Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti

NN 59/2019 (14.6.2019.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti

Ministarstvo financija

1139

Na temelju članaka 11., 13., 15. i 23. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA POLAGANJE REVIZORSKOG ISPITA, REVIZORSKOM I POSEBNOM ISPITU TE ISPITU OSPOSOBLJENOSTI

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

1. način dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 11. stavka 6. Zakona o reviziji (u daljnjem tekstu: Zakon) za pravo na polaganje revizorskog ispita, način provedbe ispita, ocjenjivanje ispita, objavljivanje rezultata ispita, postupanje u slučaju neuspjeha na ispitu, kriterije iz članka 11. stavka 14. Zakona i druge pojedinosti u vezi s postupkom i načinom polaganja revizorskog ispita

2. uvjeti, način provedbe stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita i druge pojedinosti u vezi sa stručnim osposobljavanjem za polaganje revizorskog ispita

3. način provedbe posebnog ispita koji polaže ovlašteni revizor kojemu je ukinuto rješenje kojim je izdano odobrenje za rad zbog neispunjenja obveze iz članka 14. stavka 1. Zakona, ocjenjivanje ispita, izdavanje potvrde o položenom ispitu, postupanje u slučaju neuspjeha na ispitu i druge pojedinosti u vezi s postupkom i načinom polaganja posebnog ispita

4. program ispita osposobljenosti koji polaže ovlašteni revizor iz druge države članice i ovlašteni revizor iz treće zemlje, na osnovi reciprociteta, ispitno povjerenstvo, način provedbe ispita, ocjenjivanje ispita, izdavanje potvrde o položenom ispitu osposobljenosti, iznos naknade za polaganje ispita i popravnog ispita, naknade članovima ispitnog povjerenstva, postupanje u slučaju neuspjeha na ispitu i druge pojedinosti u vezi s postupkom i načinom polaganja ispita osposobljenosti.

II. REVIZORSKI ISPIT

Način dokazivanja ispunjavanja uvjeta

Članak 2.

(1) Revizorskim ispitom dokazuje se sposobnost obavljanja revizorskih usluga, potrebna razina teoretskog znanja kandidata te mogućnost primjene toga znanja u praksi.

(2) Revizorski ispit organizira i provodi Hrvatska revizorska komora najmanje jednom godišnje.

(3) Hrvatska revizorska komora na svojoj internetskoj stranici objavljuje informaciju o polaganju revizorskog ispita.

(4) Prijava za polaganje revizorskog ispita zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Hrvatskoj revizorskoj komori, a koju je moguće dostaviti i elektroničkim putem. Obrazac za prijavu Hrvatska revizorska komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(5) Uvjet za pristupanje polaganju revizorskog ispita je prethodno pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita. Dokaz o prethodnom pohađanju stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita je potvrda koju izdaje Hrvatska revizorska komora ili drugi organizator.

(6) Pravo na polaganje revizorskog ispita ima kandidat koji je uz prijavu za polaganje revizorskog ispita dostavio dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavka 6. Zakona.

(7) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, kandidat Hrvatskoj revizorskoj komori uz prijavu prilaže sljedeće:

1. presliku diplome kao dokaz o završenom jednom od studija iz članka 11. stavka 6. točke 1. Zakona

2. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugu odgovarajuću potvrdu o radnom iskustvu, o ispunjenju uvjeta iz članka 11. stavka 6. točke 2. Zakona

3. presliku potvrde mentora – ovlaštenog revizora o najmanje tri godine radnog iskustva kandidata u obavljanju zakonske revizije, s izrijekom navedenog razdoblja u kojem je kandidat sudjelovao u obavljanju zakonske revizije.

(8) Hrvatska revizorska komora kandidatu koji ispunjava uvjete za polaganje revizorskog ispita dodjeljuje osobnu zaporku za polaganje revizorskog ispita radi osiguravanja povjerljivosti postupka ispitivanja i postupka ocjenjivanja.

(9) Hrvatska revizorska komora provjerava ispunjava li kandidat uvjete iz članka 11. stavka 6. Zakona te na osnovi toga sastavlja i na svojoj internetskoj stranici objavom osobne zaporke kandidata navedene u prijavi, objavljuje ispitnu listu kandidata koji imaju pravo polagati revizorski ispit.

(10) Mjesto, datum i vrijeme polaganja revizorskog ispita, kao i druge relevantne podatke, Hrvatska revizorska komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici najkasnije 30 dana prije datuma polaganja ispita.

(11) Kandidat plaća naknadu za polaganje revizorskog ispita Hrvatskoj revizorskoj komori. Naknadu za polaganje revizorskog ispita utvrđuje Hrvatska revizorska komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Način provedbe revizorskog ispita

Članak 3.

(1) Hrvatska revizorska komora sastavlja program revizorskog ispita koji obuhvaća područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona.

(2) Revizorski ispit provodi ispitno povjerenstvo koje Hrvatska revizorska komora imenuje za svaki revizorski ispit. Ispitno povjerenstvo čine tri člana i dva zamjenika. Članovi ispitnog povjerenstva između sebe biraju predsjednika.

(3) Ispitno povjerenstvo čine predstavnici Ministarstva financija, članovi akademske zajednice koji su birani u znanstveno-nastavna zvanja iz ispitnih područja, ovlašteni revizori i drugi stručnjaci, s odgovarajućim znanjem i iskustvom od najmanje pet godina u području za koje su angažirani kao članovi ispitnog povjerenstva.

(4) Ispitno povjerenstvo dostavlja kratko izvješće o provedenom revizorskom ispitu zajedno sa zapisnikom o provedenom revizorskom ispitu Upravnom vijeću Hrvatske revizorske komore.

(5) Ispitno povjerenstvo je zaduženo za:

1. sastavljanje ispitnih pitanja i zadataka za revizorski ispit

2. organizaciju i provođenje revizorskog ispita za koji su imenovani

3. ocjenjivanje rezultata provedenog revizorskog ispita

4. sastavljanje zapisnika o provedenom revizorskom ispitu i ocjenjivanju.

(6) Ispitno povjerenstvo je obvezno tijekom obavljanja svojih zadaća jamčiti tajnost podataka u postupku ispitivanja i ocjenjivanja te osobnih podataka kandidata.

(7) Kandidat polaže revizorski ispit na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu i u pisanom obliku, pod osobnom zaporkom radi osiguravanja povjerljivosti postupka ispitivanja i postupka ocjenjivanja.

(8) Kandidat je prilikom pristupanja revizorskom ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom, u protivnom neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu.

Ocjenjivanje revizorskog ispita

Članak 4.

(1) Hrvatska revizorska komora propisuje prag prolaznosti koji se odnosi na predmete iz programa revizorskog ispita kojim su obuhvaćena područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona.

(2) Smatra se da je kandidat položio revizorski ispit, ako je ostvario propisani prag prolaznosti iz svih predmeta revizorskog ispita kojim su obuhvaćena područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona.

(3) Uspjeh na revizorskom ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(4) Ispitno povjerenstvo sastavlja zapisnik o provedenom revizorskom ispitu.

(5) Zapisnik o provedenom revizorskom ispitu posebno sadrži:

1. ime i prezime predsjednika i članova ispitnog povjerenstva

2. ime i prezime kandidata koji su pristupili polaganju revizorskog ispita

3. naziv ispita

4. mjesto i vrijeme održavanja revizorskog ispita

5. ispitna pitanja

6. pregled ishoda provedenog revizorskog ispita svih kandidata s kratkim obrazloženjem i tabelarnim prikazom ostvarenih rezultata za svakog kandidata po predmetima.

Objavljivanje rezultata revizorskog ispita

Članak 5.

(1) Hrvatska revizorska komora će u roku od sedam dana od zadnjeg dana provođenja revizorskog ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu privremenih rezultata, objavom osobne zaporke kandidata navedene na prijavi za pristupanje revizorskom ispitu.

(2) Kandidat ima pravo uvida u rezultate revizorskog ispita u roku od pet dana od dana objave liste privremenih rezultata.

(3) Zahtjev za uvid u rezultate revizorskog ispita kandidat podnosi ispitnom povjerenstvu, putem Hrvatske revizorske komore. O zahtjevu kandidata ispitno povjerenstvo rješava u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva.

(4) Hrvatska revizorska komora će na svojoj internetskoj stranici objaviti listu konačnih rezultata, objavom osobne zaporke kandidata navedene na prijavi za pristupanje revizorskom ispitu.

(5) Kandidatu koji je položio revizorski ispit, Hrvatska revizorska komora izdaje potvrdu o položenom revizorskom ispitu koja je upravni akt. Kandidatu koji nije položio revizorski ispit, Hrvatska revizorska komora izdaje rješenje kojim se utvrđuje da kandidat nije položio revizorski ispit.

(6) Protiv upravnih akata iz stavka 5. ovoga članka, žalba se podnosi Ministarstvu financija.

(7) Hrvatska revizorska komora vodi evidenciju o položenim revizorskim ispitima.

Postupanje u slučaju neuspjeha na
revizorskom ispitu

Članak 6.

(1) Kandidat koji nije zadovoljio na revizorskom ispitu može ponovo polagati revizorski ispit.

(2) Kandidat koji na revizorskom ispitu nije ostvario prag prolaznosti iz predmeta koji se odnose na reviziju te financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje ili kandidat koji ne položi tri ili više predmeta, a kojima su obuhvaćena područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona, ponavlja cijeli revizorski ispit.

(3) Kandidat koji je na revizorskom ispitu ostvario prag prolaznosti iz predmeta koji se odnose na reviziju te financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje, a kojima su obuhvaćena područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona, može još jednom pristupiti popravnom revizorskom ispitu za najviše dva predmeta iz kojih nije ostvario prag prolaznosti, a kojima su obuhvaćena područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona.

(4) Kandidat plaća naknadu za polaganje popravnog revizorskog ispita Hrvatskoj revizorskoj komori. Naknadu za polaganje popravnog revizorskog ispita utvrđuje Hrvatska revizorska komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Kriteriji za izuzeće od provjere teorijskog znanja u predmetima istog sadržaja na revizorskom ispitu

Članak 7.

(1) Kandidat koji je završio poslijediplomski specijalistički studij ili poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, može se na obrazloženi zahtjev izuzeti od provjere teorijskog znanja iz jednog ili više predmeta koji se polaže na revizorskom ispitu, a kojim je obuhvaćeno jedno ili više područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona, ako je predmete istog sadržaja položio u okviru navedenih studija.

(2) Kandidat koji je završio jedan od navedenih studija iz stavka 1. ovoga članka podnosi Hrvatskoj revizorskoj komori zahtjev za izuzeće uz koji dostavlja potvrdu o položenim ispitima na navedenim studijima (prijepis ocjena) kao i studijski program iz kojeg su vidljivi sadržaji svakog položenog predmeta.

(3) Odluku o izuzeću od polaganja jednog ili više predmeta na revizorskom ispitu donosi Hrvatska revizorska komora na obrazloženi prijedlog ispitnog povjerenstva, uspoređujući sadržaj položenih ispita u okviru navedenih studija s ispitnim sadržajem područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona koja su obuhvaćena revizorskim ispitom.

(4) Odluka o izuzeću iz stavka 3. ovoga članka upravni je akt, a čiji je sastavni dio i obrazloženi prijedlog ispitnog povjerenstva.

III. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POLAGANJE REVIZORSKOG ISPITA

Uvjeti provedbe stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita

Članak 8.

(1) Stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita mogu organizirati i provoditi Hrvatska revizorska komora i drugi organizatori prema programu na koji Ministarstvo financija daje prethodnu suglasnost, a koji sadrži područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona. Hrvatska revizorska komora organizira i provodi stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita najmanje jednom godišnje.

(2) Prijava za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Hrvatskoj revizorskoj komori ili drugom organizatoru, a koju je moguće dostaviti i elektroničkim putem.

(3) Pravo na pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita ima kandidat koji je uz prijavu iz stavka 2. ovoga članka dostavio dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavka 6. točke 1. Zakona.

(4) Ispunjavanje uvjeta iz članka 11. stavka 6. točke 1. Zakona dokazuje se na način propisan člankom 2. stavak 7. točka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Hrvatska revizorska komora ili drugi organizator provjerava ispunjava li kandidat uvjet iz članka 11. stavka 6. točke 1. Zakona.

(6) Mjesto, datum i vrijeme pohađanja stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, kao i druge relevantne podatke, Hrvatska revizorska komora ili drugi organizator objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(7) Za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita kandidat plaća naknadu Hrvatskoj revizorskoj komori ili drugom organizatoru.

Način provedbe stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita

Članak 9.

(1) Osobe koje provode stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita su članovi akademske zajednice koji su birani u znanstveno-nastavna zvanja iz ispitnih područja, ovlašteni revizori i drugi stručnjaci, s odgovarajućim znanjem i iskustvom u trajanju od najmanje pet godina u području koje predaju.

(2) Program stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita sastavlja Hrvatska revizorska komora ili drugi organizator, a obuhvaća predmete iz područja koja su navedena u članku 11. stavcima 2. i 3. Zakona.

(3) Popis predavača, raspored i sadržaj predavanja te mjesto, datum i vrijeme održavanja stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, Hrvatska revizorska komora ili drugi organizator objavljuje na svojoj internetskoj stranici najkasnije 30 dana prije datuma početka stručnog osposobljavanja.

(4) Nakon provedenog stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita Hrvatska revizorska komora ili drugi organizator kandidatu izdaje potvrdu.

IV. POSEBAN ISPIT

Način provedbe posebnog ispita

Članak 10.

(1) Ovlašteni revizor kojem je ukinuto rješenje kojim je izdano odobrenje za rad zbog neispunjavanja obveze stalnog stručnog usavršavanja iz članka 14. stavka 1. Zakona polaže poseban ispit sa svrhom izdavanja odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga.

(2) Hrvatska revizorska komora organizira i provodi poseban ispit.

(3) Poseban ispit polaže se prema programu koji određuje Hrvatska revizorska komora uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(4) Hrvatska revizorska komora na svojoj internetskoj stranici objavljuje informaciju o polaganju posebnog ispita.

(5) Prijava za polaganje posebnog ispita podnosi se Hrvatskoj revizorskoj komori, a koju je moguće dostaviti i elektroničkim putem. Obrazac za prijavu Hrvatska revizorska komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(6) Mjesto, datum i vrijeme polaganja posebnog ispita, kao i druge relevantne podatke, Hrvatska revizorska komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici najkasnije 30 dana prije datuma polaganja ispita.

(7) Hrvatskoj revizorskoj komori plaća se naknada za polaganje posebnog ispita. Naknadu za polaganje posebnog ispita utvrđuje Hrvatska revizorska komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

(8) Predmeti koji se polažu u okviru programa posebnog ispita obuhvaćaju područja iz članka 11. stavaka 2. i 3. Zakona koja se odnose na reviziju, financijsko računovodstvo i financijsko izvještavanje, pravo za revizore te informacijsku tehnologiju i računalne sustave.

(9) Poseban ispit provodi ispitno povjerenstvo koje Hrvatska revizorska komora imenuje za svaki poseban ispit. Ispitno povjerenstvo čine tri člana i dva zamjenika. Članovi ispitnog povjerenstva između sebe biraju predsjednika.

(10) Ispitno povjerenstvo čine predstavnici Ministarstva financija, članovi akademske zajednice koji su birani u znanstveno-nastavna zvanja iz ispitnih područja, ovlašteni revizori i drugi stručnjaci, s odgovarajućim znanjem i iskustvom od najmanje pet godina u području za koje su angažirani kao članovi ispitnog povjerenstva.

(11) Ispitno povjerenstvo dostavlja kratko izvješće o provedenom posebnom ispitu zajedno sa zapisnikom o provedenom posebnom ispitu Upravnom vijeću Hrvatske revizorske komore.

(12) Ispitno povjerenstvo je zaduženo za:

1. sastavljanje ispitnih pitanja i zadataka za poseban ispit

2. organizaciju i provođenje posebnog ispita za koji su imenovani

3. ocjenjivanje rezultata provedenog posebnog ispita

4. sastavljanje zapisnika o provedenom posebnom ispitu i ocjenjivanju.

(13) Ispitno povjerenstvo je obvezno tijekom obavljanja svojih zadaća jamčiti tajnost podataka u postupku ispitivanja i ocjenjivanja te osobnih podataka kandidata.

(14) Kandidat polaže poseban ispit na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu i u pisanom obliku, pod osobnom zaporkom radi osiguravanja povjerljivosti postupka ispitivanja i postupka ocjenjivanja.

(15) Kandidat je prilikom pristupanja posebnom ispitu dužan predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom, u protivnom neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu.

Ocjenjivanje posebnog ispita

Članak 11.

(1) Ispitno povjerenstvo sastavlja zapisnik o provedenom posebnom ispitu.

(2) Zapisnik sadrži posebno:

1. ime i prezime predsjednika i članova ispitnog povjerenstva

2. ime i prezime kandidata koji su pristupili polaganju posebnog ispita

3. naziv ispita

4. mjesto i vrijeme održavanja posebnog ispita

5. ispitna pitanja

6. pregled ishoda provedenog posebnog ispita svih kandidata s kratkim obrazloženjem i tabelarnim prikazom ostvarenih rezultata za svakog kandidata po predmetima.

(2) Hrvatska revizorska komora propisuje prag prolaznosti za predmete iz područja posebnog ispita iz članka 10. stavka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Smatra se da je kandidat položio poseban ispit, ako je ostvario propisani prag prolaznosti iz svih predmeta programa posebnog ispita iz članka 10. stavka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Uspjeh na posebnom ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(5) Hrvatska revizorska komora će u roku od sedam dana od zadnjeg dana provođenja posebnog ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti listu privremenih rezultata, objavom osobne zaporke kandidata navedene na prijavi za pristupanje posebnom ispitu.

(6) Kandidat ima pravo uvida u rezultate posebnog ispita u roku od pet dana od dana objave liste privremenih rezultata.

(7) Zahtjev za uvid u rezultate posebnog ispita kandidat podnosi ispitnom povjerenstvu, putem Hrvatske revizorske komore. O zahtjevu kandidata ispitno povjerenstvo rješava u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva.

(8) Hrvatska revizorska komora će na svojoj internetskoj stranici objaviti listu konačnih rezultata, objavom osobne zaporke kandidata navedene na prijavi za pristupanje posebnom ispitu.

Izdavanje potvrde o položenom posebnom ispitu

Članak 12.

(1) Kandidatu koji je položio poseban ispit, Hrvatska revizorska komora izdaje potvrdu o položenom posebnom ispitu, koja je upravni akt. Kandidatu koji nije položio poseban ispit, Hrvatska revizorska komora izdaje rješenje kojim se utvrđuje da kandidat nije položio revizorski ispit.

(2) Protiv upravnih akata iz stavka 1. ovoga članka, žalba se podnosi Ministarstvu financija.

Postupanje u slučaju neuspjeha na posebnom ispitu

Članak 13.

(1) Kandidat koji nije zadovoljio na posebnom ispitu može polagati ponovo posebni ispit po isteku roka od šest mjeseci od datuma polaganja posebnog ispita.

(2) Kandidat plaća naknadu Hrvatskoj revizorskoj komori za polaganje popravnog posebnog ispita. Naknadu za polaganje popravnog posebnog ispita utvrđuje Hrvatska revizorska komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

V. ISPIT OSPOSOBLJENOSTI

Program ispita osposobljenosti

Članak 14.

(1) Fizička osoba iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdalo nadležno tijelo njezine matične države članice polaže ispit osposobljenosti iz članka 23. Zakona, u svrhu izdavanja odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije u Republici Hrvatskoj.

(2) Fizička osoba iz treće zemlje kojoj je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje, polaže ispit osposobljenosti iz članka 23. Zakona, u svrhu izdavanja odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije, na osnovi reciprociteta, u skladu s člankom 27. stavka 1. Zakona.

(3) Ispit osposobljenosti provodi Ministarstvo financija.

(4) Ministarstvo financija na svojoj internetskoj stranici objavljuje informaciju o polaganju ispita osposobljenosti.

(5) Prijava za polaganje ispita osposobljenosti zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu financija, a koju je moguće dostaviti i elektroničkim putem. Obrazac prijave se nalazi u prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio. Obrazac prijave objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva financija i na stranici Jedinstvene kontaktne točke za usluge.

(6) Uz prijavu iz stavka 5. ovoga članka, fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka prilaže:

1. presliku osobne iskaznice ili putne isprave

2. potvrdu o plaćenoj naknadi za polaganje ispita osposobljenosti.

(7) Uz prijavu iz stavka 5. ovoga članka, fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka, prilaže:

1. ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putne isprave

2. odobrenje za rad koje je izdalo nadležno tijelo treće zemlje, ne starije od šest mjeseci

3. potvrdu o plaćenoj naknadi za polaganje ispita osposobljenosti.

Ako je izvorna dokumentacija iz točke 2. ovoga stavka koja se prilaže prijavi na stranom jeziku, prijavi se prilaže prijevod te dokumentacije ovjeren od strane sudskog tumača za hrvatski jezik.

(8) Program ispita osposobljenosti obuhvaća predmete iz područja računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava te radnog i stečajnog prava kao i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, u mjeri u kojoj su oni potrebni za obavljanje zakonske revizije u Republici Hrvatskoj.

(9) Predmeti koji se polažu u okviru programa ispita osposobljenosti uključuju sljedeća područja:

1. računovodstvo:

– propisi koji uređuju pitanja računovodstva iz područja računovodstva poduzetnika

– Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

– pripadajući propisi vezani uz specifičnosti financijskog izvještavanja kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija

2. revizija:

– propisi koji uređuju obavljanje revizorskih usluga i reviziju godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja subjekata nadzora Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

3. trgovačko pravo:

– propisi koji uređuju trgovačka društva

4. porezno pravo:

– propisi koji uređuju odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima

– propisi koji uređuju porez na dobit i plaćanje poreza na dobit

– propisi koji uređuju porez na dohodak i plaćanje poreza na dohodak

– propisi koji uređuju porez na dodanu vrijednost i plaćanje poreza na dodanu vrijednost

5. radno pravo:

– propisi koji uređuju radne odnose u Republici Hrvatskoj

6. stečajno pravo:

– propisi koji uređuju predstečajni i stečajni postupak

7. sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma:

– propisi koji uređuju mjere, radnje i postupke koje obveznici i nadležna državna tijela poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

(10) Mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita osposobljenosti, listu kandidata, popis ispitne literature i druge relevantne podatke, Ministarstvo financija objavljuje na svojoj internetskoj stranici najkasnije 30 dana prije datuma polaganja ispita osposobljenosti.

Ispitno povjerenstvo

Članak 15.

(1) Za polaganje ispita osposobljenosti osniva se ispitno povjerenstvo od tri člana i dva zamjenika koje ministar financija imenuje za svaki ispit osposobljenosti. Članovi ispitnog povjerenstva između sebe biraju predsjednika.

(2) Ispitno povjerenstvo čine predstavnici Ministarstva financija, članovi akademske zajednice koji su birani u znanstveno-nastavna zvanja iz ispitnih područja, ovlašteni revizori i drugi stručnjaci, s odgovarajućim znanjem i iskustvom od najmanje pet godina u području za koje su angažirani kao članovi ispitnog povjerenstva.

(3) Ispitno povjerenstvo dostavlja kratko izvješće o provedenom ispitu osposobljenosti zajedno sa zapisnikom o provedenom ispitu osposobljenosti Ministarstvu financija.

(4) Ispitno povjerenstvo je zaduženo za:

1. sastavljanje ispitnih pitanja i zadataka za ispit osposobljenosti

2. organizaciju i provođenje ispita osposobljenosti za koji su imenovani

3. ocjenjivanje rezultata provedenog ispita osposobljenosti

4. sastavljanje zapisnika o provedenom ispitu osposobljenosti i ocjenjivanju.

(5) Ispitno povjerenstvo je obvezno tijekom provedbe ispita osposobljenosti jamčiti tajnost podataka u postupku ispitivanja i ocjenjivanja te osobnih podataka kandidata.

(6) Ispitno povjerenstvo sastavlja zapisnik o provedenom ispitu osposobljenosti.

(7) Zapisnik sadrži posebno:

1. ime i prezime predsjednika i članova ispitnog povjerenstva

2. ime i prezime kandidata koji su pristupili polaganju ispita osposobljenosti

3. naziv ispita

4. mjesto i vrijeme održavanja ispita osposobljenosti

5. ispitna pitanja

6. pregled ishoda provedenog ispita osposobljenosti svih kandidata s kratkim obrazloženjem i tabelarnim prikazom ostvarenih rezultata za svakog kandidata po predmetima.

Način provedbe ispita osposobljenosti

Članak 16.

(1) Ispit osposobljenosti provodi ispitno povjerenstvo.

(2) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika polaže ispit osposobljenosti na hrvatskom jeziku, latiničnom pismu i u pisanom obliku, pod osobnom zaporkom radi osiguravanja povjerljivosti postupka ispitivanja i postupka ocjenjivanja.

(3) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika je prilikom pristupanja ispitu osposobljenosti dužna predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom, u protivnom neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu.

Ocjenjivanje ispita osposobljenosti

Članak 17.

(1) Smatra se da je fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika položila ispit osposobljenosti, ako je ostvarila prag prolaznosti od 70% točnih odgovora iz predmeta računovodstvo i iz predmeta revizija te 60% točnih odgovora iz svih drugih predmeta iz članka 14. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Uspjeh na ispitu osposobljenosti ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(3) Ministarstvo financija u roku od sedam dana od dana provođenja ispita osposobljenosti na svojoj internetskoj stranici objavljuje listu privremenih rezultata objavom osobne zaporke fizičke osobe iz članka 14. ovoga Pravilnika navedene na prijavi za pristupanje ispitu osposobljenosti.

(4) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika ima pravo uvida u rezultate ispita osposobljenosti u roku od pet dana od dana objave liste privremenih rezultata.

(5) Zahtjev za uvid u rezultate ispita osposobljenosti fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika podnosi ispitnom povjerenstvu, putem Ministarstva financija. O zahtjevu fizičke osobe iz članka 14. ovoga Pravilnika ispitno povjerenstvo rješava u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva.

(6) Ministarstvo financija će na svojoj internetskoj stranici objaviti listu konačnih rezultata, objavom osobne zaporke fizičke osobe iz članka 14. ovoga Pravilnika navedene na prijavi za pristupanje ispitu osposobljenosti.

Izdavanje potvrde o položenom ispitu
osposobljenosti

Članak 18.

(1) Fizičkoj osobi iz članka 14. ovoga Pravilnika koja je položila ispit osposobljenosti, Ministarstvo financija izdaje potvrdu o položenom ispitu osposobljenosti. Fizičkoj osobi iz članka 14. ovoga Pravilnika koja nije položila ispit osposobljenosti, Ministarstvo financija izdaje rješenje kojim se utvrđuje da fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika nije položila ispit osposobljenosti.

(2) Protiv upravnih akata iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Iznos naknade za polaganje ispita osposobljenosti
i popravnog ispita osposobljenosti

Članak 19.

(1) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika koja je prijavila svoj pristup ispitu osposobljenosti, a nije u mogućnosti pristupiti ispitu, dužna je o tome pisano obavijestiti Ministarstvo financija, najkasnije tri radna dana prije dana održavanja ispita osposobljenosti.

(2) Za pristupanje ispitu osposobljenosti i popravnom ispitu osposobljenosti fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika plaća naknadu Ministarstvu financija. Naknada za polaganje ispita osposobljenosti iznosi 4.600,00 (slovima: četiri tisuće šesto) kuna. Naknada za polaganje popravnog ispita osposobljenosti iznosi 580,00 (slovima: petsto osamdeset) kuna po predmetu.

Naknade članovima ispitnog
povjerenstva

Članak 20.

Naknadu za rad članovima ispitnog povjerenstva ministar financija određuje odlukom.

Postupanje u slučaju neuspjeha na ispitu osposobljenosti

Članak 21.

(1) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika koja nije zadovoljila na ispitu osposobljenosti može ponovo polagati ispit osposobljenosti.

(2) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika koja nije ostvarila prag prolaznosti iz predmeta koji se odnose na računovodstvo i reviziju ili fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika koja ne položi tri ili više predmeta iz članka 14. stavak 9. ovoga Pravilnika, ponavlja cijeli ispit osposobljenosti.

(3) Fizička osoba iz članka 14. ovoga Pravilnika koja je na ispitu osposobljenosti ostvarila prag prolaznosti iz predmeta računovodstvo i revizija, iz članka 14. stavak 9. ovoga Pravilnika, može još jednom pristupiti popravnom ispitu osposobljenosti za najviše dva predmeta iz članka 14. stavak 9. ovoga Pravilnika, iz kojih nije ostvarila prag prolaznosti.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 450-01/19-01/115

Urbroj: 513-06-03-19-7

Zagreb, 3. lipnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I

MINISTARSTVO FINANCIJA

Temeljem članka 14. Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti podnosi se

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA OSPOSOBLJENOSTI

Popunjava: Fizička osoba iz druge države članice kojoj je odobrenje za rad ovlaštenog revizora izdalo nadležno tijelo njezine matične države

Ime i prezime
Datum rođenja i državljanstvo
Broj i datum odobrenja za rad koje je izdalo nadležno tijelo matične države članice
 
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad i registraciju matične države članice
Telefon/mobitel
e-mail
Prilozi:
• preslika osobne iskaznice ili putne isprave
• potvrda o plaćenoj naknadi za polaganje ispita osposobljenosti
Mjesto i datum podnošenja prijave


Popunjava: Fizička osoba iz treće zemlje kojoj je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje

Ime i prezime
Datum rođenja i državljanstvo
Broj i datum odobrenja za rad koje je izdalo nadležno tijelo treće zemlje
 
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad iz treće zemlje
Telefon/mobitel
e-mail
Prilozi:
• ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave
• odobrenje za rad koje je izdalo nadležno tijelo treće zemlje, ne starije od tri mjeseca
• potvrda o plaćenoj naknadi za polaganje ispita osposobljenosti
SUGLASNOST:DA/NE
Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala
Mjesto i datum podnošenja prijave


Potpis podnositelja zahtjeva: