Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

NN 61/2019 (21.6.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Ministarstvo pravosuđa

1177

Na temelju članka 126. stavka 6. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 38/14, 123/15 i 29/16 – Ispravak) članak 2. mijenja se i glasi:

»Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,

2. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,

3. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci, i to:

– najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij

– najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija

4. da je uspješno završila provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja

5. da je uspješno završila stručnu obuku

6. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,

7. da ima valjano odobrenje za samostalno obavljanje djelatnosti (licencu) ili položen stručni odnosno specijalistički ispit za obavljanje djelatnosti ako je to sukladno posebnim propisima uvjet za obavljanje tih djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita.

Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu.«.

Članak 2.

Članak 3. briše se.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Pravne osobe ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja:

– ako su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje

– ako su njihovi zaposlenici imenovani stalnim sudskim vještacima za područje za koje se traži odobrenje

– ako imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja.

Na način propisan stavkom 1. ovog članka utvrđuje se ispunjava li zavod, ustanova ili državno tijelo uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja.

Pravne osobe, zavodi, ustanove i državna tijela dužni su obavijestiti predsjednika odgovarajućeg županijskog ili trgovačkog suda o prestanku radnog odnosa sa svojim zaposlenikom koji je imenovan stalnim sudskim vještakom.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe.

Državljani država članica Europske unije i državljani država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjevom za imenovanje obraćaju se Županijskom sudu u Zagrebu ili Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Fizička osoba zahtjevu prilaže životopis, uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak te dokaze o ispunjavanju uvjeta za imenovanje iz članka 2. stavka 1. točki 1., 3. i 7. ovog Pravilnika. Za ispunjavanje uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika osoba koja je u radnom odnosu prilaže dokaz o radnom odnosu, a osoba koja nije u radnom odnosu prilaže dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja za pravne osobe, zavode i državna tijela podnosi zakonski zastupnik odnosno čelnik tijela.

Predsjednik suda procijenit će kada se za sudskog vještaka može imenovati osoba iz članka 2. stavka 1. točke 3. podstavka 3. ovog Pravilnika.

Ako predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. odnosno 4. ovoga Pravilnika ili da je zahtjev nepotpun odbit će ga odnosno odbaciti rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 6. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.«.

Članak 5.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Ako kandidat za stalnog sudskog vještaka ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja.

Provjeru iz stavka 1. ovoga članka provode povjerenstva za provjeru znanja pri županijskim sudovima, koja imaju predsjednika i dva člana, a koje iz reda sudaca tog suda imenuje predsjednik suda na vrijeme od dvije godine i koji imaju pravo na nagradu za svoj rad.

Program provjere znanja, visinu troškova provjere znanja i visinu nagrade za rad povjerenstava odlukom propisuje ministar pravosuđa.

Kandidat za stalnog sudskog vještaka koji ima završen studij prava nije dužan pristupiti provjeri znanja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Kandidata za stalnog sudskog vještaka koji položi provjeru iz članka 5.a ovoga Pravilnika predsjednik odgovarajućeg suda uputit će na stručnu obuku u strukovnu udrugu stalnih sudskih vještaka.

Stručna obuka obavljat će se prema programu što ga za svaku djelatnost odnosno struku utvrđuje odgovarajuća strukovna udruga, a odobrava Ministarstvo pravosuđa.

Stručna obuka ne može trajati dulje od jedne godine.

Strukovne udruge dužne su imenovati mentore za stručnu obuku. Za mentora se može imenovati stalni sudski vještak koji ima najmanje pet godina iskustva u obavljanju poslova sudskog vještačenja. Popis mentora dostavlja se županijskim i trgovačkim sudovima.

Specijalist sudske medicine s valjanim odobrenjem za rad (licencom) te zaposlenici koji obavljaju poslove vještačenja u zavodima, ustanovama i državnim tijelima nisu dužni obaviti stručnu obuku za područja vještačenja za koja je tim zavodima, ustanovama i državnim tijelima dano odobrenje za obavljanje poslova vještačenja .«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »kandidata« dodaju se riječi: »upućenog na stručnu obuku«.

Članak 8.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad provođenjem stručne obuke stalnih sudskih vještaka u odgovarajućoj strukovnoj udruzi obavljaju Ministarstvo pravosuđa i nadležni županijski odnosno trgovački sud.«.

Članak 9.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Stalni sudski vještak odnosno pravna osoba moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti (polica osiguranja) za obavljanje poslova sudskog vještačenja dostavlja se predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda prije imenovanja odnosno davanja odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja te svake sljedeće godine tijekom razdoblja imenovanja odnosno odobrenja najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja.

Najniža svota osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještačenja za fizičke osobe iznosi 200.000,00 kuna, a za pravne osobe 500.000,00 kuna.

Državljanin države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka i u svojoj matičnoj državi.«.

Članak 10.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Nakon završene stručne obuke i prikupljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje stalnim sudskim vještakom odnosno o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučit će o zahtjevu.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

Stalni sudski vještak imenuje se na vrijeme od četiri godine. Pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja daje se na vrijeme od četiri godine.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.«.

Članak 11.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Ako imenovani stalni sudski vještak promijeni prebivalište odnosno ako pravna osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja promijeni sjedište, obratit će se predsjedniku suda koji ga je imenovao odnosno koji joj je dao odobrenje radi razrješenja odnosno oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova vještačenja i brisanja s njegovog popisa.

Predsjednik suda nadležnog prema novom prebivalištu odnosno sjedištu imenovat će stalnog sudskog vještaka odnosno odobriti obavljanje poslova vještačenja pravnoj osobi na njihov zahtjev za svoje područje i provesti upis stalnog sudskog vještaka odnosno pravne osobe na odgovarajući popis.

U postupku iz stavka 2. ovog članka stalni sudski vještak nije dužan polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.«.

Članak 12.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Nakon proteka vremena na koje je imenovan stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine, a pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu može se ponovno odobriti obavljanje poslova sudskog vještačenja.

Zahtjev za ponovno imenovanje odnosno odobrenje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je imenovan odnosno na koje je dano odobrenje.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje odnosno odobrenje prilaže se uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti i popis predmeta u kojima je obavljeno vještačenje.

Prije ponovnog imenovanja odnosno odobrenja predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će ispunjenost svih uvjeta iz članaka 2. i 4. ovoga Pravilnika.

Predsjednik suda donijet će rješenje o ponovnom imenovanju odnosno odobrenju.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

U postupku ponovnog imenovanja stalni sudski vještak nije dužan polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.«.

Članak 13.

Članak 12.a mijenja se i glasi:

»Ako se za stalnog sudskog vještaka imenuje osoba koja je već bila imenovana za stalnog sudskog vještaka, a nije podnijela zahtjev za ponovno imenovanje u roku iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, u postupku imenovanja nije dužna polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.«.

Članak 14.

Iza članka 12.a dodaje se članak 12.b koji glasi:

»Članak 12.b

Imenovani stalni sudski vještak odnosno pravna osoba, zavod, ustanova ili državno tijelo kojem je odobreno obavljanje poslova vještačenja mogu podnijeti zahtjev za proširenje područja vještačenja na srodnu djelatnost koja je obuhvaćena već stečenom stručnom odnosno školskom spremom i iskustvom odgovarajućima za obavljanje djelatnosti za koju se traži proširenje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja se dokaz o stečenoj stručnoj odnosno školskoj spremi i odgovarajućem radnom iskustvu.

Prije donošenja odluke o proširenju područja vještačenja predsjednik nadležnog suda zatražit će mišljenje odgovarajuće strukovne udruge stalnih sudskih vještaka o ispunjenosti uvjeta za proširenje područja vještačenja.

Proširenje područja vještačenja ima učinak do isteka vremena na koje je stalni sudski vještak imenovan odnosno vremena na koje je pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu dano odobrenje za obavljanje poslova vještačenja.

U postupku proširenja područja vještačenja stalni sudski vještak nije dužan polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.«.

Članak 15.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Imenovanog stalnog sudskog vještaka razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda:

– ako to sam zatraži,

– ako promijeni prebivalište,

– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan,

– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan,

– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,

– ako mu je izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu,

– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja,

– ako nakon isteka roka iz članka 20. stavka 2. ovog Pravilnika ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,

– ako povrijedi odredbe članka 17. ovog Pravilnika,

– ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka nakon izvršnosti rješenja iz članka 20. i 21. ovog Pravilnika.

Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1. podstavcima 7., 8., 9. i 10. ovoga članka može podnijeti novi zahtjev za imenovanje nakon proteka četiri godine od dana izvršnosti rješenja o razrješenju.

Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanog u stavku 1. podstavcima 1. i 8. ovog članka prilikom podnošenja novog zahtjeva za imenovanje u istom području vještačenja nije dužan položiti provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja i obaviti stručnu obuku.

Odredbe stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovog članka smisleno se primjenjuju na oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja pravnim osobama, zavodima, ustanovama ili državnim tijelima.

Protiv rješenja o razrješenju odnosno oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Predsjednik suda proslijedit će izvršno rješenje iz stavka 5. ovog članka svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa.

Nakon primitka izvršnih rješenja o razrješenju stalnih sudskih vještaka odnosno rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja nadležni sud navedene stalne sudske vještake odnosno pravne osobe, zavode, ustanove ili državna tijela briše s odgovarajućih popisa.«.

Članak 16.

U članku 17. stavak 2. briše se.

Članak 17.

U članku 20. stavku 1. riječi: »mu« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Stalnom sudskom vještaku koji ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja privremeno će se uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka u trajanju od tri mjeseca.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 18.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja iz članka 20. stavka 3. i članka 21. stavka 3. ovog Pravilnika dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Predsjednik suda proslijedit će izvršno rješenje o privremenoj uskrati i privremenoj zabrani obavljanja poslova vještačenja svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa.

Stalni sudski vještak kojemu se uskrati ili zabrani obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka dužan je po izvršnosti rješenja iz članka 20. stavka 3. i članka 21. stavka 3. ovog Pravilnika o uskrati ili zabrani obavijestiti sud u svakom postupku u kojemu mu je povjereno vještačenje, a u kojem još nije izradio nalaz i mišljenje.«.

Članak 19.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Nagrada za vještačenje povjereno pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu pripada toj pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu.«.

Članak 20.

U članku 27. iza riječi: »osobe« dodaje se zarez i riječi: »zavodi, ustanove i državna tijela«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 31. i članak 31. mijenjaju se i glase:

»POTPIS I PEČAT

Članak 31.

Stalni sudski vještak u obavljanju poslova sudskog vještačenja nalaz i mišljenje potpisuje vlastoručno te na njega stavlja svoj pečat odnosno nalaz i mišljenje potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Pečat stalnog sudskog vještaka je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm, a njegov tekst sadrži ime, prezime i adresu stalnog sudskog vještaka, naznaku »stalni sudski vještak« i naznaku jednog ili više područja vještačenja za koja je imenovan. Otisak pečata je plave boje.

Stalni sudski vještak kvalificirani elektronički potpis i pečat pribavlja o vlastitom trošku.

Stalni sudski vještak dužan je otisak svog pečata i vlastoručni potpis pohraniti u sudu koji je imenovao stalnog sudskog vještaka.

Pravne osobe, zavodi, ustanove ili druga državna tijela u obavljanju poslova sudskog vještačenja koriste svoj pečat odnosno elektronički pečat.«.

Članak 22.

U članku 38. iza riječi: »osoba« dodaje se zarez i riječi: zavoda, ustanova i državnih tijela«.

Članak 23.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Predsjednici županijskih i trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana izvršnosti dostaviti primjerak rješenja o imenovanju, ponovnom imenovanju, privremenoj uskrati, privremenoj zabrani i razrješenju stalnih sudskih vještaka te Ministarstvo obavijestiti o svakoj promjeni njihovih podataka.

Predsjednici sudova i državni odvjetnici Ministarstvu pravosuđa dostavljaju podatke o nagradama i naknadama troškova stalnih sudskih vještaka isplaćenim iz sredstava sudova i državnih odvjetništava u pojedinim predmetima, svakih šest mjeseci najkasnije do 15. dana idućeg mjeseca.«.

Članak 24.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »osoba« dodaje se zarez i riječi: »zavoda, ustanova i državnih tijela«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Radi dostupnosti informacija zainteresiranoj javnosti o imenovanim stalnim sudskim vještacima odnosno pravnim osobama, zavodima, ustanovama i državnim tijela kojima je odobreno obavljanje poslova vještačenja jedinstveni elektronički popis iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo pravosuđa objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Na jedinstvenom elektroničkom popisu iz stavka 1. ovog članka ne objavljuju se podaci o osobnim identifikacijskim brojevima.«.

Članak 25.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Radi dostupnosti informacija zainteresiranoj javnosti o imenovanim stalnim sudskim vještacima odnosno pravnim osobama, zavodima, ustanovama i državnim tijela kojima je odobreno obavljanje poslova vještačenja, županijski i trgovački sudovi objavljuju Popis stalnih sudskih vještaka i Popis pravnih osoba, zavoda, ustanova i državnih tijela za obavljanje poslova sudskog vještačenja na svojoj mrežnoj stranici.

Na popisima iz stavka 1. ovog članka ne objavljuju se podaci o osobnim identifikacijskim brojevima.

Uvid u Popise iz stavka 1. ovog članka sud je dužan omogućiti i u uredu predsjednika suda.«.

Članak 26.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji su u svojoj matičnoj državi imenovani za stalnog sudskog vještaka i koji u Republici Hrvatskoj žele obavljati poslove vještačenja pod nazivom iz svoje matične države upisuju se u Popis stalnih sudskih vještaka iz država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji vodi Ministarstvo pravosuđa te na popise Županijskog suda u Zagrebu i Trgovačkog suda u Zagrebu (obrazac broj 4).«.

U stavku 2. riječ: »ovjerenom« briše se.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Popisi stalnih sudskih vještaka iz država članica Europske unije ili država potpisnica sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa odnosno nadležnog suda bez navođenja osobnih identifikacijskih brojeva, a radi dostupnosti ovih informacija zainteresiranoj javnosti.«.

Članak 27.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Popisi iz članaka 37., 38., 40. i 42. ovog Pravilnika moraju se voditi uredno i na vrijeme.«.

Članak 28.

Obrazac br. 2., Obrazac br. 3. i Obrazac br. 4. zamjenjuju se novim obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 29.

Odluku iz članka 5. ovog Pravilnika ministar pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Predsjednici županijskih sudova imenovat će članove povjerenstava iz članka 5. ovog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 24. lipnja 2019.

Klasa: 011-01/14-01/35

Urbroj: 514-04-02-01-01/2-19-10

Zagreb, 18. lipnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac br. 2 (297×210 mm)

(naziv i sjedište suda)

POPIS STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Red. br.Prezime i imeOIBAdresa, broj
telefona i e-adresa
ZanimanjeStručna
sprema
Područje vještačenjaBroj i datum
rješenja o
imenovanju
Broj i datum
rješenja o razrješenju
Primjedba
12345678910
          
          
          


Obrazac br. 3 (297×210 mm)

(naziv i sjedište suda)

POPIS PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKOG VJEŠTAČENJA

Red. br.NazivOIBIme i prezime stalnog sudskog vještaka zaposlenog u pravnoj osobiAdresa i broj telefonaPodručje vještačenjaRješenja o upisu u sudski registarBroj sudskog spisa i datum upisa u sudski registarBroj sudskog spisa i datum brisanjaPrimjedba
12345678910
          
          
          


Obrazac br. 4 (297× 210 mm

(Ministarstvo pravosuđa)

POPIS STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE
ILI DRŽAVA POTPISNICA SPORAZUMA O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU

Red. br.Prezime i imeOIBDržavljanstvoAdresa, broj telefona i e-adresaZanimanjeStručna
sprema
Područje
vještačenja
Broj i datum
odluke o imenovanju u matičnoj državi
Broj i datum rješenja o upisu u PopisPrimjedba
1234567891011