Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti igračaka

NN 60/2019 (19.6.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Ministarstvo zdravstva

1151

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 39/13, 47/14 i 114/18) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, br. 83/14, 38/15, 35/17 i 50/18) članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 30. 6. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2018/725 оd 16. svibnja 2018. o izmjeni točke 13. dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu kroma (VI) radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 17.5.2018.).«.

Članak 2.

U članku 13. riječi i zarez: »a čiji je popis oznaka objavljen u »Narodnim novinama«,« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je proizvođač primijenio usklađene hrvatske norme prema izdanjima koje su objavljene pri nadležnom tijelu za normizaciju, a kojima su obuhvaćeni svi primjenjivi sigurnosni zahtjevi za igračku, provodi unutarnji postupak kontrole proizvodnje iz modula A Priloga II. Odluke br. 768/2008/EZ.«.

U stavku 3. podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) ako ne postoje usklađene hrvatske norme kojima su obuhvaćeni svi primjenjivi sigurnosni zahtjevi za igračku;«.

Članak 4.

U članku 26. riječi i zarez: »čiji je popis oznaka objavljen u »Narodnim novinama«,« brišu se.

Članak 5.

Članak 45. briše se.

Članak 6.

U Prilogu II. u dijelu: »III. KEMIJSKA SVOJSTVA« točki 13., u tablici, redak: »Krom (VI)« mijenja se i glasi:

Elementmg/kg u suhom, lomljivom,
praškastom ili
savitljivom
materijalu za igračke
mg/kg u tekućem ili ljepljivom materijalu za igračkemg/kg u
materijalu ostruganom s površine igračke
Krom (VI)0,020,0050,053


Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. studenoga 2019. godine.

Klasa: 011-02/19-04/05

Urbroj: 534-02-1-1/6-19-26

Zagreb, 10. lipnja 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.