Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)

NN 60/2019 (19.6.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije)

Ministarstvo unutarnjih poslova

1147

Na temelju članka 260. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14., 64/15. i 108/17.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA (LICENCIJE)

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj: 132/17.), u članku 4. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Na temelju dokaza o završenoj stručnoj spremi odnosno dokaza o položenom posebnom ispitu za nadzornika tehničke ispravnosti vozila utvrđuje se posjedovanje znanja i razumijevanja koje je relevantno za cestovna vozila, u sljedećim područjima:

– mehanika

– dinamika

– dinamika vozila

– motori s unutarnjim sagorijevanjem

– materijali i obrada materijala

– elektronika

– elektrika

– elektronički dijelovi vozila

– računalne aplikacije.

(3) Nadzornici tehničke ispravnosti vozila kojima je dopuštenje izdano do 20. svibnja 2018. godine izuzimaju se od minimalnih zahtjeva u pogledu stručnosti, osposobljavanja i izdavanja potvrda o stručnoj osposobljenosti nadzornika tehničke ispravnosti vozila.«.

Članak 2.

Obrazac 1. tiskan uz Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj: 132/17.), zamjenjuje se Obrascem 1. tiskanim uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/135
Urbroj: 511-01-152-19-2
Zagreb, 7. lipnja 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1

Poleđina obrasca 1