Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 55/2019 (31.5.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1055

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013, 14/2014 i 32/2019), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s ministrom zaštite okoliša i energetike i ministrom zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 131/2013, 16/2014, 90/2014, 142/2014, 128/2015, 92/2016, 20/2017 i 58/2018) u članku 1. stavku 2. iza točke 37. dodaju se točke 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. i 46. koje glase:

»38. Direktiva (EU) 2017/2102 Europskog parlamenta i Vijeća оd 15. studenoga 2017. o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Tekst značajan za EGP) (SL L 305, 21. 11. 2017.)

39. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/736 оd 27. veljače 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene električne i elektroničke komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.)

40. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/737 оd 27. veljače 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima za lemljenje diskoidalnih i ravnih višeslojnih keramičkih kondenzatora s izvodima (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.)

41. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/738 оd 27. veljače 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.)

42. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/739 оd 1. ožujka 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u čeličnim legurama (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.)

43. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/740 оd 1. ožujka 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u aluminijskim legurama (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.)

44. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/741 оd 1. ožujka 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo kao element u bakrenim legurama (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.)

45. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/742 оd 1. ožujka 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima s visokim temperaturama taljenja (Tekst značajan za EGP) (SL L 123, 18. 5. 2018.).

46. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2019/178 оd 16. studenoga 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u ležajevima i tuljcima ležajeva za primjenu u određenoj necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu (Tekst značajan za EGP) (SL L 33, 5. 2. 2019.)

Članak 2.

U članku 2. stavku 3. točki (j) iza riječi »poduzeća« umjesto točke stavlja se točka-zarez i iza točke (j) dodaje se točka (k) koja glasi:

»(k) orgulje.«.

Članak 3.

U članku 3. točka 28. mijenja se i glasi:

»28.) necestovni pokretni strojevi koji su dostupni isključivo za profesionalnu uporabu’ znači strojevi s ugrađenim izvorom energije ili s vučnim pogonom s vanjskim izvorom napajanja koji moraju biti pokretni da bi radili ili se u radu moraju kontinuirano ili polukontinuirano kretati između niza fiksnih radnih lokacija, a dostupni su isključivo za profesionalnu uporabu.«.

Članak 4.

(1) U članku 4. stavku 2. točki 1. iza podtočke (e) dodaje se podtočka (f) koja glasi:

»sveg drugog EEO-a koji nije bio obuhvaćen područjem primjene koji je uvršten u kategoriju 11. iz Priloga I. ovoga Pravilnika i koji je stavljen na tržište prije 22. srpnja 2019.«.

(2) U članku 4. stavku 2. točki 1. dosadašnja podtčka (f) postaje podtočka (g).

(3) U članku 4. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»Pod uvjetom da se ponovna uporaba odvija u povratnim zatvorenim sustavima poslovanja među poduzećima koji se mogu revidirati i da se o ponovnoj uporabi rezervnih dijelova obavijesti potrošač, stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na ponovno uporabljene rezervne dijelove:

(a) oporabljene iz EEO-a stavljenog na tržište prije 1. srpnja 2006. i uporabljene u EEO-u stavljenom na tržište prije 1. srpnja 2016.;

(b) oporabljene iz medicinskih proizvoda ili instrumenata za praćenje i kontrolu stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2014. i uporabljene u EEO-u stavljenom na tržište prije 22. srpnja 2024.;

(c) oporabljene iz in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2016. i uporabljene u EEO-u stavljenom na tržište prije 22. srpnja 2026.;

(d) oporabljene iz instrumenata za praćenje i kontrolu u industriji stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2017. i uporabljene u EEO-u stavljenom na tržište prije 22. srpnja 2027.;

(e) oporabljene iz sveg drugog EEO-a koji nije bio obuhvaćen područjem primjene Direktive 2002/95/EZ i koji je stavljen na tržište prije 22. srpnja 2019. i uporabljene u EEO-u stavljenom na tržište prije 22. srpnja 2029.«.

(4) U članku 4. stavku 2. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»Pod uvjetom da nije utvrđeno kraće razdoblje, najdulje razdoblje valjanosti za izuzeća navedena u Prilogu III. na dan 21. srpnja 2011., a koje se može produljiti:

(a) za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10. iz Priloga I. iznosi pet godina od 21. srpnja 2011.;

(b) za kategorije 8. i 9. iz Priloga I. iznosi sedam godina od relevantnih datuma utvrđenih u članku 4. stavku 3.; i

(c) za kategoriju 11. iz Priloga I. iznosi pet godina od 22. srpnja 2019.«.

Članak 5.

Članak 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika u skladu s člancima 15. – 26. Uredbe (EZ) br. 765/2008 obavljaju, sukladno svojim nadležnostima, sanitarni i tržišni inspektori Državnog inspektorata i farmaceutski inspektori ministarstva nadležnog za zdravstvo.«

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Odredbe članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se na medicinske proizvode i instrumente za praćenje i kontrolu koji su stavljeni na tržište od 22. srpnja 2014., na in vitro dijagnostičke medicinske proizvode koji su stavljeni na tržište od 22. srpnja 2016., na instrumente za praćenje i kontrolu u industriji koji su stavljeni na tržište od 22. srpnja 2017. te na sav ostali EEO koji je uvršten u kategoriju 11. iz Priloga I. ovoga Pravilnika i stavlja se na tržište od 22. srpnja 2019.«.

Članak 7.

(1) U Prilogu III. točka 6(a) mijenja se i glasi:

»6(a)Olovo kao element u čeličnim legurama za potrebe strojne obrade i u galvaniziranom čeliku s masenim udjelom olova do 0,35 %

Istječe:

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.

6(a)-IOlovo kao element u čeličnim legurama za potrebe strojne obrade s masenim udjelom olova do 0,35 % te u komponentama od vruće pocinčanog čelika s masenim udjelom olova do 0,2 %Istječe 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. te 10.«


(2) U Prilogu III. točka 6(b) mijenja se i glasi:

»6(b)Olovo kao element u aluminijskim legurama s masenim udjelom olova do 0,4 %.

Istječe:

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.,

6(b)-IOlovo kao element u aluminijskim legurama s masenim udjelom olova do 0,4 % pod uvjetom da to rezultat recikliranja aluminijskog otpada koji sadržava olovo.Istječe 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. te 10.
6(b)-IIOlovo kao element u aluminijskim legurama za potrebe strojne obrade s masenim udjelom olova do 0,4 %Istječe 18. svibnja 2021. od 1. do 7. te 10.«


(3) U Prilogu III. točka 6(c) mijenja se i glasi:

»6(c)Bakrene legure s masenim udjelom olova do 4 %

Istječe:

– 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. te 10.

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.«


(4) U Prilogu III. točka 7(a) mijenja se i glasi:

»7(a)Olovo u lemovima s visokim temperaturama taljenja (npr. u olovnim legurama, s masenim udjelom olova 85 % ili više)

Primjenjuje se za kategorije od 1. do 7. i 10. (osim primjena obuhvaćenih točkom 24. ovog Priloga) te istječe 21. srpnja 2021.

Za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji istječe 21. srpnja 2021.

Za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8. istječe 21. srpnja 2023.

Za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11. istječe 21. srpnja 2024.«


(5) U Prilogu III. točka 7(c)-I mijenja se i glasi:

»7(c)-IElektrične i elektroničke komponente koje olovo sadrže u staklu ili keramici, izuzimajući dielektričnu keramiku u kondenzatorima, npr. u piezoelektroničkim uređajima, ili u staklenim ili keramičkim matričnim spojevima

Primjenjuje se za kategorije od 1. do 7. i 10. (osim primjena obuhvaćenih točkom 34.) te istječe 21. srpnja 2021.

Za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji istječe 21. srpnja 2021.

Za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8. istječe 21. srpnja 2023.

Za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11. istječe 21. srpnja 2024.«


(6) U Prilogu III. točka 24. mijenja se i glasi:

» 24Olovo u lemovima za lemljenje diskoidalnih i ravnih višeslojnih keramičkih kondenzatora s izvodima

Istječe:

– 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. te 10.,

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.«


(7) U Prilogu III. točka 34. mijenja se i glasi:

»34Olovo u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra

Primjenjuje se na sve kategorije; istječe:

– 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. te 10.,

– 21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumenata za praćenje i kontrolu u industriji,

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.«


(8) U Prilogu III. iza točke 41. dodaje se točka 42. koja glasi:

»42

Olovo u ležajevima i tuljcima ležajeva u motorima s unutarnjim izgaranjem pogonjenima dizelskim gorivom ili plinom koji se upotrebljavaju u necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu:

– s ukupnim obujmom motora ≥ 15 litara;

ili

– s ukupnim obujmom motora < 15 litara, a motor je konstruiran za rad u primjenama pri kojima od signala za paljenje do punog opterećenja mora proći manje od 10 sekundi; ili se redovito održavanje obično provodi u teškim i prljavim uvjetima na otvorenom, kao što je slučaj u primjenama za rudarenje, građevinarstvo i poljoprivredu.

Primjenjuje se na kategoriju 11., osim primjena koje su obuhvaćene unosom 6(c) ovog Priloga.

Istječe 21. srpnja 2024.«


Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 12. lipnja 2019., osim članka 7. stavaka od 1. do 7. čije odredbe stupaju na snagu 1. srpnja 2019. i članka 7. stavka 8. čije odredbe stupaju na snagu 22. srpnja 2019.

Klasa: 011-01/18-01/179

Urbroj: 526-05-02-01-02/2-19-26

Zagreb, 27. svibnja 2019.

Ministar
Darko Horvat, v. r.