Pravilnik o izmjeni Pravilnika o boravku u prihvatnom centru za strance

NN 57/2019 (7.6.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o boravku u prihvatnom centru za strance

Ministarstvo unutarnjih poslova

1080

Na temelju članka 137. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O BORAVKU U PRIHVATNOM CENTRU ZA STRANCE

Članak 1.

U Pravilniku o boravku u prihvatnom centru za strance (»Narodne novine« broj 101/18) u članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Državljaninu treće zemlje omogućuje se komunikacija s odvjetnikom te nadležnim nacionalnim ili međunarodnim institucijama ili organizacijama iz područja zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda s kojima Ministarstvo ima sklopljen sporazum o suradnji. U cilju ostvarivanja navedene komunikacije, odvjetniku i predstavnicima humanitarnih i drugih organizacija za zaštitu ljudskih prava omogućuje se pristup u centar, sukladno članku 22. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/105

Urbroj: 511-01-152-19-6

Zagreb, 29. svibnja 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.