Odluka o transakcijskim računima

NN 57/2019 (7.6.2019.), Odluka o transakcijskim računima

Hrvatska narodna banka

1085

Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.

(2) Kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka jesu:

1) kreditna institucija osnovana u Republici Hrvatskoj

2) podružnica kreditne institucije osnovane u drugoj državi članici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

3) podružnica kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(3) Sve odredbe ove Odluke koje su propisane za kreditne institucije odnose se i na Hrvatsku narodnu banku.

Članak 2.

Pojmovi kojima se koristi u ovoj Odluci imaju jednako značenje kao i pojmovi propisani zakonom kojim se uređuje platni promet.

Članak 3.

Transakcijski račun jest račun za plaćanje, i to:

1) tekući račun ili žiroračun koji otvaraju i vode kreditne institucije na ime jednog ili više korisnika platnih usluga koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija

2) račun koji kreditna institucija otvara i vodi za potrebe izvršavanja platnih transakcija u svoje ime.

Članak 4.

(1) Kreditna institucija otvara transakcijski račun iz članka 3. točke 1. ove Odluke na osnovi okvirnog ugovora sklopljenog s korisnikom platnih usluga, kojim se reguliraju uvjeti otvaranja i vođenja transakcijskog računa, ili na osnovi propisa.

(2) Pri otvaranju transakcijskog računa iz stavka 1. ovog članka kreditna institucija dužna je utvrditi identitet korisnika platnih usluga i provesti druge postupke u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

II. IBAN

Članak 5.

(1) Kreditna institucija transakcijske račune iz članka 3. ove Odluke određuje u skladu s IBAN (International Bank Account Number) konstrukcijom prema međunarodnoj normi ISO 13616.

(2) IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje nacionalnih, prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija.

(3) Transakcijski račun otvoren u skladu s konstrukcijom koja je propisana ovim člankom može se koristiti kao jedinstvena identifikacijska oznaka u smislu odredbi Zakona o platnom prometu.

Članak 6.

Kada račun primatelja plaćanja naveden u nalogu kojim se iniciraju platne transakcije odgovara međunarodnoj normi IBAN konstrukcije ISO 13616, kreditna institucija dužna je provjeriti ispravnost strukture i točnost kontrolnih brojeva navedene IBAN konstrukcije.

III. IBAN KONSTRUKCIJA

Članak 7.

Konstrukcija transakcijskog računa iz članka 5. stavka 1. ove Odluke sastoji se od 21 alfanumeričkog znaka, i to kako slijedi:

a) prva dva znaka jesu dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku

b) sljedeća dva znaka jesu dvoznamenkasti kontrolni broj

c) sljedećih sedam znakova jesu vodeći broj kreditne institucije

d) posljednjih deset znakova jesu broj (partija) računa kod kreditne institucije.

Članak 8.

Kao dvoslovna oznaka za Republiku Hrvatsku iz članka 7. točke a) ove Odluke koristi se oznaka HR.

Članak 9.

Dvoznamenkasti kontrolni broj iz članka 7. točke b) ove Odluke računa se primjenom međunarodne norme ISO 13616.

Članak 10.

(1) Vodeći broj kreditne institucije iz članka 7. točke c) ove Odluke jest identifikacijski broj koji kreditnim institucijama dodjeljuje Hrvatska narodna banka.

(2) Vodeći broj kreditne institucije sastoji se od sedam brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7), od kojih:

1) niz od prvih šest brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6) jest jedinstveni kôd kreditne institucije

2) posljednji brojčani znak (n7) jest kontrolni broj koji se računa, za niz od prvih šest brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6), prema hrvatskoj normi HRN ISO/IEC 7064 MOD (11, 10).

Članak 11.

(1) Broj (partija) računa kod kreditne institucije iz članka 7. točke d) ove Odluke jest broj računa koji određuje kreditna institucija.

(2) Broj (partija) računa sastoji se od ukupno deset brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10).

(3) Prvi brojčani znak (n1) u broju (partiji) računa jest oznaka korisnika transakcijskog računa, i to:

1) brojčani znak »1« – za transakcijski račun koji kreditna institucija otvara na ime korisnika platnih usluga koji u okvirnom ugovoru, ili propisu na osnovi kojega se transakcijski račun otvara, djeluje u području svoje gospodarske ili druge djelatnosti ili slobodnog zanimanja te tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: transakcijski račun poslovnih subjekata), i za račune koje kreditna institucija vodi kod sebe za potrebe izvršavanja platnih transakcija u svoje ime

2) brojčani znak »3« – za transakcijski račun koji kreditna institucija otvara na osnovi okvirnog ugovora s fizičkom osobom koja u tom ugovoru djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja (u nastavku teksta: transakcijski račun potrošača).

(4) Drugi brojčani znak (n2) u broju (partiji) računa jest oznaka namjene računa.

(5) Oznake namjene računa za transakcijski račun poslovnog subjekta (oznake korisnika transakcijskog računa »1«) jesu:

1) brojčani znak »0« – za račune koje kreditna institucija vodi kod sebe za potrebe izvršavanja platnih transakcija u svoje ime

2) brojčani znakovi »1«, »3«, »4« i »5« – za račune poslovnih namjena

3) brojčani znak »7« – za račune posebnih namjena za naplatu zajedničkih prihoda proračuna

4) brojčani znak »8« – za račune proračuna

5) brojčani znak »9« – za račune otvorene na ime kreditnih institucija ili drugih pružatelja platnih usluga preko kojih pružatelji platnih usluga izvršavaju platne transakcije ili preko kojih se obavlja namira platnih transakcija izvršenih za pružatelja platnih usluga preko platnog sustava.

(6) Oznake namjene računa za transakcijski račun potrošača (oznaka korisnika transakcijskog računa »3«) jesu:

1) brojčani znak »1« – za žiroračun

2) brojčani znak »2« – za tekući račun

3) brojčani znak »5« – za račun posebnih namjena.

(7) Niz od sljedećih sedam brojčanih znakova (n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9) u broju (partiji) računa jest redni broj transakcijskog računa koji određuje kreditna institucija.

(8) Posljednji brojčani znak (n10) u broju (partiji) računa jest kontrolni broj koji se računa, za niz od prvih devet brojčanih znakova (n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9) u broju (partiji) računa, prema hrvatskoj normi HRN ISO/IEC 7064 MOD (11, 10).

Članak 12.

Kreditna se institucija za potrebe otvaranja i vođenja transakcijskih računa koristi podacima o brojčanoj oznaci države u skladu s Abecednim popisom država i zemalja i njihovih oznaka, koji je dan u Prilogu 1 ove Odluke, a podatke o troslovnoj oznaci novčane jedinice koristi u skladu s Popisom novčanih jedinica i njihovih oznaka, koji je dan u Prilogu 2 ove Odluke.

IV. SPAJANJE I PRIPAJANJE KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 13.

(1) U slučaju spajanja kreditnih institucija broj transakcijskog računa koji je u skladu s ovom Odlukom odredila kreditna institucija koja se spojila s drugom kreditnom institucijom može se koristiti za izvršenje platnih transakcija najduže u razdoblju od jedne godine od provedenog spajanja. Kreditna institucija koja je nastala spajanjem kreditnih institucija može u tom razdoblju, za potrebe izvršenja platnih transakcija, koristiti vodeći broj kreditnih institucija koje su se spojile. Kreditna institucija koja je nastala spajanjem kreditnih institucija dužna je dotadašnjim korisnicima platnih usluga kreditnih institucija koje su se spojile odrediti novi broj transakcijskog računa u skladu s ovom Odlukom najkasnije u roku od jedne godine od provedenog spajanja.

(2) U slučaju pripajanja jedne kreditne institucije drugoj broj transakcijskog računa koji je u skladu s ovom Odlukom odredila kreditna institucija koja se pripojila drugoj kreditnoj instituciji može se koristiti za izvršenje platnih transakcija najduže u razdoblju od jedne godine od provedenog pripajanja. Kreditna institucija kojoj se pripojila druga kreditna institucija može u tom razdoblju, za potrebe izvršenja platnih transakcija, koristiti vodeći broj kreditne institucije koja joj se pripojila. Kreditna institucija kojoj se pripojila druga kreditna institucija dužna je dotadašnjim korisnicima platnih usluga pripojene kreditne institucije odrediti novi broj transakcijskog računa u skladu s ovom Odlukom najkasnije u roku od jedne godine od provedenog pripajanja.

(3) Kreditna institucija koja zaprimi nalog za plaćanje u korist transakcijskog računa kreditne institucije koja se spojila s drugom kreditnom institucijom ili kreditne institucije koja se pripojila drugoj kreditnoj instituciji omogućit će, u skladu s propisanim uvjetima, izvršenje platne transakcije u korist kreditne institucije koja je nastala spajanjem ili kreditne institucije kojoj se pripojila druga kreditna institucija, u razdoblju od jedne godine od provedenog spajanja ili pripajanja kreditnih institucija, i to u slučaju ako je izvršenje takvih platnih transakcija omogućeno od strane platnog sustava u kojemu sudjeluje.

(4) U slučaju kada je kreditna institucija koja je nastala spajanjem ili kreditna institucija kojoj se pripojila druga kreditna institucija dotadašnjem korisniku platnih usluga kreditne institucije koja se spojila ili koja se pripojila drugoj kreditnoj instituciji već odredila novi broj transakcijskog računa u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovog članka, zaprimljenu platnu transakciju iz stavka 3. ovog članka evidentirat će u korist novog broja transakcijskog računa toga korisnika platnih usluga.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013., 10/2014., 150/2014., 64/2016., 107/2017. i 1/2018.).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 117-020/05-19/BV

Zagreb, 31. svibnja 2019.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.