Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka

NN 61/2019 (21.6.2019.), Obvezatne upute broj LN-III – o zaštiti osobnih podataka

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1181

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« br. 144/12 i 121/16, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) 19. lipnja 2019. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-III

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. UVODNO

1.1. Na postupak obrade osobnih podataka i prava izbornih sudionika i drugih osoba koje na bilo koji način sudjeluju na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina (dalje: prijevremeni izbori) i u financiranju izborne promidžbe na prijevremenim izborima (dalje: osobni podaci) na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

2. VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

2.1. Voditelji obrade osobnih podataka su Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije i Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina (dalje skupno: nadležna izborna povjerenstva) koja su sukladno mjerodavnim propisima nadležna za poduzimanje određene izborne radnje i radnje radi nadzora financiranja izborne promidžbe.

2.2. Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidature je politička stranka/političke stranke podnositelj/i prijedloga kandidature. Voditelj obrade podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidature grupe birača su prva tri birača-potpisnika prijedloga kandidature i/ili kandidat i/ili zamjenik kandidata.

2.3. Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu evidentiranja zaprimljenih donacija, troškova (rashoda) izborne promidžbe te cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe je obveznik podnošenja pripadajućih izvještaja iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19) (dalje: Zakon o financiranju).

2.4. Voditelj obrade osobnih podataka promatrača su političke stranke koje predlažu promatrače, prva tri birača – potpisnika kandidature i/ili kandidat i/ili zamjenik kandidata, nevladine udruge kao i međunarodne organizacije koje sukladno Zakonu predlažu promatrače te nadležna izborna povjerenstva.

2.5. Voditelj obrade osobnih podataka članova biračkih odbora je Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina koje ih imenuje i političke stranke koje određuju članove biračkog odbora sukladno odredbama Zakona.

2.6. Kontakt podaci voditelja obrade objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva za nadležna izborna povjerenstva, dok političke stranke, prva tri birača – potpisnika kandidature, kandidat, zamjenik kandidata kao i ovlašteni predlagatelji promatrača objavljuju kontakt podatke na drugi primjereni način.

2.7. Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade poštujući zahtjeve propisa o zaštiti osobnih podataka.

3. SVRHA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

3.1. Obrađuju se samo oni osobni podaci koji su nužni za provedbu pojedinih izbornih radnji i provedbu nadzora financiranja izborne promidžbe.

3.2. Osoba čiji se osobni podaci obrađuju mora biti upoznata o svrsi obrade osobnih podataka.

3.3. Pri provođenju prijevremenih izbora i postupku nadzora financiranja izborne promidžbe obrađuju se osobni podaci:

– članova izbornih tijela – radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad na izborima

– kandidata, zamjenika kandidata, birača predlagatelja kandidature, kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidature – radi kandidiranja i radi daljnje obrade radi provedbe izbora

– promatrača – radi promatranja izbornog postupka

– osobe koje sudjeluju u financiranju kandidata nad kojim se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe – radi nadzora zakonitosti financiranja izborne promidžbe

– trećih osoba – stranaka ugovora s kojima voditelji obrade iz točke 2.1. ovih Obvezatnih uputa sklapaju ugovore radi provedbe popratnih radnji vezanih za prijevremene izbore ili koje je voditelj obrade i iz točke 2.1. ovih Obvezatnih uputa odredio u stručne timove radi provedbe popratnih radnji vezanih za prijevremene izbore i nadzor financiranja izborne promidžbe.

4. VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJA SE OBRAĐUJE

4.1. Pri provođenju prijevremenih izbora i postupku nadzora financiranja izborne promidžbe obrađuju se sljedeći osobni podaci:

– osobni podaci članova izbornih tijela – ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o osobnoj iskaznici, kontaktni podaci, datum rođenja, podatak o bankovnom računu i podatak o mirovinskom osiguranju, a za članove proširenog sastava izbornih povjerenstava te članove biračkih odbora i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo, odnosno za predsjednika i potpredsjednika i članove stalnog sastava izbornog povjerenstva da nisu član političke stranke niti kandidat na prijevremenim izborima

– osobni podaci kandidata i zamjenika kandidata – ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta, datum rođenja, spol, podaci o osobnoj iskaznici, podatak iz kaznene evidencije, podatak o broju posebnog računa za financiranja izborne promidžbe i potpis

– osobni podaci birača – predlagatelja kandidature i birača: ime i prezime, adresa prebivališta, podaci o osobnoj iskaznici i potpis

– osobni podaci kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidature: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB i kontaktni podaci

– osobni podaci promatrača: ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) ili serijski broj identifikacijske isprave promatrača te podaci o političkoj stranci koja je predložila promatrače, predlagateljima kandidature grupe birača, nevladinoj udruzi kao i međunarodnoj organizaciji koje sukladno Zakonu predlažu promatrače

– osobni podaci osoba koje sudjeluju u financiranju kandidata nad kojim se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o identifikacijskoj ispravi, kontaktni podaci, datum rođenja i podaci o bankovnom računu

– osobni podaci trećih osoba koji su nužni za izvršavanje ugovora između te treće osobe i voditelja obrade iz točke 2.1 ovih Obvezatnih uputa, odnosno koji su nužni za izvršenje zadaće i plaćanje naknade članovima stručnih timova određenih radi provedbe popratnih radnji vezanih za prijevremene izbore i nadzor financiranja.

4.2. Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su isti potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

4.3. U obrascima koji su propisani drugim obvezatnim uputama za prijevremene izbore bit će podrobnije naznačeni traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

4.4. Radi provjere točnosti osobnih podataka iz točke 4.1. ovih Obvezatnih uputa, na zahtjev nadležnog izbornog povjerenstva, dostavit će i/ili omogućiti preuzimanje:

– ministarstvo nadležno za registar birača – podatke iz registra birača

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – podatke o prebivalištu i identifikacijskim ispravama birača

– ministarstvo nadležno za financije – podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

– ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa – podatke iz kaznene evidencije.

5. VRIJEME OBRADE OSOBNIH PODATAKA

5.1. Osobni podaci iz točke 4. ovih Obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju u rokovima određenim Zakonom, Zakonom o financiranju i drugim mjerodavnim propisima.

5.2. Nakon isteka propisanih rokova, s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja vezano uz arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje registraturnog gradiva.

6. JAVNA OBJAVA OSOBNIH PODATAKA

6.1. Radi kandidiranja na prijevremenim izborima javno se objavljuju osobni podaci sadržani u kandidaturi i zbirnoj listi na način predviđen Zakonom.

6.2. Radi objave rezultata izbora javno se objavljuju osobni podaci izabranog kandidata i zamjenika kandidata na način propisan Zakonom.

6.3. Radi imenovanja članova izbornih tijela, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva i/ili na mrežnoj stranici i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne uprave mogu se objaviti imena i prezimena članova izbornih tijela, a za članove proširenih sastava izbornih povjerenstava te članove biračkih odbora i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo.

6.4. Osobni podaci iz točaka 6.1. – 6.3. ovih Obvezatnih uputa javno objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva i/ili mrežnoj i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim imena i prezimena kandidata i zamjenika kandidata, uklonit će se s mrežnih stranica i /ili oglasne ploče po isteku rokova određenih za obradu podataka iz Zakona, Zakona o financiranju i drugih mjerodavnih propisa.

6.5. Radi nadzora financiranja izborne promidžbe, javno se objavljuju osobni podaci koji su sadržani u obrascima iz Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 50/11, 93/11 i 55/13) na način i u rokovima određenim Zakonom o financiranju kao i drugi podaci na način i pod uvjetima određenim Zakonom o financiranju.

7. OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU

7.1. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 27. lipnja 2019.

7.2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

Klasa: 013-06/19-01/32

Urbroj: 507-02/02-19-3

Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.