Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu

NN 55/2019 (31.5.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1054

Na temelju članka 46. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU

Članak 1.

U Pravilniku o putnom listu (»Narodne novine«, br. 57/18.) članak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi: »(2) Obrazac putnog lista iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 6. mijenja se i glasi: »(6) Naknada za izdavanje knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, ako ju izdaje Ministarstvo nadležno za promet, prihod je Državnog proračuna.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 7. briše se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/54
Urbroj: 530-08-01-2-19-1
Zagreb, 13. svibnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

Obrazac

(prednja strana omota)

(svijetlo plavi papir A4)

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

KNJIGA PUTNIH LISTOVA
za povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

Knjiga br.:

Naziv prijevoznika ili ime i prezime prijevoznika:

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................……………………....…………
Mjesto i datum izdavanja knjigePotpis i pečat nadležnog tijela


(unutarnja strana omota knjige)

(prednja strana – plavi papir – A4)

(putni list – stražnja strana)

5Plan putovanjaDnevne etape
Datumiod mjestado mjesta

km

pun

km

prazan

Ukupno
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
6Datum ispunjavanja putnog lista:Potpis i pečat prijevoznika:
7Nepredviđene promjene: