Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN 55/2019 (31.5.2019.), Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

Ministarstvo financija

1051

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, broj 115/16) ministar financija donosi

ODLUKU

KOJOM SE UTVRĐUJU UVJETI I NAČIN PREUZIMANJA PODATAKA O DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EVIDENCIJE O DOHOCIMA I PRIMICIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (dalje u tekstu: sustav EDIP).

(2) Temeljem ove Odluke Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima (dalje u tekstu: korisnici sustava) kojima je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

(3) Korisnici sustava iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– tijela državne uprave i druga državna tijela

– tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave

– pravne osobe koje imaju javne ovlasti

– studentski centri.

(4) Korisnicima sustava se omogućuje dohvat podataka iz sustava EDIP na neograničeno vrijeme te se korištenje sustava ne naplaćuje.

II. DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 2.

(1) Korisnicima sustava omogućuje se dohvat podataka iz sustava EDIP upitom po OIB-u.

(2) Dostupnost podataka omogućuje se korištenjem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima o dohocima i primicima.

(3) Podaci se razmjenjuju uspostavom sustava:

1. elektroničkog pristupa podacima razmjenom podataka putem web-servisa koji korisniku sustava omogućava upit u realnom vremenu za pojedinačan OIB te

2. elektroničke razmjene podataka – batcha koji korisniku sustava omogućava dostavu podataka za grupu OIB – ova prema prethodno dostavljenom zahtjevu.

(4) Korisniku sustava se omogućuje elektronički dohvat podataka o dohocima i primicima putem web-servisa i/ili elektroničke razmjene podataka – batch.

(5) Dohvat podataka o dohocima i primicima omogućen je za razdoblje od 1. siječnja 2014. godine i to za:

1. kalendarsku godinu

2. razdoblje od dva do dvanaest mjeseci u kontinuitetu

3. mjesec.

(6) Ministarstvo financija, Porezna uprava korisniku sustava podatke iz sustava EDIP dostavlja u skladu sa stanjem evidentiranim u svom informacijskom sustavu u trenutku dohvata podataka.

III. SUGLASNOST STRANAKA U POSTUPKU

Članak 3.

(1) Korisnici sustava se obvezuju od stranaka u postupku zatražiti pisanu suglasnost da u njihovo ime od Ministarstva financija, Porezne uprave mogu zatražiti podatke o dohocima i primicima iz sustava EDIP radi postupanja po njihovom zahtjevu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka korisnici sustava nisu dužni pribaviti pisanu suglasnost stranaka u postupku ako podatke iz svog djelokruga rada prikupljaju po službenoj dužnosti.

IV. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 4.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava osigurava korisnicima sustava, na njihov zahtjev, dostupnost podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP, primjenom informacijskih tehnologija, poštujući propise o zaštiti osobnih podataka.

(2) Korisnici sustava su dužni osigurati opravdanost dohvata i korištenja podataka, poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kod pristupa podacima iz sustava EDIP, voditi posebnu evidenciju o službenicima koji imaju pravo pristupa podacima iz sustava EDIP. Osobni podaci mogu se prikupljati samo u svrhu za koju je korisnik sustava dobio ovlaštenje. Nedopušteno objavljivanje, neovlašteno korištenje i svaka druga zlouporaba biti će sankcionirana kaznenim odredbama sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava vodi evidenciju o pristupu sustavu EDIP te bilježi podatke o osobama koje su vršile dohvat podataka, vremenu dohvata podataka i u koju svrhu je dohvat podataka izvršen.

V. PRIHVAĆANJE ODLUKE I DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 5.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava, na temelju dostavljenog pisanog dopisa za pristupanjem sustavu EDIP, korisniku sustava dostavlja:

– popis svrha za razmjenu podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP

– tehničku dokumentaciju ovisno o vrsti elektroničke razmjene podataka: Okvir interoperabilnosti-tehnička specifikacija i Batch razmjena podataka – tehnička specifikacija.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava, uz dokumente propisane stavkom 1. ovoga članka, Uredima državne uprave u županijama dostavlja Zahtjev za aktivaciju i promjenu usluga putem web aplikacije (dalje u tekstu: Zahtjev). Popunjeni Zahtjev potrebno je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Zahtjev se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

(3) Čelnik tijela odnosno odgovorna osoba korisnika sustava dužna je donijeti Odluku o prihvaćanju uvjeta iz ove Odluke za pristupanje sustavu EDIP.

(4) U Odluci je potrebno definirati svrhu ili više njih za koju se traži pristupanje sustavu EDIP uz navođenje zakonske osnove i/ili općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno statuta studentskog centra kojim dokazuje opravdanost pristupa podacima o dohocima i primicima.

(5) U Odluci je potrebno definirati i način elektroničke razmjene podataka te razdoblje za koje su potrebni podaci sukladno odredbama članka 2. stavcima 4. i 5. ove Odluke.

(6) U Odluci je potrebno navesti podatak o kontakt osobi za dohvat podataka iz sustava EDIP i njezinoj elektroničkoj pošti.

(7) Odluku iz stavka 3. ovoga članka potrebno je dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi na usuglašavanje, a po dobivenoj suglasnosti istu je potrebno donijeti odnosno objaviti u Službenom glasilu kada je to propisano posebnim propisima.

(8) Nakon donošenja odnosno objave Odluke iz stavka 3. ovoga članka istu je potrebno dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi pristupa sustavu EDIP.

(9) Ministarstvo financija, Porezna uprava nakon dostavljene Odluke te uz tehničku podršku APIS-IT-a dostavlja korisniku sustava odobrenje i šifru korisnika sustava za preuzimanjem podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP.

(10) Preuzimanje podataka može se izvršiti odmah po dobivenom odobrenju Ministarstva financija, Porezne uprave.

(11) Ako se promijene podaci u Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka, Uredi državne uprave u županijama dužni su, odmah po promjeni, o tome obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

(12) Ako se promijene podaci iz stavka 6. ovog članka korisnik sustava dužan je, odmah po promjeni, o tome obavijestiti Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

(13) Ova Odluka se ne odnosi na korisnike sustava koji u svom djelokrugu rada koriste svrhe i/ili podatkovne skupove koji nisu obuhvaćeni popisom svrha i tehničkom dokumentacijom iz stavka 1. ovog članka.

(14) Za korisnike sustava iz stavka 13. ovoga članka, omogućuje se dostupnost podataka o dohocima i primicima iz sustava EDIP sklapanjem Protokola o razmjeni podataka uz prethodno podnošenje pisanog zahtjeva za pristupanjem sustavu EDIP.

(15) Protokol o razmjeni podataka je dokument kojim se opisuje operativno postupanje, pravila i odnosi pri komunikaciji između Ministarstva financija, Porezne uprave kao voditelja službene Evidencije, korisnika sustava i APIS-IT-a kao tehničke podrške Ministarstva financija, Porezne uprave.

(16) Korisnici sustava moraju osigurati tehničke preduvjete za razmjenu podataka iz sustava EDIP kako bi se isporuka podataka mogla realizirati u potpunosti, odnosno moraju razviti vlastitu aplikaciju za preuzimanjem podataka iz sustava EDIP te pribaviti potrebne certifikate.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

(2) Protokoli o razmjeni podataka koje su korisnici sustava sklopili prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju i dalje na snazi za razdoblje za koje su sklopljeni.

(3) Odluke koje su korisnici sustava donijeli prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju i dalje na snazi za razdoblje za koje su sklopljene.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako nastupe činjenice kojima bi se sklopljeni Protokol o razmjeni podataka trebao izmijeniti, korisnici sustava su dužni postupiti sukladno odredbama članka 5. stavka 3. ove Odluke.

(5) Stavak 4. ovoga članka ne odnosi se na korisnike sustava koji su sklopili Protokol o razmjeni podataka sukladno članku 5. stavku 14. ove Odluke.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako nastupe činjenice kojima bi se sklopljene Odluke trebale izmijeniti, korisnici sustava su dužni postupiti sukladno odredbama članka 5. stavka 3. ove Odluke.

(7) Danom ukidanja korisnika sustava sukladno posebnim propisima stavlja se van snage važeća Odluka korisnika sustava odnosno sklopljen Protokol o razmjeni podataka iz sustava EDIP.

(8) Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (»Narodne novine«, broj 20/17 i 62/17).

Klasa: 410-01/17-01/98
Urbroj: 513-07-21-01/19-3
Zagreb, 15. svibnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG

ZAHTJEV
ZA AKTIVACIJU I PROMJENU USLUGA PUTEM WEB APLIKACIJE

INSTITUCIJA:
OIB INSTITUCIJE:
 
ADMINISTRATOR
Ime:
Prezime:
Broj telefona:
E-mail:
Ukidanje ovlaštenja postojećeg administratora:
Dodavanje novog administratora:
OIB administratora:


SLUŽBENICI
RBROIBIME I PREZIMEe-mail/broj telefonaDodavanje ovlaštenjaUkidanje ovlaštenja

SVRHE

(ŠIFRE)

Dodavanje svrheUkidanje svrhe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.15.

   
Potpis čelnika tijela