Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg

NN 60/2019 (19.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1149

Na temelju članka 142. točke 1., 2. i 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UPOTREBE OVJESNE JEDRILICE, PARAJEDRILICE, PADOBRANA S POGONOM I JEDRILICE PRAZNE MASE
DO 80/100 KG

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg (»Narodne novine«, broj 43/15) u članku 2. stavku 20. iza riječi »Padobran s pogonom« dodaju se riječi »ili motorni padobran«.

U stavku 20. točki d) riječi »472,5 kg« zamjenjuju se riječima »475 kg«.

Članak 2.

Iza članka 12. dodaje se naslov i članak 12.a koji glase:

»Letenje ispod minimalnih visina

Članak 12.a

(1) Pilot smije upravljati zrakoplovom ispod minimalnih visina propisanih za VFR letove samo na temelju odobrenja Agencije.

(2) Smatra se da pilot zrakoplova ima odobrenje Agencije za letenje ispod minimalnih visina propisanih za VFR letove ako letove obavlja izvan gusto naseljenih područja gradova i naselja na visinama koje osiguravaju:

a) da u bilo kojoj fazi leta neće doći do ugrožavanja osoba ili imovine na tlu, i

b) prelijetanje prepreka na siguran način, bez ugrožavanja osoba ili imovine na tlu.

(3) Letenje ispod minimalnih visina iznad skupina ljudi na otvorenom nije dozvoljeno bez odobrenja Agencije.«

Članak 3.

U članku 35. stavku 3. točka a) briše se.

Dosadašnje točke b), c), d), e), f), g) postaju točke a), b), c), d), e), f).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/62
Urbroj: 530-07-1-1-19-2
Zagreb, 7. lipnja 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.