Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

NN 60/2019 (19.6.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1148

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

I.

Točka IV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. (»Narodne novine«, broj 53/2019) mijenja se i glasi:

»U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2019./2020. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.545 učenika u 2.220 razrednih odjela.«

II.

U točki V. Odluke stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.010 učenika u 2.090 razrednih odjela:

1) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.966 učenika u 838 razrednih odjela ili 42,14.«

III.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, u glavi XX. Međimurska županija, naslovu Srednja škola Prelog (20-527-501) dodaje se: Ekonomist 4 g. 060724 4 1,00 20.

U glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija, naslovu Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517) dodaje se Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g. 130904 4 1,00 24.

IV.

Točka VII. Odluke mijenja se i glasi:

»U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.675 učenika u 93 razredna odjela«

V.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2019./2020., III. dio – privatne škole, u glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija, naslovu Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527) Dentalna asistentica/asistent 4 g. 241204 4 1,00 10 briše se, a Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 1,00 20, mijenja se u Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka 4 g. 241104 4 2,00 40.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/19-06/00031
Urbroj: 533-05-19-0002
Zagreb, 13. lipnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.