Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete

NN 61/2019 (21.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1175

Na temelju članka 106. Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15. i 118/18.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU I UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE POMOĆNOG DJELATNIKA, PIROTEHNIČARA, VODITELJA RADILIŠTA I DJELATNIKA KONTROLE KVALITETE

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (»Narodne novine« broj: 49/18), u članku 6. stavku 3. podstavak 2. briše se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Prije započinjanja stručnog osposobljavanja za pirotehničara, pristupnik mora Policijskoj akademiji ili ustanovi iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika, uz dokaze iz stavka 3. ovog članka, dostaviti i policu osiguranja za slučaj smrti ili ozljede nastale prilikom osposobljavanja u iznosima propisanim sukladno članku 123. stavku 1. Zakona o protuminskom djelovanju.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osposobljavanje pristupnika za pirotehničara traje 263 nastavna sata, od čega je 132 sata teorijski dio, a 131 sati praktični dio.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 2., 3. i 4.

U novom podstavku 3. iza riječi »potvrdu« dodaju se riječi: »ustanove iz članka 2. stavka 3. ovog Pravilnika«, a riječi »i 8.« brišu se.

U stavku 3. riječ »rješenje« zamjenjuje se riječju: »odluku«.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Stručni ispit za pirotehničara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio sastoji se od pisane i usmene provjere znanja iz svih nastavnih cjelina. Praktični dio stručnog ispita obuhvaća provjeru osposobljenosti za otkrivanje, pronalaženje, onesposobljavanje i uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i streljiva.

(2) Stručni ispit za pomoćnog djelatnika, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete sastoji se od usmene provjere znanja iz svih nastavnih cjelina.

(3) Prije pristupanja stručnom ispitu pristupnik mora položiti pismeni ispit iz nastavnih cjelina Prva pomoć i Prevencija stresa.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Podaci o položenom pismenom ispitu iz nastavnih cjelina Prva pomoć i prevencija stresa«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 6.

Prilog 1. i 2. tiskani uz Pravilnik o osposobljavanju i uvjetima za osposobljavanje pomoćnog djelatnika, pirotehničara, voditelja radilišta i djelatnika kontrole kvalitete (»Narodne novine«, broj: 49/18.) zamjenjuju se Prilozima 1. i 2. tiskanim uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/19

Urbroj: 511-01-152-19-10

Zagreb, 11. lipnja 2019.

Minitar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM
OSPOSOBLJAVANJA ZA POMOĆNE DJELATNIKE

1. Eksplozivne tvari2
2. Sredstva za paljenje2
3. Protupješačke mine2
4. Protuoklopne mine2
5. Specijalni upaljači2
6. Streljivo2
7. Zrakoplovni projektili2
8. Metode i tehnike razminiranja10
9. Organizacija radilišta razminiranja3
10. Propisi iz područja protuminskog djelovanja5
11. Prva pomoć8
UKUPNO:40 sati


PROGRAM
OSPOSOBLJAVANJA ZA PIROTEHNIČARE

TEORIJSKI DIO – 132 sata
1. Eksplozivne tvari10
2. Sredstva za paljenje5
3. Protupješačke mine5
4. Protuoklopne mine5
5. Specijalni upaljači8
6. Sustavi izrada minskih polja i grupa mina3
7. Sustavi razminiranja minskih polja i grupa mina4
8. Mjere pirotehničke sigurnosti i zaštite na radu4
9. Streljivo18
10. Zrakoplovni projektili8
11. Mine iznenađenja8
12. Održavanje i skladištenje eksplozivnih sredstava4
13. Onesposobljavanje i uništavanje eksplozivnih sredstava4
14. Ručna detekcija mina8
15. Uporaba strojeva za razminiranje6
16. Uporaba pasa za pronalaženje MES-a3
17. Organizacija radilišta6
18. Propisi iz područja protuminskog djelovanja8
19. Prva pomoć7
20. Prevencija stresa u razminiranju8
PRAKTIČNI DIO – 131 sat
1. Pojedinačno paljenje eksplozivnih naboja i izrada mreža za paljenje16
2. Razminiranje protupješačkih mina16
(vježbovna sredstva)
3. Razminiranje protupješačkih mina (bojeva sredstva)8
4. Razminiranje protuoklopnih mina (vježbovna sredstva)16
5. Razminiranje protuoklopnih mina (bojeva sredstva)8
6. Uklanjanje mina iznenađenja8
7. Uništavanje eksplozivnih tvari i sredstava8
8. Organizacija pretraživanja terena40
9. Zrakoplovni projektili8
10. Prva pomoć3
UKUPNO:263 sata
PROGRAM
OSPOSOBLJAVANJA ZA VODITELJA RADILIŠTA

TEORIJSKI DIO – 26 sati
1. Mjere pirotehničke sigurnosti2
2. Propisi iz područja protuminskog djelovanja7
3. Minsko eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva4
4. Organizacija radilišta4
5. Osnove topografije6
6. Oprema i sredstva u razminiranju3


PRAKTIČNI DIO – 14 sati
1. Organizacija radilišta8
2. Uništavanje i uklanjanje MES-a, NUS-a (vježbovna sredstva)6
UKUPNO:40 sati


PROGRAM
OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE KVALITETE

TEORIJSKI DIO – 32 sata
1. Mjere pirotehničke sigurnosti2
2. Propisi iz područja protuminskog djelovanja7
3. Minsko eksplozivna sredstva i neeksplodirana ubojna sredstva7
4. Organizacija radilišta5
5. Osnove topografije i GIS5
6. Kontrola kvalitete2
7. Oprema i sredstva u razminiranju4PRAKTIČNI DIO – 8 sati
1. Organizacija radilišta i kontrola kvalitete8
UKUPNO:40 sati


PRILOG 2