORISNIKA
Broj žiro-računa korisnika (IBAN):


Broj ženskih rasplodnih grla za koji se podnosi Zahtjev:___.

RBIme grlaUELN
1.
2.
3.
4.
5.


TRAŽENI IZNOS POTPORE: ____________________ KN

Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

–     sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine i Izmjenama i dopunom Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

–     sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

–     da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva

–     da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti

–     da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).Datum:Potpis vlasnika:


Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

PRILOG IIB.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PODMJERU »POTPORA UZGOJU RASPLODNIH PASTUHA«

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

OPĆI PODACI O KORISNIKU
Ime i prezime korisnika:
Adresa prebivališta korisnika:
OIB korisnika:
Telefonski broj korisnika:
E-mail korisnika:
PODACI O RAČUNU KORISNIKA
Broj žiro-računa korisnika (IBAN):


Broj muških rasplodnih grla za koji se podnosi Zahtjev:___.

RBIme grlaUELN
1.
2.
3.
4.
5.TRAŽENI IZNOS POTPORE: ____________________ KN

Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

–     sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine i Izmjenama i dopunom Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

–     sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

–     da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva

–     da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti

–     da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).Datum:Potpis vlasnika:Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

PRILOG III.

Uzgojno udruženje za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja na temelju članka 8. stavka 2. i nadležno tijelo na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine« broj 115/18), izdaje

POTVRDNICU (red. br._____/20___)

kojom se potvrđuje da
(naziv, ime i prezime vlasnika grla)


iz
(adresa prebivališta/ adresa sjedišta)


OIB:


sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih grla konja pasmine /

uzgojnog tipa
(naziv pasmine / uzgojnog tipa)
koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri ovlaštenom uzgojnom udruženju / nadležnom tijelu
  
i Središnjem registru kopitara.
(naziv uzgojnog udruženja / nadležnog tijela)


POPIS ŽENSKIH RASPLODNIH GRLA KOJA SE PRIJAVLJUJU ZA POTPORU:

RBIme grlaUELNPredloženi iznos prava na potporu (upisati op ili np)
1.
2
3.
4.
5.
UKUPNO:


Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu ostvarivanja prava za dodjelu potpore kroz Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (zaokruži odgovarajuću godinu). Ovlašteno uzgojno udruženje/nadležno tijelo ovom potvrdom jamči za istinitost podataka sukladno uvjetima propisanim u podmjeri 4.2.a. Potpora uzgoju rasplodnih kobila, Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Datum i mjesto:Potpis ovlaštene osobe:


PRILOG IV.

Uzgojno udruženje za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja na temelju članka 8. stavka 2. i nadležno tijelo na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine« broj 115/18), izdaje

POTVRDNICU (red. br._____/20___)

kojom se potvrđuje da
(naziv, ime i prezime vlasnika grla)


iz
(adresa prebivališta/ adresa sjedišta)


OIB:


sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih grla konja pasmine /

uzgojnog tipa
(naziv pasmine / uzgojnog tipa)
koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri ovlaštenom uzgojnom udruženju / nadležnom tijelu
  
i Središnjem registru kopitara.
(naziv uzgojnog udruženja / nadležnog tijela)


POPIS MUŠKIH RASPLODNIH GRLA KOJA SE PRIJAVLJUJU ZA POTPORU:

RBIme grlaUELNBroj živorođene ždrjebadi/uspješnih pripusta*
1.
2.
3.
4.
5.
TRAŽENI IZNOS POTPORE:


*odnosi se na zbroj sve živorođene ždrjebadi, potomaka pastuha, koja su upisana u uzgojne knjige uzgojnih organizacija čiji uzgojni program dopušta korištenje dotičnog pastuha gore navedene pasmine/uzgojnog tipa u uzgojnim shemama/pripustu i prema uvjetima iz pravilnika

Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu ostvarivanja prava za dodjelu potpore kroz Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (zaokruži odgovarajuću godinu).

Ovlašteno uzgojno udruženje/nadležno tijelo ovom potvrdom jamči za istinitost podataka sukladno uvjetima propisanim u podmjeri 4.2.b. Potpora uzgoju rasplodnih pastuha, Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Datum i mjesto:Potpis ovlaštene osobe:


PRILOG V.

Stranica 1

Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom su sljedeći:

1. Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa
1.a.Podmjera Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti
1.a.1.Troškovi članova povjerenstva za ocjenjivanje grla:
1.a.1.1.troškovi koji se navode u putnom nalogu:
– obračun dnevnica
– obračun prijevoznih troškova
– obračun troškova smještaja
1.a.1.2.troškovi intelektualnog rada sukladno iznosu navedenom u ugovoru o djelu ili računu
1.a.2.Troškovi najma prostora i kupovine/najma opreme neophodne za provođenje testiranja/ocjene grla
1.a.2.1.najam dvorane za jahanje/jahaonice, hipodroma ili drugog namjenskog objekta za održavanje istog
1.a.2.2.kupovina/najam opreme:
– motke
– kavalete
– prepone
– čunjevi
– traka za ograđivanje prostora
– zastavice
–     obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju
– znakovi za start i cilj
– vapno
– boja
–     podloga (zemlja, pijesak i drugi materijali namijenjeni i specificirani kao podloga za konjička natjecanja)
1.b.Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)
1.b.1.Troškovi službenog osoblja na natjecanju/turniru (uključujući troškove koji su sukladni troškovima iz točaka 1.a.1.1. i 1.a.1.2.
1.b.1.1.suci
1.b.1.2.dežurni liječnik
1.b.1.3.dežurni potkivač
1.b.1.4.dežurni veterinar
1.b.1.5. steward
1.b.1.6.službeni komentator/najavljivač
1.b.1.7.službeni fotograf
1.b.1.8.redarska služba
1.b.1.9.dizajner/postavljač parkura (borilišta)
1.b.1.10.pomoćnici dizajnera/postavljača parkura (borilišta)
1.b.1.11.pomoćno osoblje koje vodi brigu o smještaju, hranidbi, držanju i opremanju konja
1.b.1.12.šefa padoka/zagrijavališta
1.b.1.13.zapisničara natjecanja
1.b.1.14.vozača start mašine
1.b.1.15.handicapera
1.b.1.16.vozača autostarta
1.b.1.17.tajnika utrka
1.b.1.18.starter i pomoćni starter
1.b.1.19.pomoćno osoblje start mašine i autostarta
1.b.1.20.informatičar/informatička podrška
1.b.1.20.1.mjerenje vremena:
1.b.1.20.2.obrada podataka
1.b.1.20.2.1.vođenje prijemnog ureda
1.b.1.20.2.2.izrada startnih lista
1.b.1.20.2.3.izrada rezultatskih lista
1.b.1.20.2.4.izrada ocjenskih lista
1.b.1.20.2.5.vođenje blagajne
1.b.1.20.2.6.priprema podataka za dostavu medijima
1.b.1.20.2.7.izrada akreditacija
1.b.1.20.2.8.opsluživanje video zida
1.b.1.20.3.izrada i održavanje web stranice, objava vijesti na web stranici
1.b.1.20.4.podrška natjecanjima na društvenim mrežama
1.b.1.20.5.video snimanje
1.b.1.20.6.izravan prijenos natjecanja
1.b.1.20.7.izrada promotivnih video materijala
1.b.1.20.8.usluga Foto-finish
1.b.1.21.Najam prezentacijske opreme
1.b.1.21.1.najam razglasa
1.b.1.21.2.najam video zida
1.b.1.22.Troškovi javnih službi
1.b.1.22.1.hitna pomoć
1.b.1.22.2.vatrogasci
1.b.1.22.3.policija
1.b.1.22.4.službeni veterinar
1.b.1.22.5.trošak ishodovanja veterinarsko-zdravstvene suglasnosti nadležnoga veterinarskog ureda za održavanje natjecanja
1.b.1.22.6.naknada za Službu zaštite autorskih muzičkih prava (HDS ZAMP) za predmetno natjecanje
1.b.1.23.Troškovi kontrole dopinga
1.b.1.23.1.uzimanje uzoraka krvi i/ili urina za kontrolu dopinga
1.b.1.23.2.laboratorijska analiza
1.b.1.23.2.nabavka BEREG-KIT za životinje
1.b.1.24.Troškovi osiguranja i promidžbe
1.b.1.24.1.police osiguranja od slučaja nezgode prema trećoj osobi
1.b.1.24.2.police osiguranja grla
1.b.1.24.3.tiskani letci s programom natjecanja, plakati, obavijesti u tiskanim medijima, radiju, TV-u
1.b.1.25.Troškovi uređenja mjesta odvijanja natjecanja (obilježavanja staze, terena, veterinarskih vrata i startno-ciljnog mjesta)
1.b.1.25.1.čunjevi
1.b.1.25.2.traka za ograđivanje prostora
1.b.1.25.3.zastavice i druge oznake koje se koriste za označavanje staze
1.b.1.25.4.trošak usluga strojnog uređenja staze
1.b.1.25.5.obilježivači ulaza/izlaza, skretanja/smjera prolazaka na utrci/natjecanju
1.b.1.25.6.izrada startnih brojeva natjecatelja
1.b.1.25.6.znakovi za start i cilj
1.b.1.25.7.vapno, boja
1.b.1.25.8.troškovi usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
1.b.1.25.9.troškovi odlaganja, odvoza i zbrinjavanja otpada (najam kemijskih WC-a, kontejnera, kanti za smeće i sl.)
1.b.1.26.Troškovi nagrada
1.b.1.26.1.trofeji
1.b.1.26.2.rozete
1.b.1.26.3.vijenac
1.b.1.26.4.deka
1.b.1.26.5.novčana nagrada
1.b.1.26.6.pehari i medalje
1.b.1.27.Troškovi najma smještaja za konje
1.b.1.27.1.boks (smještajni prostor)
1.b.1.27.2.hrana i voda
1.b.1.27.3.stelja