Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

NN 55/2019 (31.5.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1046

Na temelju članka 10. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (»Narodne novine«, br. 84/13, 20/14 i 108/15), u članku 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» – Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 328, 21. 12. 2018.).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. dražba jamstava podrijetla – postupak prodaje jamstava podrijetla električne energije iz sustava poticaja sudionicima dražbe,«.

Dosadašnje točke 2., 3., 4. i 5. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 7. riječi: »osim onoga koji ima status povlaštenog proizvođača električne energije,« brišu se.

Dosadašnja točka 7. briše se.

U točki 8. riječi: »,odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača« brišu se.

Članak 3.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Za električnu energiju iz sustava poticaja koju operator tržišta električne energije prodaje na tržištu električne energije provode se dražbe jamstava podrijetla električne energije.

(2) Prihodi od prodaje na dražbi jamstava podrijetla koriste se u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: », odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača« brišu se.

U stavku 3. riječi: », odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača« brišu se.

U stavku 4. riječi: »Korisnički račun povlaštenog proizvođača« zamjenjuju se riječima: »Korisnički račun«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Korisnički račun za postrojenja u sustavu poticanja otvara se za operatora tržišta električne energije kao korisnika registra u svrhu prikupljanja financijskih sredstava u sustavu poticanja.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »državi članici Europske unije, ugovornoj strani Energetske zajednice ili trećoj zemlji« zamjenjuju se riječima: »drugoj državi članici Europske unije ili ugovornoj strani Energetske zajednice«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Republika Hrvatska ne priznaje jamstva podrijetla električne energije koja je izdala treća država, osim ako je Europska unija s tom trećom zemljom sklopila sporazum o uzajamnom priznavanju jamstava podrijetla električne energije izdanih u državama članicama Europske unije i odgovarajućih sustava jamstava o podrijetlu električne energije utvrđenih u toj trećoj zemlji, i to samo ako postoji izravan uvoz ili izvoz energije.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »državama članicama« zamjenjuju se riječima: »drugim državama članicama«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »propisom«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. broj: »6.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 6.

U cijelom članku 8. riječi: », odnosno korisnički račun povlaštenog proizvođača« u odgovarajućem padežu brišu se.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječ: »Naknadu« zamjenjuje se riječju: »Naknade«.

U stavku 2. riječ: »Naknada« zamjenjuje se riječju: »Naknade«, a riječ: »je« zamjenjuje se riječju: »su«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Korisnik registra plaća godišnju naknadu za vođenje korisničkog računa u registru, godišnje naknade za sva registrirana proizvodna postrojenja na svom korisničkom računu i pojedinačne naknade za izdavanje jamstva podrijetla i prijenos jamstva podrijetla.«.

U stavku 4. riječ: »Naknada« zamjenjuje se riječju: »Naknade«, a riječ: »određuje« zamjenjuje se riječju: »određuju«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

» (5) lznimno od stavka 3. ovoga članka, naknade iz stavka 1. ovoga članka ne naplaćuju se za proizvodna postrojenja iz sustava poticaja.«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. riječi: »koji ima otvoren korisnički račun povlaštenog proizvođača.« zamjenjuju se riječima: »koji ima status povlaštenog proizvođača.«.

U stavku 3. podstavku 6. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »propisom«.

U podstavku 7. riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječju: »propisom«, a riječ: »pravilniku« zamjenjuje se riječju: »propisu«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog postrojenja, odnosno proizvodne jedinice koja ima status povlaštenog proizvođača električne energije za koje je na snazi ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom te čija se jamstva podrijetla stavljaju na dražbe jamstava podrijetla, izdaje se jamstvo podrijetla električne energije na poseban korisnički račun operatora tržišta električne energije, namijenjen isključivo u svrhu provedbe dražbi.«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 3. riječi: »stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«.

U stavku 6. broj: «20.« zamjenjuje se brojem: »10.«.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/36

Urbroj: 50301-25/05-19-2

Zagreb, 30. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.