Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

NN 57/2019 (7.6.2019.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1075

Na temelju članka 125. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14, 110/15 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Članovi Vijeća jesu:

1. četiri predstavnika ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača

2. predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku

3. predstavnik ministarstva nadležnog za financije

4. predstavnik ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu

5. predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu

6. predstavnik ministarstva nadležnog za pravosuđe

7. predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

8. predstavnik ministarstva nadležnog za turizam

9. predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo

10. predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

11. dva predstavnika Državnog inspektorata

12. predstavnik Agencije za elektroničke medije

13. predstavnik Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

14. predstavnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

15. predstavnik Hrvatske energetske regulatorne agencije

16. predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

17. predstavnik Hrvatske narodne banke

18. predstavnik Hrvatske gospodarske komore

19. predstavnik Hrvatske obrtničke komore

20. predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

21. predstavnik Vijeća za vodne usluge

22. predstavnik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

23. dva predstavnika akademske zajednice

24. tri predstavnika udruga za zaštitu potrošača.

III.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

IV.

Čelnici tijela i pravnih osoba iz točke II. podtočke 1. do 23. ove Odluke upućuju ministarstvu nadležnom za zaštitu potrošača prijedlog članova Vijeća u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članovi Vijeća iz točke II. podtočke 24. ove Odluke predlažu se temeljem objavljenog Javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

Članovi Vijeća iz točke II. podtočke 1. do 20. predlažu se iz redova rukovodećih državnih službenika, odnosno rukovodećih djelatnika.

Iznimno od stavka 4. ove točke, predsjednik Vijeća je čelnik unutarnje ustrojstvene jedinice nadležne za pitanja zaštite potrošača.

Članove Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Tajnik Vijeća, koji nije član Vijeća, državni je službenik ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača kojeg imenuje nadležni ministar u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Po potrebi, na poziv predsjednika Vijeća, sjednicama Vijeća mogu nazočiti i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, bez prava glasa.

VI.

Članovi Vijeća ne ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad u Vijeću.

VII.

Javni poziv iz točke IV. stavka 3. ove Odluke raspisuje ministar nadležan za zaštitu potrošača u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti tijela i pravne osobe iz točke II. ove Odluke.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 90/14 i 44/16).

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača koje je ustrojeno Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (»Narodne novine«, br. 90/14 i 44/16) nastavlja s radom do ustrojavanja Vijeća sukladno odredbama ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/205

Urbroj: 50301-25/05-19-2

Zagreb, 6. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.