Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje

NN 60/2019 (19.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1156

Na temelju članka 199. stavka 9. i članka 200. stavka 7. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. lipnja 2019. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REVIZIJI U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE

Članak 1.

Članak 1. stavak 1. Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje (»Narodne novine« broj 78/16 dalje: Pravilnik) mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju:

– sadržaj revizije za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), način i rokovi dostave, kao i razlozi za odbijanje ocjene iz članka 200. stavka 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18; dalje u tekstu: Zakon o osiguranju),

– razlozi za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja društva za osiguranje odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koji su predmet zakonske revizije iz članka 199. stavka 2. Zakona o osiguranju.«

Članak 2.

Članak 2. stavak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od članka 196. stavka 3. Zakona o osiguranju provjeru i ocjenu stanja informacijskog sustava i adekvatnosti upravljanja informacijskim sustavom određenog društva za osiguranje može obaviti revizorsko društvo različito od onoga koje obavlja zakonsku reviziju tog društva za osiguranje.«

Članak 3.

Članak 4. stavak 2. peta alineja Pravilnika mijenja se i glasi:

» – ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima te o usklađenosti navedenog ulaganja s odredbama Zakona o osiguranju, s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35, uključujući i Delegirane uredbe Komisije (EU) o izmjeni navedene Uredbe, donesene na temelju odredaba Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) i kojom se ta Direktiva dopunjuje i s odredbama Smjernica EIOPA-e koje uređuju sustav upravljanja u skladu s člankom 2. stavkom 5. ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

Članak 8. stavak 2. a) Pravilnika mijenja se i glasi:

»(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

a) provjeru da li Izvješće o solventnosti i financijskom stanju uključuje i primjereno predstavlja informacije koje se odnose na podloge i metode upotrijebljene za vrednovanje imovine, tehničkih pričuva i ostalih obveza za potrebe solventnosti i to iz članka 4. točaka a) do g) Provedbene uredbe Komisije kojom se propisuju provedbeni tehnički standardi u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za Izvješće o solventnosti i financijskom stanju u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,«

Članak 5.

Naslov iznad članka 11. i članak 11. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Odbijanje godišnjih financijskih izvještaja i ocjene revizora

Članak 11.

(1) Hanfa će odbiti godišnje financijske izvještaje društva za osiguranje odnosno godišnje konsolidirane financijske izvještaje koji su predmet zakonske revizije u slučajevima iz članka 199. stavka 2. Zakona o osiguranju ako bi takvi izvještaji mogli korisnika navesti na pogrešnu poslovnu odluku ili ako postoje značajna odstupanja između revidiranih financijskih izvještaja i stanja koje je Hanfa utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom.

(2) Ako Hanfa utvrdi da ocjena iz članka 2. stavka 5. ovog Pravilnika nije dana u skladu sa Zakonom o osiguranju, ili ako Hanfa na temelju obavljenog nadzora ili na drugi način utvrdi da ista nije zasnovana na istinitim i objektivnim činjenicama, može zahtijevati od revizora da ocjenu ispravi ili dopuni, a u slučaju da revizor ne postupi sukladno zahtjevu Hanfe, Hanfa može odbiti ocjenu te zahtijevati od društva da na njegov trošak ocjenu daju ovlašteni revizori iz drugog revizorskog društva.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/03

Urbroj: 326-01-70-72-19-6

Zagreb, 13. lipnja 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Antun Palarić, v. r.