Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra

NN 57/2019 (7.6.2019.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji na području Grada Zadra

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1077

Na temelju članka 20. stavka 3., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16) te u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE NA LOKACIJI IZMEĐU OTOKA IŽA I OTOČIĆA SRIDNJI NA PODRUČJU GRADA ZADRA

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2018/S 01K-0033438) od 29. studenoga 2018. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 2. siječnja 2019. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/16), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje trgovačkom društvu MARTINOVIĆ-FISH d.o.o. iz Zadra, OIB: 33248570901 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji, na području Grada Zadra.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju, u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji, omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

TočkaE (Y)N (X)
M1385368.924882489.66
M2385633.614881951.20
M3385579.764881924.73
M4385315.084882463.19


III.

Površina pomorskog dobra, morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 36.000 m2, sve prema grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije, na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe na lokaciji između otoka Iža i otočića Sridnji.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja bijele ribe, koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati ukupno iznosi 200 tona godišnje.

Ovlaštenik koncesije ovlašten je i dužan u roku od jedne godine od zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke postaviti uzgajalište na lokaciji sjeverozapadno od otoka Iža, sukladno Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, klase: UP/I-350-05/17-01/000055, urbroja: 531-06-1-2-17-0006, od 7. lipnja 2017. godine, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 784.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja, koja čini Prilog 3. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je kroz cjelokupno vrijeme trajanja koncesije iznos od 600.000,00 kuna investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja, prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju izmjenu zahvata u prostoru na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je utvrđena namjena koncesije i koje su navedene u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 0,50 kuna po metru kvadratnom zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 18.000,00 kuna godišnje za pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio iznosi 0,30 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

a) Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

b) Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.

Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. siječnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K = faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

p1 = stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

p2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

p3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg period.

Neovisno o usklađivanju cijena vezano za inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro i to za +/-2 %, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 39.200,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke iznosi 784.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 36.000,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-02-03/19-04/03

Urbroj: 50301-27/20-19-2

Zagreb, 6. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.