Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 56/2019 (5.6.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo poljoprivrede

1065

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1. i 7. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, broj 13/19) dodaje se novi članak 3a. koji glasi:

»UZGOJNI KAPACITET

Članak 3a.

(1) Maksimalna ulazna količina divljih tuna koja može biti stavljena u uzgojne kaveze u Republici Hrvatskoj iznosi 2947 tona.

(2) Maksimalni uzgojni kapacitet Republike Hrvatske iznosi 7880 tona.

(3) Maksimalna ulazna količina divljih tuna i maksimalni uzgojni kapacitet po pojedinom nositelju dozvole za akvakulturu prikazani su u tablici u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Maksimalna ulazna količina divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj po pojedinom nositelju dozvole za akvakulturu u 2019. godini ne smije biti veća od 187,5 t.«

Članak 2.

Iza Priloga 1. dodaje se Prilog 2. koji glasi:

»Prilog 2. Maksimalna ulazna količina divljih tuna i uzgojni kapacitet po nositelju dozvole za akvakulturu

Nositelj dozvole za akvakulturuBroj dozvoleMaksimalni ulaz divljih tuna (t)Uzgojni kapacitet (t)
Jadran tuna d.o.o.139736,751110
Pelagos Net Farma d.o.o.138736,75900
Sardina d.o.o.86736,751400
Kali tuna d.o.o.220736,754470
UKUPNO29477880


«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/13

Urbroj: 525-13/0340-19-3

Zagreb, 27. svibnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.