Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-32/18-8 od 29. travnja 2019.

NN 61/2019 (21.6.2019.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-32/18-8 od 29. travnja 2019.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1185

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda mr. sc. Mirjane Juričić, predsjednice vijeća, dr. sc. Sanje Otočan, mr. sc. Inge Vezmar Barlek, Lidije Vukičević i Senke Orlić-Zaninović, članica vijeća, te sudske savjetnice Branke Cvitanović zapisničarke, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta pokrenutom u povodu zahtjeva G. J. d.o.o. i B.-p. d.o.o. oboje iz G., koje zastupa Zajednički odvjetnički ured S. iz O., na sjednici vijeća održanoj 29. travnja 2019.

presudio je

I. Ukida se članak 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017., u dijelu stavka 3. »Način uporabe javnih površina – iznos«, R. br. 8. koji glasi:

»8.Upotreba javnih prometnih površina, kako slijedi:
8.1. Traktori
– do 26 kW75,00 kn godišnje
– do 55 kW150,00 kn godišnje
– do 110 kW300,00 kn godišnje
– do 146 kW400,00 kn godišnje
– do 183 kW500,00 kn godišnje
– preko 183 kW750,00 kn godišnje
8.2. Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg300,00 kn godišnje/
20,00 kn jednokratno
8.3. Motorna vozila s dvije osovine visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila500,00 kn godišnje/
50,00 kn jednokratno
8.4. Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg750,00 kn godišnje/
75,00 kn jednokratno
8.5. Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom900,00 kn godišnje/
90,00 kn jednokratno
8.6. Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg1.000,00 kn godišnje/
100,00 kn jednokratno
8.7. Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovina1.200,00 kn godišnje/
125,00 kn jednokratno
8.8. Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila1.500,00 kn godišnje/
150,00 kn jednokratno
8.9. Priključna transportna vozila za traktore, ovisno o nosivosti
– do 3 tone30,00 kn godišnje
– do 5 tona50,00 kn godišnje
– do 10 tona100,00 kn godišnje
– više od 10 tona150,00 kn godišnje
8.10. Priključna vozila i oruđa koja se vuku na kotačima50,00 kn godišnje
8.11. Kombajni i slični strojevi150,00 kn godišnje«II. Ukida se članak 6. stavak 8. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac koji glasi:

»Za korisnike javne površine koji javnu površinu koriste bez Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela porez će se razrezati na temelju zapisnika komunalnog redara u 50 % većem iznosu od iznosa utvrđenog ovom Odlukom«.

III. U preostalom dijelu zahtjev se odbija.

IV. Odbija se zahtjev podnositelja za naknadu troška upravnog spora.

Obrazloženje

Podnositelji su podnijeli zahtjev za ocjenu zakonitosti članka 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017.

U zahtjevu navode da je osporenom Odlukom, među ostalim, utvrđen porez na korištenje javnih površina koje su u obvezi plaćati fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine na području općine Č., a za čije upravljanje i održavanje je nadležna općina Č.

Člankom 6. Odluke propisano je, među ostalim, da su javne površine ceste, pješačke staze i biciklističke staze, otresnice i druge površine koje su namijenjene kretanju ljudi i vozila, a za čije je održavanje i upravljanje nadležna općina Č.

Zatim je taksativno navedeno koliko se naplaćuje upotreba javnih prometnih površina za pojedinu kategoriju vozila, kao i da će se za korisnike javne površine koji javnu površinu koriste bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela porez razrezati na temelju zapisnika komunalnog redara u 50% većem iznosu od iznosa utvrđenog tom Odlukom.

Takvu Odluku podnositelji smatraju nezakonitom budući da, prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, vlasnici motornih vozila već plaćaju naknadu za uporabu javnih cesta, a sukladno članku 2. Zakona o cestama, javne ceste su i ceste koje prolaze kroz naselja koja pripadaju pod općinu Č. Napominje se da kroz općinu Č. prolazi Županijska cesta Ž4042 i državna cesta D7, za čije održavanje su nadležni Republika Hrvatska i Županijska uprava za ceste O.-b. županije. Osim toga, člankom 86. Zakona o cestama, propisani su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, od kojih niti jedan nisu sredstva od poreza na korištenje javnih površina, koji je prihod jedinice lokalne samouprave. Iz navedenog proizlazi da je općina Čeminac samovoljno i nezakonito u članku 6. Odluke uvela javne ceste kao predmet naplate za uporabu/korištenje javnih površina, a za što nije ovlaštena jer, sukladno Zakonu o cestama, ta ovlast pripada jedino Republici Hrvatskoj preko pravne osobe Hrvatske ceste d.d kada se radi o državnim cestama, te županijskim upravama za ceste kada se radi o županijskim i lokalnim cestama.

Na ovaj način dolazi do dvostruke naplate za uporabu/korištenje javnih cesta, a što podnositelji smatraju nezakonitim.

Nadalje, nezakonitim smatraju i dio Odluke koji uvodi mogućnost naplate 50% većeg poreza ukoliko korisnici koriste javnu površinu bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela. Naime, Zakon o lokalnim porezima niti Opći porezni zakon ne poznaju mogućnost da jedinica lokalne samouprave sama donosi odluku po kojoj će »kažnjavati« korisnike javnih površina. Općina Č. je u pojedinačnim aktima koje su podnositelji dostavili uz zahtjev podnositelje kaznila s 50% većim iznosima poreza jer nisu imali rješenje o korištenju javnih površina/cesta.

Predlažu da Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukine članak 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac klasa: 410-01/17-02/0005, urbroj: 2100/05-03-17-1 od 14. lipnja 2017. objavljene u Službenom glasniku Općine Čeminac broj 7/2017., a do tada da rješenjem obustavi izvršenje te odredbe.

Podnositelji potražuju trošak za sastav zahtjeva u iznosu od 3.437,50 kuna.

Odgovarajućom primjenom članka 32. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 29/17.; u daljnjem tekstu: ZUS) Sud je pozvao donositelja osporene Odluke da se očituje o zahtjevu. Donositelj Odluke je dostavio Sudu traženo očitovanje.

U očitovanju na zahtjev, Općina Čeminac, Općinsko vijeće, kao donositelj osporenog općeg akta smatra da je osporena Odluka u cijelosti zakonita. Mišljenje podnositelja smatra pravno neutemeljenim kada nabraja vrste javnih površina u članku 6. Odluke pa da bi se za iste dvostruko naplaćivalo kao javne površine sukladno Zakonu o cestama. Zakon o cestama ne obuhvaća javne površine koje su u nadležnosti lokalne samouprave, čije se održavanje plaća iz proračuna Općine. Održavanje nerazvrstanih cesta i površina lokalne samouprave tereti općinu ili grad na kojima se nalaze, a održavanje tih površina nije obuhvaćeno porezima koji se plaćaju pri registraciji vozila.

Predlažu Sudu da odbije zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke u općinskim porezima Općine Čeminac kao neosnovan.

Zahtjev je osnovan.

Osporenu Odluku donijelo je Općinsko vijeće Općine Čeminac na temelju članka 42. stavka 1. i članka 67. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17, u daljnjem tekstu: ZoLP) i članka 29. Statuta Općine Čeminac (»Službeni glasnik općine Čeminac«, 7/2017.).

Člankom 1. osporene Odluke utvrđuju se općinski porezi općine Čeminac, njihova visina te način obračuna i plaćanja. Prema članku 2. Odluke općinski porezi jesu: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine.

Članak 6. Odluke, kojim je reguliran porez na korištenje javnih površina glasi:

»Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Javne površine su:

– javne prometne površine: ceste, pješačke i biciklističke staze, otresnice i druge površine koje su namijenjene kretanju ljudi i vozila, a za čije je održavanje i upravljanje nadležna Općina Čeminac;

– javne zelene površine: parkovi, šetališta, drvoredi, živice, cvjetnjaci, rekreacijske površine, zelenilo uz objekte, spomenici, dječja igrališta i druge slične površine za čije je održavanje i upravljanje nadležna Općina Čeminac;

– druge slične površine za čije je održavanje i upravljanje nadležna Općina Čeminac.

Porez se plaća kako slijedi:

R. br.NAČIN UPORABE JAVNIH POVRŠINAIZNOS
1.Postavljanje kioska2.000,00 kn/godišnje
2.Postavljanje pokretnih naprava za prodaju plodina, zanatskih i drugih proizvoda300,00 kn/mjesečno
3.Postavljanje pokretnih naprava za pružanje ambulantnih ugostiteljskih usluga200,00 kn/dnevno
4.Ugostiteljski vrtovi30,00 kn po m2/
mjesečno
5.Postavljanje cirkuskih šatora30,00 kn po m2/dnevno
6.Postavljanje zabavnih radnji30,00 kn po m2/dnevno
7.Povremeno postavljanje pokretnih naprava za prodaju zanatskih i drugih proizvoda prigodom svečanosti i blagdana200,00 kn/dnevno
8.

Upotreba javnih prometnih površina, kako slijedi:

8.1. Traktori

– do 26 kW

– do 55 kW

– do 110 kW

– do 146 kW

– do 183 kW

– preko 183 kW

8.2. Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg

8.3. Motorna vozila s dvije osovine visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila

8.4. Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg

8.5. Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom

8.6. Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg

8.7. Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovina

8.8. Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

8.9. Priključna transportna vozila za traktore, ovisno o nosivosti

– do 3 tone

– do 5 tona

– do 10 tona

– više od 10 tona

8.10. Priključna vozila i oruđa koja se vuku na kotačima

8.11. Kombajni i slični strojevi75,00 kn godišnje

150,00 kn godišnje

300,00 kn godišnje

400,00 kn godišnje

500,00 kn godišnje

750,00 kn godišnje

300,00 kn godišnje/

20,00 kn jednokratno


500,00 kn godišnje/

50,00 kn jednokratno


750,00 kn godišnje/

75,00 kn jednokratno


900,00 kn godišnje/

90,00 kn jednokratno


1.000,00 kn godišnje/

100,00 kn jednokratno

1.200,00 kn godišnje/

125,00 kn jednokratno


1.500,00 kn godišnje/

150,00 kn jednokratno
30,00 kn godišnje

50,00 kn godišnje

100,00 kn godišnje

150,00 kn godišnje

50,00 kn godišnje


150,00 kn godišnjePorez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva, a prije izdavanja Rješenja o korištenju javne površine bez kojeg se ista ne može koristiti.

Iznimno od prethodnog stavka, u slučaju postavljanja kioska porez se plaća godišnje, nakon izdavanja Rješenja i na način utvrđen Rješenjem.

Rješenje o porezu na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Čeminac.

Rješenje se izdaje nakon podmirenja svih dugovanja po osnovi poreza na korištenje javne površine iz ranijih godina.

Za korisnike javne površine koji javnu površinu koriste bez Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela porez će se razrezati na temelju zapisnika komunalnog redara u 50 % većem iznosu od iznosa utvrđenog ovom Odlukom«

Članak 42. Zakona o lokalnim porezima glasi:

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak

2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

(2) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka, kao i odluka predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članka 41. stavka 4. ovoga Zakona može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tijekom godine donositi odluke o prirezu poreza na dohodak, koje se moraju objaviti u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

Članak 67.ZoLP glasi:

(1) Odluku iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti do 30. lipnja 2017.

Imajući u vidu citirane odredbe ZoLP nesporno je da je Općinsko vijeće općine Čeminac imalo zakonsku osnovu za donošenje osporene Odluke te da je, među ostalim, za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina ovlašteno propisati što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Međutim, sporan je način na koji je u članku 6. Odluke propisano naplaćivanje upotrebe javnih površina za pojedine kategorije motornih i priključnih vozila te propisivanje kaznene sankcije za upotrebu javnih površina bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Naime, podnositelji smatraju da je uvrštavanje cesta u javne površine za koje je predviđena naplata poreza na korištenje javnih površina u suprotnosti kako sa Zakonom o lokalnim porezima tako i sa Zakonom o cestama.

Zakonom o cestama se uređuje pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, način korištenja javnih cesta i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, mjere za zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta i prometa na njima, koncesije, financiranje i nadzor javnih cesta.

Prema članku 2. stavku 1. ZOC »javne ceste« su ceste razvrstane kao javne ceste sukladno ovom Zakonu, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima.

»Županijske ceste« su javne ceste koje povezuju sjedišta županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste sukladno ovom Zakonu.

»Lokalne ceste« su javne ceste koje povezuju sjedište grada, odnosno općine s naseljima s više od 50 stanovnika unutar grada ili općine, ceste u urbanom području koje povezuju gradske četvrti sa županijskim cestama, ceste koje povezuju susjedne gradske četvrti međusobno, a koje su razvrstane kao lokalne ceste sukladno ovom Zakonu.

»Nerazvrstane ceste« su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona.

»Hrvatske autoceste d.o.o.« je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje autocesta.

»Hrvatske ceste d.o.o.« je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje državnih cesta.

»Županijska uprava za ceste« je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

VII. FINANCIRANJE JAVNIH CESTA

Izvori sredstava

Članak 86.

(1) Izvori sredstava za financiranje javnih cesta jesu:

1) godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),

2) cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično),

3) naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske,

4) naknada za izvanredni prijevoz,

5) naknada za prekomjernu uporabu,

6) korisnička naknada,

7) naknada za korištenje cestovnog zemljišta,

8) naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,

9) naknada za koncesije,

10) sredstva državnog proračuna,

11) naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,

12) naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,

13) ostali izvori.

Visina naknade

Članak 87.

(1) Visinu naknade iz članka 86. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona propisuje ministar.

(2) Visinu cestarine i sustav naplate cestarine iz članka 86. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona utvrđuju Hrvatske autoceste d.o.o. uz suglasnost Vlade, a za javne ceste u koncesiji koncesionar pod uvjetima određenim ugovorom o koncesiji.

(3) Visina naknade iz članka 86. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona utvrđuje se sukladno posebnim propisima.

(4) Mjerila za izračun naknada iz članka 86. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona propisuje ministar.

(5) Visinu naknade iz članka 86. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona utvrđuje davatelj koncesije.

(6) Visinu naknade iz članka 86. stavka 1. točke 6. i 12. ovoga Zakona propisuje odlukom Vlada.

(7) Visinu naknade iz članka 86. stavka 1. točke 7. i 8. propisuje ministar.

Mjerila za raspored sredstava na županijske uprave za ceste

Članak 92.

(1) Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz članka 86. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, sukladno programu iz članka 21. ovoga Zakona i godišnjem planu iz članka 22. ovoga Zakona, a na temelju sljedećih mjerila:

– veličine mreže županijskih i lokalnih cesta,

– visine vlastitih izravnih prihoda županijskog društva za ceste iz članka 93. stavka 1. ovoga Zakona,

– ujednačavanja redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izraženo u postotku od standarda održavanja prema propisu iz članka 26. stavka 3. ovoga Zakona,

– stupnja izgrađenosti mreže županijskih i lokalnih cesta,

– stanja kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.

(2) Sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta prema mjerilima iz stavka 1. ovoga članka na županijske uprave za ceste raspoređuje ministar.

VIII. NERAZVRSTANE CESTE

Definicija nerazvrstane ceste

Članak 98.

(1) Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona, i to posebice:

– ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (»Narodne novine« br. 54/08., 122/08., 13/09., 104/09. i 17/10.),

– ceste koje povezuju naselja,

– ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,

– terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,

– pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,

– druge ceste na području naselja i gradova.

(2) Ceste iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka odlukom određuje ministar.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Financiranje nerazvrstanih cesta

Članak 108.

(1) Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstane ceste financira se iz proračuna jedinice lokalne samouprave, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.

(2) Sredstva za građenje, rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta osiguravaju se:

– dijelom iz godišnje naknade iz članka 86. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, proporcionalno udjelu duljine županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u ukupnoj duljini županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (»Narodne novine« br. 54/08., 122/08., 13/09., 104/09. i 17/10.),

– dijelom iz naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz članka 86. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona, u prosječnom godišnjem iznosu utrošenom za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u prethodne četiri godine, proporcionalno udjelu duljine državnih, županijskih i lokalnih cesta iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u ukupnoj duljini državnih, županijskih i lokalnih cesta razvrstanih prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (»Narodne novine« br. 54/08., 122/08., 13/09., 104/09. i 17/10.).

(3) Sredstva iz ovoga članka jedinica lokalne samouprave koristi za financiranje nerazvrstanih cesta iz članka 98. ovoga Zakona.

Imajući na umu da su javne ceste javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, da su njihov status kao i status nerazvrstanih cesta, te upravljanje i način njihova financiranja uređen Zakonom o cestama, ovaj Sud zaključuje da nije bilo zakonskog uporišta u odredbama Zakona o lokalnim porezima za propisivanje naknade za uporabu javnih površina – cesta za motorna i priključna vozila kako je to propisano u dijelu članka 6. od rednog broja 8. 8.1 do 8.11 Odluke o porezima općine Čeminac.

Naime, godišnji porez za uporabu javnih prometnih površina propisan u točki 8. od 8.1 do 8.11 članka 6. Odluke u suštini odgovara godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila propisanih u članku 86. stavku 1. točki 1. ZOC.

Nadalje, što se tiče nerazvrstanih cesta, za čije održavanje je nadležna lokalna samouprava, valja ponoviti da se iste financiraju sredstvima iz proračuna jedinica lokalne samouprave, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kako je to propisano člankom 108. ZOC, a ne iz lokalnih poreza pa tako niti poreza na korištenje javnih površina.

Dakle, time što je Općina Čeminac propisala da se porez na korištenje javnih prometnih površina plaća za motorna i priključna vozila, taksativno navedena u točki 8. 8.1 do 8.11 članka 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac, postupila je protivno odredbama Zakona o lokalnim porezima, koji takvu vrstu poreza ne propisuju, te ju je, kao nezakonitu trebalo ukinuti.

U člancima 54. do 56. ZoLP – prekršajne odredbe – propisane su novčane kazne za određene prekršitelje i određene prekršaje iz tog Zakona. Među njima se ne nalazi sankcija 50% povećanog poreza zbog korištenja javne površine bez rješenja jedinstvenog upravnog odjela donositelja pa stoga nema zakonske osnove za propisivanje takve sankcije. Osim toga neispunjavanjem određene novčane obveze ne može se povećati sama novčana obveza. Radi toga trebalo je i u tom dijelu osporenu Odluku kao nezakonitu ukinuti.

Budući da je Sud riješio predmetni spor, to se odlučivanje o zahtjevu za obustavu izvršenja osporene odluke ukazuje bespredmetnim.

Slijedom iznijetog trebalo je na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima odlučiti kao u izreci ove presude.

Zahtjev za naknadu troškova podnositelja zahtjeva je neosnovan jer se, prema shvaćanju ovog Suda, odredba članka 79. ZUS-a koja regulira troškove upravnog spora i primjenjuje se od 1. travnja 2017., ne odnosi na troškove stranke nastale u sporu o ocjeni zakonitosti općih akata.

Naime, objektivni upravni spor vodi se primarno radi zaštite objektivnog pravnog poretka, zbog čega se u tom sporu ne može procijeniti uspjeh jedne stranke u odnosu na drugu stranku. Iz Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016., nakon koje je izmijenjena odredba članka 79. ZUS-a, proizlazi kako je zakonitost prijašnje odredbe članka 79. ZUS-a ocijenjena u odnosu na subjektivni upravni spor, odnosno zaštitu subjektivnih prava tužitelja povrijeđenih pojedinačnim odlukama i postupanjima javnopravnih tijela, provođenje usmene rasprave, izvođenje dokaza, usporedivost upravnog spora s parničnim i kaznenim postupkom te je, zaključno, snošenje troškova razmotreno u okviru činjenice da je danas u Republici Hrvatskoj upravni spor uređen kao spor pune jurisdikcije (točke 7. do 10. navedene Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske); što sve nije primjenjivo na objektivni upravni spor.

Poslovni broj: Usoz-32/18-8
Zagreb, 29. travnja 2019.

Predsjednica vijeća
mr. sc. Mirjana Juričić, v. r.