Pravilnik o provedbi programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

NN 57/2019 (7.6.2019.), Pravilnik o provedbi programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1081

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA PROIZVOĐAČE MANDARINA ZA 2019. GODINU

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače mandarina za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/19-04/186, urbroj: 50301-25/14-19-2 od 23. svibnja 2019. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima mandarina uzgojenih od vrste Citrus reticulata Blanco, uključujući satsume (Citrus unshiu Marcow), klementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obične mandarine (Citrus deliciosa Ten.) i tangerine (Citrus tangerina Tanaka) uzgojene od tih vrsta i njihovih hibrida.

2) korisnik potpore je proizvođač koji je ostvario pravo na potporu iz Programa.

Potpora za proizvođače mandarina

Članak 4.

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod proizvodima iz članka 3. ovog Pravilnika upisanima u ARKOD sustav Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a za koje je podnesen zahtjev za potporu.

Uvjeti prihvatljivosti proizvođača

Članak 5.

Za potporu je prihvatljiv proizvođač koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika za površine koje su upisane u ARKOD sustav Agencije za plaćanja na kojima proizvodi proizvode iz članka 3. ovog Pravilnika.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

Korisnici potpore obvezni su tijekom provedbe Programa pridržavati se mjera propisanih:

– Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (»Narodne novine«, broj 73/18) i

– Akcijskim planom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Proizvođač iz članka 5. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se do 8. srpnja 2019. godine.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18).

(2) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013.

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(3) Agencija za plaćanja odluke iz stavka 2. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom.

(4) Za potrebe provedbe kontrole na terenu koristit će se nalazi inspekcijskog nadzora nad provedbom Akcijskog plana i Naredbe navedenih u članku 6. ovoga Pravilnika.

Prigovori

Članak 9.

(1) Na odluke iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-04/19-01/03

Urbroj: 525-07/0010-19-15

Zagreb, 23. svibnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.