Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

NN 60/2019 (19.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1155

Na temelju odredbe članka 202. stavak 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 13. lipnja 2019. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATISTIČKIM STANDARDIMA OSIGURANJA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o statističkim standardima osiguranja (»Narodne novine« broj 23/16 i 27/16, dalje u tekstu: Pravilnik) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Hanfi statističke izvještaje, i to mjesečni izvještaj koristeći obrazac SP_1_O/R_rizici, tromjesečne izvještaje koristeći obrasce SP_1_O/R_rizici, SP_1_O/R vrste, SP_41_O, SP_5_O/R, SP_7_O/R, SP_8_O/R, SP_10_O/R, SP_13_O, SP_15_O/R i SP_16_O/R, i godišnje izvještaje koristeći obrasce od rednog broja 1. do rednog broja 44. iz priloga ovog Pravilnika.«

(2) Članak 2. stavak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(3) Društvo za osiguranje, koje obavlja poslove osiguranja u državi članici, dužno je dostaviti statističke izvještaje o poslovima osiguranja u pojedinoj državi članici, i to odvojeno za poslove osiguranja koje obavlja preko podružnice i poslove osiguranja koje neposredno obavlja. Društvo za osiguranje dužno je dostaviti tromjesečne izvještaje koristeći obrazac SP_1_O_rizici_EU i godišnje izvještaje koristeći obrasce SP_1_O_rizici_EU i SP_16_O_EU iz priloga ovog Pravilnika.«

(3) Članak 2. stavak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(4) Podatke iz statističkih izvještaja SP_7_O/R, SP_8_O/R, SP_9_O/R, SP_10_O/R, SP_11_O/R, SP_12_O/R, SP_13_O, SP_21.1_O, SP_21.2_O, SP_25.1_O i SP_25.2_O iz priloga ovog Pravilnika potvrđuje imenovani ovlašteni aktuar.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti mjesečno, tromjesečno i godišnje statističko izvješće za 2019. godinu iz članka 2. ovog Pravilnika, a koristeći obrasce iz priloga Statističkih standarda (»Narodne novine« broj 23/16 i 27/16) pri čemu se iznosi upisuju u kunama, uz obvezno upisivanje dvije znamenke iza decimalnog zareza.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik se prvi puta primjenjuje na dostavu mjesečnog izvješća sa stanjem na dan 31. 1. 2020., tromjesečnog statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 3. 2020. i godišnjeg statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 12. 2020. prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-02/19-04/03
Urbroj: 326-01-70-72-19-5
Zagreb, 13. lipnja 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Antun Palarić, v. r.