Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

NN 61/2019 (21.6.2019.), Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1179

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) 19. lipnja 2019. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina, klasa: 022-03/19-04/233, urbroj: 50301-25/06-19-2, od 19. lipnja 2019., raspisani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina.

Odluka Vlade stupa na snagu 27. lipnja 2019.

Izbori će se održati u nedjelju, 28. srpnja 2019.

2. Rokovi teku od

28. lipnja 2019. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidatura za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Podravska Moslavina u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle do

11. srpnja 2019. do 24:00 sata.

(članak 21. stavak 1. Zakona)

4. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina sastavit će i objaviti zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina (dalje: zbirna lista), u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Podravska Moslavina u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do

13. srpnja 2019. do 24:00 sata.

(članak 26. stavak 1. Zakona)

5. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu zbirnu listu radi objave cjelovite informacije o svim kandidaturama.

Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

(članak 26. stavak 2. Zakona)

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

26. srpnja 2019. do 24:00 sata.

(članak 35. stavak 1. Zakona)

7. Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19,00 sati, dakle

od 27. srpnja 2019. u 00:00 sati

do 28. srpnja 2019. u 19:00 sati.

(članak 35. stavak 3. Zakona)

8. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

12. srpnja 2019. do 24:00 sata.

(članak 69. stavak 1. Zakona)

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Podravska Moslavina najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do

15. srpnja 2019. do 24:00 sata.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Podravska Moslavina u zadanom roku, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

10. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

17. srpnja 2019. do 24:00 sata.

(članak 44. stavak 2. Zakona)

11. Glasovanje traje neprekidno

28. srpnja 2019. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 74. Zakona)

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Podravska Moslavina, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

29. srpnja 2019. do 7:00 sati.

(članak 65. Zakona)

13. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

29. srpnja 2019. do 19:00 sati.

14. Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina objavljuje bez odgode rezultate izbora sukladno članku 86. Zakona.

(članak 86. Zakona)

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 27. lipnja 2019.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/19-01/32

Urbroj: 507-04/06-19-1

Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.