Presuda Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: 18.UsI-550/17-18 od 11. travnja 2019.

NN 60/2019 (19.6.2019.), Presuda Upravnog suda u Zagrebu poslovni broj: 18.UsI-550/17-18 od 11. travnja 2019.

Upravni sud u Zagrebu

1157

PRESUDA

Upravni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Željki Zrilić Ježek, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje Marine Radović, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja J. T. iz S., B. P. 21, protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe A. H. d.o.o., Z., radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga, nakon održane javne i usmene rasprave, 11. travnja 2019.

presudio je

Odbija se tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/16-01/1383, urbroj: 376-05/DB-17-9 (IM) od 31. siječnja 2017.

Obrazloženje

Osporenim rješenjem Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-08/16-01/1383, urbroj: 376-05/DB-17-9 (IM) od 31. siječnja 2017. odbija se zahtjev za rješavanje spora tužitelja i operatora javnih komunikacijskih usluga V. d.o.o., Z., vezano uz povrede odredaba pretplatničkog ugovora i osporavanje prava na prijevremeni raskid ugovora bez naplate naknade, u cijelosti kao neosnovan.

Tužitelj u tužbi navodi kako je točno da je potpisao ugovor 12. kolovoza 2016. na dvije godine po tarifi bez granice S, te da je tražio raskid ugovora elektronički 19. kolovoza 2016. i pisano 25. kolovoza 2016. u roku od 14 dana po Zakonu o zaštiti potrošača, nezadovoljan s tarifom i ugovorom. Smatra da ima pravo raskinuti ugovor bez potraživanja naknade za prijevremeni raskid.

Slijedom navedenog, predlaže da Sud poništi osporavanu odluku.

Tuženik je dostavio odgovor na tužbu u kojem se protivi navodima iz tužbe, te ističe kako je u predmetnom slučaju tužitelj sklopio ugovor na prodajnom mjestu trgovca odlukom tuženika. Budući da je tužitelj sklopio ugovor na prodajnom mjestu trgovca odnosno zainteresirane osobe, a ne izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, time tužitelj netočno navodi da ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku 14 dana o skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nadalje, tužitelj pogrešno navodi da prema Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo na prijevremeni raskid ugovora bez naplate naknade. Pravo na prijevremeni raskid ugovora bez naplate je određen Zakonom o električkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, dalje ZEK). Kao što je navedeno u odluci tuženika i prema Općim uvjetima poslovanja V. određeno je da je krajnji korisnik u slučaju jednostranog raskida Ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora, obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za krajnjeg korisnika. Nadalje, tužitelj navodi da je nezadovoljan tarifom i ugorovom zatražio raskid ugovora bez plaćanja penala i prijevremeni raskid ugovora s tim da je uz navedene razloge tužitelj u zahtjevu o kojem se odlučivalo u postupku pred tuženikom naveo da mu zbog nekorištenja V. kartice ne mogu ispostavljati račune niti penale. Međutim, kao što je u odluci tuženika između ostalog navedeno da je SIM kartica samo terminalni uređaj putem kojeg korisnik ostvaruje pristup sustavu operatora i putem kojeg koristi usluge te neaktivirana SIM kartica u posjedu korisnika ne znači da operator nije osigurao mogućnost korištenja usluga i time operator ima pravo ispostavljati mjesečne račune za iznos mjesečne naknade u uvjetima kada korisnik aktivno ne koristi usluge. U vezi s navedenim zahtjev tužitelja za prijevremeni raskid ugovora bez plaćanja naknade nije prihvaćen jer se radi o raskidu prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora za koje posljedično za tužitelja proizlazi zakonom propisana obveza, odnosno platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja trajanja pretplatničkog ugovora.

Slijedom navedenog, predlaže odbiti tužbeni zahtjev kao neosnovan.

Zainteresirana osoba V. d.o.o., sada: A. H. d.o.o., u odgovoru na tužbu ističe kako je zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa zaključen 12. kolovoza 2016. za tarifni model Bez Granica S+, te je kupljen uređaj Alcatel Pixi 4, uz minimalno ugovorno razdoblje od 24 mjeseca, koji zajedno sa Općim uvjetima poslovanja, Uvjetima korištenja ugovornih usluga i važećim Cjenikom usluga čini pretplatnički ugovor, sklopljen unutar poslovnih prostorija trgovca i to na ovlaštenom prodajnom mjestu. Zainteresirana osoba zaprimila je prigovore tužitelja od 5. listopada 2016., 29. prosinca 2016., te 20. siječnja 2017. (u nastavku: prigovori), kojim je tužitelj izrazio nezadovoljstvo izdanim računima za kolovoz, rujan i prosinac 2016. za pretplatničku liniju 385915078543, navodeći da je zatražio raskid pretplatničkog ugovora u roku od 14 dana od sklapanja pretplatničkog ugovora, i to 19. kolovoza 2016., odnosno 25. kolovoza 2016. Po zaprimljenim prigovorima V. je tužitelju pravovremenim odgovorima potvrdio pravovaljanost pretplatničkog ugovora, te tužitelja upozorio da pretplatnički ugovor može raskinuti u svakom trenutku uputivši ga kako podnijeti valjani/potpuni zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora s upozorenjem da će isti biti realiziran uz naplatu naknade za prijevremeni raskid. Do dana pisanja odgovora na tužbu V. nije zaprimio od tužitelja valjani zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora. Slijedom rečenog, V. ističe da su sporni računi uredno ispostavljeni tužitelju temeljem pravovaljanog pretplatničkog odnosa između V. i tužitelja i to za priključak koji je aktivan, a sve sukladno ugovorenim uslugama. Slijedom svega iznesenog, V. smatra da ne postoji osnove za usvajanjem zahtjeva tužitelja i predlaže sudu tužbu tužitelja odbiti u cijelosti kao neosnovanu.

Radi ocjene zakonitosti osporavanog rješenja, Sud je izvršio uvid u spis tuženika i isprave priložene spisu, te je uzeo u obzir provedene dokaze i činjenice utvrđene u postupku donošenja osporavane odluke, kao i dokaze provedene u ovom upravnom sporu.

Sud je održao usmenu i javnu raspravu 4. travnja 2019., te je time strankama, u skladu s odredbom članka 6. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine« broj: 20/10., 143/12., 152/14., 29/17.) dana mogućnost izjasniti se o zahtjevima i navodima drugih stranaka, te o svim pitanjima koja su predmet ovog upravnog spora.

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja, Sud je ocijenio tužbeni zahtjev tužitelja neosnovanim.

Uvidom u priloženi spis predmeta utvrđeno je da je tužitelj zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa podnio 12. kolovoza 2016. za tarifni model Bez Granica S+ za pretplatničku liniju, te je kupljen uređaj Alcatel Pixi 4, uz minimalno ugovorno razdoblje od 24 mjeseca.

Predmetni zahtjev zajedno sa Općim uvjetima poslovanja, Uvjetima korištenja ugovornih usluga i važećim Cjenikom usluga čini pretplatnički ugovor. Iz toč. 7. zahtjeva razvidno je da je pretplatnički ugovor zaključen na prodajnom mjestu zainteresirane osobe.

Tužitelj podnosi prigovore na tarifni model, traži raskid pretplatničkog ugovora bez naknade sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, te ističe nezadovoljstvo izdanim računima za pretplatničku liniju.

Člankom 41. stavak 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj: 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14. – dalje u tekstu: ZEK) propisano je da pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora u bilo kojem trenutku. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da pretplatnik, koji raskine ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika, osim u slučaju iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona.

Sukladno članku 14.1. Općih uvjeta zainteresirane osobe korisnik ima pravo na raskid ugovora u bilo kojem trenutku, ali ako se ugovor raskine prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, korisnik mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja trajanja pretplatničkog ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za korisnika.

Člankom 72. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj: 41/14., 110/15.) propisano je da potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Kako nesporno iz spisa predmeta proizlazi, a isto niti tužitelj tužbenim navodima ne osporava, pretplatnički ugovor je sklopljen na prodajnom mjestu zainteresirane osobe, a ne izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, stoga tužitelj nema pravo na raskid ugovora pozivom na citiranu odredbu Zakona o zaštiti potrošača, već isključivo u skladu s odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama i prema Općim uvjetima poslovanja zainteresirane osobe.

Prigovor tužitelja kako mu se ne mogu naplaćivati računi, nije osnovan, jer se isti ispostavljaju za aktivne pretplatničke priključke sukladno ugovorenim uslugama. Obzirom je SIM kartica i dalje u posjedu tužitelja, to nije od utjecaja činjenica što on ne koristi usluge za koje operator osigurava tehničke preduvjete za korištenje, tim više što zainteresirana osoba nije zaprimila valjani zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora.

Slijedom svega navedenog, osporenim rješenjem odgovoreno je na sve istaknute prigovore tužitelja te se isto ocjenjuje zakonitim, stoga je temeljem odredbe članka 55. stavak 3. a u svezi s člankom 57. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima, odlučeno je kao u izreci ove presude.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove presude dopuštena je žalba Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka (5 primjeraka) za sud i sve stranke u sporu, u roku od 15 dana od dana dostave presude. Žalba odgađa izvršenje pobijane presude (članak 66. stavak 5. Zakona o upravnim sporovima).

Poslovni broj: 18.UsI-550/17-18

Zagreb, 11. travnja 2019.

Sutkinja
Željka Zrilić Ježek, v. r.