Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

NN 56/2019 (5.6.2019.), Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva

1069

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15 i 114/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 360-01/19-02/141, urbroj: 531-01-19-3 od 12. travnja 2019. Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva, na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, zadaće i poslovi Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Komora), prava i dužnosti članova Komore, postupak izbora i razrješenja članova tijela Komore, tijela Komore i upravljanje poslovima Komore, oblici organiziranja i rada u Komori, oblici strukovnog povezivanja i rada, rad stegovnih tijela i centra za mirenje pri Komori, opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore, Tajništvo Komore, ured Predsjednika Komore te druga pitanja značajna za rad Komore.

1.2. Izrazi koji se koriste u Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

2.1. Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke, ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, te stranih osoba strojarske struke koji obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u svojstvu odgovorne osobe, u skladu s posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u području prostornog uređenja i gradnje i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

2.2. Komora je pravna osoba javnog prava s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim posebnim zakonima koji uređuju obavljanje djelatnosti u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje, priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, te Statutom.

Članak 3.

3.1. Sukladno Zakonu, članstvo u Komori je obvezno.

3.2. Članovi Komore su ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke, ovlašteni voditelji radova strojarske struke i strane osobe strojarske struke koji u skladu s posebnim zakonima obavljaju poslove regulirane profesije strojarske struke u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te građenja.

3.3. Članstvo u Komori stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje i Statutom.

3.4. U imenike, upisnike i evidencije Komore upisuju se: državljani Republike Hrvatske, državljani država Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP), te državljani trećih država, u skladu s uvjetima propisanim posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Naziv i sjedište Komore

Članak 4.

4.1. Naziv Komore je: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.

4.2. Naziv Komore u prijevodu na engleski jezik je: CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS.

4.3. Skraćeni naziv Komore je: HKIS.

4.4. Sjedište Komore je u Zagrebu.

4.5. Komora se upisuje u sudski registar Trgovačkog suda.

Znak Komore

Članak 5.

5.1. Komora ima svoj znak, čiji izgled utvrđuje Upravni odbor Komore.

Pečat Komore

Članak 6.

6.1. Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb sa znakom Komore u sredini.

6.2. Pečati se mogu otiskivati u tamnoplavoj i ljubičastoj tinti.

6.3. Uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove uprave, Komora koristi pečat s grbom Republike Hrvatske, na aktima (javnim ispravama), koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti, te iskaznicama članova Komore.

II. JAVNOST RADA

Članak 7.

7.1. Rad Komore je javan.

7.2. Komora javnosti i zainteresiranim osobama osigurava pristup informacijama o svom radu u skladu s odredbama posebnih zakona kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i objavama na mrežnim stranicama Komore.

7.3. Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Članak 8.

8.1. Općim aktom koji donosi Upravni odbor, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

8.2. Podaci dobiveni tijekom postupaka provedenih u skladu sa Zakonom i Statutom, smiju se upotrijebiti sukladno zakonima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

8.3. Zainteresirane osobe imaju pravo dobiti podatke o tome da li je određena osoba upisana u odgovarajući imenik, upisnik ili evidenciju Komore.

III. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

9.1. Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena Zakonom te drugim posebnim zakonima.

9.2. Komora pored javnih ovlaštenja obavlja sljedeće zadaće i poslove:

9.2.1. Promiče strojarsku struku i inženjersku djelatnost u cilju zaštite javnog interesa i trećih osoba:

9.2.1.1. poticanjem i organiziranjem nastupa inženjerske struke pred stručnom javnošću,

9.2.1.2. informiranjem šire javnosti o postignućima strojarske struke u obavljanju inženjerske djelatnosti,

9.2.1.3. sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika,

9.2.1.4. razvijanjem strukovne etike i

9.2.1.5. davanjem obvezujućih stručnih mišljenja o pojedinim pitanjima u djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te građenja, u okviru strojarske struke.

9.3. Razvija jedinstveni sustav organiziranosti u obavljanju inženjerske djelatnosti u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, posebnim zakonima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje i Statutom.

9.4. Zastupa interese ovlaštenih osoba strojarske struke pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave:

9.4.1. suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave,

9.4.2. sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području graditeljstva i prostornoga uređenja,

9.4.3. davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata, upućivanjem inicijativa za donošenje novih zakona i podzakonskih akata od interesa za članove Komore,

9.4.4. održavanjem temeljnih principa rada Komore, edukacijom, unapređenjem zakonodavnog okvira, suradnjom sa srodnim komorama, udrugama civilnog društva, medijima, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama.

9.5. Organizira i provodi stručno usavršavanje, organiziranjem i izgradnjom sustava obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje i mobilnost, te vođenjem evidencija članova komore u području obrazovanja i osposobljavanja.

9.6. Ugovara osnovno osiguranje od profesionalne odgovornosti za svoje članove u skladu s odredbama Zakona i drugih zakona.

9.7. Potiče izdavačku djelatnost za potrebe inženjerske djelatnosti članova Komore.

9.8. U skladu sa Zakonom osniva stegovna tijela Komore i Centar za mirenje pri Komori.

9.9. Pruža pomoć članovima Komore:

9.9.1. kroz savjetodavne i druge usluge i

9.9.2. organizacijom seminara i stručnih predavanja, i davanjem stručnih savjeta i mišljenja pri obavljanju djelatnosti.

9.10. Surađuje s odgovarajućim državnim tijelima u provedbi smanjenja pretjeranog opterećenja za pružatelje usluga. Radi na razvoju digitalne e-procedure za podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola za pružanje usluga projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i izvođenja u djelatnosti građenja. Kroz integrirani sustav e-poslovanja i državnu informacijsku strukturu, uvođenjem sustava upravlja dokumentacijom u skladu sa standardima za upravljanje dokumentima.

9.11. Rješava tekuća pitanja od značaja za inženjersku djelatnost.

9.12. Obavlja i druge zadaće određene Zakonom, posebnim zakonima i/ili ovim Statutom.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 10.

10.1. Članovi Komore su ravnopravni, imaju jednaka prava i dužnosti, te postupaju u skladu sa Zakonom, drugim zakonima i Statutom Komore.

10.2. Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u ustrojstvenim oblicima rada i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima i radnim tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim Statutom.

10.3. Rad u tijelima Komore i drugim oblicima organiziranja temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, na ravnopravnosti članova u realizaciji njihovih prava i dužnosti.

10.4. Član tijela Komore odgovoran je osobno za svoj rad i u skladu sa svojim ovlastima, pravima i dužnostima za rad i odluke tijela Komore čiji je član.

Članak 11.

11.1. Izabrani, odnosno imenovani članovi tijela i radnih tijela Komore svoje dužnosti obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, osim ako Zakonom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije uređeno.

11.2. Za sudjelovanje na sjednicama birani i imenovani članovi tijela i radnih tijela Komore imaju pravo na naknadu materijalnih troškova, a naknadu za rad mogu primati prema općem aktu Komore, koji donosi Upravni odbor Komore.

Članak 12.

12.1. Prava članova Komore su:

12.1.1. izborno pravo u skladu s odredbama Statuta i općeg akta koji utvrđuje izborno pravo,

12.1.2. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore,

12.1.3. imenovanja u radna tijela i tijela Komore,

12.1.4. korištenje usluga i pogodnosti koje svojim članovima omogućava Komora,

12.1.5. prisustvovanje seminarima, simpozijima i ostalim oblicima stručnog usavršavanja, te susretima koje organizira Komora,

12.1.6. aktivno i pasivno sudjelovanje provedbe programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja,

12.1.7. obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti,

12.1.8. slobodno istupanje iz članstva Komore,

12.1.9. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja strojarske struke

12.1.10. nadležnim stegovnim tijelima podnositi prijave za pokretanje stegovnog postupka,

12.1.11. pred Centar za mirenje iznositi međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i odlučivanja u tim sporovima

12.1.12. predlagati donošenje drugih zakona, podzakonskih akata te akata Komore,

12.1.13. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz graditeljske djelatnosti u okviru strojarske struke, kao i mjera za provedbu istih i

12.1.14. druga prava utvrđena Zakonom, posebnim zakonima i/ili Statutom.

Članak 13.

13.1. Dužnosti članova Komore su:

13.1.1. pridržavati se odredaba Zakona, posebnih zakona, Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore; razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu jedinstvenih ciljeva komorskog sustava,

13.1.2. savjesno obavljati dužnosti u tijelima Komore i radnim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani,

13.1.3. redovito obavještavati Komoru, odnosno njezina mjerodavna tijela o promijeni adrese sjedišta ureda, odnosno Zajedničkog ureda, o podacima koji se upisuju u imenike, upisnike te evidencije Komore o svim podacima, odnosno promjenama podataka koji su određeni zakonima i podzakonskim aktima iz područja prostornog uređenja i gradnje, Statutom i ostalim aktima Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene

13.1.4. imati ploču pokraj ulaska u zgradu u kojoj se nalazi ured ukoliko član obavlja djelatnost samostalno u vlastitom uredu ili Zajedničkom uredu, a u slučaju preseljenja na mjestu prijašnjeg sjedišta ureda ostaviti obavijest o preseljenju u trajanju od najmanje 90 dana,

13.1.5. plaćanje upisnine, redovito plaćanje članarine i ostalih naknada utvrđenih Statutom i drugim aktima Komore, u roku dospijeća,

13.1.6. u slučaju prestanka članstva ili mirovanja u Komori podmiriti sve dospjele obveze prema Komori i

13.1.7. poštivanje Zakona i drugih zakona koji uređuju poslove ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog voditelja građenja strojarske struke i ovlaštenog voditelja radova strojarske struke.

13.2. Član Komore koji nije platio članarinu, na način i u rokovima kako je utvrđeno općim aktom Komore, ne može biti kandidat za člana tijela Komore. Neplaćanje članarine na način i u rokovima kako je određeno općim aktom Komore razlog je za razrješenje člana tijela Komore.

13.3. Protiv člana Komore koji nije platio članarinu u visini godišnje članarine, pokreće se ovršni postupak i/ili stegovni postupak. Ne plaćanje članarine smatra se težom povredom dužnosti i ugleda.

13.4. Vjerodostojnom ispravom za pokretanje ovršnog postupka smatra se izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga Komore u skladu s ovršnim zakonom.

V. TIJELA KOMORE

Članak 14.

14.1. Tijela Komore su:

14.1.1. Skupština,

14.1.2. Nadzorni odbor,

14.1.3. Upravni odbor i

14.1.4. predsjednik Komore

14.2. Općim aktom Komore uređuju se izborni postupak i način imenovanja i razrješenja tijela Komore i Vijeća područnih odbora (dalje u tekstu: Pravilnik o izborima).

Skupština

Članak 15.

15.1. Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom. Skupština ima 35 članova.

15.2. Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri (4) godine, s pravom ponovnog izbora.

Članak 16.

16.1. U Skupštini treba biti osigurana regionalna zastupljenost.

16.2. Osiguravajući jedinstveno funkcioniranje komorskog sustava izbori, održavanje konstituirajuće sjednice skupštine Komore i imenovanja u tijela Komore, provode se u godini u kojoj ističe mandat izabranim članovima.

Članak 17.

17.1. Skupština:

17.1.1. Donosi:

17.1.1.1. Statut Komore,

17.1.1.2. program rada Komore,

17.1.1.3. Kodeks strukovne etike Komore,

17.1.1.4. Pravilnik o stegovnom postupanju,

17.1.1.5. Pravilnik o mirenju,

17.1.1.6. Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija osoba strojarske struke,

17.1.1.7. Pravilnik o izborima za tijela Komore i članove Vijeća područnih odbora,

17.1.1.8. Pravilnik o nadzoru nad radom članova,

17.1.1.9. poslovnike o radu tijela Komore,

17.1.1.10. Pravilnik o ustrojavanju i radu područnih odbora,

17.1.1.11. godišnji proračun prihoda i rashoda Komore,

17.1.1.12. druge pravilnike i akte u skladu s odredbama Zakona i drugim zakonima i

17.1.1.13. strateške odluke važne za rad Komore

17.2. Odlučuje o:

17.2.1. stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine bez obzira na vrijednost te o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna),

17.2.2. raspisivanju izbora,

17.2.3. o visini i dospijeću članarine, upisnine i naknada za usluge Komore,

17.2.4. o aktima i odlukama iz čl. 27.1.10. ovog Statuta,

17.2.5. o dodjeli priznanja Komore i statusu počasnog člana i

17.2.6. u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

17.3. Prihvaća izvještaj o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, o izvršenju programa rada Komore i izvještaj o nadzoru nad materijalnim i financijskim poslovanjem Komore

17.4. Imenuje i razrješava:

17.4.1. predsjednika Komore,

17.4.2. članove Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Komore,

17.4.3. članove Nadzornog odbora na prijedlog predsjednika Komore,

17.4.4. suce Stegovnog suda, Višega stegovnog suda, te stegovnog tužitelja i zamjenike na prijedlog Upravnog odbora.

17.5. Utvrđuje Listu izmiritelja na prijedlog Upravnog odbora.

17.6. Utvrđuje opću politiku rada i djelovanja.

17.7. Donosi stavove i preporuke o svim tematskim pitanjima od zajedničkog interesa, vezano uz rad, uvjete rada i stručnu problematiku na područjima obavljanja inženjerskih usluga, te o ostalim pitanjima u okviru zadaća Komore utvrđenih zakonima.

Članak 18.

18.1. Sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

18.2. Sjednicu Skupštine saziva i predsjedava joj predsjednik Komore, koji je i predsjednik Skupštine po funkciji.

18.3. Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

18.4. Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova Skupštine, osim u slučaju izbora, imenovanja i razrješenja članova tijela Komore i stegovnih tijela Komore kada je pravo glasovanja osobno i neprenosivo.

18.5. Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Članak 19.

19.1. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva (2) člana, koji se biraju na mandat od četiri (4) godine i za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

19.2. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Članak 20.

20.1. Nadzorni odbor:

20.1.1. nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore

20.1.2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,

20.1.3. nadzire rad Tajništva Komore,

20.1.4. podnosi Skupštini pisani izvještaj o obavljenom nadzoru nad materijalnim i financijskim poslovanjem Komore,

20.1.5. u slučaju potrebe podnosi i druga izvješća iz svoje nadležnosti.

20.2. Nadzorni odbor izvršava i druge poslove u skladu s odredbama Zakona, drugih zakona kao i one poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 21.

21.1. Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.

Upravni odbor

Članak 22.

22.1. Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 23.

23.1. Upravni odbor ima predsjednika i osam (8) članova.

23.2. Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.

23.3. Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda članova Skupštine na prijedlog Predsjednika Komore, na mandat od četiri (4) godine.

Članak 24.

24.1. Upravni odbor:

24.1.1. provodi odluke i zaključke Skupštine,

24.1.2. upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom, drugim zakonima i Statutom,

24.1.3. priprema sjednice Skupštine i nacrte općih akte o kojima odluku donosi Skupština,

24.1.4. predlaže nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave donošenje zakona i drugih propisa od značaja za djelatnost prostornog uređenja i gradnje,

24.1.5. zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,

24.1.6. određuje troškove i naknade za rad stegovnih tijela i Centra za mirenje pri Komori,

24.1.7. određuje visinu naknada za javno pravne usluge koje pruža Komora,

24.1.8. donosi odluku o iznosima naknada za rad, dnevnica i putnih troškova za članove tijela i radnih tijela Komore,

24.1.9. donosi odluku o izboru osiguravatelja od osnovne profesionalne odgovornosti članova Komore,

24.1.10. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna (slovima: dvjesto tisuća kuna) do iznosa od 2.000.000,00 kuna (slovima: dva milijuna kuna),

24.1.11. imenuje i razrješava predsjednika Centra za mirenje pri Komori,

24.1.12. predlaže Skupštini izmiritelje na Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Komori i članove stegovnih tijela Komore,

24.1.13. u ime Komore sklapa ugovor o radu s predsjednikom Komore,

24.1.14. utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore i podnosi ga Skupštini na donošenje,

24.1.15. utvrđuje prijedlog izvještaja o izvršenju godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Komore i podnosi ga Skupštini na prihvaćanje,

24.1.16. utvrđuje program stručnog usavršavanja i nadzire provedbu tog programa,

24.1.17. donosi program, te akte o uvjetima i način provođenja i praćenja stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu sa odredbama Zakona i drugih zakona,

24.1.18. imenuje Izborna povjerenstva,

24.1.19. donosi odluku o osnivanju radnih tijela i imenovanju i razrješenju članova radnih tijela,

24.1.20. razmatra izvješća o radu i odgovornost radnih tijela Komore koje osniva i čije članove imenuje,

24.1.21. donosi odluku o osnivanju, spajanju, pripajanju i ukidanju područnih odbora, ureda i centara i drugih oblika strukovnog djelovanja Komore u skladu s općim aktima Komore

24.1.22. donosi odluku o osnivanju trgovačkih društava, udruga i drugih pravnih osoba i prestanku rada istih,

24.1.23. donosi odluku o sudjelovanju Komore u projektima financiranim iz fondova Europske unije,

24.1.24. donosi odluku o pokretanju ovršnih postupaka ili podnosi prijavu stegovnom tužitelju kod neplaćanja članarine,

24.1.25. donosi odluku o organizaciji Opće konvencije, kongresa i drugih oblika skupova u svrhu promidžbe i razvijanja inženjerske struke,

24.1.26. donosi opće akte u skladu sa Statutom i Zakonom,

24.2. Upravni odbor rješava i ostala pitanja te donosi i ostale odluke i akte koji prema Zakonu, Statutu i drugim općim aktima nisu stavljena u djelokrug rada drugog tijela Komore.

24.3. Upravni odbor Komore može svoje pojedine ovlasti iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na druga tijela Komore.

Članak 25.

25.1. Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore, kojom i predsjedava.

25.2. Upravni odbor odlučuje većinom glasova članova Upravnog odbora.

25.3. Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Predsjednik komore

Članak 26.

26.1. Predsjednika Komore bira i imenuje Skupština iz redova svojih članova i razrješuje ga.

26.2. Mandat predsjednika Komore traje četiri (4) godine, a može biti ponovno biran na još jedan mandat.

26.3. Predsjednik Komore obavlja svoju funkciju na temelju ugovora o radu ili bez zasnivanja radnog odnosa.

26.4. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 27.

27.1. Predsjednik Komore:

27.1.1. predstavlja i zastupa Komoru, odgovora za zakonitost njezina rada te obavlja druge poslove određene Zakonom i Statutom,

27.1.2. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

27.1.3. saziva konstituirajuću sjednicu Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i radnih tijela Komore, Vijeća područnih odbora i Zbora područnih odbora,

27.1.4. usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja rada Komore,

27.1.5. raspolaže novčanim sredstvima Komore, raspoređuje sredstva unutar godišnjeg proračuna prihoda i rashoda i nalogodavac je za njegovo izvršenje,

27.1.6. nakon provedenog natječaja imenuje glavnog tajnika Komore i razrješuje ga,

27.1.7. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova tijela, radnih tijela Komore i zaposlenika Komore,

27.1.8. odlučuje o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna (riječima: dvjesto tisuća kuna), na godišnjoj razini,

27.1.9. donosi odluke o sklapanju ugovora o radu, pravima i obvezama iz radnih odnosa, te akte kojima se uređuju radno – pravni odnosi,

27.1.10. ima diskrecijsko pravo samostalno donijeti akte u provedbi javnih ovlasti, te druge akte i provoditi poslove i zadaće Komore, kada to u utvrđenim rokovima ne donesu ili provedu za to nadležna tijela Komore uz obvezu da tako donesene akte i odluke podnese Skupštini na potvrdu u roku šest mjeseci od dana donošenja,

27.1.11. utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta, podjelu poslova i odgovornosti zaposlenika Ureda predsjednika i Tajništva Komore, te uređuje i druga pitanja koje se odnose na organizaciju rada zaposlenika Komore,

27.1.12. razmatra ugovore o osnivanju zajedničkih ureda i

27.1.13. obavlja i druge poslove određene Statutom, Zakonom, drugim zakonom ili drugim općim aktima Komore.

27.2. predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

27.3. na prijedlog Predsjednika Komore, Upravni odbor temeljem donesene odluke može ovlastiti i druge osobe za raspolaganje novčanim sredstvima Komore.

Članak 28.

28.1. Predsjednik Komore osoba je ovlaštena za zastupanje Komore i potpisuje akte i odluke koje donosu tijela Komore, ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora te druge dokumente potrebne za izvršavanje zadaća i poslova Komore osim odluka Nadzornog odbora.

28.2. Predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti, imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore.

Članak 29.

29.1. Predsjednika Komore u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik Komore.

29.2. U slučaju da predsjednik Komore ne može više obavljati svoju dužnost, obavlja je dopredsjednik Komore do izbora novog predsjednika Komore. Izbori za predsjednika Komore provode se u roku od 6 mjeseci od trenutka prestanka obnašanja dužnosti Predsjednika Komore.

Dopredsjednik Komore

Članak 30.

30.1. Dopredsjednik Komore u svojem radu neposredno surađuje s Predsjednikom Komore, zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

30.2. Dopredsjednika Komore iz reda članova Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor.

30.3. Dopredsjednik Komore za svoj rad odgovara Predsjedniku Komore.

30.4. Mandat dopredsjednika Komore traje četiri godine.

Izbori za tijela Komore

Članak 31.

31.1. Odluku o raspisivanju izbora za članove tijela Komore donosi Skupština.

31.2. Članovi Komore svoje pravo da biraju i budu birani u tijela Komore, ostvaruju osobno, i to pravo ne mogu prenositi na druge osobe.

31.3. Pravilnikom o izborima propisuje se: postupak i način izbora, uvjeti koji kandidati moraju ispunjavati i sadržaj odluke za raspisivanje izbora, postupak i način izbora članova Skupštine, prestanak mandata članova Skupštine, postupak i način izbora, imenovanja i razrješenja Predsjednika, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora te ostala pitanja od značaja za izbor tijela Komore.

31.4. Ako se pravovremeno ne provedu izbori za članove Skupštine ili za druga tijela Komore, dosadašnji članovi nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih članova, najdulje jednu godinu od isteka mandata.

VI. STRUKOVNI RAD KROZ PODRUČNE ODBORE I DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANJA

Područni odbori Komore

Članak 32.

32.1. Područni odbori su oblik strukovnog organiziranja članova Komore, koji su osnovani s ciljem zastupanja interesa na principu regionalnog i strukovnog povezivanja, te organizacije rada na racionalan, ekonomičan i funkcionalan način.

32.2. Osnivanje, ustroj, regionalni obuhvat, kriteriji za određivanje broja područnih odbora, zadaće područnih odbora, prava i dužnosti članova Vijeća područnih odbora, izbor i provođenje organizacijskih promjena, izbor predsjednika i članova Vijeća područnih odbora, način sazivanja sjednica Zbora i Vijeća područnih odbora te druga pitanja važna za članove Komore s prebivalištem u regionalnom obuhvatu određenog područnog odbora uređuje se općim aktom u skladu s odredbama ovog Statuta.

32.3. O spajanju, pripajanju ili ukidanju područnih odbora iz stavka 2. ovoga članka samostalno odlučuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore ili najmanje 75% članova Komore s područja jedinice područne samouprave za koju se predlaže spajanje, pripajanje ili ukidanje.

Članak 33.

33.1. Područni odbor čine zbor, vijeće i predsjednik.

33.2. Zbor područnog odbora čine svi članovi Komore sa prebivalištem na području područnog odbora.

33.3. Zbor Područnog odbora saziva Predsjednik Komore.

Radna tijela Komore

Članak 34.

34.1. Kod razmatranja pitanja od značaja i zajedničkog interesa članova Komore za izvršenje određenih zadaća Komore, u Komori se mogu osnivati stalna i povremena radna tijela Komore.

34.2. Radna tijela mogu osnivati Predsjednik Komore i/ili Upravni odbor.

34.3. Aktom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav, te druga pitanja odlučna za rad.

Drugi oblici organiziranja

Članak 35.

35.1. Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, provoditi osnivanje drugih organizacijskih oblika u svrhu osiguravanja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova Komore i postizanja drugih ciljeva u interesu struke.

35.2. Komora je dužna štititi svoja osnivačka prava dogovornim uređivanjem djelatnosti te neposrednim sudjelovanjem u obnašanju upravljačkih prava.

Glasilo

Članak 36.

36.1. Komora može izdavati Glasilo.

36.2. Glasilo može biti i u elektroničkom obliku.

36.3. Upravni odbor Komore donosi odluku o potrebi i vremenu izdavanja Glasila te obliku i sadržaju Glasila.

VII. IMENICI, UPISNICI I EVIDENCIJE

Članak 37.

37.1. Komora u obavljanju javnih ovlasti vodi imenike, upisnike i evidencije koji su javne knjige, a isprave koje se izdaju u obavljanju tih poslova javne su isprave.

37.2. Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

37.2.1. imenike:

37.2.1.1. Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva,

37.2.1.2. Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke,

37.2.1.3. Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke i

37.2.1.4. Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke.

37.2.2. Upisnike:

37.2.2.1. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i

37.2.2.2. Upisnik zajedničkih ureda.

37.3. Evidencije:

37.3.1. Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima.

37.3.2. Evidenciju stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja

37.3.3. Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije i

37.3.4. Evidenciju izdanih EU potvrda

37.4. Komora pored evidencija iz stavka 37.3. ovoga članka uspostavlja i vodi:

37.4.1. Evidenciju o stegovnim postupcima

37.5. Komora u skladu sa Zakonom i drugim zakonima vodi i druge i/drugačije evidencije, upisnike i imenike.

37.6. Komora imenike, upisnike i evidencije vodi u računalnom obliku u formatu koji je dostupan e-dozvoli, te u obliku digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.

Članak 38.

38.1. Upravni odbor općim aktom propisuje ustroj, oblik i sadržaj javnih knjiga iz članka 37. ovoga Statuta, sadržaj baza podataka javnih knjiga u digitalnom obliku i način vođenja, te tehničku zaštitu podataka.

VIII. UPIS U IMENIKE, UPISNIKE I EVIDENCIJE

Strukovni naziv

Članak 39.

39.1. Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u odgovarajući imenik Komore, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje, posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i Statutom.

Članak 40.

40.1. Član Komore u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, drugim zakonima i ovim Statutom može se upisati u više imenika Komore, odnosno u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke te Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, i steći pravo na uporabu više strukovnih naziva u obavljanju djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, te obavljanje poslova ovlaštenih inženjera strojarstva, ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke i ovlaštenih voditelja radova strojarske struke.

40.2. Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova strojarske struke.

Članak 41.

41.1. Članovi su za članstvo u Komori dužni plaćati članarinu kao redovno godišnje davanje.

41.2. Članovi Komore dužni su Komori plaćati naknadu za obvezno profesionalno osiguranje koja može biti sadržana u iznosu članarine, sukladno općem aktu koji donosi Skupština.

41.3. Počasni članovi Komore, a koji nemaju status redovnog člana, ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke i ovlašteni voditelji radova strojarske struke za vrijeme statusa mirovanja, oslobođeni su plaćanja članarine.

41.4. Visina, dospijeće i način uplate članarine uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Upis u imenike

Članak 42.

42.1. Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke, Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke i Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke, propisani su Zakonom, drugim zakonima ovim Statutom i aktima Komore.

42.2. Postupak i način upisa u imenike iz stavka 1. ovoga članka uređuje se općim aktom Komore, koji donosi Upravni odbor.

Strukovni zadaci

Članak 43.

43.1. Ovlašteni inženjeri strojarstva obavljaju zadaće struke u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje.

43.2. Ovlašteni inženjeri strojarstva obavljaju poslove i djelatnosti koje, između ostalog, uključuju poslove projektiranja, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta), poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera i/ili glavnog nadzornog inženjera) i poslove projektantskog nadzora energetskih postrojenja; skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari; grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike pripreme i obrada voda; vodovoda i kanalizacije; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske opreme.

43.3. Ovlašteni voditelj građenja strojarske struke, u okviru zadaća svoje struke, obavljaju poslove vođenja građenja, poslove inženjera gradilišta i poslove izvođenje građevinskih i drugih radova u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje.

43.4. Ovlašteni voditelji građenja obavljaju poslove i djelatnosti koje, između ostalog, uključuju: stručne poslove izgradnje i građevinskih radova, te poslove, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova gradnje energetskih postrojenja; skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari; grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike pripreme i obrada voda; vodovoda i kanalizacije; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske opreme.

43.5. Ovlašteni voditelji radova strojarske struke u okviru zadaća svoje struke obavljaju poslove izvođenja građevinskih i drugih radova u skladu s odredbama posebnog zakona koji uređuje djelatnost prostornoga uređenja i gradnje.

43.6. Ovlašteni voditelji radova strojarske struke obavljaju poslove i djelatnosti koji, između ostalog, uključuju: poslove voditelja radova i poslove izvođenja radova, poslove odgovorne osobe za vođenje radova u svojstvu voditelja radova energetskih postrojenja; skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari; grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike pripreme i obrada voda; vodovoda i kanalizacije; procesnih i ostalih postrojenja te nosivih strojarskih konstrukcija strojarske opreme.

Upis u upisnike

Članak 44.

44.1. Komora u skladu sa Zakonom vodi Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Upisnik zajedničkih ureda.

44.2. U uredima iz stavka 1. ovoga članka zaposlenici ili vanjski suradnici na pojedinim poslovima projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mogu biti samo suradnici projektanta i/ili suradnici nadzornog inženjera strojarske struke, te ostalo potrebno administrativno osoblje.

44.3. Za upis u Upisnike iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada koju utvrđuje Upravni odbor Komore.

Članak 45.

45.1. Uvjeti te postupak upisa i druga pitanja odlučna za upis u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i Upisnik zajedničkog ureda, uredit će se općim aktom kojeg donosi Upravni odbor.

Upis u evidencije

Članak 46.

46.1. Komora u skladu sa Zakonom i u okviru javnih ovlasti ustrojava i vodi evidencije.

46.2. O činjenicama o kojima se vodi službena evidencija Komora izdaje uvjerenja, odnosno potvrde u vidu javnih isprava.

46.3. Za potvrde odnosno uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka plaća se naknada.

Zajedničke odredbe za upis u imenike, upisnike i evidencije

Članak 47.

47.1. Zahtjev za upis u imenike, upisnike i evidencije podnosi se pisano ili elektroničkim putem, na propisanim obrascima, a po ostvarivanju zakonskih i tehničkih uvjeta i putem servisa e-građanin.

47.2. Na temelju upisa u odgovarajući imenik, Komora izdaje rješenje, iskaznicu i pečat. Iskaznica i pečat su vlasništvo Komore. Za svako pojedino ovlaštenje Komora izdaje poseban pečat.

47.3. Veličinu i oblik, te način izdavanja, uporaba i vraćanje iskaznice i pečata uređuje se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

IX. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 48.

48.1. Ovlašteni inženjer strojarstva, ovlašteni voditelj građenja strojarske struke i ovlašteni voditelj radova strojarske struke dužni su upotpunjavati i usavršavati svoje znanje kontinuiranim praćenjem razvoja graditeljske struke te nastaviti obvezno stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja u skladu sa odredbama Zakona i drugih zakona.

Članak 49.

49.1. Tajništvo Komore organizira provođenje programa stručnog usavršavanja u skladu sa općim aktom Upravnog odbora, Zakonom, posebnim zakonima koji uređuju poslove prostornoga uređenja i gradnje, te općim aktom kojim utvrđuje program, uvjete i način provođenja, te praćenja stručnog usavršavanja članova Komore.

X. STEGOVNA TIJELA I CENTAR ZA MIRENJE

Stegovni sud i Viši stegovni sud

Članak 50.

50.1. U stegovnim predmetima protiv članova Komore i protiv stranih ovlaštenih osoba strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, u prvom stupnju odlučuje Stegovni sud Komore, a u drugom stupnju Viši stegovni sud Komore.

50.2. Stegovni sud Komore odlučuje u vijeću od tri suca, a Viši stegovni sud Komore u vijeću od pet sudaca. Predsjednik vijeća mora biti iz reda sudaca redovnih sudova, imenovanih na Listi sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda.

50.3. Listu sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda na prijedlog Upravnog odbora utvrđuje Skupština.

Stegovna odgovornost i stegovne mjere

Članak 51.

51.1. Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke, ovlašteni voditelji radova strojarske struke i strane ovlaštene osobe strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe odgovaraju u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, i Kodeksom strukovne etike.

51.2. Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog voditelja građenja strojarske struke, ovlaštenog voditelja radova strojarske struke i strane ovlaštene osobe strojarske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe izriču se stegovne mjere određene Zakonom.

Pokretanje stegovnog postupka

Članak 52.

52.1. Stegovni postupak po službenoj dužnosti pokreće stegovni tužitelj.

52.2. Stegovna djela, pokretanje stegovnog postupka, postupak pred stegovnim sudom, uvjeti odgovornosti, stegovne mjere te druga pitanja vezana za rad stegovnih tijela koja nisu uređena Zakonom i Statutom, uredit će se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Centar za mirenje

Članak 53.

53.1. Pri Komori djeluje Centar za mirenje.

53.2. Centar pruža usluge vezane uz postupak mirenja u kojem jedan ili više izmiritelja pomažu strankama, domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama da zaključe nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima slobodno raspolažu.

Članak 54.

54.1. Zaključena nagodba u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Komore je ovršna isprava ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj su se stranke nagodile. Sadrži izjavu obveznika o neposrednom dopuštenju ovrhe – klauzulu ovršnosti, u skladu s propisom koji uređuje mirenje, a stranke se mogu sporazumjeti da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta, sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe.

54.2. Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, ovrha nagodbe će se odbiti ako sklapanje nagodbe nije dopušteno, ako je nagodba suprotna javnom poretku, ako je sadržaj nagodbe neprovediv ili nemoguć.

54.3. Rad Centra za mirenje uređuje se pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština u skladu sa Zakonom i odredbama zakona koji uređuje mirenje.

XI. POČASNI ČLANOVI

Članak 55.

55.1. Komora ima počasne članove.

55.2. U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji te unapređenju komorskog sustava i inženjerske djelatnosti, Skupština može na prijedlog predsjednika Komore, dvije trećine (2/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora izabrati počasnog člana Komore.

55.3. Odluku o izboru odnosno opozivu počasnog člana Komore Skupština donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

55.4. Počasni članovi Komore pozivaju se na svečane sjednice tijela Komore, a na poziv Predsjednika Komore mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Komore. Počasni članovi Komore nemaju pravo odlučivanja.

Članak 56.

56.1. Počasno članstvo traje doživotno osim u iznimnim slučajevima, ako počasni član svojim ponašanjem šteti ugledu Komore, Skupština može na prijedlog Predsjednika Komore, dvije trećine (2/3) članova Skupštine ili Upravnog odbora opozvati izbor za počasnog člana Komore.

XII. PRIZNANJA

Članak 57.

57.1. Skupština može na prijedlog Predsjednika Komore, Upravnog odbora, Vijeća Područnog odbora i drugih članova Komore, zbog osobitog doprinosa Komori i njezinoj promidžbi u zemlji i inozemstvu, doprinosa strojarskoj struci te razvoju strojarske djelatnosti dodijeliti priznanja.

57.2. Utvrđivanje postupka i načina dodjeljivanja, izgled i sadržaj priznanja Hrvatske komore inženjera strojarstva uredit će se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

XIII. SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU, MEĐUNARODNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 58.

58.1. Komora surađuje s tijelima vlasti, državne uprave i drugim organizacijama.

58.2. Komora suradnju s tijelima iz stavka 1. ovoga članka u postupku izrade zakona i podzakonskih akata iz područja prostornoga uređenja i gradnje ostvaruje:

58.2.1. sudjelovanjem u radu radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata u upravnom području prostornoga uređenja i gradnje i

58.2.2. davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te upućivanjem inicijativa za donošenje novih zakona u interesu članova Komore.

Članak 59.

59.1. Komora u cilju realizacije interesa članova, može surađivati s drugim komorama, udruženjima i sličnim asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

59.2. Komora surađuje sa znanstvenim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama te njihovim zajednicama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u području graditeljstva.

XIV. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 60.

60.1. Opći akti Komore su Statut, Kodeks strukovne etike, pravilnici, poslovnici i drugi opći akti koje u okviru svoje nadležnosti i djelokruga rada donose tijela Komore.

60.2. Akte iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Predsjednik Komore.

Članak 61.

61.1. Inicijativu za donošenje Statuta, Kodeksa strukovne etike, pravilnika, poslovnika, i drugih općih akata te za izmjene i dopune istih akata mogu dati Predsjednik Komore, Upravni odbor i dvotrećinska većina članova Skupštine.

61.2. Inicijativa iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru.

61.3. Konačni prijedlog akta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga nadležnom tijelu Komore na donošenje.

Članak 62.

62.1. Opći akti objavljuju se na mrežnim stranicama Komore, i u »Narodnim novinama« kada je to propisano Zakonom ili općim aktom.

62.2. Opći akti Komore u pravilu stupaju na snagu danom donošenja, osim ukoliko propisom ili samim aktom nije drugačije određeno.

XV. IZVRŠAVANJE POSLOVA I ZADAĆA KOMORE

Ured predsjednika Komore

Članak 63.

63.1. Poslovi i zadaće redovitog i tekućeg poslovanja, stručni i administrativni poslovi za potrebe ovlasti i zadaća Predsjednika Komore iz članka 27. ovog Statuta obavljaju se u Uredu Predsjednika Komore.

63.2. Službenici Ureda predsjednika za svoj rad odgovaraju Predsjedniku Komore.

Tajništvo Komore

Članak 64.

64.1. Stručne, pravne, administrativne, pomoćne i druge poslove, te redovito i tekuće poslovanje obavlja Tajništvo Komore.

64.2. Organizacija Tajništva Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadataka Komore, utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Komore.

Članak 65.

65.1. Odluku o ustroju i sistematizaciji poslova službenika Ureda predsjednika i Tajništva Komore, organizacijsku strukturu, nadležnost, opis poslova te okvirni broj službenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, potrebne za obavljanje poslova iz djelokruga Komore, donosi Predsjednik Komore.

Članak 66.

66.1. Tijelo Komore koje je u skladu sa odredbama ovog Statuta nadležno za odlučuje o pojedinim stručnim, administrativnim ili pravnim poslovima može obavljanje tih stručnih, administrativnih ili pravnih poslova, ugovorom povjeriti nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

XVI. FINANCIJSKO POSLOVANJE I IMOVINA KOMORE

Članak 67.

67.1. Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim proračunom prihoda i rashoda na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova potrebnih za rad tijela, radnih tijela, Tajništva Komore i Ureda predsjednika Komore, te drugih predvidivih tekućih troškova.

67.2. Prihode i rashode Komora planira za svaku godinu u proračunu prihoda i rashoda za tekuću godinu.

67.3. Prijedlog godišnjeg proračuna prihoda i rashoda Upravni odbor utvrđuje najkasnije do kraja tekuće godine, a Skupština ga donosi najkasnije do kraja mjeseca siječnja sljedeće godine.

67.4. Ako Skupština do roka iz stavka 3. ovoga članka ne donese godišnji proračun prihoda i rashoda, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine, te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun Komore za tekuću godinu.

Članak 68.

68.1. Sredstva za obavljanje djelatnosti Komore osiguravaju se od:

68.1.1. upisnina, članarina, vlastitih prihoda Komore,

68.1.2. novčanih kazni izrečenih u stegovnim postupcima protiv članova Komore,

68.1.3. naknada troškova stegovnog postupka,

68.1.4. naknada za usluge koje pruža Komora.

68.1.5. donacija i sponzorstava,

68.1.6. prihoda od obavljanja javnih ovlasti i

68.1.7. ostalih prihoda iz drugih izvora.

Članak 69.

69.1. U pravnom prometu s trećim osobama Komora nastupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun.

69.2. U pravnom prometu s trećim osobama Komora za svoje obveze odgovara svim svojim sredstvima.

XVII. ZAŠTITA ARHIVSKOG I REGISTRACIJSKOG GRADIVA

Članak 70.

70.1. Prikupljanje, odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskog i registracijskog gradiva uređuju se općim aktom koji donosi Upravni odbor.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

71.1. Danom stupanja na snagu ovoga Statuta Predsjednik Komore, Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Vijeća područnih odbora, stegovni tužitelji, suci Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda i Centar za mirenje, izabrani odnosno imenovani na osnovi Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« 137/15), nastavljaju s radom do isteka mandata.

Članak 72.

72.1. Danom stupanja na snagu Statuta ovlašteni inženjeri strojarstva koji su pravo na projektiranje i/ili stručni nadzor građenja, te strukovne smjerove stekli u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Statutom Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« br. 82/09. i 78/13.), nastavljaju s radom kao osobe koje su pravo na obavljanje stručnih poslova stekle u skladu s člankom 47. Statuta (NN 137/15).

Članak 73.

73.1. Do dana stupanja na snagu općih akata koji se donose na temelju ovlasti iz Statuta, i dalje se primjenjuju važeći opći akti potrebni za rad Komore koji su doneseni na osnovi Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« 137/15) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona i Statuta.

Članak 74.

74.1. Tumačenje pojedinih odredaba Statuta daje Upravni odbor.

Članak 75.

75.1. Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva (»Narodne novine« br. 137/15).

Članak 76.

76.1. Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-02/19-01/1

Urbroj: 503-100-02-19-1

Zagreb, 16. svibnja 2019.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
Željko Dorić, dipl. ing. stroj., v. r.