Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.

NN 61/2019 (21.6.2019.), Obvezatne upite broj FLN-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina koji će se održati 28. srpnja 2019.

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1182

Na osnovi članka 48. t. 3., a u svezi s člankom 51. t. 10., 52. t. 13. i 53. t. 14. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon) te članka 56. stavaka 1. i 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19, dalje: Zakon o financiranju), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske 19. lipnja 2019. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ FLN-I

O SURADNJI DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I NADLEŽNOG IZBORNOG POVJERENSTVA U PROVEDBI NADZORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA KOJI ĆE SE ODRŽATI
28. SRPNJA 2019.

I. NADZOR FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

1.1. Nadzor financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina provode:

– Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo),

– Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podravska Moslavina (dalje: nadležno izborno povjerenstvo).

1.2. Nadležno izborno povjerenstvo s Državnim izbornim povjerenstvom kontaktira:

– telefonskim putem (01/4569-711),

– elektroničkom poštom (dip@izbori.hr) ili

– u slučaju potrebe, poštom (Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Zagreb, Visoka 15).

Nadležno izborno povjerenstvo dužno je odrediti najmanje jednu osobu (člana izbornog povjerenstva) kao kontakt osobu za nadzor financiranja izborne promidžbe.

II. OBVEZE NADLEŽNOG IZBORNOG POVJERENSTVA U PROVEDBI NAZDORA FINANCIRANJA IZBORNE PROMIDŽBE

Nadležno izborno povjerenstvo dužno je:

– uputiti izborne sudionike da se financijski izvještaji dostavljaju unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja izborne promidžbe, u skladu sa odredbama članka 39. stavka 1., članka 40. stavka 1. i članka 58. stavaka 1. i 2. Zakona o financiranju,

– zatražiti od izbornih sudionika, prilikom preuzimanja kandidatura, obrazac OLN-5 – obrazac za prikupljanje podataka o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe te podataka za dodjelu korisničkog imena i lozinke za ulazak u informacijski sustav za nadzor financiranja izborne promidžbe,

– uputiti izborne sudionike da je za ulazak u informacijski sustav za nadzor financiranja izborne promidžbe potrebno dostaviti podatke sadržane u obrascu OLN-5, kako bi Državno izborno povjerenstvo dodijelilo korisničko ime, lozinku i link za ulazak,

– utvrditi je li poseban račun za financiranje izborne promidžbe otvoren u skladu sa odredbama članka 30. i članka 31. Zakona o financiranju,

– podijeliti izbornim sudionicima Priopćenje o obvezama izbornih sudionika za financiranje izborne promidžbe,

– uputiti izborne sudionike da redovito prate mrežnu stranicu Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr,

– uputiti izborne sudionike da Državnom izbornom povjerenstvu dostave obrazac OLN-5 i potvrdu o otvaranju posebnog računa, putem elektroničke pošte dip@izbori.hr.

III. POSTUPANJE S DOKUMENTACIJOM VEZANOM UZ FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

Nadležno izborno povjerenstvo postupa s dokumentacijom vezanom uz financiranje izborne promidžbe u skladu s Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 55/16).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 27. lipnja 2019.

4.2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/19-01/32

Urbroj: 507-04/04-19-4

Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.